2009. október 25., vasárnap

RÓZSAFÜZÉR Jézus Krisztus s z e n t v é r e tiszteletére.

Hogy VII. Pius római pápa a keresztény híveket arra bírja, miszerint Jézusnak drágalátos szent vérét, melynek árán mindnyájan megváltattunk, még inkább tiszteljék, 1809-dik évi Május hó 31-én (lásd a szertartások szent gyülekezetének levéltárát) és 1815. évi Október hó 18-án (lásd a Rómában "S. Nicola in carcere" czimü egyházban alakult és Jézus Krisztus szent véréről nevezett anyatársulatnak levéltárában) örök időkre, napjában egyszer nyerendő 7 évi és 7 negyvenednyi búcsút engedett mindazoknak, kik az alább következő rózsafüzért Jézus Krisztus szent vérének tiszteletére ájtatosan elmondják; teljes búcsút pedig azoknak, kik ugyan ezt az egész hónapon át mindennap elimádkozzák, s ugyancsak azon napra engedte, melyen a szentségekhez járulván, az anyaszentegyháznak szándékára imádkoznak.
Továbbá napjában egyszer 300 napi búcsú engedtetik örök időkre azoknak, kik magát az alább következő imát: Örök életnek drágalátos vére, a világnak engesztelő váltságdíja s a t. elmondják. - Mindezen búcsúkat könyörgésképen a tisztító helybeli lelkekre is lehet alkalmazni.

Hasonlóképen nyer búcsút, a ki 33 Mi-Atyánkot elmond s a mi Urunk 7 vérontásáról elmélkedik, vagy csupán 33 Mi-Atyánkot mond el az értetlen, ki elmélkedni nem tud. Igy XVI. Gergely pápa Július hó 5-én 1843-dik esztendőben.

E korona hét titokból áll, melyek mindegyikénél ájtatosan fontolóra kell venni, miként ontá Jézus Krisztus az ő szent vérét hétszer, hogy hozzánk való szeretetét bizonyítsa. Mindegyik titoknál 5 Mi-Atyánkot s 1 Dicsőség az Atyának.... kell mondani, kivévén az utolsó titkot, melynél csak 3 Mi-Atyánkot s 1 Dicsőség mondatik, s ezzel éppen a 33 szám az Úr Jézus életének 33 évi emlékezetére kikerül. Ennyi évekig folyt ereiben szent vére, míg azt elvégre a világ váltságáért az utolsó cseppig kiontotta.

A korona befejezésül ájtatosan mondassék ez ima: Örök életnek stb., miként alább következik.Az Atyának, és Fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Amen.Istenem, figyelmezz segítségemre.

Uram, siess segítésemre.

Dicsőség az Atyának s a t.

Miképpen vala kezdetben s a t.E l s ő t i t o kÉdes Üdvözítőnk először ontá drágalátos szent vérét, mikor nyolczadnapra születése után

Mózes törvénye szerint körülmetélteték. Ha fontolóra veszszük, hogy ezt magán tétetni engedte Jézus, miszerint eleget tegyen Isten igazságának a mi könnyelműségünkért és kicsapongásainkért, akkor bizony illik, hogy mi ezen gonoszságainkat igazán megbánjuk s meg igérjük az Úrnak, hogy hathatós kegyelmének segítségével mind testünk, mind lelkünk tisztaságát megőrizzük.5 Mi-Atyánk, 1 Dicsőség.

Uram Jézus ! kérünk,

Adj kegyelmet nekünk,

Kiket a szent kereszten

Megváltottál véreden.

M á s o d i k t i to k.Midőn Jézus az olajfák hegyén halálos tusakodása közben vérrel verítékezett. körüle a föld is elázott szent vérétől. világosan látta ő az emberek hálátlanságát, melylyel fogják hő szeretetét! Bár csak szállaná meg szíveinket a legmélyebb bánat a fölött, hogy mindeddig oly kevéssé ismertük el Urunknak számtalan jótéteményeit s atyai szándékainak sem feleltünk meg! Már most erősen tegyük föl magunkban, hogy ennek utána Istenünknek kegyadományait és szent sugallásait híven üdvünkre fordítjuk.5 Mi-Atyánk, 1 Dicsőség.Uram Jézus ! kérünk,

Adj kegyelmet nekünk,

Kiket a szent kereszten

Megváltottál véreden.H a r m a d i k t i t o kSzerelmes Üdvözítőnk Jézus Krisztus bőségesen ontá szent vérét, midőn megostoroztatása

közben a súlyos csapások szent testét fölszaggaták és sebeiből mindenfelöl lecsorgott szent vére. Kínjait mennyei szent Atyjának fölajánlotta engesztelésül a mi tűrhetetlenségünkért. Igyekezzünk tehát megzabolázni magunkban a haragos föllobbanást és vétkes önszeretetet. Ígérjük meg, hogy a bajok és szenvedések közepette is béketűrők leendünk, önmagunkat megtagadván és a másoktól szenvedett bántalmakat szelíden elviselvén.5 Mi-Atyánk, 1 Dicsőség.Uram Jézus ! kérünk,

Adj kegyelmet nekünk,

Kiket a szent kereszten

Megváltottál véreden.N e g y e d i k t i t o k.Midőn a mi nagyravágyásunk, a mi rossz gondolataink büntetésül szentséges fejedet

tövisekkel koronázták, akkor drága szent véred bőven folyt végig szent arczodon, és mi mégsem akarunk a kevélységről lemondani, sőt mind egyre tisztátalan képzeleteket és vétkes kívánságokat is ápolunk szívünkben! Vajha nyilnának meg szemeink, hogy lássuk semmiségünket, megemlékezzünk gyarló voltunkról és bátran ellentálljunk a gonosz ellenség incselkedéseinek.5 Mi-Atyánk, 1 Dicsőség.Uram Jézus ! kérünk,

Adj kegyelmet nekünk,

Kiket a szent kereszten

Megváltottál véreden.Ö t ö d i k t i t o kMennyi vért ontott szerelmes Jézusunk ama fájdalmas úton, melyen a Kálváriahegyre

méne s meg vala terhelve a súlyos keresztfával! Jeruzsálemnek utczáit és azon helyeket, melyeken áthalada, drágalátos szent vérével megöntözé. Igy akart eleget tenni a botrányok- és rossz példákért, melyekkel az emberek egymást rontják és az örök kárhozatba döntik. Istenem ! Istenem ! ki tudja, vajon mi is nem ezeknek számából vagyunk-e? ki tudja: nem vettettek-e sokan a pokolba, kiket rossz példaadásunk által mi rontottunk el? És mi gondatlanok ! sem jobbulásra, sem elégtételre nem aggunk? – De mostantól fogva fölajánljuk erőnket a lelki üdvösség keresésére, hogy másokat mi is jóra intvén, jó példával buzditván, jó cselekedetek gyakorlására serkentsünk.5 Mi-Atyánk, 1 Dicsőség.Uram Jézus ! kérünk,

Adj kegyelmet nekünk,

Kiket a szent kereszten

Megváltottál véreden.H a t o d i k t i t o k.Sokkal több vért ontott isteni Üdvözítőnk, midőn kegyetlenül fölfeszíttetett; mert átfúrt izmaiból, valamint kezei- és lábainak átmetszett ereiből bőségesen ömlött az örök életnek üdvözítő balzsama, hogy elvegye az emberek gonoszságait és igaztalanságait. Ugyan találkozik-e ember, ki vétkeiben tovább is megmaradni s így Jézusnak, az Isten fiának megfeszíttetését megújítani akarná? Bánatos szívvel sirassuk meg bűneinket a gyónatya előtt, utáljuk meg, vetkezzük le azokat, lemondván rossz és ferde szokásainkról; kezdjünk keresztény jámbor életet, szüntelen szemünk előtt tartván, hogy az édes Jézus annyi vérnek árán váltott meg minket.5 Mi-Atyánk, 1 Dicsőség.Uram Jézus ! kérünk,

Adj kegyelmet nekünk,

Kiket a szent kereszten

Megváltottál véreden.H e t e d i k t i t o k.Utoljára még akkor ontá Jézus Krisztus szent vérét, mikor a magas keresztfán függvén, éles dárdával nyittaték meg oldala és szentséges szíve átszúratott. Belőle vér és víz folyt; miből

megismerhetni, hogy miután minden szent vérét kiontá, ennek utolsó cseppjét is kész vala odaadni váltságunkért. - Édes Üdvözítőnknek véghetetlen kegyessége ! ki ne szeressen téged ? ki ne ajánlja föl magát neked, mint szerelmesének, ki mindent megtettél, hogy örökre boldogok lehessünk. De ki sem mondhatjuk szóval mind azt, a mit érzünk; azért fölhívjuk a Mindenhatónak teremtményeit összesen, szólítjuk az angyalokat, s mennyei szenteket, különösen pedig kérünk dicsőítsétek és magasztaljátok Jézusnak szentséges vérét. Éljen az Úr Jézus szent vére ! Éljen az Úr Jézus szent vére, most és mindenkor, és mindörökön örökké. Amen.3 Mi-Atyánk, 1 Dicsőség.Uram Jézus ! kérünk,

Adj kegyelmet nekünk,

Kiket a szent kereszten

Megváltottál véreden.I m a.Örök életnek drágalátos vére, a világnak engesztelő váltságdíja, áldott ital és lelkünknek üdvös fürdője ! Te szünet nélkül védelmezed Istennek irgalmi trónja előtt az emberi nemzetnek örök boldogságát ! a legmélyebb alázattal imádlak s kívánom helyrepótolni - a mennyire tőlem kitelik - mindazon bántalmakat és sértegetéseket, melyekkel az emberek fiai illetnek tégedet; legkivált a rút káromlásokat, melyekkel tégedet megtámadni nem irtóznak ! Ah ! ki ne áldja ezen véghetetlen becsű szent vért! ki ne ragadtassék lángoló szeretetre Jézus iránt, miután ő elvérzett érettünk ! Mi is lett volna énbelőlem, ha ezen isteni vér által meg nem váltatom ? Mi sajtolta ki azt az utolsó cseppig Uramnak szent testéből ? Uram ! nem egyéb, mint a te szereteted, a te kimondatlan szereteted, mely minket az üdvnek ezen drágalátos balzsamával megajándékozott. Te megbecsülhetetlen balzsam, mely a véghetetlen szeretet forrásából omlott, adjad, hogy minden sziv, minden nyelv hálát mondjon neked, tégedet dicsérjen és magasztaljon most és mindenkor, és mindörökön örökké. Amen.I m a.Mindenható örök Isten ! ki egyszülött szent Fiadat e világnak megváltójává tevén, drágalátos szent vére által akarsz megengeszteltetni; adjad kegyelmesen, hogy üdvünknek ezen díját úgy becsüljük és annak ereje által e jelen életnek bajaitól úgy megoltalmaztassunk, miszerint egykoron örökké tartandó gyümölcseiben örvendezhessünk. Ugyan azon Jézus Krisztus által, ki veled él és uralkodik, a szentlélekkel egyetemben Isten mindörökön örökké. Amen.

Nincsenek megjegyzések: