2009. október 25., vasárnap

A boldogságos Szüz Máriának rózsakoszoruja.

Ezen rózsafüzér azért neveztetik szűz Mária koszorújának, mivel egy Hiszekegyet, hét Mi-Atyánkot és hatvanhárom Üdvözletet, valamint a szűz anya előtt legkedvesebb imákat s fohászokat foglalván magában, ezekkel mint kinyílt és kellemesen illatozó rózsákból font koszorúval tiszteltetik s dicsértetik.

Ima.
Hívséges szeretettel jelenek meg előtted boldogságos Szűz! hogy buzgó ájtatosságom által
megújítsam tiszta szívedben azon kimondhatatlan örömödet, melyet Isten az "Ave Mária" hallatánál adott. Lenne bár kedves előtted az imám, miképp kedves vala Gábor angyalnak üdvözlése, midőn neked hirét hozta, hogy Isten anyja leszesz. Egyesítem imámat minazokéval, kik az Ave Máriát valaha igaz ájtatossággal elmondották. És fölajánlom neked mindazon Üdvözleteket, melyeket éltemben még elmondani fogok, mint a paradicsomnak kedvesen illatozó rózsáit, hogy velök szüz homlokod fölékesittetvén, a te dicsőséged a mennyei szentekét meghaladja, mihez a jó Isten az ó mennyei kegyelmét és szent áldását adja. Amen.

Mi Atyán s a t.

Dicsőséges pátriárka, szent József! te Máriának legtisztább jegyese! dicsérjed velem együtt a te szerelmes hitvesedet s nyerjed meg számomra azt, hogy őt állandóan szeressem.

Ezután három Üdvözlet mondatik és mindegyikébe "Jézus" szó után tétetik.
az elsőbe: Jézus, ki minket állandóan tiszteletedben megtartson.
a másodikba: Jézus, ki irántad való bizalomra buzdítson.
a harmadikba: Jézus, ki arra, hogy tégedet tökéletesen követhessünk, kegyelmet adjon.

Most következik hat tábla tíz-tíz Üdvözlettel, mindegyikébe külön titok tétetvén, a mint következik:

Első tábla.

Mi Atyánk. s a t.
Szent őrangyalom és mindnyájan ti szent angyalok, magasztaljátok vlem együtt a ti királynétokat és nyerjétek meg nekem, hogy én őt állandóan szeressem.

Tíz Üdvözlet és azokba:

1. kit téged öröktől fogva kiválasztott.
2. kit téged az ősatyáknak megígért.
3. ki jelek által téged előre hirdetett.
4. ki téged az eredeti bűntől megőrzött.
6. ki téged már születésed előtt számtalan kegyelmekkel fölruházott.
7. ki engedte, hogy a világ örömére szülessél.
8. ki neked Mária nevet adatott.
9. ki téged a templomban fölajánltatott.
10. ki téged szent Józsefnek eljegyeztetett.

Második tábla.

Mi Atyánk. s a t.
Dicsőséges szent Joákim és ti mindnyájan szent pátriárkák, magasztaljátok királynétokat és nyerjétek meg nekem, hogy én őt állandóan szeressem.

Tíz Üdvözlet és azokba:
1. ki a szent angyal által megköszöntetett téged
2. kinek alázatos szolgálójává lettél.
3. kit szűzen méhedbe fogadtál.
4. kit Erzsébethez menvén méhedben hordoztál.
5. kit Betlehembe hoztál.
6. kit szűzen e világra szültél.
7. kit pólyákba takartál.
8. kit a jászolba fektettél.
9. kit mélyen imádtál.
10. kit emlőiden tápláltál.

Harmadik tábla.

Mi Atyánk. s a t.
Dicsőséges szent János és mindnyájan ti szent apostolok, magasztaljátok velem együtt a ti királynétokat és nyerjétek meg nekem, hogy én őt állandóan szeressem.

Tíz Üdvözlet és azokba:

1. kiről a pásztorok angyali dicséretet hirdettek.
2. kit a pásztorok által imádtatni láttál.
3. kit fájdalommal körülmetéltettél.
4. kinek "Jézus" nevet adtál.
5. kit a szent királyok által tiszteltetni s meg ajándékoztatni láttál.
6. ki miatt a tisztulás törvényének magadat alávetetted.
7. kit a templomban bemutattál.
8. kit Simeonnak karjaiba fektettél.
9. kit Anna proféta-asszony álatl magasztaltatni hallottál.
10. ki miatt neked megjövendöltetett, hogy tőr fogja átjárni lelkedet.

Negyedik tábla.

Mi Atyánk s a t.
Dicsőséges szent Sebestyén és mindnyájan ti szent vértanúk, magasztaljátok velem együtt a ti királynétokat és nyerjétek meg nekem, hogy én őt állandóan szeressem.

Tíz Üdvözlet és azokba:

1. ki veled Egyiptomba menekült.
2. ki veled Egyiptomban lakott.
3. kivel Egyiptomból visszatértél.
4. kivel Jeruzsálembe utaztál.
5. kit fájdalmadra elvesztettél.
6. kit örömmel megtaláltál.
7. ki neked engedelmes vala.
8. kivel harmincz évig társalkodtál.
9. a ki kértedre a vizet borrá változtatta.
10. kitől az evangéliumot hirdettetni hallottad.

Ötödik tábla.

Mi Atyánk s a t.
Dicsőséges szent Ferencz és mindnyájan ti szent hitvallók, magasztaljátok velem együtt
a ti királynétokat és nyerjétek meg nekem, hogy én őt állandóan szeressem.

Tíz Üdvözlet és azokba:

1. kitől szomorúan elbúcsúztál.
2. kinek megfogattatása tudtodra adatott.
3. kinek elítéltetését hallottad.
4. kit a nehéz keresztet vinni láttál.
5. ki téged szomorúságodban megvigasztalt.
6. kit fölfeszíttetni láttál.
7. ki neked tanítványát Jánost, téged pedig annak ajánlott.
8. kit a kereszten meghalni láttál.
9. kit, miután a keresztről levéteték, anyai öledbe vettél.
10. kit három napig sirattál.

Hatodik tábla.

Mi Atyánk s a t.

Dicsőséges szent Anna asszony és mindnyájan ti szent özvegyek és szüzek, magasztaljátok velem együtt a ti királynétokat és nyerjétek meg nekem, hogy én őt állandóan szeressem.

Tíz Üdvözlet és azokba:
1. ki föltámadván elsőben is neked jelent meg.
2. kit mennybe szállni láttál.
3. kit tereád és az apostolokra a Szentlelket leküldötte.
4. kinek szerelme tégedet naponkint megörvendeztetett.
5. ki szent apostolait hallomásodhoz egybegyűjté.
6. ki halálodnál híven melletted állott.
7. ki tégedet mennyekbe fölvett.
8. ki tégedet mennyekben megkoronázott.
9. ki tégedet menny és föld királynéjává tett.
10. kit téged e földön annyira megdicsőített.

Befejező ima.

Legkegyesebb Urunk Jézus Krisztus! szentséges szívednek ajánlom föl ezen a te imádásodra és szűz Anyádnak tiszteletére ájtatosan elmondott rózsakoszorút, hogy azt megjobbítván és tökéletesítvén, mint gyönyörű rózsákból fonott koszorút szentséges kezeiddel áldott szűz Anyádnak, Máriának homlokára tűzzed,, iránta oly fiúi szeretet és hódolatot tanúsítván, milyennek részedről ő már e földön örvendett, hogy így az ő szeretettel teljes szent szíve végtelen mennyei gyönyörrel megteljék. Amen

Nincsenek megjegyzések: