2009. október 25., vasárnap

Minden Szentek Rózsafüzére

Ebben a rózsafüzérben minden tizedhez egy könyörgés tartozik, és minden Üdvözlégyben a Szűzanya megnevezéséhez egy kiegészítő jelző kerül. Ez a szentolvasó a bevezetésből (4 szem) és hat tizedből (6-szor 1+10 szem) áll.


Bevezetés: Hiszekegy... Miatyánk... Könyörgés... Üdvözlégy (3-szor, betétekkel)...

Könyörgés: Istennek kedves szentjei, akik a lelki szegénység által az örök kincseket megnyertétek, könyörögjetek értünk, hogy a földi javakkal úgy éljünk, hogy általuk az örök boldogságba juthassunk.

Üdvözlégy betétek:

1. Üdvözlégy Mária, Atyaistennek leánya, kegyelemmel...

2. Üdvözlégy Mária, Fiúistennek anyja, kegyelemmel...

3. Üdvözlégy Mária, Szentlélekistennek mátkája, kegyelemmel...


Tized (6-szor): Miatyánk... Könyörgés... Üdvözlégy (10-szer, betétekel)... Dicsőség...

Első tized könyörgése: Istennek kedves szentjei, akik a szelídség által lettetek érdemesek arra, hogy a megígért országot elnyerjétek, könyörögjetek értünk, hogy a keresztény önmegtagadás által minden ellenségünknek megbocsássunk, s így mi is bűneink bocsánatát elnyerhessük Istentől.

Üdvözlégy betét az első tizedben: Üdvözlégy Mária, pátriárkák királynéja, kegyelemmel teljes...

Második tized könyörgése: Istennek kedves szentjei, akik komoly bűnbánattal érdemeltétek ki a mennyei vigasztalást, könyörögjetek értünk, hogy oly mértékben meg tudjuk bánni bűneinket földi életünkben, hogy ne kelljen félnünk a túlvilági büntetéstől.

Üdvözlégy betét a második tizedben: Üdvözlégy Mária, próféták királynéja, kegyelemmel teljes...

Harmadik tized könyörgése: Istennek kedves szentjei, akik az igazságot éhezve és szomjazva az örökké tartó örömökkel teljesen ki lettetek elégítve, könyörögjetek értünk, hogy a mennyekbe kívánkozva ne is várjunk teljes kielégítést itt a földön.

Üdvözlégy betét a harmadik tizedben: Üdvözlégy Mária, apostolok királynéja, kegyelemmel teljes...

Negyedik tized könyörgése: Istennek kedves szentjei, akik az irgalmasság cselekedeteit gyakorolva az Istennél irgalmat találtatok, könyörögjetek értünk, hogy mi is az Istenért szeressük felebarátainkat, és ezáltal az Istennél irgalmat találjunk.

Üdvözlégy betét a negyedik tizedben: Üdvözlégy Mária, vértanúk királynéja, kegyelemmel teljes...

Ötödik tized könyörgése: Istennek kedves szentjei, akik a szív tisztaságát annyira becsültétek, hogy miatta Isten színe látására jutottatok, könyörögjetek értünk, hogy a legkisebb bűnöktől is óvakodjunk, és ezáltal halálunk után minél előbb Isten színe látására juthassunk.

Üdvözlégy betét az ötödik tizedben: Üdvözlégy Mária, hitvallók királynéja, kegyelemmel teljes...

Hatodik tized könyörgése: Istennek kedves szentjei, akik a bűnösökért könyörögve, Istent engesztelve méltók lettetek arra, hogy Isten fiainak neveztessetek, könyörögjetek értünk, hogy sem mi, sem hozzátartozóink ne legyünk Istennek ellenségei, hanem igazi bűnbánattal a mennyekbe juthassunk.

Üdvözlégy betét: Üdvözlégy Mária, minden szentek királynéja, kegyelemmel teljes...


Befejezés: Istennek minden szentjei, akik annyi üldözést álltatok ki az igazságért, és mindvégig a keresztnek tövises útján lépdeltetek, könyörögjetek értünk, hogy minket az Istenhez vezető úttól semmi akadály el ne rettentsen, hanem Istenhez mindhalálig állhatatosan ragaszkodva méltók lehessünk veletek együtt az Istent örökké dicsérni; és az angyalokhoz társulva mondani: szent, szent, szent a seregek Ura Istene, dicsősége betölti az eget és a földet, hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban! Amen


Ének javaslat: ÉE 303/1-6. Világmegváltó Jézusunk, vidd üdvösségre híveid…

Rózsafüzér Szent József tiszteletére

Rózsafüzér Szent József hét fájdalmának és hét örömének tiszteletére

(hétharmados)


Bevezetés: Dicsőség… Üdvözlégy József…

Üdvözlégy József, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te a férfiak között, és áldott a Te szűzi jegyesed méhének gyümölcse, Jézus. Ó, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária szűzi jegyese, Isten Fiának nevelőatyja, könyörögj érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján! Amen.


Harmad (hétszer): Ima… Miatyánk… Üdvözlégy Mária… Dicsőség…

Ima az első harmad előtt: Dicsőséges Szent József, Szűz Mária legtisztább jegyese, nagy volt ugyan szíved gyötrődése és szomorúsága, amikor a látszatot megtévesztve el akartad bocsátani szeplőtelen jegyesedet, de szomorúságodat messze felülmúlta az öröm, amikor az isteni sugallat megismertette veled a megtestesülés titkát. E fájdalmad és örömed emlékére kérünk, Szent József, jöjj lelkünk vigasztalására halálunk óráján, hogy szent életedre és boldog halálodra emlékezve, békés örömben távozzék lelkünk e világból.

Ima a második harmad előtt: Dicsőséges Szent József, akit a testté lett Ige földi gondviselőjévé választott a mennyei Atya, nagy fájdalmat okozott lelkednek az a nagy szegénység, amely a gondjaidra bízott Gyermeket születése alkalmával körülvette; a mennyei karok éneke azonban gyönyörűséggel töltötte el szívedet, és a gondok felhőjét az öröm ragyogása űzte el lelkedről. E fájdalmad és örömed emlékére kérünk, Szent József, eszközöld ki nekünk, hogy földi zarándokságunk végére érve mi is meghalljuk az angyalok énekét, és a mennyei dicsőség ragyogásában vonuljunk be az örök életre!

Ima a harmadik harmad előtt: Dicsőséges Szent József, a mennyei Atya akaratának engedelmes végrehajtója, szerető szívedet a részvét fájdalma járta át, midőn a zsidó törvények teljesítése nyomán láttad, mint hull az isteni Gyermek vére; ám Jézus neve akkor is vigasztalással és örömmel kárpótolt fájdalmaidért. E fájdalmad és örömed emlékére kérünk, Szent József, könyörögj értünk, hogy bűn nélkül éljünk, és halálunk óráján Jézus szent nevében találjunk örömet és vigasztalást.

Ima a harmadik harmad előtt: Dicsőséges Szent József, a hűség mintaképe, megváltásunk isteni titkának munkatársa, bár Simeon jövendölése az aggodalmak árját zúdította lelkedre, szívedet boldog öröm reménye járta át, amikor a szent próféta szájából hallottad, hogy Jézusod szenvedése a lelkek megszámlálhatatlan sokasága előtt nyitja majd meg a mennyország boldogságát. E fájdalmad és örömed emlékére kérünk, Szent József, légy segítségünkre, hogy mi is ama boldog lelkek soraiba tartozzunk, akik Jézus érdemei és Szűz Mária közbenjárása által a dicsőséges feltámadás részesei lehetnek.

Ima az ötödik harmad előtt: Dicsőséges Szent József, aki az emberré lett Fiúisten közvetlen közelében élhettél, mily nagy volt lelked fájdalma, amikor a fenyegető halálveszedelem elől menekülni voltál kénytelen az isteni Gyermekkel. Ám szorongattatásod közepette is boldog voltál, mert Istened közvetlen közelében élhettél, akinek puszta megjelenése is halomra döntötte Egyiptom bálványait. E fájdalmad és örömed emlékére kérünk, Szent József, ments meg minket a pokolbeli ellenség cselvetéseitől, különösen azáltal, hogy szorgosan elkerüljük a bűnalkalmakat, lelkünkből pedig kitépjük a földi örömök bálványának imádatát. Segíts meg bennünket, hogy fenntartás nélkül Jézus és Mária szolgálatára szenteljük magunkat, s velük egyesülve boldogan éljünk és haljunk meg.

Ima a hatodik harmad előtt: Dicsőséges Szent József, te földre szállt angyal, aki elragadtatva bámultad a mindenség Urának alázatos engedelmességét szavaid iránt, egyidejűleg azonban halálos aggodalmakat álltál ki mások féltékeny bosszújától féltve a gondjaidra bízott drága életet. E fájdalmad és örömed emlékére kérünk, Szent József, távoztasd el tőlünk a jövőért való túlságos aggályoskodás érzelmeit, hogy a lelkiismeret békéjét élvezve, nyugodt biztonságban éljünk és haljunk meg Jézus és Mária társaságában.

Ima a hetedik harmad előtt: Dicsőséges Szent József, minden szentség mintaképe, aki három napon keresztül a legkegyetlenebb aggodalmak közt kerested a gyermek Jézust, milyen boldog öröm járta át szívedet, amikor Őt a templomban, az írástudókat tanítva, ismét megtaláltad. E fájdalmad és örömed emlékére kérünk, Szent József, ments meg minket attól a mindennél nagyobb szerencsétlenségtől, hogy Jézust valaha halálos bűn által elveszítsük! De ha mégis megtörténnék velünk, légy segítségünkre, hogy Őt fáradhatatlan buzgalommal keresve, a töredelem szentsége által ismét megtaláljuk, és szeretetétől kalauzolva eljussunk oda, ahol mindörökkön-örökké zenghetjük az Ő irgalmasságának dicséretét.


Befejezés: Imádkozzál érettünk, Szent József, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Úristen, aki megfoghatatlan gondviselésedből Szent Józsefet Szentséges Anyád jegyeséül választottad, add, kérünk, hogy akit pártfogónknak tisztelünk e földön, közbenjárására méltók legyünk a mennyekben! Aki élsz és uralkodol, Isten, örökkön-örökké. Amen.


Ének javaslat: ÉE 264/1-3 (H 213/1-3) Áldunk, Isten jó szolgája...

RÓZSAFÜZÉR SZENT ANNA tiszteletére vagyis Szent Annának koszorúja

Ezen rózsafüzér áll 10 Mi-Atyánkból és 30 Üdvözletből. Elsőbben a teljes Szentháromság tiszteletére mondatik: Hiszekegy... utána Mi-Atyánk és 3 Üdvözlet, ismét egy Mi-Atyánk és 3 Üdvözlet mindvégig; befejezésül még egy Mi-Atyánk... Azonban nem a szokott Üdvözlet, hanem a következő mondatik mindannyiszor:

Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, a te kegyelmed legyen énvelem, áldott vagy te az asszonyok között és áldott legyen Szent Anna asszony, a te édesanyád, kitől te az eredeti bűnnek makulája nélkül születtél, szép szűz Mária, és tetőled születék Jézus Krisztus, az élő Istennek szent Fia. Amen.


1. Jegyzet

Szent Anna koszorúját a fönebbi mód szerint minden kedden szokás elmondani, főképp pedig szent Anna ünnepén, július 26-dik napján.


2. Jegyzet

A fönebbi Üdvözletet szerzette IV Sixtus pápa ily szöveggel:

Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, a te kegyelmed legyen énvelem, áldott vagy te az asszonyok között és áldott legyen szent Anna asszony, a te édesanyád, kitől te az eredeti bűnnek makulája nélkül születtél. Üdvözlégy szűz Mária, Istennek szent anyja, mennyország királynéja, paradicsomnak ajtaja, a világnak asszonya, te tiszta és kitűnő szűz vagy. Vétek nélkül fogantad Jézust, szülted a világ alkotóját és üdvözítőjét, kiben én nem kétségeskedem. Ments meg engem minden bűntől és imádkozzál érettem bűnösért. Amen.

Rózsafüzér a szent Őrangyalhoz.

Szent Őrangyal, őrködj

fölöttem.

Ennek elmondásakor egy táblás kis (Piusz) rózsafüzér használtatik, mely egy öreg s 10 apró szemből áll. Az öreg szemre Mi-Atyánk mondatik, elébe és utána tétetvén: Dicsőség az Atyának sat.; az apró szemekre pedig az alább következő kis imát kell mondani s újra Mi-Atyánk sat. Dicsőség s a kis ima mindaddig, míg annyiszor lett elmondva a kis ima, ahány éves az imádkozó maga.Ima.V. Istennek hív szent angyala!

Engem, ki őrzésed alá,

Az Úr kegyelmességéből.

Bízattam anyám méhéből.

R. Világoddal meglátogass,

Őrizz, vezérelj, támogass. Amen.

Rózsafüzér a szent Angyalok tiszteletére

Ez a rózsafüzér a Szent Mihály rózsafüzér segítségével imádkozandó.


Bevezetés: Ima és Miatyánk (4-szer)...

Szent Mihály! Esdd ki számunkra a hűséget Isten iránt! Neked ajánljuk halálunk óráját, tartsd fogva akkor a gonosz ellenséget, hogy ne kísérthessen és ne árthasson lelkünknek. Miatyánk...

Szent Gábriel! Esdj ki számunkra Istenben bízó erős reményt, nagy áhítatot és bensőséges szeretetet a Legszentebb Oltáriszentség iránt! Miatyánk...

Szent Rafael! Vezess minket az erény és tökéletesség útján, gyógyítsd lelki és testi sebeinket! Miatyánk...

Szent Őrangyalom! Eszközöld ki számomra, hogy az isteni sugallatokat követni tudjam! Miatyánk...


Harmad (9-szer): Könyörgés... Miatyánk... Üdvözlégy (3-szor)...

Első könyörgés: Ó, lángoló Szeráfok! Esdjétek ki számunkra az Úrtól a lángoló Istenszeretetet!

Második könyörgés: Fényességes Kerubok! Esdjétek ki számunkra az Úrtól Isten igaz megismerését és a Szentírás megértését!

Harmadik könyörgés: Kiváltságos Trónusok! Esdjétek ki számunkra az állhatatosságot, a lélek békéjét és a szív alázatát!

Negyedik könyörgés: Magas Uraságok! Esdjétek ki számunkra az Úrtól a mérték, az okosság, az erőslelkűség és igazságosság erényét és a Szentlélek hét ajándékát!

Ötödik könyörgés: Legyőzhetetlen Erősségek! Esdjétek ki számunkra az Úrtól az erőt a gonosz lélek és önmagunk ellen!

Hatodik könyörgés: Fenséges Fejedelmek! Esdjétek ki számunkra az Úrtól a tökéletes Mária tiszteletet!

Hetedik könyörgés: Csodatevő Hatalmasságok! Esdjétek ki számunkra az Úrtól az isteni erények teljességét és az Egyház szeretetét! Miatyánk... Üdvözlégy (3-szor)...

Nyolcadik könyörgés: Szent Arkangyalok! Esdjétek ki számunkra az Úrtól a tökéletes megegyezést Isten akaratával!

Kilencedik könyörgés: Szent Angyalok! Esdjétek ki számunkra az Úrtól a helyes lelkiismeret kegyelmét, hogy földi életünk után Őrangyalunk a mennybe vezessen!


Befejezés: Jézus Krisztus Egyházának védője, Szent Mihály arkangyal, könyörögj érettünk! Amen.


Ének javaslat: (dallam a Rózsafüzér imakönyvben) 1. Ó, nagy Isten, kit imádva áld az angyali sereg, / Kinek méltó dicséretet az angyalok zengenek. / Most a szent angyalok által, kiket együtt tisztelünk / Száll dicső színed elébe szívből jött dicséretünk. / 2. Tégedet kérünk először Istennek főangyala! / s titeket ó tiszta lelkek, angyalok kilenc szívünk minden érzetét! / 3. Mindnyájan dicső Angyalok! Kiket örök szeretet / kapcsol hozzánk, kik e földön élünk vándoréletet, / Ó, segítsen odajutni kegyes könyörgésetek, / Hol ti az Istent imádva, vég nélkül örvendetek.

vagy: ÉE 259/1-6. Krisztus, te Fénye a szent angyaloknak...

vagy: H 209/1-2. Véghetetlen örök isten…

Angyali korona vagy Szent Mihály arkangyal tiszteletére való rózsafüzér

Ez a rózsafüzér a bevezetésből (4 szem), kilenc köszöntésből (9-szer 1+3 szem) és befejezésből áll. A kereszt helyén Szent Mihály érem található.


Bevezetés: Ó Istenem... Ima és Miatyánk (4-szer)...

Ó, Istenem, jöjj segítségemre! Ó, Istenem, ne késlekedj, segíts meg!

Szent Mihály arkangyal! Neked ajánlom halálom óráját. Tartsd fogva akkor a gonosz ellenséget, hogy ne kísérthessen meg engem és ne ártson lelkemnek. Miatyánk...

Szent Gábriel arkangyal! Esdj ki számomra Istentől élő hitet, erős reményt, bensőséges szeretetet, s nagy áhítatot a legszentebb Oltáriszentség iránt. Miatyánk...

Szent Rafael arkangyal! Vezess engem minden időben az erény és a tökéletesség útján. Miatyánk...

Szent Őrangyalom! Eszközölj ki számomra isteni sugallatokat s különleges kegyelmet, hogy azokat követni tudjam. Miatyánk...


Harmad (9-szer): Fohász... Miatyánk... Üdvözlégy (3-szor)...

Fohászok:

1. Szent Mihály és a Szeráfok égi karának közbenjárására engedje meg nekünk az Úr, hogy a tökéletes felebaráti szeretet tüze lángoljon bennünk! Amen.

2. Szent Mihály és a Kerubok égi karának közbenjárására adja meg nekünk a kegyelmet az Úr, hogy elhagyjuk a gonoszság útját, és a keresztény tökéletesség útjára lépjünk! Amen.

3. Szent Mihály és a Trónok mennyei karának közbenjárására öntse szívünkbe az Úr az alázat igazi és őszinte lelkét! Amen.

4. Szent Mihály és az Uralkodók égi karának közbenjárására adja meg nekünk az Úr a kegyelmet, hogy uralkodni tudjunk érzékeinken és elhagyjuk rendetlen szenvedélyeinket! Amen.

5. Szent Mihály és a Hatalmasságok égi karának közbenjárására töltse el lelkünket az Úr az engedelmesség igaz lelkével! Amen.

6. Szent Mihály és az Erősségek égi karának közbenjárására engedje meg nekünk az Úr, hogy megvédjék lelkünket az ördög kelepcéi és kísértései ellen! Amen.

7. Szent Mihály és a Fejedelemségek égi karának közbenjárására óvjon meg bennünket az Úr a bűntől, és ne engedje, hogy kísértésbe essünk! Amen.

8. Szent Mihály és az Arkangyalok égi karának közbenjárására adja meg nekünk az Úr a hitben és minden jóban való állhatatosságot, hogy elnyerhessük a Paradicsom dicsőségét! Amen.

9. Szent Mihály és a szent Angyalok közbenjárására adja meg nekünk az Úr, hogy megvédjenek földi életünkben, majd az örök dicsőségbe vezessenek bennünket! Amen.


Befejezés: Ó dicsőséges angyalfejedelem, Szent Mihály, a mennyei seregek feje és parancsolója, lelkünk őre, a lázadó lelkek legyőzője, az isteni Király házának szolgája és a mi csodálatos vezetőnk, aki kiváló és emberfeletti erényektől ragyogsz, segíts megszabadulnunk minden bűntől! Bizalommal fordulunk Hozzád, kegyes védelmeddel tégy alkalmassá, hogy egyre hűségesebben szolgálhassuk Istent!

Imádkozzál érettünk, ó dicsőséges Szent Mihály, Jézus Krisztus Egyházának fejedelme, hogy méltók lehessünk Jézus ígéreteire!

Könyörögjünk. Mindenható örök Istenünk, aki jóságos akaratoddal és minden ember üdvösségét kívánó irgalmaddal Szent Mihály arkangyalt Egyházad fejedelmévé tetted, kérünk Téged, tégy minket méltóvá arra, hogy Szent Mihály megszabadítson minket minden ellenségünktől, halálunk óráján pedig bántalmazóinktól, és ő vezessen minket isteni Felséged magasságos jelenlétébe! Amen.


Ének javaslat: ÉE 297/1-4. Szent Mihály arkangyal, Isten bajnoka…


Szent Mihály arkangyal megjelent egyszer Isten hűséges szolgálójának, Antonia d'Astognacnak és elmondta, hogy szeretné, ha kilenc fohásszal tisztelnék őt. Megígérte, hogy aki ezt a rózsafüzért elmondja az ő tiszteletére, azt kilenc angyal fogja fogadni az angyalok kilenc karából, amikor a szent asztalhoz járul. Ha valaki naponta mondja ezt az imát, annak ezen felül egész életében szüntelen segítséget nyújtanak a szent angyalok, és halála után saját magának és rokonainak a tisztítótűzből való kiszabadulását is megígéri Szent Mihály.

Örökös rózsafüzér

Hiszekegy, fohász

Rózsafüzér a boldogságos Szűz Mária hét öröméről II.

Szienai szent Bernardin és boldog Kapistrán János idejében élt egynémely ifjú, a ki a mennyország királynéjához különös ájtatossággal viseltetvén, ennek bizonyságául gyakorta virágkoszorút kötött, hogy ezzel a boldogságos Szűznek képét fölékesítse. Belépett szent Ferencz szerzetébe, de rövid idő múlva úgy megunta, hogy kilépni szándékozott. Azonban nem kapott semmi fontosabb ügybe a nélkül, hogy a legbölcsebb szűz Anyának tanácsát ne kérte volna, s így ez alkalommal is tőle kért segélyt; ki meg is jelenvén neki, a következő rózsafüzérnek elmondására tanította meg, azon megjegyzéssel, hogy ezen koszorú sokkal kedvesebb neki, mint a mely természetes virágokból lett kötve, a milyennel őt mindeddig tisztelni szokta.

E rózsafüzéri ájtatosság mindenfelé elterjedvén, igen kedves leve. Szalezi szent Ferencz azt naponkint el szokta mondani s a mint Barie Pál jesuita atya bizonyítja, közönségesen csaknem egy egész órát szokott ráfordítani.

Az apostoli szent szék nem csak helybenhagyta ezen ájtatosságot, hanem a vele történt sok csodának*) tekintetéből a hármas szerzet tagjainak, valamint azoknak, kik szerafikus szent Ferenc anya-társulatába be vannak írva, valahányszor a boldogságos szűz Mária hét örömének tiszteletére a rózsafüzért elmondják s annak végén a római pápa ő szentsége szándékára 1 Mi-Atyánkot a 1 Üdvözletet elmondanak, teljes búcsút nyernek Így X. Leo pápa 1517-iki Prae excelsa nobis kezdetű, valamint V. Pál pápa 1617-ki Exponi kezdetű másik levelében és XI. Ince 1678-ik évi Május 5-ki Exponi nobis kezdetű levelében kijelentetik.

Az említett búcsút könyörgésképpen a tisztító tűzben szenvedő lelkekre is alkalmazhatni. A kik gyöngék vagy betegek, a kik nagy erőltetéssel mondhatnák el e rózsafüzért, szintén megnyerik a búcsút, ha a boldogságos Szűznek tiszteletére más dicsérő éneket mondanak, például a Magnificatot, vagy a kis officiumnak hymnusait.


*) Wadding, könyve 5-ik része 149 s következő lapjain 16 csodát említ.


Előző ima.


Nyisd meg, Uram! Szájamat, hogy szent nevedet dicsérjem, tiszteljem és magasztalhassam. Tisztítsd meg szívemet minden hiú, rendetlen és vétkes gondolattól, világosítsd meg elmémet, gyullaszd föl akaratomat, hogy méltólag és ájtatosan végezzem ezen imádságot, hogy megérdemeljem, miszerint isteni szent színed előtt meghallgattatván, részesüljek a teljes búcsú kegyelmében, mely ezen rózsafüzérre engedélyeztetett. De hogy annál bizonyosabban megnyerhessem azt, szánom bánom bűneimet teljes szívemből és fájlalom, hogy téged Istenemet, a legfőbb, legtökéletesebb és szeretetre legméltóbb jót, megbántottalak, erősen föltevén magamban, hogy téged Uramat, Istenemet, többé meg nem bántalak. Hozzád viseltető szeretetből és a tisztító helyben levő szegény lelkek iránti szánakozásból átengedem a teljes búcsút N. N. lelkének. Légy Uram kegyes és irgalmazz neki. Amen.


Következik: Hiszek egy Istenben sat.

Mi Atyánk ki vagy sat.

3 üdvözlet e mondatokkal:


Jézus, ki hitünket nevelje.

Jézus, ki reményünket erősítse.

Jézus, ki szeretetünket ébreszsze.


Következik most 7 tized, azaz: hétszer Mi-Atyánk, 10 Üdvözlettel s ezen titkokkal:

   1. Jézus, kit a szeplőtlen Szűz a Szentlélektől örömmel fogadott.

   2. Jézus, kit te szeplőtlen Szűz szent Erzsébetet látogatván örömmel hordoztál.

   3. Jézus, kit te szeplőtlen Szűz örömmel e világra szültél.

   4. Jézus, kit te szeplőtlen Szűz a három szent királynak imádására örömmel mutattál.

   5. Jézus, kit te szeplőtlen Szűz a templomban örömmel megtaláltál.

   6. Jézus, kit te szeplőtlen Szűz, midőn halottaiból föltámadott, örömmel láttál.

   7. Jézus, ki téged szeplőtlen Szűz örömmel fölvett mennyekbe s megkoronázott.


Végre: 1 Mi-Atyánk s 1 Üdvözlet a szentséges atyának szándékára.


Befejező ima.


Elvégeztem e szent rózsafüzért. Legyen Uram tetszésedre s bocsásd meg a hibákat, melyeket ezennel elkövettem. Egyesítem az én imádságomat üdvözítő Jézusomnak, szűz Máriának és minden szentek és választottaknak érdemeivel, hogy helyre pótoltassanak hiányaim. Légy Uram kegyes és irgalmas nekem. Adj a szegény szenvedő léleknek, a kinek a teljes búcsút ajándékoztam, örök nyugalmat és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék Uram! Békében. Amen.

Szűz Mária hét örömeiről. I.

   1. ki tégedet minden szentek királynéjává tett.

   2. ki tégedet szűz-anyai koszorúval fölékesített.

   3. ki tégedet oly dicsőségben részesített, mely az egész mennyországot megörvendezteti.

   4. ki tégedet mint édes anyját a boldogult szellemek által nagyrabecsültet.

   5. ki kérésedet meg nem tagadja.

   6. kinél minden híveid részére örök életet nyersz.

   7. kinek országában örökké tartandó a te dicsőséged.

Szűz Mária beavatása. (11.21.)

   1. kinek magad már kiskorodban fölajánlottad.

   2. kinek a Jeruzsálemi templomban szolgáltál.

   3. kinek szüzességet fogadtál.

   4. kinek szolgálatjára én is a te példád után magamat fölajánlom.

   5. ki engemet egykoron az Ő dicsőségének templomába befogadjon.

Szűz Mária drága neve. (09.08. u. vasárnap)

   1. ki téged asszonyunknak, királynénknak rendelt.

   2. kinek fájdalmai szívedet megkeserítették.

   3. ki Mária nevét kegyelmek forrásává tette.

   4. ki teáltalad minket is fölvilágosított.

   5. kinek áldott eljövetelét Mária, a hajnali csillag, előre hirdette.

Kis-Asszony ünnepe. (09.08.)

   1. ki neked szent szüléket rendelt.

   2. ki téged, mint az üdvnek szép hajnali pirosságát, fölkeltett.

   3. ki születésed által a mi megváltásunkat sietteté.

   4. ki tégedet mind testi mind lelki tökéletes szépséggel megajándékozott.

   5. ki az egész világot születésed által megörvendeztette.

Nagy-Boldogasszony. (08.15.)

   1. ki után szent vágygyal kívánkoztál.

   2. ki téged szent angyalai kíséretében meglátogatott.

   3. ki téged mennyekbe fölvett.

   4. ki téged mennyekben megkoronázott.

   5. ki téged nekünk közbenjárónknak rendelt.

Szent skapuláre ünnepe. (07.16.)

   1. ki téged szentség- és dicsőségben minden angyalok és szentek fölé helyezett.

   2. ki téged mint a szent skapuláre királynéját kedvel és nagyra becsül.

   3. ki minket is az ártatlanság ruhájával fölékesítsen.

   4. ki bennünket, mint gyámgyermekeidet, élet s halálban védjen.

   5. ki minket az örök boldogság öltözetével megörvendeztessen.

Sarlós Boldogasszony. (06.02.)

   1. kit Erzsébethez menvén méhedben hordoztál.

   2. ki szent Erzsébetet Szentlélekkel megtöltötte.

   3. kit szent Erzsébet méhed áldott gyümölcsének mondott.

   4. ki szent Jánost, mielőtt születnék, megszentelte.

   5. kit dicsénekeddel magasztaltál.

Gyümölcsoltó Boldogasszony. (03.25.)

   1. ki téged angyal által köszöntött.

   2. kit szűzen méhedbe fogadtál.

   3. kit az angyal a Magasságbeli fiának nevezett.

   4. ki országának soha vége nem leend.

   5. kinek szolgálójává lettél.

Gyertyaszentelő Boldogasszony. (02.02.)

   1. kit te szent Szűz a templomban fölajánlottál.

   2. kiért egy bokor gerliczét áldoztál.

   3. kit jámbor Simeonnak ölébe tettél.

   4. kinek megjelenését Simeon a templomban hirdette.

   5. te világosság a pogányok megvilágosítására és a te népednek Izraelnek dicsőségére.

Szűz Mária eljegyzése. (01.23.)

   1. ki neked szent Józsefet öröktől fogva jegyesednek rendelte.

   2. kinek kedvéért te is, szent József is, szűz tisztaságban éltetek.

   3. ki megtestesülése szent titkát angyala által Józsefnek kinyilatkoztatta.

   4. ki veled és szent Józseffel Egyiptomba futott és onnét vissza is jött.

   5. ki veled és szent Józseffel együtt Názárethben lakott.

Boldogságos szűz Máriának várása. (12.18.)

   1. kinek eljövetelét a világ 4000 évek óta várta.

   2. kinek eljövetelét a pátriárkák és az ó-szövetségi minden igazak hőn óhajtották.

   3. ki üdvünkre mennyekből leszállott.

   4. kinek születéséhez gondosan készültél.

   5. kinek nagy buzgalommal és szeretettel szolgáltál.

Rózsafüzérek a boldogságos szűz Mária különféle ÜNNEPEIRE.

Figyelmeztetés.


Vannak a boldogságos szűz Máriának kisebb, nagyobb ünnepeire alkalmazott, azaz magukból ezen ünnepekből merített szent titkok, melyek 5 vagy 7 táblás rózsafüzérek segélyével elmondatván, a közös ájtatosság emelésére és tüzetesen a boldogságos Istenszülő iránti bő tiszteletnek terjesztésére szolgálnak.

A szent titkok szokott módon Jézus szó után tétetnek az Üdvözletbe. A kezdő és befejező kis imák a XV. szám alatti közös rózsafüzérből veendők, csupán a Mária 7 fájdalmú rózsafüzérnél levén tulajdon imák a XVII. Számban, hol is nem 10 hanem 7 Üdvözlet mondatik egy-egy táblában.


Szűz Mária szeplőtlen fogantatása

December 8.


   1. ki téged öröktől fogva édes anyjának elválasztott.

   2. ki téged Ádám bűnétől megmentett.

   3. ki lelkedet azon perczben, midőn teremtetett, mennyei kegyelmekkel fölékesítette.

   4. ki téged mindvégig minden bűntől megoltalmazott.

   5. ki minket szeplőtlen fogantatásod ünnepével a mai napon megörvendeztetett.

Rózsafüzér a boldogságos szűz Mária szeplőtlen fogantatásáról II.

A boldogságos szűz Máriának szent és szeplőtlen szívéről szóló rózsafüzér 3 tizedből áll. Van benne a három öreg szemre 3 Mi-Atyánk, de a 30 apró szemre nem közönséges Üdvözlet, hanem helyette az alább következő rövid imák mondatnak, azaz:


V. Üdvözlégy Máriának tiszteletre sat.

F. Alázatosan kérlek legkegyesebb sat.


Az Atyának, és Fiúnak sat.

V. Istent dicsérje és szeresse.

F. Szűz Máriának malasztal teljes szíve.

V. Uram nyisd meg az én ajkaimat.

F. És az én szájam a te dicsőségedre hirdeti szűz Mária szívének dicséretét.

V. Áldassék vég nélkül és dicsőitessék a legfölségesebb oltári-szentség.

F. És áldjuk a boldogságos szűz Máriának szent és szeplőtlen fogantatását.


*


V. Jézusnak, Máriának szívei

F. Tanítsatok meg, hogy tiszteljünk.

Mi Atyánk ki vagy sat. Mindennapi kenyerünket sat.

V. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak sat.

F. Miképpen vala kezdetben sat.

10-szer: V. Üdvözlégy Máriának tiszteletre méltó szíve; te szívemnek teljes vigasztalása, áldott légy, üdvözlégy mindenkor.

F. Alázatosan kérlek, legkegyesebb szív! gyulaszszad föl beteg szívemet szent Fiadnak, Jézusnak szeretetére, hogy szerethessem őt mindörökké. Ámen.


*


V. Jézusnak, Máriának szívei

F. Tanítsatok meg, hogy tiszteljünk.

Mi Atyánk ki vagy sat. Mindennapi kenyerünket sat.

V. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak sat.

F. Miképpen vala kezdetben sat.

10-szer V. Üdvözlégy Máriának sat. (mint fölebb)

F. Alázatosan kérlek sat. (mint fölebb)


*


V. Jézusnak, Máriának szívei

F. Tanítsatok meg, hogy tiszteljünk.

Mi Atyánk ki vagy sat. Mindennapi kenyerünket sat.

V. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak sat.

F. Miképpen vala kezdetben sat.

10-szer V. Üdvözlégy Máriának sat. (mint fölebb)

F. Alázatosan kérlek sat. (mint fölebb)


Befejezésül.


V. Áldassék vég nélkül és dicsőíttessék a legfölségesebb oltári-szentség.

F. És áldjuk a boldogságos szűz Máriának szent és szeplőtlen fogantatását.


Könyörögjünk.


Örök mindenható Isten! kérünk, engedd, hogy híveid, kik a boldogságos szűz Mária szentséges nevének és oltalmának örvendünk, az ő hathatós esedezése által minden gonosztól megszabadítva e földön, egykor mennyekben az örökké tartó örömök elnyerésére érdemeseknek találtassunk. A mi Urunk Jézus Krisztus Által. Ámen.

Rózsafüzérke a boldogságos szűz Mária szeplőtlen fogantatásáról I.

IX. Piusz pápa az 1852-ik évnek Január 9-én 10 napi búcsút engedett mindazon keresztény katholikus híveknek, kik a következő rózsafüzérkét elmondják; a kik pedig egész hónapon át mindennap elmondják, azok a szokásos föltételek hónapjában egyszer teljes búcsút nyernek. Szintúgy 100 napi búcsút nyernek, a kik a dicsérő mondatot: Áldjuk a boldogságos Szűz sat. (lásd alább) ismétlik és azok is, kik a csoda-érmet megcsókolván mondják: Vétek nélkül fogantatott sat (lásd alább).A rózsafüzérke elmondása.


Az Atyának és Fiúnak sat.

V. Istenem, figyelmezz segítségemre.

F. Uram, siess segítségemre.

V. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak sat.

F. Miképpen vala kezdetben sat.


Vétek nélkül fogantatott szűz Mária! könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk.


a) Mi Atyánk, ki vagy a menyekben sat.

Áldjuk a boldogságos szűz Máriának szent és szeplőtelen fogantatását.

4 Üdvözlet s mindegyik után: Áldjuk sat.


b) Mi Atyánk, ki vagy a menyekben sat.

Áldjuk a boldogságos sat.

4 Üdvözlet s mindegyik után: Áldjuk sat.


c) Mi Atyánk, ki vagy sat.

Áldjuk a boldogságos sat.

4 Üdvözlet s mindegyik után: Áldjuk sat.


Befejező ima.


Imádandó Szentháromság! teljes szívemből mondok neked legalázatosb hálát azon előnyért, melyet az áldott és dicsőséges anyának, a mi Nagyasszonyunk édes anyjának, szent Anna asszonynak engedtél, hogy minden anyák közül e világon egyedül ő lehet az, a ki bűn nélkül levő emberi gyermeket fogadott méhébe. Ámen.


3-szor:

V. Dicsőség az Atyának sat.

F. Miképpen vala kezdetben sat.

A legszentebb szívnél közbenjáró Asszonyunk rózsafüzérkéje.

Korunk szomorú jelenségei Mária tiszteletére épp oly szép mint lélekemelő eszmét eredményeztek számos buzgó szívben, melyet örömmel terjesztünk s mely meghozandja gyümölcsét. Ezen könnyen valósítható eszme abban áll, hogy e szentebb szív asszonyának ajánljuk e kis rózsafüzért. E kis rózsafüzér három tized kisebb és 3 szem nagyobb gyöngyből s a társulati éremből áll. E 33 gyöngy azon 33 évnek hálás emlékezetére szolgál, mely években szűz Mária az ő engedelmes isteni Fiának szívére oly hathatós befolyással volt e földön.


Elmondási módja.


Az éremhez mondani kell:

Szeressék mindenütt Jézusnak legszentebb szívét.

(100 napi búcsú. IX. Piusz 1860. szeptember 29.)

A 3 nagyobb szemhez:

Jézusnak legszentebb szíve, irgalmazz nekünk.

(100 napi búcsú. IX. Piusz 1867. június 26.)

A 30 apróra:

A legszentebb szívnél közbenjáró Asszonyunk, könyörögj érettünk.

(100 napi búcsú. IX. Piusz 1867. június 26.)Ima.


Emlékezzél, a legszentebb szívnek Asszonya Mária, azon határtalan befolyásodra, melyet imádandó Fiadnak szívére gyakorolsz. Érdemeidben bízva jövök hozzád, pártfogásodat és segedelmet kérve, dicsőséges Asszonya Jézus szívének, mely minden kegyelemnek kiapadhatatlan forrása s melyet te kegyességed szerint megnyithatsz, hogy abból a szeretet és irgalom, a világosság a világosság és üdvösség kincseit az emberekre kiáraszszad; kérlek eszközöld ki számomra azt a kegyelmet, melyért esedezem ………… Nem fogok hiába kérni, hisz te a legszentebb szívnek Asszonya, édes anyám vagy; fogadd azért kegyesen kérésemet és hallgass meg jóságod szerint. Amen.

Kétszer: A legszentebb szívnél sat.

RÓZSAFÜZÉR a boldogságos SZŰZ MÁRIA szent és szeplőtelen szívéről.

A közönséges rózsafüzér használtatik, de a szokott Üdvözletek helyett a következő ima mondatik tizedenkint:Üdvözlégy szűz Máriának szíve, malaszttal teljes; az Úr van teveled; áldott vagy te a szívek között és áldott Jézusnak, a te isteni Fiadnak szíve, mely ten szíved alatt kilencz hónapig nyugodott. Szűz Máriának szentséges szíve! Légy Jézusnak szíve előtt közbenjárónk most és halálunk óráján. Amen.

A boldogságos Szüz Máriának rózsakoszoruja.

Ezen rózsafüzér azért neveztetik szűz Mária koszorújának, mivel egy Hiszekegyet, hét Mi-Atyánkot és hatvanhárom Üdvözletet, valamint a szűz anya előtt legkedvesebb imákat s fohászokat foglalván magában, ezekkel mint kinyílt és kellemesen illatozó rózsákból font koszorúval tiszteltetik s dicsértetik.

Ima.
Hívséges szeretettel jelenek meg előtted boldogságos Szűz! hogy buzgó ájtatosságom által
megújítsam tiszta szívedben azon kimondhatatlan örömödet, melyet Isten az "Ave Mária" hallatánál adott. Lenne bár kedves előtted az imám, miképp kedves vala Gábor angyalnak üdvözlése, midőn neked hirét hozta, hogy Isten anyja leszesz. Egyesítem imámat minazokéval, kik az Ave Máriát valaha igaz ájtatossággal elmondották. És fölajánlom neked mindazon Üdvözleteket, melyeket éltemben még elmondani fogok, mint a paradicsomnak kedvesen illatozó rózsáit, hogy velök szüz homlokod fölékesittetvén, a te dicsőséged a mennyei szentekét meghaladja, mihez a jó Isten az ó mennyei kegyelmét és szent áldását adja. Amen.

Mi Atyán s a t.

Dicsőséges pátriárka, szent József! te Máriának legtisztább jegyese! dicsérjed velem együtt a te szerelmes hitvesedet s nyerjed meg számomra azt, hogy őt állandóan szeressem.

Ezután három Üdvözlet mondatik és mindegyikébe "Jézus" szó után tétetik.
az elsőbe: Jézus, ki minket állandóan tiszteletedben megtartson.
a másodikba: Jézus, ki irántad való bizalomra buzdítson.
a harmadikba: Jézus, ki arra, hogy tégedet tökéletesen követhessünk, kegyelmet adjon.

Most következik hat tábla tíz-tíz Üdvözlettel, mindegyikébe külön titok tétetvén, a mint következik:

Első tábla.

Mi Atyánk. s a t.
Szent őrangyalom és mindnyájan ti szent angyalok, magasztaljátok vlem együtt a ti királynétokat és nyerjétek meg nekem, hogy én őt állandóan szeressem.

Tíz Üdvözlet és azokba:

1. kit téged öröktől fogva kiválasztott.
2. kit téged az ősatyáknak megígért.
3. ki jelek által téged előre hirdetett.
4. ki téged az eredeti bűntől megőrzött.
6. ki téged már születésed előtt számtalan kegyelmekkel fölruházott.
7. ki engedte, hogy a világ örömére szülessél.
8. ki neked Mária nevet adatott.
9. ki téged a templomban fölajánltatott.
10. ki téged szent Józsefnek eljegyeztetett.

Második tábla.

Mi Atyánk. s a t.
Dicsőséges szent Joákim és ti mindnyájan szent pátriárkák, magasztaljátok királynétokat és nyerjétek meg nekem, hogy én őt állandóan szeressem.

Tíz Üdvözlet és azokba:
1. ki a szent angyal által megköszöntetett téged
2. kinek alázatos szolgálójává lettél.
3. kit szűzen méhedbe fogadtál.
4. kit Erzsébethez menvén méhedben hordoztál.
5. kit Betlehembe hoztál.
6. kit szűzen e világra szültél.
7. kit pólyákba takartál.
8. kit a jászolba fektettél.
9. kit mélyen imádtál.
10. kit emlőiden tápláltál.

Harmadik tábla.

Mi Atyánk. s a t.
Dicsőséges szent János és mindnyájan ti szent apostolok, magasztaljátok velem együtt a ti királynétokat és nyerjétek meg nekem, hogy én őt állandóan szeressem.

Tíz Üdvözlet és azokba:

1. kiről a pásztorok angyali dicséretet hirdettek.
2. kit a pásztorok által imádtatni láttál.
3. kit fájdalommal körülmetéltettél.
4. kinek "Jézus" nevet adtál.
5. kit a szent királyok által tiszteltetni s meg ajándékoztatni láttál.
6. ki miatt a tisztulás törvényének magadat alávetetted.
7. kit a templomban bemutattál.
8. kit Simeonnak karjaiba fektettél.
9. kit Anna proféta-asszony álatl magasztaltatni hallottál.
10. ki miatt neked megjövendöltetett, hogy tőr fogja átjárni lelkedet.

Negyedik tábla.

Mi Atyánk s a t.
Dicsőséges szent Sebestyén és mindnyájan ti szent vértanúk, magasztaljátok velem együtt a ti királynétokat és nyerjétek meg nekem, hogy én őt állandóan szeressem.

Tíz Üdvözlet és azokba:

1. ki veled Egyiptomba menekült.
2. ki veled Egyiptomban lakott.
3. kivel Egyiptomból visszatértél.
4. kivel Jeruzsálembe utaztál.
5. kit fájdalmadra elvesztettél.
6. kit örömmel megtaláltál.
7. ki neked engedelmes vala.
8. kivel harmincz évig társalkodtál.
9. a ki kértedre a vizet borrá változtatta.
10. kitől az evangéliumot hirdettetni hallottad.

Ötödik tábla.

Mi Atyánk s a t.
Dicsőséges szent Ferencz és mindnyájan ti szent hitvallók, magasztaljátok velem együtt
a ti királynétokat és nyerjétek meg nekem, hogy én őt állandóan szeressem.

Tíz Üdvözlet és azokba:

1. kitől szomorúan elbúcsúztál.
2. kinek megfogattatása tudtodra adatott.
3. kinek elítéltetését hallottad.
4. kit a nehéz keresztet vinni láttál.
5. ki téged szomorúságodban megvigasztalt.
6. kit fölfeszíttetni láttál.
7. ki neked tanítványát Jánost, téged pedig annak ajánlott.
8. kit a kereszten meghalni láttál.
9. kit, miután a keresztről levéteték, anyai öledbe vettél.
10. kit három napig sirattál.

Hatodik tábla.

Mi Atyánk s a t.

Dicsőséges szent Anna asszony és mindnyájan ti szent özvegyek és szüzek, magasztaljátok velem együtt a ti királynétokat és nyerjétek meg nekem, hogy én őt állandóan szeressem.

Tíz Üdvözlet és azokba:
1. ki föltámadván elsőben is neked jelent meg.
2. kit mennybe szállni láttál.
3. kit tereád és az apostolokra a Szentlelket leküldötte.
4. kinek szerelme tégedet naponkint megörvendeztetett.
5. ki szent apostolait hallomásodhoz egybegyűjté.
6. ki halálodnál híven melletted állott.
7. ki tégedet mennyekbe fölvett.
8. ki tégedet mennyekben megkoronázott.
9. ki tégedet menny és föld királynéjává tett.
10. kit téged e földön annyira megdicsőített.

Befejező ima.

Legkegyesebb Urunk Jézus Krisztus! szentséges szívednek ajánlom föl ezen a te imádásodra és szűz Anyádnak tiszteletére ájtatosan elmondott rózsakoszorút, hogy azt megjobbítván és tökéletesítvén, mint gyönyörű rózsákból fonott koszorút szentséges kezeiddel áldott szűz Anyádnak, Máriának homlokára tűzzed,, iránta oly fiúi szeretet és hódolatot tanúsítván, milyennek részedről ő már e földön örvendett, hogy így az ő szeretettel teljes szent szíve végtelen mennyei gyönyörrel megteljék. Amen

RÓZSAFÜZÉR a boldogságos Szűz Mária tizenkét csillagáról

1838-dik évi Január 7-ik napján kelt leiratában Ő szentsége XVI. Gergely pápa azon keresztény híveknek kik az itt alább következő rózsafüzért a boldogságos szűz Mária tizenkét csillagáról ájtatosan elmondják, örök időkre 100 napi búcsút engedett.
(Lásd a kegyesrendiek levéltárát Rómában)
Szerzője ezen ájtatosságnak kalazánti szent József a kegyesrendiek alapítója, ki is azt kis iskolásai által mindennap végeztette. Ő maga is nagy buzgalommal gyakorlá és nyíltan kijelenté, miszerint a boldogságos Istenanyát a kis rózsafüzérrel sohasem kérte a nélkül, hogy amiért könyörgött, meg ne nyerte volna.Az Atyának, és Fiúnak s a t.
Dicsérjük, magasztaljuk a teljes Szentháromságot és hálát mondjunk neki, hogy a boldogságos szűz Máriát előnkbe állíttatá mint asszonyt
kinek öltözete vala a nap, lábai alatt a hold és fején tizenkét-csillagú korona (Szent János apost. Jelen XII.1.)
R. Mindörökké. Amen.
Dicsérjük, magasztaljuk az Atya Istent és hálát mondjunk neki, hogy őtet leányának választotta.
R. Amen.
Mi Atyánk s a t.
Áldjuk az Atya Istent, ki őtet isteni Fiának anyjává tette.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk az Atya Istent, ki őtet fogantatásánál minden bűntől megóvta.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk az Atya Istent, ki őtet születésénél nagy kegyelmekkel fölékesíté.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk az Atya Istent, ki neki társul és jegyesül szent Józsefet adta.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Dicsérjük, magasztaljuk a Fiú Istent és hálát mondjunk neki, hogy őtet édes anyjának választott.
R. Amen.
Mi Atyánk s a t.
Áldjuk a Fiú Istent, ki az ő méhében testté lőn.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk a Fiú Istent, ki tőle születni s általa tápláltatni kivánt.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk a Fiú Istent, ki gyermekkorában általa akart neveltetni.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk a Fiú Istent, ki neki a világ megváltása titkait kinyilatkoztatta.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Dicsérjük, magasztaljuk a Szentlélek Istent és hálát mondjunk neki, hogy őtet mátkájának elfogadta.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk a Szentlélek Istent, ki legelsőben is nevét "Szentlélek" neki megjelentette.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk a Szentlélek Istent, kinek munkálódása által vala szűz és anya egyszersmind.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk a Szentlélek Istent, kinek ereje által lett ő a teljes Szentháromság templomává.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk a Szentlélek Istent, ki által mennyekben minden teremtmények fölé emeltetett.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.

A keresztény katholka anyaszentegyházért, a hitnek terjesztéséért, a keresztény fejedelmek egyességéért és az eretnekségek kiirtásáért.

Imádkozzunk.

Üdvözlégy királynénk! irgalomnak anyja, életünk, édességünk és reményünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai; hozzád sóhajtunk fohászkodván és könnyezvén e siralom völgyében. Tehát mi szószólónk, a te irgalmas szemeidet fordítsd reánk és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét. Irgalmas, kegyes, édes szűz Mária. Amen.