2011. február 15., kedd

Uram, segíts, hogy ne csak szájjal, de tetteimmel is tudjalak Téged dicsérni. Ámen


Uram segíts, hogy tudjak beszélni Rólad. Add, hogy soha ne szégyelljek Rólad bizonyságot tenni. Köszönöm, hogy bizonyságtételeimben is mellém állsz a Te Szentlelkeddel. Ámen


Uram szeretnék hűséges szolgád lenni, aki mások lelkére is odafigyel. Segíts, hogy viselkedésemmel, beszédemmel ne adjak alkalmat másoknak arra, hogy téged gyalázzanak. Köszönöm, hogy szent Fiadban kegyelmet nyújtottál számomra. Ámen


Uram, taníts engem őszintén imádkozni. A Te Szentlelked segítségével, hadd legyen az imaéletem olyan mély és őszinte, hogy az áttüzesítse egész valómat. Ámen


Uram tisztítsd meg képmutató szívemet. Köszönöm, hogy Te hoztad értem a legnagyobb áldozatot. Tégy képessé arra, hogy hálából fakadjon minden áldozathozatalom, soha ne kísérje zúgolódás, vagy sajnálkozás. Ámen


Urunk! Csak Veled és melletted tudjuk elképzelni életünket, és ha itt, a Földön a tieid vagyunk, akkor az egykor kiteljesedő Isten országában, a mennyországban is Veled leszünk! Kérünk, vonj magadhoz minél többeket, akik még nélküled élnek! Ámen


Urunk Jézus, köszönjük, hogy magadhoz hívsz, szereteteddel átölelsz és bátorítasz, erőt adsz hitünk megvallására. Kérünk, Lelked által támogass minket és áldd meg szeretteinket hittel, békességgel, Benned megtalált örömmel. Ámen.


Urunk Jézus, köszönjük Neked, hogy áldozatoddal megmutattad nekünk az egyetlen utat, amelyen hűségesen járva okosan tisztelhetjük a mi Atyánkat. Kérünk, légy segítségünkre, hogy engedelmes gyermekként szánhassuk oda magunkat Istenünk dicsőségének és egymás javának munkálására. Légy ebben velünk, áldott Jézusunk. Ámen.


Urunk! Jó nekünk Hozzád tartozni, de add, hogy ne az elvtelen számítgatás jellemezzed bennünket melletted, hanem a mások felé forduló tevékeny szeretet. Ámen
Uram köszönöm, hogy tapasztalhatom a Te irántam való hűségedet. Segíts, hogy én is hűséges lehessek Hozzád. Ámen


Uram köszönöm, hogy Te a támaszt, a bölcsességet, a jó döntést jelented a mi számunkra. Segíts, hogy ne mellőzzünk, hanem tiszta hittel tudjunk mindig Reád támaszkodni. Ámen


Uram köszönöm, hogy Te az engedelmesség útját jártad, és ezzel példát mutattál nekünk. Segíts, hogy én is tudjak az engedelmesség útján haladni, hadd legyen kész a szíven a Te útmutatásaidra. Ámen


Uram köszönöm, hogy Te mindig önvizsgálatra hívsz, mielőtt cselekednél. Segíts tudjam meglátni a bűneimet. Add a te Szentlelked erejét, hogy legyen elég akaratom , hogy változtatni is tudjak rajta. Ámen


Uram köszönöm, hogy Te mindig támaszt nyújtasz nekem. Segíts, hogy maradéktalanul tudjak bízni Benned. Bocsásd meg eddigi kicsinyhitűségeimet és idegeskedéseimet. Ámen


Uram köszönöm, hogy Te nagyon szeretsz minket. Köszönöm, hogy a Te szeretetedből meríthetünk, táplálkozhatunk. Segíts, hogy e szeretet sugározzon az arcunkon, beszédünkön. Ámen


Uram, köszönöm, hogy van támaszom, köszönöm, hogy elfogadsz, annak ellenére, hogy nyomorult és szegény vagyok. Kérlek ne vess el a bűneim miatt. Tekints minden bajbajutottra, aki Hozzád esedezik. Ámen


Uram! Mennyire másképpen látjuk mi, emberek egymást, mint Te bennünket. Mi bizony csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van – vagy olykor még azt sem. Te viszont azt nézed és látod, ami a szívben van. Uram! Te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra… Ámen


Uram! Most még tükör által homályosan látunk, de egykor szemtől szemben. Addig erősíts meg bennünket, akik hitben járunk, nem látásban, hogy a hit szemével Rád nézzünk szüntelen és ne tántorodjunk meg a Beléd vetett bizalomban! Ámen


Uram segíts a Te igádba hajtani a fejemet. Köszönöm, hogy ez az iga nem nehéz, hanem gyönyörűségekkel van tele. Ámen


Uram segíts, hogy amit a Te nevedben teszek, ne Nélküled tegyem. Köszönöm, hogy rátámaszkodhatom a Te kegyelmedre. Ámen


Uram segíts, hogy ha néha elismerés vagy dicséret vesz körül, ne ragadjon magával. Hadd lássam mindenben a Te orcádat, tanításodat magam előtt. Ámen
Uram, Istenem azért esedezem hozzád, hogy minden hivő gyermeked hasznos tagja legyen a mi társadalmunknak. Kegyessége mögött pedig legyen becsületes, munkás élete és tisztessége hadd utaljon Rád. Hallgass meg engem ezért kegyelmesen. Ámen


Uram, Jézus! A világban folynak a dolgok úgy, ahogyan, de a tieid között nem kell, hogy úgy történjenek. Sőt, nekünk fel kellene mutatnunk a Rád tekintő másságot, amely azt jelenti, hogy ha a világban acsarkodnak és gyűlölködnek, mi akkor is szeretjük egymást, ha a világban békétlenség és széthúzás uralkodik, mi akkor is békére és összetartásra törekszünk. Segíts, hogy az az indulat legyen bennünk, amely Téged jellemez. Ámen


Uram Jézus, adj nekem alázatos lelket, hogy mindig hálával áldozzam neked a Te kegyelmedért! Ámen!


Uram kérlek tedd, hogy egyre többen megtaláljanak Téged, hogy életük legyen. Segítsd az embereket, hogy megláthassanak Téged, mint egyedüli forrását az életnek. Kérünk vigasztald a gyászolókat.Ámen


Uram, köszönöm, hogy Nálad van a gyógyulás lehetősége. Tisztíts ki álnokságaimból. Ámen


Uram, köszönöm, hogy olyan békét akarsz adni nekem, amit nem boríthat fel semmi. Szeretnék ennek a békének örök hordozója lenni. Segíts, hogy ne tévesszem szem elől azt az utat, ami a Te akaratodat jelzi.


Uram, köszönöm, hogy a Te kegyelmed körül vesz, mert ha saját életemet nézem, csak azt láthatom, hogy kegyelemre szorult ember vagyok, saját erőmből gyarló és esendő. Köszönöm, hogy mégis azért hívtál el, hogy világosság legyek. A Te Szentlelked támogatását kérem ebben a munkában. Ámen


Uram köszönöm, hogy a Te Szentlelkeden keresztül ma is szólsz hozzám. Segíts, hogy a különböző hangok közül, amelyek rám áradnak fel tudjam ismerni a Te hangodat. Kérlek segíts, hogy kész legyek a te szavad teljesítésére. Ámen


Uram köszönöm, hogy a tieidet megvéded a Te Szent Lelkeddel. Segíts, hogy ez minden szorult helyzetben biztatás és remény legyen a számomra. Köszönöm, hogy nem hagysz magamra harcaimban. Ámen


Uram köszönöm, hogy előttem ragyoghat a Te irántunk való szereteted. Bocsáss meg, hogy tele vagyok szeretetlenséggel sokak iránt. Segíts abban a harcban, amiben le kell győznöm önmagam, ahhoz, hogy másokat szeretni tudjak. Ámen


Uram, köszönöm, hogy minden feledékenységem ellenére, mégis mindig könyörülsz rajtam. Segíts, hogy mindig Te legyél az első az életembe. Ámen


Uram, köszönöm, hogy számtalanszor megtapasztalhattam, hogy mikor minden pénzem elfogyott valahogy vagy valahonnan midig megérkezett az a pénzösszeg, amire éppen szükségünk volt. Uram kérlek segíts meglátni és helyesen mérlegelni azt, hogy éppen hova kell a segitség. Köszönöm, hogy Rád mindig lehet számítani. Ámen
Mindenható Istenem! Neked van hatalmad arra, hogy az én bűntől szennyes lelkemet megtisztítsd. Sőt Jézust azért küldted el, hogy szenvedése és halála által bűnbocsánata lehessen minden Benne hívő embernek, feltámadása pedig megnyitotta az utat az örök élet, az üdvösség felé. Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen


Mindenható Istenem, ölelj át vigasztaló kegyelmeddel, hogy bizonyos lehessek, hogy Te nem hagytál el. Add ezt az egyetlen vigasztalást feltámadott Krisztusunk által! Ámen


Mindenható Urunk, ki teremtettél és lelket adtál belénk, Te őrizz meg és védj meg minket a mindennap kisértésétől. Oszlasd el a homályt, hogy tisztán lássunk Téged. Dicsőség néked mindörökké! Ámen.


Ó felséges Isten, egyedül Te vagy a legfőbb jó, aki szivem végtelen kivánságát betöltheted! Ámen!


Óh, irgalmas Istenem azt kérem tőled, hogy fordítsd a javamra a látogatásodat és engedd meglátnom annak örvendetes végét a Te szabaditásodat. Ámen!


Óh Uram, a Szentlelked által ajándékozd meg hitemet erővel és szeretettel! Ámen!


Örökkévaló Istenem, magasztalom a kegyelmedet, amelyet adsz minden bűnbánó szivnek, nem a mi érdemünkért, hanem Krisztusért! Ámen.


Uram, add a Te bölcsességed uralkodjék az én szívemben, és az Úr félelme mindig meglegyen bennem. Ámen!


Uram, add hogy az igaz szivvel szeresselek mindörökké! Ámen


Uram, adjál nekem irgalmas szivet, hogy a Te szereteted uralkodjék és vezessen engem. Ámen!


Uram bocsáss meg nekem, hogy miközben másokat ítélgetek, nem veszem észre a magam hibáit és bűneit. Kegyelmezz nekem, és a Te kegyelmed mértékével mérj, mert másképp elveszek. Ámen


Uram, ha arra gondolok, hogy nekem életem minden percében a Te dicsőségedet kellene tükröznöm, akkor csak mély bűnbánattal mondhatom el, hogy sokszor nem a Te dicsőségedet öregbítettem, hanem a magaméra törekedtem, sokszor szégyent hoztam a Te nevedre. Kérlek könyörülj rajtam, és légy kegyelmes hozzám Krisztusban. Ámen.
Krisztusom, áldalak a megvédő Szentlelkedért és annak gazdag gyümölcseiért! Ámen!


Krisztusom, most nem azt mondom, hogy elég volt az életből, hanem arra kérlek, hogy ragadj meg kegyelmeddel és újíts meg engem a Te Szentlelkeddel. Ámen!


Krisztusom, segíts nekem az evangélium hitéért küzdeni, hogy hu maradjak Tebenned. Ámen


Krisztusom, Te nyitottad meg előttem a menny kapuját. Feltámadásod ablakot nyitott a menny csodálatos világára, áldozatod elfedezi vétkeimet, ígéreted biztosít az örök élet felől, és én boldogan fogadom el a Tőled nyert bizonyosságot. Nehéz életet élünk, sok szenvedésen mentünk át, és minden valószínűség szerint bőven lesz még részünk benne. Nem a Te utaidon jár a mi társadalmunk, semmi jogunk jobb jövőre számítani. De ha bízni tudok benned, könnyűvé válnak a terhek, bátran vállalhatom a nehézségeket, a halálra is nyugodtan, öregségemben örömmel gondolhatok, hiszen nem a pusztulás, hanem az élet vár túl annak kapuján. Köszönöm neked, Megváltóm. Ámen.


Megváltó Jézusunk adj hitet és erőt a mi mindennapjainkhoz. Ámen


Mennyei Atyám! Nehézségek nélküli élet nincs, ezt olykor elfelejtem és kifakadok a terhek súlya alatt, ahelyett, hogy Rád tekintenék, és erőt Tőled kérnék napi küzdelmeimhez. Nem akarok megállni azon az úton, melyen Te vezetsz, hiszen Veled még a falon is átugrom! Ámen


Mennyei Atyánk! Ha szeretnénk különb embernek bizonyulni másoktól, akkor ez a nekik és a közöttük végzett szolgálat által lehetséges. Sőt, úgy kell élnünk, hogy nem gondoljuk különbnek magunkat másoknál, hiszen előtted egyformák vagyunk. Egyformán bűnösök és kegyelemre szorulók. Ennek tudatában szeretnénk a Te dicsőségedre élni! Ámen


Mennyei édes Atyám! Magasztallak gondviselésedért és hűséges kegyelmedért.Ámen


Mennyei édes Atyánk, köszönjük neked, hogy Fiadért kiválasztottál minket, köszönjük végtelen szeretetedet, amelyet életünk minden pillanatában megtapasztalhatunk. Ámen.


Mindenható Isten! Add, hogy gyönyörködni tudjak a te fenségedben és csoda dolgaiban! Ne szűnjek meg hirdetni téged! Ámen!


Mindenható Isten, támassz bennem szíves és buzgó igyekezetet a szentség követésére és áldd meg azt jó előmenetellel. Ámen!


Mindenható Istenem, köszönöm, hogy magányosságomban Te mellém állsz és erősítesz engem . Ámen
Jézusom, ajándékozzál meg engem a Te irgalmaddal! Ámen


Jézusom, Megváltóm! Egyedül Neked van bűntől megtisztító erőd, még pedig a véred által. Te ugyanis minden emberért meghaltál a kereszten. Értem is. Hálás vagyok Neked ezért, és hálából szeretnék Neked élni, Téged dicsőíteni! Ámen


Jézusom, vigyázz rám a Te a Szentlelkeddel, hogy mindig értékelni tudjam tanitványosságomat. Ámen.


Jézusunk! Olyan nehezen értjük meg, hogy a Te törvényed a szeretet és a szolgálat törvénye, és ha mások terhét hordozzuk, akkor töltjük be a Te törvényedet. Taníts bennünket ennek meglátására és megélésére! Ámen


Kérlek Istenem, hogy Szentlelked erejével áldj meg és ajándékozz meg naponként a szolgálat örömével! Ámen!


Kérlek Istenem, segits meg engem és adj erőt nekem Krisztus példájának követésére. Ámen


Kérünk, Atyánk, ne engedd, hogy ajkunkról elhaljon a Téged dicsőítő, hálaadó ének. Ámen.


Könyörgünk, Jézusunk, légy segítségül nekünk, hogy könyörületes szívvel és jósággal lássuk meg mások szükségeit, alázatossággal hordozzuk el gondunkat, bánatunkat, szelídséggel simogassuk még azokat is, akik bántanak és hosszútűréssel, kitartással győzzük le a gonoszt életünkben. Szentlelked ereje által erősíts minket abban a biztos tudásban, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk. Áldott legyen a Te szent neved! Ámen.


Köszönöm, Istenem, hogy megláthatom a Te hatalmadat. Köszönöm, hogy gyakran saját bőrömön tapasztalhatom. Segíts, hogy ne kételkedjek, amikor Tőled várom a segítséget. Ámen


Köszönöm Uram, hogy elfogadsz engem gyermekednek. Köszönöm, hogy feltárod előttem az öröm forrását. Segíts, hogy a felhők se rejtsék el szemem elől ezt a fénysugárt, ha csak a felhőket látom, akkor is tudjam, hogy a felhők mögött mindig süt a nap. Ámen


Köszönöm Uram, hogy értem szenvedtél. Köszönöm, hogy a te irántam érzett szereteted erősít meg akkor, amikor nekem e szenvedésnek egy atomnyi részét kell elhordoznom. Ámen


Köszönöm Uram, hogy olyan nagyra tartasz engem, hogy embereket bizol rám. Tudom, hogy érdemtelenül,de mégis tagja lehetek a Te anyaszentegyházadnak. Köszönöm, hogy engem is megváltottál és a Tiednek mondasz. Ámen
Drága Megváltónk, köszönjük, hogy újra és újra megmutatod magad nekünk és olyan látást adsz, amellyel minden földi kincsnél drágábbat nyerünk: Téged. Kérünk, Lelked által légy segítségünkre, hogy mindig téged lássunk és kövessünk. Kegyelmedbe ajánljuk konfirmáló ifjainkat, öleld őket körül szereteted erős, megtartó karjával, hogy megtapasztalják: amikor egyedül téged látnak, akkor lesz életük teljes követésedben. Áldott legyen szent neved. Ámen.


Felséges Isten, küldj nekem Szentlelket, hogy megvédjen a kisértő minden hatalmától! Ámen!


Felséges Isten, támassz bennem buzgó szivet és adj örömet a Te szolgálatodban! Ámen!


Felséges Úristen! Szenteld meg akaratomat, hogy mindenkor azt akarjam, ami neked kedves, azt pedig ne akarjam, amit te gyűlölsz. Szenteld meg szivemet, hogy abból rossz gondolatok ne származzanak, hanem jó gondolatok műhelye legyen. Ámen!


Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet! Ámen!


Hálát mondok neked, Jézus Krisztusom, a tökéletes szeretetedért, tanácsokért és a Szentlelkednek erejéért! Ámen.


Irgalmas Isten, hálát adok neked és áldom szent nevedet, a nagy és megbecsülhetetlen jótéteményedért, hogy velem megismertetted magad és az én Megváltómat Jézus Krisztust! Ámen


Istenem, feléd emelt kézzel ígérem neked, hogy nem menekülök lustán a munka elől és nem múlik el napom imádság nélkül. Ezért nyújtsd ki reám áldó kezedet és vezess engem a munka és az imádság útján a Te üdvösségedre! Ámen


Istenem! Ha Te mondod nekem, hogy elég, akkor nekem se lehet más szavam. Az elég se nem több, se nem kevesebb, mint amire szükségem van. Köszönöm, hogy elég lehet nekem is a Te kegyelmed. Nem is óhajtok többre, másra vágyakozni, mint a Te mindenre elégséges kegyelmedre, hiszen ez bűnbocsátó, üdvözítő kegyelem. Áldalak érte! Ámen


Istenem, irgalmadban bizva kérem Szentlelked erejét, hogy a benned hivő keresztyének szerte e Földön szent felelőséggel munkálják az enyhülést, a népek közti bizalmat és biztonságot. Ámen


Istenem! Senkinek sem jó, ha bennem neheztelés, harag van. Árt ez nekem is, de a másokkal, sőt a Veled való kapcsolatnak is. Szeretnék megbocsátani az ellenem vétőknek és megtanulni bocsánatot kérni, ha én vétkezem. Veled sikerülhet. Ámen


Istenünk! Te látod a bennünk lévő versengő hajlamot, de bárcsak a jóban, a Neked való szolgálatban, a másokon való segítésben versengenénk! Persze az előbbiek sem feltétlenül versengést kell jelentsenek számunkra, sokkal inkább hitből fakadó tevékenységet. Áldj meg bennünket ilyen lelkülettel! Ámen
Add Istenem a hirdetett igédnek gazdag gyümölcsözését, a mi szivünkben, igéreted szerint. Ámen


Add Istenem, hogy benned keressem az életem javait és az tegyen boldoggá engem! Ámen!


Add Mindenható Isten, hogy én mindig reád figyeljek és a Te igéd legyen az én szövetnékem! Ámen!


Adj nekünk, Istenünk, nyitott szívet, készséges, hívő értelmet, befogadni kész, tiszta emberséget. Add, hogy e világ zűrzavarában Téged hirdethessünk az aggódóknak, Téged, aki ma is megszólítasz minket. Ámen!


Áldalak Istenem a figyelmeztető szóért és a nekem adott hátramaradott időért. Ámen


Áldalak Istenem a Te gondviselő oltalmadért, kegyelmedért és a napról napra benned erősödő bizalomért! Ámen


Áldalak Istenem mindazért a sok jóért, amit eddig Tőled kaptam. Köszönöm, hogy ismerhetlek Téged és Atyának hivhatlak Jézus Krisztus által. Köszönöm, hogy meghallgatsz és nem állok egészen védtelen kisértéseimmel szemközt. Te adj erőt nekem, Uram Jézus Krisztus, aki meg tudsz indulni a mi gyarlóságaikon, hiszen megkisértettél hozzánk hasonlóan. Ámen.


Áldom Istent, minden jó barátomért! Ámen


Áldalak Jézusom a megváltó kegyelmedért és szeretetedért mindenkor! Ámen.


Atyánk, köszönjük Neked, hogy nem vonod meg tőlünk beszédedet, szüntelenül szólsz hozzánk és szereteted ajándékaként gyermekeiddé fogadtál a mi Urunk Jézus áldozata árán. Kérünk, tégy minket állhatatosakká utad követésében. Ámen.


Drága Jézusunk, köszönjük, hogy megkeresel és megtalálsz minket mindennapi bűneinkben, tőled elforduló életünkben. Köszönjük, hogy amint vagyunk, szennyes lélekkel, bűnökkel terhelten is odamehetünk kereszted alá és Te elfogadsz minket és nyújtod nekünk szabadításodat. Áldott legyen szent neved! Ámen.


Drága Krisztusom hallgasd meg kiáltásomat azért, hogy a Te szeretetedben megerősödjem és a benned való hitben legyőzzem a bennem uralkodó kétségeket és félelmeket. Ámen