2009. október 25., vasárnap

RÓZSAFÜZÉR a boldogságos S z ü z M á r i á n a k hét fájdalmáról.

É r t e s í t é s.


XIII. Benedek pápa 1724-dik és Szeptember 26-án kelt "Redemptoris" brevejében 200 napi búcsút engedményezett minden Mi-Atyánk és Üdvözletért azoknak, kik töredelmesen meggyónva, vagy legalább gyónási igaz szándékkal ezen hét táblás fájdalmas rózsafüzért a tisztelendő szervita atyák valamely egyházában elimádkozzák; ugyan ezen búcsúkban részesülhetni minden pénteken (bármely helyen mondassék el e fájdalmas rózsafüzér), a nagyböjt minden napján, a hétfájdalmú anya főünnepén*) és ennek a nyolczada alatt.


*) A nagyböjt 5-ik hetében eső fájdalmas péntek.


Továbbá 100 napi búcsút adott azoknak, kik bármely helyen és napon imádkozzák.

Végre: kik akár magánosan, akár mások társaságában mondják ezen rózsafüzért, még hét évi és hét negyvenednyi búcsút nyernek.

Ugyanezért XII. Kelemen pápa, hogy a hívek szűz Mária fájdalmairól gyakrabban megemlékezzenek és iránta szeretetre gerjedjenek, 1734-ik évi Decz. 12-én kiadott "Unigeniti" bullájában azonfölül, hogy a fönnevezett búcsúkat megerősítette, még a következőkkel szaporította: ki az említett rózsafüzért egy hónap lefolyta alatt naponkint elmondja, meggyónik, áldozik és az anyaszentegyházért imádkozik, minden bűnei bocsánatát és teljes búcsút nyer. Ki töredelmesen meggyónik, vagy legalább erős szándéka van gyónni, s elmondja ezen rózsafüzért, mindenkorra száz évi búcsúban részesül.

Ki azt hétfőn, szerdán, pénteken és a parancsolt ünnepeken elimádkozza, meggyónik és áldozik, 150 évi búcsút nyer. Az pedig, ki hetenkint négyszer mondja el s szabad választása szerint az évnek valamely napján meggyónik, áldozik és ezen rózsafüzért elimádkozza, teljes búcsút nyer. --- Azoknak tovább, kik meggyónva mondják el ezen rózsafüzért, 200 évi búcsút adott. Végre azok, kik ily fájdalmas rózsafüzért folyvást magukkal hordoznak és gyakran gyónnak s áldoznak, mindenkor búcsút nyernek,

ha misét vagy prédikácziót hallgatnak, vagy a betegekhez vitt oltári-szentséget kísérik, vagy

ellenségeket megbékítenek, vagy bűnösöket töredelemre indítanak stb., vagy pedig 7 Mi-Atyánkot és Üdvözletet mondván. a lelki vagy testi irgalmasságnak valamely cselekedetét gyakorolják a mi Urunk Jézus Krisztus, vagy a bold. Szüz, vagy más valamely szentnek tiszteletére.

Az elősorolt búcsúkat megerősítették XIV. Benedek 1747-ik évi Jan. 16-án, és XIII. Kelemen 1763-ik évi Márczius 15-én. Különben ezen búcsúk elnyerésére szükséges, hogy a rózsafüzérek a t. szerviták szerzetes házainak elöljárói vagy pedig ezen szerzet megbízottjai által legyenek megáldva, melyeket azután sem eladni, sem pedig ezen búcsúk megnyerésére kölcsön adni nem szabad; ellenkező esetben elvesztik a hozzájok csatolt búcsúengedményeket, mint ezt XIII. Benedek pápa idézett brevejében rendeli.


A boldogságos Szűz

F Á J D A L M A S R Ó Z S A F Ü Z É R É N E K

elmondási módja.


Előző ima


Minden szeretetre méltó Uram Istenem ! íme itt vagyok isteni jelenléted előtt egészen megszégyenülve a sok borzasztó méltatlanság miatt, melyet elkövettem. Teljes szívemből kérek azért bocsánatot, irántad égő tiszta szeretetből szánva bűneimet; sőt végtelen jóságodat tekintve, minden egyéb rossz fölött utálom és gyűlölöm eddigi háládatlanságomat. És valamint ezerszer inkább akarnék meghalni, csak téged meg ne bántottalak volna, úgy eltökéllett teljes szándékom vagyon, életemet inkább ezerszer föláldozni, mint téged valaha megbántani. Keresztre feszített Jézusom ! erősen fölteszem, hogy a szent gyónás által megtisztítva lelkemet, drágalátos szent testedben és véredben részesülni méltóképpen akarok. --- Te pedig, irgalmasságnak kegyesszívű szűz anyja és

megtérő bűnösöknek oltalma ! a te keserves fájdalmaid ereje által eszközöld ki nekem azalatt bűneim bocsánatát, míg én a római pápák szándéka szerint imádkozom, hogy a rózsafüzéredre engedett búcsúkat megnyerhessem, melyek által bűneimért érdemlett büntetések elengedését remélem. Amen.


Az Atyának, és Fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Amen.

I. Mi Atyánk s a t., utána hét Üdvözlet s "Jézus" szó után:

"kinek bemutatásakor Simeon megjövendölte, hogy tőr fogja átjárni lelkedet."

Befejezésül: Dicsőség az Atyának s a t.

II. Mi Atyánk s a t., utána hét Üdvözlet s "Jézus" szó után:

"kivel Egyiptomba futottál."

Befejezésül: Dicsőség az Atyának s a t.

III. Mi Atyánk s a t., utána hét Üdvözlet s "Jézus" szó után:

"kit három nap bánkódva kerestél."

Befejezésül: Dicsőség az Atyának s a t.

IV. Mi Atyánk s a t., utána hét Üdvözlet s "Jézus" szó után:

"kit a nagy kereszttel megterhelve a Kálvária-hegyre menni láttál."

Befejezésül: Dicsőség az Atyának s a t.

V. Mi Atyánk s a t., utána hét Üdvözlet s "Jézus" szó után:

"kit a keresztfára fölfeszíttetni láttál."

Befejezésül: Dicsőség az Atyának s a t.

VI. Mi Atyánk s a t., utána hét Üdvözlet s "Jézus" szó után:

"kinek holt szent teste öledbe helyeztetett."

Befejezésül: Dicsőség az Atyának s a t.

VII. Mi Atyánk s a t., utána hét Üdvözlet s "Jézus" szó után:

"kit a sírboltba tétetni láttál."

Befejezésül: Dicsőség az Atyának s a t.


A hét tábla után a szűz Anya fájdalmas könnyhullatásának tiszteletére mondatik 3 Üdvözlet s "Jézus" szó után hozzátétetik: "kit sok könnyhullatással siratták."


Végre: "Hiszekegy" mondatik s függelékül 1 Mi-Atyánk és Üdvözlet a megholt hívek lelkeiért.

V. Imádkozzál érettünk, fájdalmas szűz Anya.

R. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.


K ö n y ö r ö g j ü n k.


Uram Jézus Krisztus ! most és halálunk óráján esedezzék érettünk a te kegyességednél szent anyád, a boldogságos szűz Mária, kinek szentséges lelkét a fájdalom tőre általjárta. Teáltalad, Úr Jézus Krisztus, világ megváltója, ki az Atyával és Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol mind örökön örökké. Amen.

Nincsenek megjegyzések: