2009. október 25., vasárnap

RÓZSAFÜZÉR Krisztus Urunkról, vagyis Urunk koronája

E rózsafüzér három táblából s a szokásos függelékből áll. Minden öreg szemre 1 Üdvözlet mondatik s ugyan ezen kell kezdeni is; az apróbb szemekre pedig Mi-Atyánkot kell imádkozni.

Végül 1 Hiszekegygyel befejeztetik.

J e g y z e t.Ezen rózsafüzért az 1516-dik év körül, és pedig fensőbb sugallás szerint, boldog Flórenczi Mihály, kamalduli szerzetes pap, kezdé imádkozni s naponkint elmondá egész halála napjáig, mely volt Január hó 11-én 1522-ben. Urunk koronájának azért nevezetik, mert a mi Urunk Jézus Krisztusnak tiszteletére mondatik el, illetőleg 33 Mi-Atyánkot az ő szent élete annyi éveinek, az 5 Üdvözlet pedig szentséges öt sebeinek emlékezetére. Végre 1 Hiszekegy adatik hozzá, a 12 apostol tiszteletére; ez apostoli hitvallásban isteni üdvözítőnk Jézus Krisztusnak születése, élte és halála titkai foglaltatván.Fönnevezett boldog Mihálynak kérelmére X. Leo pápa 1516-dik évi Február 18-án kiadott levelében mindazoknak, kik ezen rózsafüzért elmondják vagy maguknál hordozzák, többféle búcsúkat engedett. Szinte azt cselekedték XIII. Gergely pápa 1573. Február 14-én, és V. Sixtus pápa 1589. Február 3-án kiadott leveleikben. Újabban és pedig örök időkre engedte ezen búcsúkat X. Kelemen pápa 1674. Július 20-án kibocsátott külön levelében, mely így kezdődik: De salute dominici gregis; sőt még újabb búcsúkkal is szaporította.

A b ú c s ú k r e n d j e:1. 200 évi búcsú annyiszor, a hányszor valaki töredelmes szent gyónása után, vagy gyónási erős feltétellel elimádkozta.

2. 150 évi búcsú azoknak, kik e rózsafüzért maguknál hordozván s gyónást, áldozást végezvén, hétfőn, szerdán, pénteken és az egyháznak parancsolt böjtjein elmondják.

3. A ki esztendőn át hetenként négyszer imádkozza e koronát, az évenként az ő gyónása és áldozása napján teljes búcsút nyer.

4. Hónapjában egyszer teljes búcsút nyer az is, a ki ezen koronát egész hónapon át mindennap elimádkozza: nyeri pedig azon napon, melyen gyónik, áldozik s az egyház szándékára imádkozik.

5. Kik egy hétben háromszor szokták imádkozni s pogányok elleni háborúba mennek, ha vagy az ütközet előtt, vagy ezt megelőző napon imádkozzák, bánván egyszersmind bűneiket: ha elesnének a harczban, teljes búcsút nyernek.

6. Teljes búcsút és minden bűnei bocsánatát nyeri halála óráján a beteg, a ki szent gyónása után Jézusnak szentséges nevét, bár szájjal nem, de szívében említi s e búcsút elnyerni óhajtván, betegeskedése közben Urunk nevezett koronáját elmondotta. Felgyógyulása esetében 200 évi búcsút nyer.

7. 20 napi búcsú engedtetik annak, a ki ilyen koronát magánál hordoz, és a mellett, hogy Jézusnak imádandó nevét említi, lelkiismeretét megvizsgálja s bűnei fölött töredelmes bánatot indít fel magában, még az anyaszentegyházért 3 Mi-Atyánkot s 3 Üdvözletet is imádkozik; továbbá 20 évi búcsú engedtetik, ha lelkiismeretét megvizsgálván meggyónik s gyónása után a katholika hitnek terjedéséért, az eretnekségek kiirtásáért, az anyaszentegyháznak fölmagasztaltatásáért s a t. imádkozik; végre 10 évi búcsú engedtetik annak, a ki e koronát magánál hordozván, 3 Mi-Atyánkot s 3 Üdvözletet vagy Jézusnak, vagy szűz anyjának Máriának, vagy valamely szentnek tiszteletére imádkozik, avagy irgalmi cselekedetet visz végbe felebarátjának testi lelki javára.

8. A ki ily koronát magánál hordoz, azon szándoka levén, miszerint valamely szerzetes rendnek jóságos cselekedeteit gyakorolhassa, az úgy a mint kívánta részesül is a jóságos cselekedetekben; és ha szent misét hallgatván 5 Mi-Atyánkot s 5 Üdvözletet imádkozott, ez úgy vétetik, mint a mise alatt tapasztalt fogyatkozásaink és elméje nem szántszándékos szórakozásainak helyre pótlása ; ha pedig valaki parancsolt ünnepnapon érvényes akadályok miatt szent misére nem mehetne, oly érdeme leend, mintha valósággal jelen lett volna, csak imádkozza ájtatosan a fenn érintett 5 Mi-Atyánkot és 5 Üdvözletet. Valaki e koronát magánál hordozza, ámbár Rómában nem lakik, ha szent gyónása és áldozása után a római állomások*) napjain akármely egyházat látogatja. vagy ha ebben akadályozva volna, e koronát. a penitencziatartó 7 zsoltárt, minden szentek letenyéjét a hozzá tartozó imákkal ájtatosan elmondja, oly napokon 200 évi búcsút nyer. A ki pedig Rómában lakván, mégis az állomások egyházai látogatásában akadályozva lenne, ugyan ezen búcsút nyeri, csak, miként előbb mondva volt, a koronát, a penitencziatartó 7 zsoltárt, letenyét s a t. ájtatosan elimádkozza. Mindezen elsorolt búcsúkat a tisztító tűzbeni lelkekre is lehet alkalmazni könyörgésképen.*)Római állomások (státiók), melyeket Nagy Gergely pápa rendbe hozott, nem egyebek, mint Jézusnak, a bold. szűz Máriának és szent vértanúk egyházainak ájtatos látogatásai, mely egyházakban a látogatók bizonyos búcsút nyerhetnek.9. XIII. Benedek pápa a szent gyülekezetnek 1727. évi ápril. 6. rendeletével ezen fölsorolt búcsúkhoz még örök időkre szóló teljes búcsút kapcsol azoknak számára, kik minden pénteken e koronát elmondván meggyónnak és megáldoznak. A ki az imént említett föltételeknek eleget tesz, az Március hónapnak mindegyik péntekjén teljes búcsút nyer, a mint azt a búcsúk szent congregációjának 1824-ik évi augusztus 11-ki rendelete, XII. Leo pápasága alatt, kimondotta. Szükséges azonban a búcsúk elnyerhetésére, miszerint kamaldulenzisek vagy remeték szerzetéből való pap, vagy olyan papi személy, kinek erre apostoli fölhatalmazása van, szentelje meg ezen rózsafüzéreket vagyis koronákat. Igen jó és üdvös, elmondás közben Jézus Krisztusról, azaz életéről s haláláról megemlékezni vagyis a szent titkokról elmélkedni, azonban ez nincs szorosan megparancsolva, hanem kinek-kinek szabad tetszésére van hagyatva. E koronákat, minthogy mindenkinek saját személyére szentelvék, nem lehet sem pénzen sem kölcsön adni oly czélból, hogy a vevő vagy kölcsönző a búcsúkat nyerje. mert ily esetben a bucsuk elenyésznek, miként azt X-ik Kelemen pápa nyilván kijelentette.F ö l a j á n l á sÉdes Jézusom ! fölajánlom ezen rózsafüzért a te szent életed harminczhárom esztendeinek emlékezetére és ezen idők alatt érettünk tett fáradozásaidnak és szenvedésed hálaadó tiszteletére; fogadjad a te és minden szenteidnek jó szándékával és érdemeivel egybekapcsoltan, az anyaszentegyház szándékára. Kérlek, tégy az engedett búcsúkban részessé ;fölajánlom azokat az élőkért és holtakért, legkivált azokért, kik imádságomat méltán elvárják; add mindezekre nagy kegyelmedet. Amen.A 9. pontban (javítottam a 25-ik lapon helyett) ajánlott elmélkedés könnyebbitésére szolgáljanak a következő pontok:U r u n k k o r o n á j aE l s ő t á b l aGábor főangyal tudósítja a boldogságos szűz Máriát, hogy az Ige az ő tisztaságos méhében megtestesül. Üdvözlégy Mária s a t.1. Az emberré lett Isten fia születik szűz Máriától és jászolba tétetik. Mi Atyánk s a t.

2. A vigadó angyali sereg örömmel énekli: Dicsőség Istennek a magasságban. Mi Atyánk s a t.

3. A pásztorok megértvén angyaloktól az Úrnak születését, eljőnek és imádják őt. Mi Atyánk s a t.

4. Nyolczadnapra körülmetéltetik és lészen az ő imádandó neve Jézus. Mi Atyánk s a t.

5. A három napkeleti bölcs imádja őt és ajándokul aranyat, tömjént és mirrhát hoztak. Mi Atyánk s a t.

6. A templomban bemutatván, világ megváltójának ismertetik és nyilváníttatik. Mi Atyánk s a t.

7. Heródes üldözése elöl Egyiptomba menekedik. Mi Atyánk s a t.

8. Heródes őtet nem találván haragjában az ártatlan kisdedeket Bethlehemben megöleti. Mi Atyánk s a t.

9. Szent József a kis Jézussal és szűz Máriával visszatér Názáretbe, mint ősi városába. Mi Atyánk s a t.

10. Jézus mint 12 éves gyermek a templomban kérdez és felel, oly bölcsességgel, hogy mindenek csodálják. Mi Atyánk s a t.J e g y z e t. Mikor megholtakért mondatik e szent korona, hozzá kell ekkor mondani: Adj Uram örök nyugalmat nekik s a t.M á s o d i k t á b l a.Jézus mindenben engedelmeskedik szűz szent Anyjának és szent Józsefnek, az ő nevelőatyjának. Üdvözlégy s a t.1. A 30 éves Jézus megkereszteltetik szent Jánostól a Jordánban. Mi Atyánk s a t.

2. Negyven napig a pusztában böjtölvén, az őt megkísértő sátánon győzedelmeskedik. Mi Atyánk s a t.

3. Szóval és példával hirdeti tanításait, melyek az örök életre vezetnek. Mi Atyánk s a t.

4. Tanítványokat hí magához, kik tüstént elhagyván mindenöket, követik őtet. Mi Atyánk s a t.

5. Első csodatételével a vizet borrá változtatja a kánai menyegzőn. Mi Atyánk s a t.

6. Csodálatosan gyógyít betegeket, sánta és bénákat, süketeknek visszaadja a hallást, vakoknak a látást, és föltámaszt halottakat. Mi Atyánk s a t.

7. Mindkét nemen lévő bűnösöket térit és nekik bűneiket megbocsátja. Mi Atyánk s a t.

8. A zsidókat, kik ot halálig üldözik, nem bünteti, hanem szelíden és kegyelmesen inti jobbulásra. Mi Atyánk s a t.

9. Péter, Jakab és János vele lévén a Táborhegyen, színében dicsően elváltozik. Mi Atyánk s a t.

10. Szamár vemhén ülve, diadalmasan bevonul Jeruzsálembe, s a templomból az ottan szentségtelenkedőket kiűzi. Mi Atyánk s a t.

J e g y z e t mint feljebbH a r m a d i k t á b l aJézus, mielőtt váltságunkért halálra menne, Máriától, az ő szent anyjától, elbúcsúzik.

Üdvözlégy Mária s a t.

1. Vevén az utolsó vacsorát, megmosta tanítványainak lábait. Mi Atyánk s a t.

2. Lelkünk táplálására megrendeli a legméltóságosabb oltári-szentséget. Mi Atyánk s a t.

3. Imádkozván a kertben vérrel verítékezik, de angyal jön az égből, ki őt megerősíti. Mi Atyánk s a t.

4. Júdás csókkal árulja el őt, fegyveres csoport elfogja s mint egy gonosztevőt megkötözi Mi Atyánk s a t.

5. Hamisan vádolják, arczul verik, megpökdösik és sok méltatlansággal illetik a törvényszék előtt. Mi Atyánk s a t.

6. Péterre, ki őt három ízben megtagadtam, szánakozólag tekint, a töredelemre indítván, megtéríti őtet; míg Júdás kétségbe esvén magát felakasztja s elkárhozik. Mi Atyánk s a t.

7. Oszlophoz kötözve megostoroztatván, számtalan súlyos csapásokat szenved. Mi Atyánk s a t.

8. Eléktelenítve. vörös palástban és fején töviskoronával, bemutattatik a népnek, mely bőszülten kiáltja: Feszítsd meg, feszítsd meg őt. Mi Atyánk s a t.

9. Halálra ítéltetvén vállain viszi a nehéz keresztet föl a Kálváriahegyre. Mi Atyánk s a t.

10. Két lator közt megfeszíttetvén, három órai keserves kínlódás után meghal; oldala lándzsával megnyittatik; ezután a keresztről levétetvén eltemettetik. Mi Atyánk s a t.

J e g y z e t mint feljebb.IV. A néhány szemre.Jézus harmad napon halottaiból föltámadván, megjelenik, mint több ájtatos író tartja, legelőször is az ő szűz szent anyjának Máriának. Üdvözlégy Mária s a t.

1. Megjelenik más három szent asszonynak és parancsolja, miszerint tudósítsák a tanítványokat arról, hogy ő föltámadott és nekik megjelent. Mi Atyánk s a t.

2. Megjelenik a tanítványoknak, mutatja nekik szentséges sebeit, parancsolván a kétkedő Tamásnak, hogy ujjával illesse azokat. Mi Atyánk s a t.

3. Föltámadása után 40-ik napon, megáldván szűz szent anyját s valamennyi tanítványait, szemök láttára fölméne mennyekbe. Mi Atyánk s a t. Kérünk téged, szentséges szűz Mária, hogy isteni magzatodnak, a mi Urunk Jézus Krisztusunknak áldását számunkra is kinyerni méltóztassál, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária s a t.

J e g y z e t mint feljebb.Itten a szent apostolok tiszteletére elmondatik az apostoli hitvallás vagyis a Hiszekegy, mely után be lehet zárni az ájtatosságot a következő imával, mely szent Ágoston doktorénak tartatik.I m a.Én Istenem ! ki a világ váltságáért kész voltál mint ember születni, körülmetéltetni, a zsidóktól megutáltatni és Júdástól csókkal elárultatni, megkötöztetni s mint ártatlan bárány a vágószékre vitetni; Uram ! ki Annástól Kaifáshoz, majd Pilátushoz meg Heródeshez hurczoltatván, annyi becstelenséget tűrtél, ki hamisan vádoltattál, rágalmakkal, arczulcsapások-, pökdözések-, és mindennemű csufságokkal illettettél; megkoronáztatván, fejeden töviskoronát viseltél és szemeid bekötve lévén náddal verettél; végre ruháidból kivetköztetve és keresztre szegezve, két lator között mint valami főgonosztevő függöttél; kit, midőn szomjuhoztál, epével és eczettel itattak; szent lelked kiadása után lándzsával átdöftek; ennyi ártatlanul szenvedett kínaidra és szentséges halálodra kérlek, Uram ! hogy engem, fölötted és magam fölött siránkozó méltatlan bűnöst, (ha haldoklóért vagy holtért imádkozol, tedd hozzá: és a te . . . . . szolgádat N. N.) a pokol kínaitól megszabadítván, méltóztassál oda juttatni, hová a melletted függő s megtérő latrot fogadtad. Hallgasd meg ezen kérésemet, Uram Jézus Krisztus, ki az Atyával és Szentlélekkel egyetem élsz és uralkodol mindörökön örökké Amen.

Nincsenek megjegyzések: