2010. december 21., kedd

Litánia a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz a megholt híveknek!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz a megholt híveknek!
Szentlélek Úristen Irgalmazz a megholt híveknek!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz a megholt híveknek!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj a megholt hívekért!
Istennek Szent Anyja Könyörögj a megholt hívekért!
Szüzek Szent Szüze Könyörögj a megholt hívekért!

Mindnyájan szent angyalok és főangyalok Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan a dicsőült szentek lelkei Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent apostolok és evangélisták Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan Krisztusnak szent tanítványai Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan aprószentek Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent vértanuk Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent püspökök és hitvallók Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent egyháztanítók Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent papok és leviták Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent szerzetesek és remeték Könyörögjetek a megholt hívekért!
Mindnyájan szent szüzek és özvegyek Könyörögjetek a megholt hívekért!
Istennek minden szentjei Könyörögjetek a megholt hívekért!

Légy kegyelmes nekik! Könyörülj Uram rajtuk!

Légy irgalmas nekik! Mentsd meg Uram őket!
Minden gonosztól Mentsd meg Uram őket!
A te haragodtól Mentsd meg Uram őket!
Igazságod szigorától Mentsd meg Uram őket!
Nagy bánatuktól Mentsd meg Uram őket!
Fájdalmas várakozásuktól Mentsd meg Uram őket!
Szigorú rabságuktól Mentsd meg Uram őket!
A tűz kínjaitól Mentsd meg Uram őket!
Nagy szenvedéseiktől Mentsd meg Uram őket!
Megtestesülésed által Mentsd meg Uram őket!
Születésed által Mentsd meg Uram őket!
Szentséges neved által Mentsd meg Uram őket!
Keresztelésed és szigorú böjtölésed által Mentsd meg Uram őket!
Mély alázatosságod által Mentsd meg Uram őket!
Tökéletes engedelmességed által Mentsd meg Uram őket!
Szeplőtelen tisztaságod által Mentsd meg Uram őket!
Legnagyobb szegénységed által Mentsd meg Uram őket!
Legyőzhetetlen türelmed által Mentsd meg Uram őket!
Szentséges Szíved végtelen szeretete által Mentsd meg Uram őket!
Munkáid és fáradságaid által Mentsd meg Uram őket!
Véres verejtéked által Mentsd meg Uram őket!
Kegyetlen fogságod által Mentsd meg Uram őket!
Fájdalmas megostoroztatásod által Mentsd meg Uram őket!
Tövisekkel való csúfos megkoronáztatásod által Mentsd meg Uram őket!
Igazságtalan elitéltetésed által Mentsd meg Uram őket!
Fájdalmas kereszthordozásod által Mentsd meg Uram őket!
Kínteljes felfeszíttetésed által Mentsd meg Uram őket!
Öt szent sebed által Mentsd meg Uram őket!
Keserű halálod által Mentsd meg Uram őket!
Minden szenvedésed által Mentsd meg Uram őket!
Dicsőséges föltámadásod által Mentsd meg Uram őket!
Csodálatos mennybemeneteled által Mentsd meg Uram őket!
A vigasztaló Szentlélek elküldése által Mentsd meg Uram őket!
A boldogságos Szűz érdemei és közbenjárása által Mentsd meg Uram őket!
Az ítélet napján Mentsd meg Uram őket!

Mi bűnösök Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken könyörülni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy bűneiket megbocsátani méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy büntetéseiket elengedni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy őket a sötétség kínjaiból kiszabadítani méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy vágyukat a mennyei boldogság után kielégíteni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy elhunyt szüleinknek, testvéreinknek, rokonainknak és barátainknak
az örök nyugodalmat megadni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy elhunyt jótevőinket és mindazokat, akikért imádkozni tartozunk,
a mennyek országába fölvenni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szívünket a világ csábításaitól tisztán megőrizni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egykoron, ha a halál árnyékában pihenünk,
szövetségesünk és világosságunk lenni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egykoron az igaznak halálával távozzunk el Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Istenünk és Megváltónk! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Adj örök nyugodalmat nekik!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Adj örök nyugodalmat nekik!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Adj örök nyugodalmat nekik!

Uram, irgalmazz nekik! Uram, irgalmazz nekik!
Krisztus, kegyelmezz nekik! Krisztus, kegyelmezz nekik!
Uram, irgalmazz nekik! Uram, irgalmazz nekik!

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy

A pokol kapujától Szabadítsd meg, Uram lelkeiket!
Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!
Úristen, minden hívednek teremtő és megváltó Istene!
Bocsásd meg a te szolgáid és szolgálóid lelkének minden bűnét,
hogy a te kegyelmedet, melyet mindenkor óhajtottak, buzgó könyörgéseink által megnyerjék.
Mennyei Atyánk!
A te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus érdemeiben bízva,
mély alázatossággal leborulva könyörgünk elhunyt híveidért,
kik mivel elkövetett bűneikért földi életükben eleget nem tehettek
s azok miatt szent színed látására nem juthattak,
engedd el nekik kegyesen még hátralevő büntetésüket!
Engedd el különösen azokét, kik e siralom völgyében szüleink, rokonaink, barátaink s jótevőink voltak,
és akik talán a mi rossz példánk és botrányos viselkedésünk miatt szenvedik a tisztítótűz kínjait!
Bocsásd ki őket a szenvedés helyéről, hogy az örök világosság honában minél előbb szemlélhessék szent arcodat
s dicsérhessenek mindörökké, ugyanazon Jézus Krisztus által, ki leszállván a pokol tornácába
a megváltásra várakozó atyákat onnan a mennybe vitte,
hol most jobbodon ülve, veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön-örökké.
Ámen.

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket a Getszemáni kertben vért izzadva értünk szenvedtél,
könyörülj legközelebbi rokonaim lelkén és szabadítsd meg őket a tisztítótűz kínjaitól.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, amelyeket megkorbácsoltatásod alkalmával értünk szenvedtél,
könyörülj jó barátaim és ismerőseim lelkein és szabadítsd meg őket a tisztítótűz kínjaitól.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket tövissel való koronázásodkor érettünk szenvedtél,
könyörülj azok lelkein, akikről senki meg nem emlékezik, és akiknek legtovább kell szenvedniük a tisztítótűz kínjait.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket értünk szenvedtél sebes vállaidon hordozva a nehéz keresztet,
könyörülj azok lelkein, akik életükben szent Anyádat, Szűz Máriát, kiválóan tisztelték.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket keresztre feszítésed alkalmával elszenvedtél,
könyörülj hősi halált halt katonáink lelkein.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy

Édes Jézusom, kérlek azon kínokért, melyeket a keresztfán függve értünk szenvedtél,
könyörülj azokon, akik életükben a szenvedő lelkek megmentésén buzgón fáradoztak.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy

Adj, Uram örök nyugodalmat nekik,
és az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békességben!
Ámen.

130. zsoltár
(Zarándokének)
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
Uram, halld meg a szavam! Füled figyeljen fel könyörgő szavamra!
Ha számon tartod a vétkeket, ki állhat meg akkor, színed előtt, Uram?
Ám nálad bocsánatot nyer a vétek, hogy féljenek téged.
Remélek az Úrban, benne remél lelkem, és bízom a szavában.
Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őr a hajnalt,
várja Izrael az Urat. Mert az Úrnál az irgalom és bőséges nála a megváltás.
Ő váltja meg Izraelt minden bűnétől.

Adj, Uram a megholtaknak a sírban szent megnyugvást,
És a végítélet napján adj boldog feltámadást!


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: