2009. október 25., vasárnap

A szeplőtlenül fogantatott boldogságos Sz. Máriának tizenkét csillagú koszorúja.

A szeplőtlenül, azaz eredeti bűn nélkül fogantatott boldogságos szűz Mária mindenkor és mindenütt úgy tiszteltetett a keresztény katholika anyaszentegyházban s úgy tekintetett, mint bűnösök oltalma, szomorúak vigasztalója és keresztények segítsége; mire nézve az egyház látható feje, IX. Piusz pápa ő szentsége, e jelen vészterhes és viszontagságos időkben is ugyan ezen, az eredendő bűn nélkül fogantatott szűz anyához kívánván folyamodni, óhajtja, miszerint a katholikus hívek könyörgéseiket vele egyesítsék s a szeplőtelenül fogantatott szűz Máriát, ki öröktől fogva Isten anyjának választott, erős bizalommal s alázatos szívvel segítségül hívják és közbenjárásáért esedeznek, hogy így a malaszttal teljes Szűz által, s a neki jutott isteni kegyelmek tekintetéből, Istenünk és megváltónk Jézus Krisztusnál mi is kegyelmet találván, azt nyerjük, hogy a bűnösök, a hittől elszakadt eretnekek, valamint a zsidók és pogányok is megtérjenek.

E végből ajánltatik, hogy mindazok, kik Ő szentsége érintett óhajtásának tudomására jutnak, a boldogságos szűz Mária szeplőtelen fogantatásának tiszteletére, Ő szentsége szándékára, szűz Mária tizenkét-csillagú koszorúját, – azaz tizenkét Üdvözletből, négy Mi-Atyánkból s egy Hiszekegyből álló koronáját – mindennap, vagy mikor körülményeik engedik, elimádkozzák s ugyanazt másoknak is ajánlják, tanácsolják.

E korona elmondása a következő képen történik.

Ő szentsége szándékára fölajánltatván az ima, minden Mi-Atyánk után négy Üdvözlet mondatik, az alább következő titkok sorjában bele tétetvén.Az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Hiszek egy sat.

 1. Mi-Atyánk, ki vagy sat.

  Üdvözlégy Mária, ki szeplőtelenül fogantattál, malaszttal teljes, sat.

  Üdvözlégy Mária, ki a test kívánságitól ment voltál, malaszttal teljes, sat.

  Üdvözlégy Mária, ki az értelem elhomályosodásától ment voltál, malaszttal teljes, sat.

  Üdvözlégy Mária, ki az akarat ellenkedésétől ment voltál, malaszttal teljes, sat.

 2. Mi-Atyánk, ki vagy sat.

  Üdvözlégy Mária, ki minden bűntől ment voltál, malaszttal teljes, sat.

  Üdvözlégy Mária, ki Jézust méhedben szüzen fogantad, malaszttal teljes, sat.

  Üdvözlégy Mária, ki Jézust szüzen szülted, malaszttal teljes, sat.

  Üdvözlégy Mária, ki szülés után szűz maradtál, malaszttal teljes, sat.

 3. Mi-Atyánk, ki vagy sat.

  Üdvözlégy Mária, ki az isteni kegyelemben szüntelenül gyarapodtál, malaszttal teljes, sat.

  Üdvözlégy Mária, ki fájdalom nélkül a világból az örök életre átszenderültél, malaszttal teljes, sat.

  Üdvözlégy Mária, ki testestől lelkestől mennybe fölvétettél, malaszttal teljes, sat.

  Üdvözlégy Mária, ki ég és föld királynéjának mennyben megkoronáztattál, malaszttal teljes, sat.

 4. Mi-Atyánk, ki vagy sat.

 5. Szeplőtelen voltál fogantatásodban, boldogságos szűz Mária.


R. Esedezzél érettünk az Atya előtt, kinek Fiát szülni méltó voltál.


Könyörögjünk.


Mindenható Úr Isten, ki a boldogságos szűz Máriának szeplőtelen fogantatása által szent Fiadnak méltó lakást készítettél, alázatosan kérünk, engedd kegyelmesen, hogy a szeplőtelenül fogantatott szent szűz Anya közbenjárása által mi is hozzád tiszta szívvel eljuthassunk. Ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus által Amen.

Befejezésül és napjában gyakrabban mondjad:

Szeplőtelenül fogantatott szűz Mária! könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk. Amen.


Nincsenek megjegyzések: