2018. május 10., csütörtök

Drága Mennyei Édesatyám!

Köszönöm a reggelt, köszönöm, hogy felébredhettem, köszönöm, hogy élek, és veled élhetek, és köszönöm a veled élés békességét. A csendességért, a veled való közösség öröméért, és az igei tanítástért hálás a szívem. Kérlek uram, hogy most, amikor elindulok a világba, Te légy a vezetőm, Te adj útmutatást a mai napomra is. Add, hogy ne tévedjek el, a Te utadról ne térjek le, hogy a világ zűrzavara ne tudja elhomályosítani rád figyelésemet. Kérlek Uram, óvd meg szeretteimet is. Jézus érdeméért kérem. Ámen


Istenem! Táguló világegyetemedet csodálva azon csodálkozom, hogyan szűkül benne a mi embervilágunk... Add URam, hogy ne csak önmagunkban gondolkodjunk, hanem megértve teremtettséged csodáját, Téged dicsérve szeretetben éljünk! Ámen


Úr Jézus! Vedd el tőlem mindazt, ami eltávolít személyedtől, a veled való kapcsolattól, hogy benned élhessek neked tetsző, kiteljesedett életet. Ámen


URam!
Add, hogy akaratod ellen ne lázadjak, s megértsem életjobbító parancsolataidat! ÁmenURam! Add, hogy ne a magam eszem szerint, hanem életet védő törvényeid szerint éljek - példát adva ezzel mindenki számára! ÁmenUram, Istenem! Te látod, hogy a világ, s olykor magam életének eseményeit sem látom teljesen világosan. Adj nekem alázatot, hogy merjem igédnek fényét életem világosságául útaimhoz rendelni, hogy kegyelmed által ne csak Téged tudjalak dicsőíteni tetszésedre, hogy épüljek általa, hanem engedd meg mások épülését is mindannyiunk szolgálatán keresztül! Ámen


Uram! Restellni valóm van előtted, ha arra gondolok, hogy amikor ítélkezem mások fölött – bár nem vagyok erre hivatott – akkor mértéktelen vagyok, amikor adakoznom, segítenem kell, akkor kétszer is meggondolom, hogy kinek, hogyan és mennyivel. Tedd helyre bennem ezt a kérdést és taníts az előtted helyes úton járnom! Ámen


Uram! Te látod álmaimat és terveimet, s Te tudod, olykor milyen kevés az erőm ezek megvalósításához. Istenem, erősíts utamon, hogy el ne tévedjek, s életem végen hazatalálhassak Hozzád! Ámen


Uram! Tedd rendbe szívemet, légy Ura, mert ellenkező esetben a kívánságaim rossz útra visznek. Ámen


Uram! Tégy alkalmassá a küzdelemre! Add, hogy elviselhessem bukásaimmal járó fájdalmakat, s makacsságom következményeit! Formálld egész életemet, hogy engedelmes eszközöd lehessek! Ámen


Uram, tégy engem szolgáddá, diadalutad engedelmes eszközévé! Térj be, kérlek, az én életembe is, ne kerülj ki engem! Voltak, vannak áldott lelkek, akik lépéseidet felém irányították. Akiken keresztül Te léptél felém, és tudom, milyen boldogság, amikor megjelensz, amikor szavad, szereteted, gondoskodásod áldást, békességet hoz az életembe. Segíts, hogy én is utaddá lehessek, segíts, hogy továbbvezessem áldásodat a többiek felé! Adj mellém másokat is, akikkel együtt élő kövekként rakhassuk ki utadat! Úgy vágynak a boldogságra szeretteim, szomszédaim, munkatársaim, s én olyan keveset tudok adni nekik. Kérlek, jöjj feléjük, rajtam, gyenge hitemen, bizonytalan szavaimon, mégis segíteni vágyó lelkemen keresztül lépj be az ő életükbe is! Ámen

/V.L./


Urunk, köszönjük, hogy szívünkbe írtad a te törvényedet. Bocsásd meg, ha gyarló emberként türelmetlenül mindent azonnal akarnánk. Bocsásd meg, hogy alapok nélkül akarunk építkezni. Taníts bennünket a te akaratodnak helyes ismeretére és tiszteletére! Ámen.

2018. május 9., szerda

Atyánk, Istenünk, a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Adj Urunk mindenkinek ebből a kenyérből, és használj fel minket is. Hadd lehessünk lelki táplálékod továbbadói a mindennapokban. Tudjunk odafigyelni másokra és ne csak a mi terített asztalunkra gondoljunk. Taníts irgalmasságra, mert csakis a Te áldásoddal végezhetjük ezt a szolgálatot tiszta szívvel és lélekkel. Ne tudja a jobb kezünk, mit cselekszik a bal. Legyen számunkra természetes a másokon való segítés! Kegyelmedből kapunk erőt mindenre, kérünk, vezess minket e gondolat szerint a mai napon. Ámen


Istenem! Belső békétlenségemet Te csillapítsd, szereteted balzsamával gyógyíts meg!Ámen
Istenem! Köszönöm, hogy számomra is hirdettetik Igéd és köszönöm, hogy szívemig hatol annak üzenete. Ámen.

Uram! Add, hogy először hallgassak, s aztán szóljak. Add, hogy először lássam és értsem meg akaratodat, s csak azután cselekedjek. Növeld bennem a szeretetet, hogy hitelesen tudjak bizonyságot tenni Rólad a világban, életem minden napján! Ámen


Uram, Istenem, adj nekem békességet! Sokszor félek, okkal vagy ok nélkül. Sokszor bosszankodom, bőven van rá okom. Sokszor ökölbe szorul a kezem, amikor aljasságot, kegyetlenséget látok. De azután újra tudomásul veszem, hogy igen, ez van a világban, nekem kötelességem, hogy mindezek ellen megtegyem a magamét, de csak magamért felelhetek. És ha jó lelkiismerettel zárom a napomat, ismét elönt az a nyugalom, hogy történhet velem és körülöttem bármi, én a Te kezedben vagyok, és boldogan adhatok hálát neked, aki megőriztél, megsegítettél, bátorítottál. Kérlek, tartsd meg bennem, otthonomban, családomban és közösségemben ezt a békességet, és adj a világ vezetőinek több hitet, hogy ott is érvényre jusson végre a Te békességed! Ámen

/V.L./


Uram! Koronázz meg irgalmaddal, hogy magam is tükrözhessem kegyelmedet! Ámen


Uram! Köszönöm szavadat, mely naponta szól hozzám. Add, hogy szívem ne legyen kemény annak meghallására, ami Tőled jön és ne csak a hallásig, hanem a cselekvésig is juttass el engem! Ámen


URam! Olyan világban kell élnünk, ahol sokak számára a Pénz nagyobb isten, mint Te vagy... Adj nekünk hitet, bölcsességet és türelmet, hogy úgy tudjunk élni a világban, hogy csak Neked szolgálhassunk! Ámen


URam! Szereteted tüzét gyújstd meg bennem! ÁmenURam! Vágyakozunk naponta a jobbra, s a többre, s elfelejtjük, hogy megelégedettségünket, egyedül csak Te adhatod... Istenünk, segíts minket mennyei igazságod földi megvalósulásával, hogy békességünk legyen! Ámen


Urunk, hisszük, hogy te őrzöd lépteinket, és ha tévutakon is járunk sokszor, tekinteted nem hagy el. Kérünk, adj nekünk Lélektől jövő bölcsességet, hogy tudjunk változtatni elrontott dolgainkon! Ámen.

2018. május 8., kedd

Istenem! Köszönöm hozzám való lehajlásodat! Nagy kegyelmed munkálkodik életemben, add, hogy másokra is így nézhessek, mert ez a gondolat másokra is igaz. Bennük is munkálkodsz. Dicsőség Neked! Ámen Istenem! Tedd hitelessé kimondott szavaimat, hogy országod épülhessen közöttünk! Ámen


Jó Istenünk, add, hogy ezek a mindennapra érvényes igék Szentlelked erejével tudják megváltoztatni azok életét, akik elé tükröt tartanak. Te azért adtad a családot, hogy boldoggá tedd általa az embereket, akiket mint egymáshoz illőket vezet egymás mellé a Te jó rendelésed. Tudjuk, amelyik családban naponta szól igéd, ott nem lesz zsémbesség, bosszúság, emiatti elkeseredés. Adj nekünk boldog, istenfélő családokat, s bennük kiegyensúlyozott, egymásnak szolgáló, a Te törvényed szerint alakuló életet! Áldd meg az én családomat is tiszta szeretettel, békességgel, közös gondokkal és közös eredményekkel! Soha ne kelljen magunkra venni mai igénk tanítását! Őrizz meg attól, hogy inkább a pusztába kívánkozzunk, mint egymás mellé! Áldásodat kérjük magunkra, családunkra, egész életünkre. Ámen
/V.L./
Köszönöm szavadat Uram, melyet olvashatok, hallgathatok, mely megérinthet és irányíthat. Naponként tedd meg azt velem, hogy megszólítasz és tanácsolsz. Ámen
Úr Jézus! A benned kapott szabadításért kimondhatatlanul hálás vagyok. Teljes, tökéletes szabadítást nyújt halálod és feltámadásod. Ennek áldásaiban részesülni naponként boldoggá tesz és szeretném mások felé is sugározni. ÁmenURam! Add, hogy Benned, Általad és Veled megtaláljam életem értelmét és célját! Ámen 
URam! Add, hogy felismerjem helyem a világban, s azokat a feladatokat végezzem el, melyeket Te az én sorsomba plántáltál! Ámen
Uram! Add nekem evangéliumod erejét, hogy szolgálhassalak általa az enyéimnek, s Neked! Ámen


Uram! Amire én egyedül képtelen vagyok, azt Te bennem meg tudod tenni. Megváltoznom lehetetlen önerőből, Veled viszont egyértelműen sikerül. Már eddig is sokat formáltál rajtam, kérlek, ezután is munkálkodj bennem, hogy minél inkább kiábrázolódjék életemben Jézus Krisztus. Ámen


Uram, Jézus! Keresztedből bűnbocsánat fakad. Életem egyik nagy kérdésének megoldása. Napról napra odaviszem bűneimet, kérve, várva és elfogadva bocsánatodat. ÁmenUram! Számtalan egyenletet kell életünkben megoldanunk, s mi nem vagyunk a legjobb matematikusok... a várt eredmény helyett csak pacákat ejtünk. Kérünk Téged, adj nekünk tiszta lapot, s az újrakezdés lehetőségét, hogy tetszésedre épüljünk és építhesssünk kegyelmed által másokat is! Ámen
URam! Szentlelked által vezess minket! Ámen


Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy abban a pillanatban, amikor döntenünk kell, helyesen tudjuk mérlegelni a dolgokat! Nagy ára lehet egy-egy felelősségteljes döntésnek, ezért kérünk légy mellettünk megtartó erőddel Mennyei Édesatyánk. Segítsd, kérünk azt a „bolondot” is, aki még nem látta meg a Te dicsőségedet, hogy észrevegye milyen fontos a Veled való közösség. ÁmenUrunk! Te látod milyen sok haszontalanságra fecséreljük el drága időnket. "Jó lenne több idővel bírni!" - de a meglévőt sem tudjuk úgy eltölteni, ahogyan azt szeretnénk. Gátló fáradtságunkat Te vedd el, lendületet Te adj, hogy meglássuk közösségeink céljaiban a magunk eredményeit, s hangya-létünk ellenére Veled együtt hatalmas terveid megvalósulásának részesei lehessünk! Ámen

2018. május 7., hétfő

Drága mennyei Atyánk, lelkészeinkért imádkozom, hogy a nyájat azon az úton vezesse, melyet elkészítettél számunkra. Vezessen bennünket a tiszta vizű forrásokhoz, és üde legelőkre, hogy biztonságban élhessünk. Erősítsd meg Őket, hogy bölcsen és jól végezhessék szolgálatukat. Ámen

Fohász
Ismeretlen szerző verse
Uram! Szeretem a te szent egyházadat
S jelenléted földi helyét.
De míg Zöld Gergely lesz a papunk,
Nem viselem semmi terhét.
Szeretlek téged, áldott Uram,
S vágyom, hogy akaratod tegyem.
De a mellettem ülő testvértől,
Ó, kérlek, szabadíts meg engem!
Köszönöm neked a hangomat
S az éneklésre kapott erőt.
De míg Nagy Pál lesz a kántor,
Az éneklésben nem segítem őt.
Asztalodra, drága Jézus,
Kegyelmednek kelyhét helyezed.
De ha Kiss Bálint osztja ki azt,
Sem bort, sem kenyeret magamhoz nem veszek.
Mindenem, mikkel megáldottál,
Tőled jöttek, s tieid ezek.
De ha Rácznét is segélyezik,
Az adakozásban részt nem veszek.
Könyörgök hozzád esdekelve,
Készíts nekem helyet a Mennybe’
Égi lakást. De kérlek, Uram,
Semmiképpen ne a Nagyné mellett!


Istenem! A Te dicsőségedre élni, ez az egyik legnagyobb célom. Segíts napról napra ennek megvalósításában! Ámen
Jézus, gyógyíts meg minket! Ments meg minket, Dávid Fia, ó, ments meg minket! Látod, milyen vakok vagyunk – ó, add nekünk a hit látását! Látod, milyen sánták vagyunk – ó, add nekünk a kegyelem erejét! És most, épp most, ó, Dávid Fia, tisztítsd ki minden önzésünket! Jöjj és élj, uralkodj bennünk, mint a te templomodban, palotádban! Ó, nagy Király, a te tulajdon nevedért kérjük ezt! Ámen. (C. H. Spurgeon)


Mennyei Édes Atyám!
Köszönöm, hogy megőriztél, és megtartottál kegyelmedből minket. Add Uram, hogy kitartóbb legyek, és sokkal jobban figyeljek rád. Ne engedd el kezemet, és őrizd lépteim, és családom tagjait is. Add Uram házunkra a te békességedet mindenkor, taníts alázatra, és szeretetre. Ámen

/S.A./URam! Add, hogy hibáimból okuljak, s a bűn széles útjára ne tévedjek! Ámen


Uram! Engedd, hogy szeretni tudjam magamat akaratod szerint, s így tudjam őszintén szeretni felebarátaimat is! Ámen


Uram! Felelős vagyok embertársaimért és ezt a felelősséget nem lerázni szeretném magamról, hanem vállaimra venni segítségeddel. ÁmenURam! Hiszem, amit egy életen át tanítasz nekem, mert oly hihetetlen ez az egész! ÁmenURam! Köszönöm az életet, s benne az időt. Add, hogy bölcsen tudjam számlálni a nekem rendelt ajándék-napjaimat! ÁmenUram! Sokszor visszaélek a testemmel... Fölösleges terheket teszek rá, s azt is feledem, hogy mindezekért egyszer "fizetnem" kell. Adj nekem kedvet, lehetőséget, hogy testemet a Te szolgálatodba állíthassam, s az valóban a Szentlélek temploma lehessen! ÁmenUram! Szentelj meg, hogy életem kiteljesedhessen Benned és Általad! Ámen


Uram! Taníts időt szánnom a másokért való könyörgésre. Tudom, ennek áldása még az én életemre is kihatással lesz. Persze nem önzésből szeretném ezt gyakorolni, hanem azért, hogy mások közelebb kerüljenek hozzád és életük vonzó legyen a még téged nem ismerők számára is. ÁmenUrunk! Te látod milyen sok haszontalanságra fecséreljük el drága időnket. "Jó lenne több idővel bírni!" - de a meglévőt sem tudjuk úgy eltölteni, ahogyan azt szeretnénk. Gátló fáradtságunkat Te vedd el, lendületet Te adj, hogy meglássuk közösségeink céljaiban a magunk eredményeit, s hangya-létünk ellenére Veled együtt hatalmas terveid megvalósulásának részesei lehessünk! Ámen

2018. május 6., vasárnap

Hiszek URam! Légy segítségemre hitetlenségemben! Ámen

Istenem! Hálát adok és áldást kérek az édesanyákra! A sajátomra is. Köszönöm mindazt, amit rajtuk keresztül viszel véghez. Segíts nekik a Te akaratodat megvalósítani, hogy minél többen Hozzád vezethessék gyermekeiket és ne bálványozzák őket. Jézusért! Ámen


Mennyei Atyánk, segíts, hogy felfedezzük a lehetőségeket életünk minden új szakaszában. Ámen
(T.M.)


Uram! A másokkal való egységet keresem, s próbálkozásaimmal gyakran mégis egyedül maradok. Istenem, segíts engem elmélyülni Tebenned, hogy alázatosan fogadva Igédet, a Szentlélek munkája által egyértelművé váljak ne csak mások, de önmagam számára is! Ámen


URam! Add, hogy amit kaptam Tőled, azt ajándéknak tekintsem, s szolgáljak velük a Te dicsőségedre! ÁmenUram! Add Benned megtalálnom sorsomat, hogy teljességgel élhessem életemet! Ámen


URam! Add, hogy ne legyek esztelenül büszke, s add, hogy lássam ne csak a lehetőségeimet, de a korlátaimat is! Gondviselésed palástjával takarj be, ha magam is vacognék, mert nem tudok úgy szeretni, ahogyan szeretném! Mindazt a rosszat, amit elkövettem embertársaim , s magam ellen, fordítsd jóra, hogy Benned és Általad békességet nyerjek! Ámen


Uram! Ki kell mondanom, hogy veled ellentétben én személyválogató vagyok. Nem tudok mindenkit szeretni sem, nemhogy egyformán szeretni. Ezzel együtt tudom, hogy ha szeretlek téged, abból következik embertársaim szeretete is. Belőled akarok meríteni ezen a téren is, hogy mások megtapasztalhassák a bennem lévő, tőled kapott szeretetet. Ámen


Uram, Mennyei Atyám! Mindig máshol keresem a boldogságot, ahelyett, hogy Hozzád jönnék, és engedném, hogy boldoggá tegyél engem a Veled való kapcsolat által. Szeretnék tiszta szívvel járni életem útján, tudom, hogy Jézusért ez is lehetséges! Ámen
Uram! Szeretnélek megérteni, de nem tudlak. Próbálom felfogni végtelenségedet, de nem sikerül. Amit tapasztalok mégis: kegyelmed naponként megújuló gazdagsága. Istenem, nem is kérek Tőled mást, mint hogy töltsd meg szívemet a Te szereteteddel, hogy életem tartalmat nyerjen, s mindennapjaimat a Te távlataidba helyezve élhessem! Ámen


Uram! Te erős és hatalmas vagy! Nincs senki, aki Hozzád fogható lenne. Örülök, hogy a Tied lehetek! Ámen


Urunk abban a hitben és bizalomban élhetjük mindennapjainkat, hogy ha valahol igazságtalanság történik, Te ott vagy és helyreállítod. Tudjuk, a Te ítéleted nem emberi, így nem emberi gondolkodás szerint teszed azt, hanem a Te akaratod szerint. Kérünk Urunk azokért, akik gonoszat gondolnak, tudjuk, Te azt jóra véled fordítani. Légy Te az ő őriző pásztoruk, hogy belátásra térjenek. Ámen

2018. május 5., szombat

Istenem, hallom hívásodat. Megpróbálom követni Krisztust az ő útján. Az én utam bizonytalan, de az ő útja biztos út. Azon kívánok járni. Ha a körülöttem zsongó nyugtalanság beszűrődik életembe, megint csak hozzád fordulok. Ameddig van ereje hitemnek, hogy teljes mértékben rád bízzam magam, megnyugvást találok lelkemnek. Add, hogy ez a nyugalom megmaradjon holtom napjáig, míg kiszakadva a nyugtalanság világából beléphetek hozzá, a teljes, végső biztonságba. Add, hogy ezt a nyugalmat örököljék gyermekeim, unokáim. Tedd igádat kedvessé, terhünket könnyűvé, közösségünket állandóvá szereteteddel. Ámen.

/V.L./


Jézusom! Köszönöm, hogy a tied lehetek! Nem szégyellem, hogy tanítványod vagyok, sőt imádkozom azokért is, akik még ettől nagyon messze állnak. Ámen


Teremtő URam! Felfoghatatlan számomra a Világmindenség nagysága, a szereteted, mellyel fenntartod, s kormányzod, de nem értem, hogy miért teremtettél meg minket ennyire oktalannak, hogy pusztíthatjuk, ami nem is mienk, hiszen csak néhány évtizedre kaptuk Tőled kölcsön... Istenem, légy kegyelmes Hozzánk, segíts meg minket, hogy Rád találjunk! ÁmenUram! Áldott légy mindazért, amit megengedtél nekem az életemben. Örömet és bánatot, fényt és árnyékot egyaránt köszönök Neked! Kérlek segíts bölcsen élni napjaimat, hogy akaratoddal ne ellenkezzek, s vonzásodat önzésemmel ne korlátozzam! Ámen
Uram! Az idő múlását az ünnepek vonzásában különösen is érzem. Add, hogy bölcsen tudjam forgatni rám bízott talentumaidat, s meglássam akaratodat naponta! ÁmenUram! Gyámolíts engem! Ámen


URam! Hála Neked gondviselésedért, s a mindennapiért! Add, hogy tudjam javaimat megosztani másokkal is, hogy mindenben megnyilvánulhasson megtartó szereteted! Ámen


Uram! Mit akarsz, hogy cselekedjem? Mutasd meg és én engedelmes szívvel megteszem. Ha pedig elbukom, segíts fel, emelj magadhoz! Ámen


Uram! Te látod, s tudod, hogy a Tőled elfordult világ hová jutott embertelenségében... Adj nekem halló füleket igédre, hogy aszerint tudjak élni, Benned megtaláljam békességemet, s tálentumaimmal, melyeket Tőled kaptam, békéltetni tudjak másokat is! Ámen


Uram! Tied a dicsőség, ezért felemelem kezem és hálával áldozok előtted! Ámen


Uram, tudom, és nap mint nap tapasztalom, hogy gyenge és erőtlen vagyok. De tapasztalom azt is, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, és nem a magam erejéből. Te így mutatod meg rajtam az erődet. Így nyilvánul meg a Te dicsőséged. Ezért nem csüggedek, nem aggódok, csak behunyt szemmel, hittel mondom, ismételem: Erős Isten, Tied a dicsőség most és mindörökké! Ámen (Sz…)


Urunk, kérünk a társadalmi különbségek enyhítéséért. Azért akinek van, hogy adjon, és aki szűkölködik, kaphasson. Kérünk Téged, hogy ne legyen semmiféle uralkodás egymáson. Adj erőt Urunk az igazságért harcolóknak és kellő bölcsességet, cselekedeteket a cselekedetek és megfelelő szavak véghezviteléhez. Ámen

2018. május 4., péntek

Istenem! Bocsáss meg nekem, amikor a saját dicsőségemet keresem és munkálom. Pedig tudom, hogy ez hiábavalóság és Téged rövidít meg. A Te dicsőségedet kell munkálnom napról napra. Légy segítségemre ebben! Ámen


Mennyei Édes Atyám!

Köszönöm Neked a mindennapi védelmedet. Köszönöm Neked, hogy Te vagy az, aki tollaiddal betakarsz minket, és a Te szárnyaid alatt találhatunk oltalmat. Nagyon hálás vagyok neked azért is, hogy Te vigyázol az Afganisztánban szolgálatot teljesítő hitvesemre, és olyan jó tudni, hogy az Ő életét is te őrzöd. A kisfiam is a te oltalmad alatt van, és így vidám az életünk. Drága Krisztus, kérlek, bocsásd meg az indulataimat, taníts meg arra, hogy amikor bántanak, akkor is tudjak szelíd maradni. Taníts a Te utadra, és adj örvendező szívet a nehéz napokon is. Atya, Fiú, Szent Lélek Isten. Ámen
URam! Add, hogy ne vesszen el néped a betű-erdőben, s meglássuk üdvözítő akaratod a szívünkben, s aszerint éljünk! Ámen


URam! Csodáidat ismertesd meg velem, hogy éljek általuk, s dicsőítselek Téged életem minden napján! Ámen


Uram! Egészséges lelki életre törekszem, vagyis imádkozom Hozzád és olvasom Igédet. Ráadásul nem nagy ritkán, hanem naponta teszem ezt meg és érzem, tudom, hogy mennyire jó nekem. Sőt, azok is megtapasztalják áldásait, akik mellettem élnek. Köszönöm, hogy szólsz hozzám és én is elmondhatom mindazt, ami bennem van. Jézusért kérlek! Ámen


Uram, Istenem, édes jó Atyám, megköszönöm, hogy eddig velem voltál. Amikor nem ismertelek, akkor is mellettem voltál. Amikor megismertelek, atyai szeretetedbe vontál. Jó volt és jó marad naponta veled találkozni, veled beszélgetni. Te minden kérdésünkre felelsz, ha rád hallgatunk. Meghallgatod gyarló szavainkat, szóba állsz velünk. Maradj velünk, Urunk, és adj nekünk elég okosságot, hogy ne a folyton változó emberi bölcsesség fövenyére, hanem igéd kősziklájára építsük életünket, munkánkat, jövőnket, bízzuk rád népünket, családunkat, utódainkat. Tarts meg, védj meg, adj biztonságot nekünk. Egyedül benned bízunk, őrizz meg Fiad közösségében, és fogadj magadhoz, mikor majd mennyei ajtódon kopogtatunk. Ámen.

/V.L./


Uram, Istenem! Szívemet tisztítsd kegyelmesen, hogy jól láthassalak Téged, a világot és önmagamat! Ámen


Uram! Légy velem, hogy érzelmeim tüzében el ne égjek! Ámen


Uram! Minden élethelyzetben szeretnélek magasztalni. Tudom, méltó vagy rá, nekem pedig javamat szolgálja. ÁmenUram! Te minden bűnömet eltörlöd, amit megbánva eléd hozok. Jézus érdeméért bűnbocsánatom van. Ez örömmel tölt el, de ha magamba nézek, akkor látom, hogy olykor én milyen nehezen bocsátok meg másoknak. Igen, van, hogy hetekig, hónapokig hordozom az ellenem elkövetett sérelmet. Pedig ez csak ártani tud, építeni sohasem. Szeretném letenni ezeket a dédelgetett haragokat a kereszt alá, akkor is, ha jogosnak találom a fájdalmat. Jézusra szeretnék nézni, és ahogyan ő tanított és mutatta, én is szeretettel óhajtom elhordozni még azokat is, akik belém rúgnak és tőrt döfnek a hátamba. Ámen.Uram! Tudom, hogy ott vagy mindenben, mégsem tudlak megfogni, s mégsem láthatlak. Add nekem, hogy lélekben megtapasztalhassalak nap mint nap, s boldogan élhessek a tetszésedre is! Ámen

2018. május 3., csütörtök

Hatalmas Istenem! Alázatos szívvel borulok le előtted és köszönöm, hogy ismerhetlek, kapcsolatban lehetek Veled. Ennek áldásai felbecsülhetetlenek számomra. Köszönöm, hogy a tied lehetek. Ámen
Jézusom! Köszönöm neked a te előrelátó bölcsességedet. Köszönöm az engem naponként megszólító szavadat, Igédet. Add, hogy megőrizzem ezeket és forgassam szívemben, mert rövid és hosszú távon is ez válik javamra. Ámen


Jöjj el, Uram Jézus! Földi életünk ezernyi nyomorúságában, saját bűneink terhét hordozva, mások bűneinek átkát szenvedve, az emberi bölcsesség naponta megújuló csődjét tapasztalva, embervilágunk zavaros iránytalanságát figyelve ez marad egyetlen reménységünk. Köszönjük, hogy minden nap velünk vagy. Köszönjük, hogy igédben minden nap irányítást, bátorítást adsz. És köszönjük nagy ígéretedet, hogy idejében eljössz, és meg fogod valósítani minden ígéretedet. Kérünk, ne várj soká. Jöjj, és hozd el országod diadalát. Készítsd fel népedet, benne engem és enyéimet, méltó fogadásodra. Addig pedig adj kitartást, erőt, hitet és bizalmat, maradjon velünk, mindnyájunkkal, áldott kegyelmed. Ámen.

/V.L./Kegyelmes Istenem! Mily balga tudok lenni, amikor emberi tetszést keresek! Nekem Tőled kell elkérnem akaratodat, annak megértését és a megvalósításhoz való készséget. Ezen van áldás. A Neked tetsző élet időnként egybe esik emberi tetszéssel is, de nem lehet más, nem lehet kisebb a bennem lévő törekvés, mint a Te tetszésedre élni. Ehhez kérnem kell igei vezetésedet napról napra. Ámen

Mennyei Atyám! Milyen rendszertelen az imaéletem! Bocsáss meg nekem, hogy én általában nem imádkozom háromszor napjában, nem szánom oda magam a Veled való közösségre, a Te dicsőítésedre és akaratod keresésére. Tanulni, elmélyülni szeretnék ebben is. Ámen


Mennyei édes Jó Atyám, csordultig van hálával a szívem, mert gondviselő kegyelmed által megérezhettem az elmúlt héten is azt a nagy szeretetet, mellyel csak Te tudsz körülvenni bennünket. Gyenge hitünk ellenére fogod kezünket és vezetsz a jó úton, megóvsz a nehéz küzdelmekben. Oly jó a Te forrásodból merítkezni és felüdülni, mely erőt ad az elkövetkezendőkhöz. Segítsd, Urunk minden gyermekedet, hogy megtapasztalhassák azt, hogy „Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez".(ZSOLT,145,9) Engedd, hogy az elkövetkező héten is a Te dicsőségedet hirdessük. Ámen.
(L.M.)


URam! Add, hogy az igen-em legyen igen, s a nem-em legyen mindig egyértelmű nem! Ámen
URam! Add, hogy sohasem kételkedjem szeretetem hatékonyságában, s a Tőled kapott kegyelem erejében! ÁmenUram! Adj bölcs szívet, hogy lássunk, necsak nézzünk! Ámen

Ur
am! Álmomat és ébrenlétemet Te őrizd! Ámen

URam!
Hordozz, hogy hordozni tudjak erőm szerint én is másokat! Ámen

Uram! Szabadságra teremtettél, s én mégis a szolgaságot választotta. Kérlek szabadíts meg önző vágyaimtól, hogy Neked élhessek, embertársaim javára, magam békéssségére! Ámen

2018. május 2., szerda

Istenem! Add, hogy meg tudjam mindig különböztetni a Tőled jövő természetest, a Tőled távol tartó természetellenestől! Ámen


Istenem! A házastársammal való kapcsolatom újra és újra felülvizsgálatra szorul. Segíts őszintén önmagamba nézni, meglátni hibáimat és nagyon szeretni társamat, akit hálásan köszönök Neked. Csak a Te jelenléteddel lehet áldott és boldog a házasságom. Köszönöm, hogy kérhetlek: jöjj velünk e vándorúton, sőt vezess minket. ÁmenIstenem! Köszönöm az édesanyámat! Áldásaid sokasága, gondviselésed számtalan jele mutatkozott és mutatkozhat meg rajta keresztül. Köszönöm szeretetét, jóságát, fáradhatatlanságát, önzetlenségét, mely értem és testvéreimért történt. Áldd meg őt késői öregkorában is! Adj sok örömet számára gyermekeiben, unokáiban, dédunokáiban is! ÁmenMennyei Atyám!

Köszönöm, hogy nem csupán olvashatom, hallgathatom Igédet, hanem meg is hallhatom, szívembe fogadhatom. Ez az engedelmes lelkület építi igazán a Veled való kapcsolatomat és jelent áldást embertársaimra is. Köszönöm Neked! Szólj hozzám naponta! ÁmenURam! Adj nekem készséges szívet, s erőt feladataim ellátásához! Ámen


Uram! Annyit rohanok és vállalok magamra, hogy bizony nem jut elég időm arra, hogy meglátogassak embereket, akik mellé engem (is) odahelyeztél. Segíts jobban figyelnem embertársaimra! Tudom, neked tetsző dolog, ha elmegyek másokhoz és időt, energiát szánok a velük való kapcsolat ápolására és a rólad való bizonyságtételre. Ámen

Uram! Csodálatosnak teremtetted ezt a világot, melynek szépségével minden reggel elbűvölsz minket. Hálára nyitom Uram számat még akkor is, ha sokszor csak a nehézségeket látom, még akkor is, ha gonosz emberek világrontó hatalmának visszafordíthatatlan következményeit magam is tapasztalom, s néha elcsüggedek. Uram, add nekem a Te békességedet, hogy ott, ahol ma is leszek, a Te szeretetedről tudjak bizonyságot tenni, ha kell a törékeny emberi szóval is! Ámen


Uram! Hálás vagyok olvasott, hallgatott Igédért! Segíts engem még ettől is tovább jutnom a Neked való szolgálatban: segíts cselekednem, amit kérsz tőlem. Ámen


URam! Igéd világosítsa meg életem ösvényét, hogy el ne essek rajta! Ámen


Uram, köszönöm, hogy emberré teremtettél. De figyelmeztess arra is, hogy magamtól nem vagyok más, csak egyszerű élőlény! Add nekem, Lelkednek erejét, hogy ki tudjak emelkedni az állati sorból! El ne veszítselek, s veled együtt el ne veszítsem az emberség méltóságát, nekem ígért dicsőségét! Jól tudom, nem vagyok rá méltó. Jól tudom, sokszor gonoszabb vagyok a farkasoknál. Hány ember lelkét keserítettem meg, hányszor éreztem, hogy nem tudok eléd állni haragom, gyűlöletem miatt! Bocsáss meg nekem, amikor elfeledkeztem emberségemről! Emelj magadhoz, és segíts, hogy mégiscsak hasonlítani tudjak Krisztushoz, és lehessek megváltott, szerető és szeretett gyermeked! Ámen.

/V.L./


Uram! Köszönjük, hogy egymásnak ajándékoztál minket! Add, hogy ezt el ne elejtsük soha, s Neked engedelmeskedve erőt meríthessünk harmóniánkból, embertársaink szolgálatához! ÁmenUram! Lelkem szomjúságát Te elégítsd meg, hogy Benned harmóniát leljek! Ámen


Uram! Szabadságra teremtettél, s én mégis a szolgaságot választotta. Kérlek szabadíts meg önző vágyaimtól, hogy Neked élhessek, embertársaim javára, magam békésségére! Ámen

2018. május 1., kedd

Drága Atyám!
Kérlek  mutasd meg teljesen a kereszt titkát! Hadd lássam bűneimet, mulasztásaimat, mindent, ami elválaszt tőled. Véredben moss meg, tisztíts meg, adj Uram tőled való fehér ruhát. Hadd kérjelek újra és újra családom minden egyes tagjáért, a te kezedbe  teszem őket, hozd fel számukra is a te napodat. Tégy csodát Uram! Jézus Krisztus, a mi Pásztorunk nevében kérlek! Ámen (S.A.)


Istenem, biztosan tudom, hogy te nem aszerint szereted vagy nem szereted gyermekeidet, hogy melyik napon tisztelnek téged. Köszönöm, hogy ünnepet adtál, hogy nem kell állatok módjára húzni az igát minden nap. Minden vasárnap kiemelhetem a fejem a munkából, részt vehetek a közösségben, hallgathatom igédet, együtt lehetek családommal, barátaimmal. Emlékeztess, hogy Krisztus valóban feltámadt, és nekem is életet szerzett. Ámen.

/V.L./


Köszönöm Uram, hogy nem véletlenül, hanem nagyon is tudatosan olvashatom Igédet, Hozzám szóló szavadat! Áldalak a befogadott, megértett, életemet formáló szavadért! Ámen


Szerető Istenünk, add, hogy mindig tőled várjunk útmutatást. Jézus Krisztusért kérünk. Ámen


/T.M./Taníts engem imádkozni, Uram! Add megéreznem a szavakat, adj bátorságot azok kimondására, s adj kellő bölcsességet, hogy hallgatni tudjak, amikor kell! ÁmenUram! Add, hogy meglássam naponként akaratodat, s ne a múlandókat keressem, hanem a maradandókat! ÁmenURam! Add, hogy őszinte szavaimat tetteim hitelesítsék! Ámen

Uram! Hányszor vizsgázik hitem, amikor hátratételt szenvedek miattad! Bocsáss meg nekem, hogy olykor bizony elbukom a vizsgán. Megtagadlak, elhallgatom, hogy a tied vagyok. Gyávaság ez részemről, pedig amikor hozzád tartozom, akkor a világ Urához tartozom. Ez pedig éppen erőt kellene, hogy adjon. Vedd el tőlem, belőlem a félelem lelkét és add nekem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ámen


Uram, Istenem! Hálát adok Neked, hogy tévelygéseim közepette megkönyörültél rajtam! Engedd, hogy alázatos szívvel fogadjam útmutatásaidat, s életem tetszésedre formálódjon! ÁmenUrunk! Segíts meglátni életünkben azt, amire nemet kell mondanunk. Önmagunkért. A Veled való kapcsolatunkért. A csend ne zavarjon bennünket, hanem áldott legyen az számunkra és békességünk forrása a Krisztusban. Adj csendességet Atyánk ma is! Ámen

2018. április 30., hétfő

Drága Mennyei Édesatyám!

Hálás a szívem a reggeli együttléteinkért. Hálás vagyok, hogy szólsz hozzám. Kérlek Uram, őrizd meg a szívemben Igédet, és ne hagyd, hogy a világ elorozza a Veled való közösségem örömét. Add, Uram, hogy szeretetedet mások is megtapasztalhassák. Vegyék észre mérhetetlen kegyelmedet az életükre nézve. Jézus érdeméért kérlek hallgass meg engem. Ámen

Istenem! Gyámolíts, segélj, hogy élhessek Általad másokért! ÁmenIstenem! Te jól ismersz engem. Igazán jól. Azt is tudod, amit mások elől takargatok. Hozzád jövök, hogy Te erősíts és mutass utat naponként. Ámen


Mennyei Atyám! Minek tagadnám, Te úgyis látod, hogy időnként elfáradok, sőt elegem lesz, besokallok. Emberi gyengeség ez, a bűn következménye. Olykor még a családom tagjai is kiakasztanak, pedig nagyon szeretem őket és örülök, hogy ajándékba adtad egy kis időre mellém mindegyiküket. Köszönöm azokat, akik kegyelmedből még mellettem lehetnek. Hálás vagyok értük. Add, hogy ezt ne felejtsem el akkor se, amikor gyengébb pillanataim, óráim vannak. Ámen
Mennyei Édesatyánk! Mikor küldöd már a Neked kedves "hozzáértő, okosokat"? URunk..., fogynak a pásztorok, a kihívások pedig egyre csak nőnek! URunk, mi is látjuk, hogy "kevés a munkás az aratásodban..." Örökkévaló Istenünk, igédben ne csak tükröt tarts elénk, hiszen anélkül is tisztában vagyunk alkalmatlanságunkkal, hanem irgalmasan cselekedjél már végre közöttünk, Szentlelked által újíts meg minket! Ámen
URam! Add, hogy meglássalak Téged, a kicsinyben és a végtelenül nagyban, a sötétben és a világosban is! Ámen


Uram! Adj nekem látást, hogy igazságaid szerint élhessek! Ámen


Uram! Köszönöm, hogy noha sok mindent nem értek nagyságos dolgaidból, de elmélyülhetek benne. Hálás vagyok szeretetedért, türelmedért, irgalmadért. Ámen


Uram! Te látod mindannyiunk küzdelmét, s esendőségét. Kérünk Téged, szabadíts meg önzésünkből, hogy felfedezzük a Benned való lét határok nélküli szépségét! Ámen


Uram! Tudom, van mit tanulnom az elengedés témakörében. Köszönöm, hogy formál, alakít engem a Te szavad. Már legalábbis akkor, ha engedelmeskedem, és nem megkeményítem a szívem. Taníts Benned bíznom és általad jobban szeretnem! Ámen


Urunk! Gondviselésedet ne vond meg tőlünk továbbra sem, engedd, hogy szereteted simogatását naponta érezzük! Ámen


Urunk imádkozunk gyermekeinkért! Tanítsd és vezesd őket az ő útjaikon mindennap! Légy azokkal, akiket gúny ér az iskolában, mert nem a modern világ csábításai szerint élnek és gondolkodnak. Tedd őket áldássá, Lelkedet úgy várják. Vezesd őket, hogy később jó példaképpé váljanak és az Igéd fényében élhessenek. Ámen

2018. április 29., vasárnap

Istenem! Hálát adok Neked gondviselő jóságodért, az életemet megtartó kegyelmedért. URam, add hogy akaratodat megértve gyümölcsöt teremhessen életem, s embertársaim javát szolgálva boldogan élhessem a nekem rendelt napjaimat, éveimet. Ámen
Jézusom! Bocsásd meg méricskélő szeretetemet. Ezt mutatom neked is, de embertársaimnak is. Gyarló dolog ez bennem, melynek oka a bűn és a kevésbé rád hagyatkozás. Tanulni és megvalósítani szeretném a rád hangolt életet. Ámen


Mennyei Atyám! Segíts abban megerősödnöm, hogy a szenvedés soha nem véletlenül és nem értelmetlenül van jelen életemben. Mindennek célja van. Tőled rendelt célja. Ez megnyugtat engem akkor is, ha Mesterem szenvedéssel formálja életem. Ámen


Mennyei Édes Atyám!

Köszönöm áldó kezedet, köszönöm, amikor megsebzel, de be is kötözöl. Köszönöm életem apró örömeit is, melyben láthatom a te fényedet. A te ölelő két karod tart engem és szeretteimet, így biztos helyen vagyunk. Uram, áldásodat ne vond meg tőlünk. Jézusért kérlek, hallgass meg. Ámen.
Mennyei Édesatyám!
Hozzád kiáltok kegyelemért, és bocsánatért. Bocsásd meg nekem Uram, hogy a testi nyomorúságomnak engedve megfeledkeztem arról, hogy Isten gyermekéhez nem méltó a panaszkodó száj. Köszönöm, hogy figyelmeztettél, köszönöm, hogy rámutattál erre. Köszönöm, hogy visszahelyeztél a helyes látás világosságába, és nem hagytál beletespedni az önsajnálat és a sajnáltatás csapdájába. Hálás vagyok, hogy újra láthatom végtelen szeretetedet. Ámen
URam! Add, hogy hálámát a Tőled kapott jótéteményekért, mások felé kimutatott jócselekedeteim kísérjék! Ámen

Uram! Add, hogy mai napon is megcsillanjon szereteted fénye az életemen, s tudjak emberebb ember lenni a mában, mint a tegnapban voltam! Ámen


Uram! Áldott légy mindazért, amivel megajándékoztál! Adj nekem erőt, egészséget és türelmet, hogy dolgozhassak, s méltósággal élhessem életemet! ÁmenUram! Ismered életemet, botlásaimat, bűneimet. Kihez is mehetnék, mint a bűnbocsánat forrásához? Köszönöm, hogy Hozzád jöhetek rendszeresen. Ámen


URam! Jól tudom, hogy nem vagyok képes teljességel befogadni Téged, de add, hogy, amennyire tőlem telik, megértsem akaratodat, s tetszésedre, s felebarátaim javára tudjak élni! Ámen
Uram! Te tudod, hogy mennyire nehezemre esik, ha valaki kritikával illeti életemet. Pedig tisztában vagyok vele, hogy messze nem vagyok tökéletes. Segíts, kérlek, a helyén kezelnem valamennyi kritikát, és add, hogy épüljek mindegyikből, ami jogos. Aminek pedig nincs valóság alapja, azt el kell engednem a fülem mellett. Ámen

2018. április 28., szombat

Minden nap így imádkozz, Hozzám:

Uram, kérem kegyelmedet, hogy maradéktalanul beteljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet. Megáldalak téged, Szívem, minden emberi értelmet meghaladó, csodálatos, semmihez sem hasonlítható örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”
Édes Istenem, túl sokra becsüljük mi ezt a földi életet. Még akkor is, ha gyenge, beteges ez a mi sátor-testünk, talán akkor még inkább ragaszkodunk hozzá. Köszönjük, hogy adtad, hogy alkalmassá tetted mindannak befogadására, amivel meg akarsz ajándékozni minket. De nagyon szegények volnánk, ha azt tudnánk, hogy ennyi az egész jövőnk. Mit ér az életnek minden ragyogása, ha nemsokára úgyis megöregszünk, elkopik a sátor és mi hiába foltozgatjuk, ki kell költöznünk belőle. Köszönöm, hogy te többre becsülsz, mint mi magunkat. Többet akarsz adni nekünk, mint amit kérni képesek vagyunk. Mutasd meg nekünk hitben és reményben már itt azt a hajlékot, melyet Krisztus készített a számunkra. Ámen.

/V.L./


Édes jó Atyánk, köszönjük, hogy a te rendelésed számunkra nem a szenvedés, nem a nyomorúság, hanem a boldogság. Arra vágyunk mindannyian, mégis olyan szörnyen hiányzik egész népünk életéből. Bocsásd meg, hogy sokkal többet panaszkodunk emiatt, mint hogy bűnbánattal valljuk meg, milyen távol élünk a te rendelésedtől. Segíts, hogy panaszkodás helyett jól véssük eszünkbe és szívünkbe útmutatásodat, járjuk végig a boldogság keskeny útját. Tapasztalhattuk elégszer: ha csak egy kevéssé is megközelítettük előírt útadat, olyan jól esett, olyan hamar megéreztük a tőled jövő boldogság édes ízét. Segíts, hogy az töltse be egész életünket. És ha a körülöttünk nyomorgó világban háborúságot is kell érte szenvednünk, erőt adj, hogy megmaradjunk Krisztusnak, a boldogság egyetlen forrásának követése útján. Ámen

/V.L./Istenem! Köszönöm a lelki testvéreimet! Hálás vagyok mindazokért, akikkel együtt Téged képviselhetünk. Add, hogy mindez hiteles legyen a kívülállók felé, hogy minél többen azok közül is megismerjenek Téged, akik most még lélekben távol vannak az örök élet forrásától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen


Köszönöm, hogy Veled járhatok folyton Drága Mesterem, s hogy szívem mindennap gyönyörködhet benned! Mivel mindennap sok döntést kell hoznunk, igeneket és nemeket, hajlamosak vagyunk rosszul választani. De Te Uram, jól ismered az elménk gondolatait, s szívünk sok-sok titkát! Add, hogy a mi igenünk igen, a nemünk tényleg nem lehessen! Óvj meg minket a rossz döntésektől, hogy mindig a Te tökéletes akaratod szerint tudjunk cselekedni és dönteni. Uram, én csak olyan dolgokat szeretnék cselekedni, mondani, amelyek Neked tetszőek. Olyan döntéseket szeretnék meghozni, amelyek az Igéd szerint valók, s Tőled jövőek. Adj nekem halló füleket, látó szemeket, hogy mindig tudjak figyelni a Jó Pásztor vezetésére, s ne tévelyegjek az úton. S ha néha el is kóborolok, köszönöm, hogy megkeresel, s visszaviszel arra az ösvényre, melyen járnom kell. Ámen!
(Baksa Lívia)


URam! Add, hogy ne csak utazzak, de célba is érjek! Ámen Uram! Add meg kegyelmesen a mai napon is, hogy szívemben a Te tiszta gondolataid csengjenek, s csitíts el bennem minden önző vágyat és készséget! Ámen

Uram! Add meg kegyelmesen a mai napon is, hogy szívemben a Te tiszta gondolataid csengjenek, s csitíts el bennem minden önző vágyat és készséget! Ámen


Uram! Hálás vagyok közelségedért! Mindenhol magam mellett tudhatlak, és ez megnyugtat engem. ÁmenUram! Köszönöm a családot, amibe helyeztél, s szeretteimet, akiket mellém rendeltél. Adj nekem távlatos látást, hogy felismerjem gondviselő szereteted jegyeit életemben, s magam is a szeretet szolgálattevőjeként éljek teremtett világodban! Ámen


Uram! Köszönöm életemet, s hogy mindenek előtt lelkemet akarod gyógyítani! Add, hogy elfogadjam törvényeidet, s Veled járjak! Ámen

Uram! Mutasd meg nekem naponként és élethelyzetenként, hogy mi a helyes, a neked tetsző és segíts, hogy azt tudjam tenni is… ÁmenUram!
Megfakult istenképűségünket szereteted csodájával újítsd meg! Elveszített látásunkat add vissza, hogy észrevegyük üdvös akaratodat életünk minden dolgában! Ámen

2018. április 27., péntek

Amíg élek, kereslek Uram, hogy életem végén magadhoz végy az öröklét boldogságában. Ámen


Erőt kértem az Úrtól, -
s ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam, -
és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam, -
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,
hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem, -
és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.
Szeretetre vágytam, -
és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
hogy segítsek rajtuk.
Kegyes jóindulata helyett
alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit nem kaptam, amit kértem,
és mindent megkaptam, amire szükségem volt.
Meghallgatta imádságomat.Istenem! Tanácsolj törvényeddel, áldj meg minket kegyelmesen, hogy Neked éljünk, s el ne vesszünk! ÁmenJó Atyánk, könyörgök a boldogságért. De nem tudok boldoggá lenni. Hibáztatom a világot, az embereket, sokszor magamat, hogy miért nem vagyok ügyesebb, irigylem a mások boldogságát, azt gondolva, hogy ők ügyesebbek. Gazdag szeretnék lenni testben és lélekben. És nem látom, hogy a boldogságot sem megvásárolni, sem megszerezni nem lehet, csak Tőled kapni ajándékba. Nem az ügyességem hiányzik, hanem a hitem. Nem vagyok képes magamat egészen, fenntartás nélkül reád bízni. Pedig olyan szegény vagyok nélküled. Fogadj el engem, Atyám, üresen, szegényen, amint vagyok. De adj erőt, hogy lelki szegénységemet valóban megismerjem, minden jót csak Tőled kérjek. Te pedig add meg azt a boldogságot, ami ígéreted szerint már most a miénk lehet: mennyei országod kegyelmi ajándékait mind itt a földön, mind majd az örök életben. Ámen

/V.L./


Kegyelmes Istenem, ítélő bírám! Én bevallom, hogy bűnös vagyok, mégis milyen sokszor ítélkezem mások felett. Őszintén ítélkezem. Nagyon felháborít, nem az, amivel csak magának okoz kárt valaki, de a kíméletlen kizsákmányolás, a mások bőrén kívánó meggazdagodás, a belegázolás a mások becsületébe, és ehhez hasonló bűnök nagyon kiborítanak. Kell az az alázat, hogy én is bűnös vagyok, hogy lecsillapodjam. Hogy ne dobáljak követ akkor is, mikor nincs igazam. Hogy tudjam, én se vagyok illetékes az ítélkezésre. De ha felettem ítélkeznek illetéktelenek, kérlek, engem is védj meg. Úgy is, hogy közben figyelmeztetsz: többé ne vétkezzem. Ámen.

/V.L./


Uram! Adj nekünk hitet és szeretetet, hogy boldogan élhessünk! ÁmenUram! Hitvalló gyermeked szeretnék lenni. Sokan várják – ki sem mondva – hogy a Te gyermekeid Téged képviseljenek. Hűséggel. Hitelesen. Odaszántan. Így szeretnék élni. Minden nap. ÁmenUram! Javamra teremtetted az időt, s én ajándékodat sokszor büntetésként veszem! Amit Te épülésemre rendeltél, abban én sokszor szabadságom elrablóját látom... Kérlek segíts meg mindennapi küzdelmeimben, hogy a nekem rendelt időt jól használjam fel, magam és mások épülésére! ÁmenURam! Rendet teremtettél ebbe a világba, s mi pedig igen nagy rendetlenséget csinálunk benne... URunk, épp eleget szenvedtünk már oktalanságaink, mulasztásaink és bűneink miatt, kegyelmezz hát rajtunk, s adj nekünk bölcsességet! ÁmenUram! Szeretném az örökkévalóságot is azokkal tölteni, akik most is közel állnak hozzám! Tudom, felelős vagyok értük. Szeretnék megtérésükért imádkozni, és emellett még, ami rajtam áll, megtenni. Tudom, hitet nem adhatok senkinek, de Tőled kérhetek másoknak, hiszen egyedül Te adhatsz szívünkbe beléd vetett bizalmat. ÁmenURam! Szeretném tudni, hogy miért teremtetted ezt a világot; miért olyanra, amilyenre; s miért teremtettél bele engemet is, éppen ebbe a korba, amit most élünk? URam, add, hogy a válaszok hiányában se veszítsem el életkedvemet! Kérlek, adj mindig annyi örömet munkámban és az enyéim között szolgálva, amennyi elégséges ahhoz, hogy hűséggel betölthessem akaratodat! Ámen

2018. április 26., csütörtök

Jézus Krisztus, szentek reménye, híveid gondviselője, Benned bízóknak Istene! Áldott legyen szent Neved, mindenektől Istenséged! Mitőlünk is ezt érdemled. A mai nap is a mi lelkünket kártól, veszélytől testünket megtartottad életünket. Ételünket és italunkat megadtad, munkáinkat megáldottad dolgainkat. Ó, mi Istenünk! Lelkünket Neked ajánljuk testünket. Parancsoljad szent angyalaidnak, hogy azok tábort járjanak, mi mellettünk vigyázzanak! A sötétségnek fejedelme, lelkünk, testünk ellensége ne ártson Ördög serege! Bűneinkért ránk jöhet ő, lelkünket, testünket gyötrő betegségtől légy megmentő! Jézus Krisztus! Igazság napja, éjszakának is csillaga! Légy lelkünk fényes bajnoka, hogy holnap is még szent Atyáddal dicsérhessünk teljes szívvel! Ámen
(Egy idős asszonytestvérünk hétfő esti imája)Köszönöm, hogy amikor nem veszlek észre Téged, Te akkor is velem és mellettem vagy! ÁmenURam! Add, hogy ne ítéljek el senkit alaptalanul, hogy el ne ítéltessem én is! Ámen
Uram! Felelős vagyok azokért, akiket rám bíztál. Köszönöm őket, de a felelősséget is, hiszen nem mindegy, hogy tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy Hozzád vezettem őket, vagy fájdalmasan állapíthatom meg: sajnos nem vettem eléggé komolyan a Tőled kapott megbízatást. Tudom, érzem, vannak hiányosságaim, Uram, ezeket Te pótold ki. Jézusért! Ámen


Uram, Istenem, most nem magamért, népemért imádkozom. Számodra szempillantás, számunkra nemzedékek sora, mióta magunkon érezzük sújtó kezed. Pedig nem hagytál el. A benned bízókat ezalatt is megtartottad. Népünknek is adtál lehetőséget arra, hogy hozzád térjen. Nem akar hozzád térni. Tombol a bűn, a hitetlenség. Szinte gúny tárgya lett, aki rólad bizonyságot tesz. Irgalmazz nekünk. Fordítsd újra felénk arcodat. Adj nekünk, népünknek, egyházunknak, benned bízó, jó vezetőket. Fiataljainkat tanítsd meg, hogy érteni és értékelni tudják igédet. Unják meg a céltalanságot, szolgálni tanuljanak. Engem és családomat is áldj meg hűséggel, igazsággal, hogy mi is szolgálhassuk népünk megújulását. Ámen

/V.L./Uram, Istenem! Számtalan döntés elé állítasz, s úgy szeretnék helyesen dönteni! Célokat látok, s tűzök magam elé, de a megvalósítás keskeny ösvényén gyakran eltévedek. Kérlek igéd fényével világítsd meg életemet, hogy Tőled kapott szabadságommal helyesen éljek! ÁmenUram!
Uram, nem tudok igazán sírni előtted. Siránkozni naponként szoktam. Sok a baj, a gond, a betegség, a szegénység, a megaláztatás, nagyon kellene, és nagyon hiányzik a boldogság. Sokszor kértem segítségedet. Sokszor kérdeztem sírva: miért büntetsz. De mindig inkább másra néztem, nem magamba. Csak szóval kértem: legyen meg a te akaratod, de magamban inkább azt szerettem volna: legyen meg az én akaratom, s ha nem teljesült, sírtam haragomban. Igéd tükrében látom, befele kell fordítanom szemem. Magam bűneit, magam önzését, magam szeretetlenségét kell meglátnom ahhoz, hogy igazi, mély sírással bánjam meg, hogy nem tudlak lelkemből követni. Kérlek, Atyám, taníts meg úgy sírni, hogy egész életem megváltozzék. Hogy boruljak le előtted s tegyem le egész életemet a te kezedbe. Te pedig, Atyám, vedd kezedbe semmit érő életemet, s adj neki értelmet, értéket, szépséget, boldogságot, ahogy csak te adhatsz a tieidnek. Ámen
/V.L./


Uram! Szeress, hogy ne haragudjak senkire és semmire! Ámen


URam! Szereteted, igazságod győzedelmeskedjen mindenütt a világon, s az én életemben is! Ámen


Uram! Te látod hányszor bizonytalanodtam már el... Hála Neked, hogy kegyelmeddel mindig támogattál, s megerősítettél. Most sem kérek mást, mint azt, légy velem küzdelmeimben, hogy a külső békétlenség ellenére is megőrizhessem belső békémet! Ámen
Uram! Te vagy az én egyetlen igazi kincsem. Köszönöm, hogy így nézhetek rád hittel. Kérlek, taníts, hogy minden másra ennek fényében tekintsek! ÁmenURam! Vidámítsd meg lelkemet, hogy derűvel nézzek a holnapba, s örömmel végezhessem mai napi feladataimat is! Ámen

2018. április 25., szerda

Istenem! A házasság önmagában nem ad teljes biztonságot, mert sem ez, sem semmi más nem adhat. De, ha Benned keressük, akkor megtapasztaljuk, hogy biztonságot csak Tőled kapunk. Áldunk érte! Ámen

Istenem! Vezess engem félelmedben naponként, hogy nekem szabott időmmel bölcsen gazdálkodjak! Ámen


Köszönöm Istenem, hogy kereshetlek Téged, még pedig annak következményeként, hogy Te már megtaláltál. ÁmenURam!Add, hogy felfedezzük sorsunkban a nekünk szánt Életet, s Neked éljünk! Ámen
URam! Add, hogy ne csak a halálomig, hanem azon túl is merjek hinni és remélni. Engedd, hogy álmod legyen életem valósága! Ámen
Uram! Hamar összerezzen lelkem, s nekem olykor a bárányfelhők is viharfelhőknek tűnnek... Segíts megtalálni önmagamat Tebenned, hogy derűsen élhessek! Ámen
Uram, köszönöm, hogy úgy láthattalak az úrvacsorában, mintha szemtől szembe állnék veled. Tudom, hogy olyankor személyesen jelen vagy közöttünk. Te add meg, hogy méltóképpen, méltó hittel, bűnbánattal, komolysággal, tisztelettel tudjak minden alkalommal eléd állni. Hitemet, de bűneimet is eléd viszem. Tisztíts meg bűneimtől, hogy áldozatod érdeméért úgy állhassak ott eléd, mintha most születtem volna, tisztán, feddhetetlenül. Ámen.

/V.L./Uram! Oly sokszor konkrét elképzeléseim vannak az élet helyes útjairól, aztán gyakran mégis tévutakon, zsákutcában találom magam! Juttass el békességedre, hogy tetszésedre, s a magam örömére a távlatos jó mellett döntsek! ÁmenUram! Szeretnék szeretni. Belőled meríteni szeretetet is, hogy embertársaim megtapasztalják: Hozzád tartozom, a Tied vagyok. Szeretlek Uram, én erősségem! ÁmenUram, tudom, hogy a Krisztus követésének útján a szelídséget is meg kell tanulnom. De ebben a rohanó, tülekedő világban ez egyike a legnehezebb feladatoknak. Olyan nehéz szelíden tűrni a sok megaláztatást. Nem ütni vissza, nem mondani kemény szavakat, mikor félre löknek, mikor nem a föld örökségét, de a mindennapi kenyérhez való jogot is el akarják ragadni tőlem azok, akiknek hozzád, Uram semmi köze. De azt is tudom, ha úgy viselkedem, mint ők, hozzájuk leszek hasonló, nem a Krisztus követője. Taníts meg arra, hogy Krisztus szerint tudjak harcolni másokért, a gyengékért, megalázottakért, egyházamért, népemért, érted és a te igazságodért. Tudom, hogy akkor könnyebbé fog válni a szelídség követelménye a magam dolgaiban. Így nyerhessem el ígéretedet, az egyedül benned bízó szelíd lelkek boldogságát. Ámen


/V.L./


Urunk! Hiteles vezetőkért imádkozunk Hozzád! Kérünk, adj ilyen embereket minden közösség élére. Legyen az család, gyülekezet, falu, város, vagy akár egy egész ország. S add, hogy mi is élen járjunk ebben a nem kis feladatban a magunk helyén, ott, ahová állítottál! Ámen

2018. április 24., kedd

Drága Mennyei Atyám.

Áldalak és magasztallak a reggelért. Köszönöm a nyugalmas éjszakát, és a tavaszi verőfényt. Köszönöm a hálától túlcsorduló szívem érzetét azért, hogy tudhatom Te vagy életem védelmezője, a kegyelem kiárasztója. Köszönöm Uram, hogy most amikor nehéz, a nehéz, Te most is velem vagy, és segítesz elviselni. Segítesz megmaradni a veled való közösségben. Köszönöm, hogy nem adsz ki, hogy megóvsz még önmagamtól is. Atyám! Köszönöm, hogy csendességben lehetek veled, hogy megtapasztalhatom naponta, és ma is a gondoskodó szeretetedet. Köszönöm az embereket, akiket mellém adtál, a Családomat, és a Testvéreket. Kérlek Uram, óvd meg Őket is a gonosztól, Jézus érdeméért kérlek.

Ámen


Drága Urunk, amikor félelemtől reszketve ébredünk az éjszaka közepén, emlékeztess az állandó gondoskodásodra. Ámen

Istenem! Gyakran kell döntenem, sem nem mindig tudom, melyik irányba induljak... Kérlek segíts, biztass szereteteddel, hogy meglássam a jeleket, melyeket gondviselő jóságoddal válaszútjaimon elhelyezel! ÁmenJó Atyám, irgalmadra várok. Bűnös, rossz világban bűnös, rossz gyermeked vagyok. Meg is van az eredménye, magam is tele vagyok gonddal, szegénységgel, betegséggel, ellenséggel, ezernyi nyomorúsággal. Irgalmazz, bocsáss meg nekem, s úgy állíts be a te szolgálatodba, hogy magam nyomorúsága mellett vegyem észre a mások nyomorúságát, az fájjon és égessen, és ne legyen nyugtom, amíg nem segítek azon, akin segíthetek. Krisztus tanít: Amit megtettél másokkal velem tetted meg! Segíts, hogy minden rászorultban őt lássam, hálás szívvel neki segítsek, örömmel segítsek, ahol te erőt és lehetőséget adsz a segítségre. Téged pedig arra kérlek, adj mellém is testvéreket, akiknek gondja van rám, akin keresztül én is megismerhetem a te irgalmadat. Ámen /V.L./


Kegyelmesen fordítsd magadhoz Tőled elszaladt gyermekeidet, hogy megtapasztaljuk mindannyian szereteted szentségét, s tisztán és örömmel éljünk a Te dicsőségedre! Ámen


Mennyei Atyám! Köszönöm Neked életem áldásait, próbáit és általad elrendelt földi hosszúságát is. Segíts, jól élnem a Tőled kapott lehetőségeimmel! Ámen


URam! Add, hogy éveim számában ne csak gyarapodjak, de bölcsüljek is! ÁmenUram!
Uram Jézus! Köszönöm, hogy az elveszettekért jöttél, mert ez azt jelenti, hogy értem is. Értem is szenvedtél és vállaltad a halált. Köszönöm, hogy megtaláltál és megmentettél. Keresd továbbra is a nélküled élőket, hogy ők is boldog, örvendező életet éljenek. Ámen


Uram! Köszönöm, hogy figyelmeztetsz: a házasság csapatmunka. Ketten – Veled kiegészülve hárman – fáradozhatunk azért, hogy boldogok legyünk. Köszönöm az erős hármas fonalat, melyben Te magad vagy a harmadik! Ámen
URam! Segíts, hogy bölcsen élhessem napjaimat! ÁmenUram! Szeretnék okos és bölcs lenni, de valahogyan mégsem sikerül. Adj nekem bizodalmas szívet Tebenned, hogy kezedből vegyem életem minden napját, s hálatelt szívvel, örömmel kövesselek Téged!URam! Tartsd szemem előtt igazságaidat, hogy azok világítsák meg életem ösvényét! Ámen