2010. december 21., kedd

Litánia Nepomuki Szent Jánoshoz

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!

Nepomuki Szent János Könyörögj érettünk!
Szent János, ki szüleidnek
a Boldogságos Szűzhöz nyújtott könyörgéseik által születtél e világra Könyörögj érettünk!
Szent János, ki születésedkor csodálatos fényességgel tiszteltettél Könyörögj érettünk!
Szent János, ki szüleidnek egyetlen egy örömük és vigasztalásuk voltál Könyörögj érettünk!
Szent János, az Isten házának szorgalmas szolgája Könyörögj érettünk!
Szent János, buzgó apostoli férfiú Könyörögj érettünk!
Szent János, az evangéliumnok buzgó hirdetője Könyörögj érettünk!
Szent János, a prágai anyaszentegyháznak világossága Könyörögj érettünk!
Szent János, az egyházi férfiak tükre és példája Könyörögj érettünk!
Szent János, szegények és ügyefogyottak gyámola Könyörögj érettünk!
Szent János, keseredettek vigasztalója Könyörögj érettünk!
Szent János, minden világi pompának és dicsőségnek megvetője Könyörögj érettünk!
Szent János, kicsinységedtől fogva a Szűz Máriának ájtatos tisztelője Könyörögj érettünk!
Szent János, a lelkek üdvösségének fáradhatatlan keresője Könyörögj érettünk!
Szent János, a bűnösöknek igazi penitenciatartásra vezérlője Könyörögj érettünk!
Szent János, a szentségnek tündöklő példája Könyörögj érettünk!
Szent János, jövendölő lélekkel megáldott próféta Könyörögj érettünk!
Szent János, angyali tisztaságnak edénye Könyörögj érettünk!
Szent János, csodálatos békességes tűrés formája Könyörögj érettünk!
Szent János, a gyónás titkainak győzhetetlen s állhatatos megőrzője Könyörögj érettünk!
Szent János, kegyetlen kínokban győzhetetlen bajnok Könyörögj érettünk!
Szent János, ki minden fájdalmat s keserves halált inkább szenvedni,
hogysem a szentgyónásból legkisebb vétket kinyilatkoztatni akartál Könyörögj érettünk!
Szent János, ki a mártírság által való halálra szüntelen készültél Könyörögj érettünk!
Szent János, ki a szentgyónás titkainak elhallgatásáért
a Moldva vízébe vettettél Könyörögj érettünk!
Szent János, kinek holtteste a vízen
éjjel ragyogó mennyei fényességgel kijelentetett Könyörögj érettünk!
Szent János, ki koporsódban is sok csodával tündököltél Könyörögj érettünk!
Szent János, Istennek kedves mártírja Könyörögj érettünk!
Szent János, cseheknek nagy csodatevője és pártfogója Könyörögj érettünk!
Szent János, Prága városának drága kincse Könyörögj érettünk!
Szent János, jó hírük és nevük veszedelmében forgandóknak
hathatós pártfogója Könyörögj érettünk!

Isten, irgalmazz nekünk! Jézus, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk! Jézus, hallgass meg minket!

Minden gonosztól Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől Ments meg, Uram, minket!
Minden veszedelemtől Ments meg, Uram, minket!
Az ördögnek incselkedéseitől Ments meg, Uram, minket!
Döghaláltól, éhségtől és hadaktól Ments meg, Uram, minket!
A te parancsolataidnak megszegésétől Ments meg, Uram, minket!
Szentségtörő, kárhozatos gyónástól Ments meg, Uram, minket!
Jóhírünk s nevünk gyalázatától Ments meg, Uram, minket!
A gonosz nyelvek rágalmazásától Ments meg, Uram, minket!
Mindennemű gonosztól Ments meg, Uram, minket!
A te dicsőséges szentednek, Nepomuki Szent Jánosnak
hathatós érdeme s esedezése által Ments meg, Uram, minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk dicsőséges Nepomuki Szent János! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Ó, Istennek csodálatos mártírja és nagy szentje, dicsőséges Szent János,
ki hogy IV. Vencel, csehországi király gonosz kérésére sok kínzás után is
a királyné gyónását ki nem akartad jelenteni, a Moldva vízébe a prágai hidról levettettél,
és a folyóvízen, ahol tested elmerült, éjszaka megjelenő fényesség által,
úgymint a te ártatlanságodnak és nagy szentségednek bizonyos jele által kijelentettél,
és az egész egyházi rendtől és néptől nagy tisztelettel a prágai főtemplomba vitettél
és eltemettettél. Téged, ki a szentgyónás titkainak megtartásáról ily csodálatos
és örökkévaló emlékezetet magad után hagytál, ezen nagy érdemeid
és Istentől neked adott kegyelem által nagy bizalommal kérünk, nyerd meg nekünk,
hogy az Istennek ellenünk fölgerjedt haragja megszűnjék.
Hogy ő a bűneink által érdemelt büntetéseket, döghalált, éhséget, hadakat
és más testi és lelki veszedelmeket kegyelmesen tőlünk eltávoztassa,
és hogy mi halálunk előtt bűneinkről töredelmes gyónást és penitenciát tarthassunk,
Istennek tetszhessünk, életünket szentül végezhessük és az örök életre beléphessünk.
Figyelmezz, Uram, a mi könyörgésünkre, melyet Nepomuki Szent János emlékezetére
hozzád bocsátunk, hogy az ő esedezése és érdeme által a jelenvaló életben
minden gyalázattól, szégyenvallástól megmeneküljünk,
s halálunk előtt igaz bűnbánatot tartván, az örök boldogságba jussunk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: