2010. december 21., kedd

Litánia a Szentlélekről

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentlélek, Te az Atyának és Fiúnak közös szeretete Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az Atyának és Fiúnak közös boldogsága Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a Megtestesülés titkának eszközlője Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a Szeplőtelen Szűznek isteni Jegyese Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az Anyaszentegyház kormányosa Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a Szentatya tévmentességének őre Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az isteni kegyelem napja Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a megszentelő és segítő kegyelem osztogatója Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az isteni erények és ajándékok adományozója Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az értelem és tudomány Lelke Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a bölcsesség és jótanács Lelke Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a jámborság és isteni félelem Lelke Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az erősség Lelke Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te minden erény felvirágoztatója Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a tökéletesség mestere Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az angyalok öröme Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a pátriarkák reménysége Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a próféták ihletője Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az apostolok tanítója Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a vértanúk szilárdsága Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a hitvallók ereje Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a szüzek tisztasága Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a Szentek egységének aranykapcsa Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a bűnök megbocsátója Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a test feltámasztója Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az örök élet fénye s boldogsága Irgalmazz nekünk!

Légy irgalmas! Kegyelmezz nekünk Szentlélek!
Légy irgalmas! Hallgass meg minket Szentlélek!

Minden hitbeli tévedéstől Ments meg minket ó Szentlélek!
Minden vétektől Ments meg minket ó Szentlélek!
A kevélység szellemétől Ments meg minket ó Szentlélek!
A tisztátalanság szellemétől Ments meg minket ó Szentlélek!
A szeretetlenség szellemétől Ments meg minket ó Szentlélek!
A hamisság és kétszínűség szellemétől Ments meg minket ó Szentlélek!
Az engedetlenség szellemétől Ments meg minket ó Szentlélek!
A Te sugallataid megvetésétől Ments meg minket ó Szentlélek!
A megismert igazság elleni tusakodástól Ments meg minket ó Szentlélek!
Az isteni irgalomba vetett vakmerő bizakodástól Ments meg minket ó Szentlélek!
Az isteni irgalom elvesztésének hiedelmétől Ments meg minket ó Szentlélek!
A megátalkodottságtól s töredelmetlenségtől Ments meg minket ó Szentlélek!
A hirtelen s boldogtalan haláltól Ments meg minket ó Szentlélek!
Az örök kárhozattól Ments meg minket ó Szentlélek!
Az Atyától és Fiútól való örök származásod által Ments meg minket ó Szentlélek!
A kegyelem teljessége által, melyet Szűz Máriával közöltél Ments meg minket ó Szentlélek!
A szentség mérhetetlen mélysége által,
mellyel a Boldogságos Szüzet az Ige megtestesülésénél betöltötted Ments meg minket ó Szentlélek!
Látható lejöveteled által az Úr Jézus megkeresztelésénél Ments meg minket ó Szentlélek!
Üdvöt hozó lejöveteled által az apostolokra és tanítványokra Ments meg minket ó Szentlélek!
A lelkekbe való lejöveteled által Ments meg minket ó Szentlélek!

Mi, szegény bűnösök Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az önismeret nagy kegyelmét megadni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az igazi alázatosság kegyelmét megadni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk minden bűnünk bocsánatát megadni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk a valódi jámborság adományát megadni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk a Te jegyesed, a Boldogságos Szűz
mélységes ismeretét megadni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az Ő hitét megadni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az Ő bizalmát megadni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az Ő szeretetét megadni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az Ő alázatosságát megadni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket az Ő összes erényeivel és érdemeivel
felékesíteni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden gondolatunkat, szavunkat és cselekedetünket
Feléd irányítani méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy velünk az Úr Jézus mindent felülmúló ismeretét
közölni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy bennünk tiszta lelket és új szívet teremteni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy tőlünk, híveidtől, minden szomorúságot s kishitűséget
távol tartani méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunkat a Te szent szeretetedben megőrizni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket választottaid sorába felvenni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunkat az örök boldogságba befogadni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!

VAGY

Mi bűnösök Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és a püspöki kart az Egyház kormányzásában
támogatni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Egyháznak szent papokat küldeni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Egyház minden rendjét és tagját megszentelni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a katolikus hitoktatók és tanítók munkáját megáldani méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a katolikus missziókat hathatósan pártfogolni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a hitetleneket és tévelygőket
mielőbb Krisztus aklába terelni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy tőlünk, híveidtől minden szomorúságot
és kishitűséget távol tartani méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Egyház egységét sértetlenül megőrizni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden gondolatunkat és szándékunkat
a mennyeiekre irányítani méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunkat a te szent szeretetedben megőrizni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunkat az örök boldogságba befogadni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy

Áraszd ki Lelkedet és minden életre kél. És megújítod a föld színét.

Könyörögjünk!
Úristen, ki híveid szívét a Szentlélek világosságával tanítottad,
add, hogy ugyanabban a Szentlélekben a helyeset megismerjük
és az Ő vigasztalásának szünet nélkül örvendjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.

VAGY

Könyörögjünk!
Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus Egyházának megígért és Pünkösd napján kegyelmesen elküldött:
légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk
a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket.
Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd,
hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük
Jézus Krisztus Szívének országát. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: www.adorans.hu
Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: