2009. október 25., vasárnap

Szent Domokos rende szerinti rózsafüzér.

Az Atyának, és Fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Amen.

V. Istenem, figyelmezz segítségemre.

F. Uram, siess segítésemre.

V. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentlélek Istennek.

F. Miképpen vala kezdetben, most és mindenkor, és mind örökön örökké. Amen.


(Együtt.)


Üdvözlégy királynénk irgalomnak anyja, életünk, édességünk és reményünk üdvözlégy Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk, fohászkodván és könyezvén e siralom völgyében. Tehát mi szószólónk, a te irgalmas szemeidet fordítsd ránk és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét. Irgalmas, kegyes, édes szűz Mária.

V. Tégy méltóvá engem, szentséges Szűz, arra, hogy dicsérjelek.

F. Adj nekem erőt minden ellenségeid ellen.


K ö n y ö r ö g j ü n k.


Úr Isten, kinek egyszülöttje az ő élete, halála és föltámadása által nekünk az örök üdvnek jutalmát megszerezte, engedd, kérünk, hogy tisztelvén a boldogságos szűz Mária legszentebb rózsafüzérének eme titkait, azt, a mit magukban foglalnak, kövessük, és a mit ígérnek, megnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.


I.

Örvendetes része a szent rózsafüzérnek.


1-ső titok.


Az egyik fél mondja: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék a te neved, jöjjön el

a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen a földön is.

A másik fél: Mindennapi kenyerünket adjad nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket,

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek, és ne vígy minket kisértetbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.

10 Üdvözlet az első titokkal:

Az egyik fél: Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, kit szűzen méhedbe fogadtál.

A másik fél: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál miérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

V. Dicsőség az Atyának s a t.

F. Miképpen vala kezdetben s a t.

2-dik titok: Jézus, kit Erzsébethez menvén méhedben hordoztál.

3-dik " Jézus, kit szűzen e világra szültél.

4-dik " Jézus, kit a templomban bemutattál.

5-dik " Jézus, kit a templomban megtaláltál.

V. Dicsőség az Atyának s a t.

F. Miképpen vala kezdetben s a t.


I m a.


Hálát mondunk neked, mindenható Istenünk, a te jótéteményeidért, ki élsz és uralkodol

mind örökön örökké. Amen.


A lorettói letenye.


Uram, irgalmazz nekünk !

Krisztus, kegyelmezz nekünk !

Uram, irgalmazz nekünk !

Krisztus, hallgass minket !

Krisztus, hallgass meg minket !

Mennybeli Atya Isten,

Megváltó Fiú Isten,

Szentlélek Isten,

Szentháromság egy Isten, !!! Irgalmazz minekünk !!!

Szentséges szűz Mária,

Istennek szent szülője,

Szüzeknek szent szüze,

Krisztusnak anyja,

Isteni kegyelem anyja,

Legtisztább anya,

Szeplőtelen szűz anya,

Sértetlen anya,

Fertőzetlen anya,

Szerelmetes anya,

Csodálatos anya,

Teremtőnknek anyja,

Üdvözítőnk anyja,

Legbölcsebb szűz,

Tisztelendő szűz,

Dicsérendő szűz,

Nagy hatalmú szűz,

Nagy kegyességű szűz,

Hívséges szűz,

Igazságnak tüköre,

Bölcseségnek széke,

Örömünknek oka,

Lelki edény,

Tiszteletes edény,

Ájtatosságnak jeles edénye,

Titkos értelmű rózsa,

Dávidnak tornya,

Elefántcsont torony,

Aranyból épült ház,

Szövetség szekrénye,

Mennyország ajtaja,

Hajnali csillag,

Betegek gyógyítója,

Bűnösök menedéke,

Szomorúak vigasztalója,

Keresztények segítsége,

Angyalok királynéja,

Pátriárkák királynéja,

Próféták királynéja.

Apostolok királynéja,

Vértanúk királynéja,

Hitvallók királynéja,

Szüzek királynéja,

Minden szentek királynéja,

Magyarország királynéja s védasszonya,

Eredendő bűn nélkül fogantatott királyné,

A legszentebb rózsafüzérnek királynéja, !!!! Könyörögj érettünk !!!

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,

kegyelmezz minekünk!

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,

hallgass meg minket!

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,

irgalmazz minekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmaz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Mi Atyánk, ki vagy s a t.

Üdvözlégy Mária, malaszttal s a t.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, meg ne vesd könyörgésünket szorultságainkban, hanem minden veszedelemtől ments meg minket, dicsőséges áldott Szűz.

Atyánk! nagy szent Domokos, végy magadhoz minket halálunk óráján és tekints mindenkor kegyesen ránk.

V. Szülés után szeplőtelen szűz maradtál.

F. Istennek szent szülője, esedezzél érettünk.

V. Imádkozzál érettünk szent Domokos atya.

F. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretire.


K ö n y ö r ö g j ü n k.


Hallgasd meg szolgáidat, irgalmas Isten, hogy a kik Máriának, a szent Szűz legszentebb rózsafüzérének társaságába egybegyűltünk, az ő szószólása által a közelgető veszélyektől megszabadítassunk.

Úr Isten ! ki anyaszentegyházadat szent Domokos hitvallónak érdemei és tanításai által

fölvilágosítani méltóztattad, engedd, hogy annak esedezése által az ideiglenesekben hiányt ne lásson és szellemi gyarapodással mindenkor növekedjék. Amen.

V. A szent rózsafüzérnek királynéja,

F. Könyörögj érettünk!

V. Áldjon minket szűz Mária,

F. És kegyes Fia.

A mindenható Istennek, az Atyának, és Fiúnak, és Szentlélek Istennek áldása szálljon, a

legszentebb rózsafüzér királynéjának esedezésére, ránk és maradjon rajtunk mindenkor. Amen.


II.

Fájdalmas része a szent rózsafüzérnek.


(Egészen úgy végeztetik mint az örvendetes rész mindvégig az imákkal és letenyével, csupán a titkok mások.)

1-ső titok: Jézus, ki érettünk vérrel verítékezett.

2-dik " Jézus, ki érettünk vérrel megostoroztatott.

3-dik " Jézus, ki érettünk tövisekkel megkoronáztatott.

4-dik " Jézus, ki érettünk a keresztet vitte.

5-dik " Jézus, ki érettünk fölfeszíttetett.


III.

Dicsőséges része a szent rózsafüzérnek.


(Egészen úgy végeztetik mint az örvendetes rész mindvégig az imákkal és letenyével, csupán a titkok mások.)


1-ső titok: Jézus, ki halottaiból föltámadott.

2-dik " Jézus, ki mennybe fölment.

3-dik " Jézus, ki nekünk a Szentlelket elküldötte.

4-dik " Jézus, ki mennyekbe fölvett.

5-dik " Jézus, ki téged mennyekben megkoronázott.


Figyelmeztetés.


A szent rózsafüzérnek, ha nem egészen mind a 15 titok, hanem csak egyik része, azaz 5 titok mondatik el, szükséges a hétnek napjaira vigyázni, miszerint vasárnapon, szerdán és szombaton mondatik a dicsőséges rész; kedden és pénteken a fájdalmas rész, végre hétfőn és csütörtökön az örvendetes rész, semmi tekintettel nem levén az egyházi esztendőnek

szakaszaira vagy ünnepeire.


J e g y z e t. Ezen rózsafüzérnek rendjét megírta a bécsi szent domokosi szerzet társházának nagyon tisztelendő perjele s pontos és hív magyar fordításban ide iktattatott.

J. F.

Nincsenek megjegyzések: