2009. október 25., vasárnap

RÓZSAFÜZÉR a boldogságos Szűz Mária tizenkét csillagáról

1838-dik évi Január 7-ik napján kelt leiratában Ő szentsége XVI. Gergely pápa azon keresztény híveknek kik az itt alább következő rózsafüzért a boldogságos szűz Mária tizenkét csillagáról ájtatosan elmondják, örök időkre 100 napi búcsút engedett.
(Lásd a kegyesrendiek levéltárát Rómában)
Szerzője ezen ájtatosságnak kalazánti szent József a kegyesrendiek alapítója, ki is azt kis iskolásai által mindennap végeztette. Ő maga is nagy buzgalommal gyakorlá és nyíltan kijelenté, miszerint a boldogságos Istenanyát a kis rózsafüzérrel sohasem kérte a nélkül, hogy amiért könyörgött, meg ne nyerte volna.Az Atyának, és Fiúnak s a t.
Dicsérjük, magasztaljuk a teljes Szentháromságot és hálát mondjunk neki, hogy a boldogságos szűz Máriát előnkbe állíttatá mint asszonyt
kinek öltözete vala a nap, lábai alatt a hold és fején tizenkét-csillagú korona (Szent János apost. Jelen XII.1.)
R. Mindörökké. Amen.
Dicsérjük, magasztaljuk az Atya Istent és hálát mondjunk neki, hogy őtet leányának választotta.
R. Amen.
Mi Atyánk s a t.
Áldjuk az Atya Istent, ki őtet isteni Fiának anyjává tette.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk az Atya Istent, ki őtet fogantatásánál minden bűntől megóvta.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk az Atya Istent, ki őtet születésénél nagy kegyelmekkel fölékesíté.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk az Atya Istent, ki neki társul és jegyesül szent Józsefet adta.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Dicsérjük, magasztaljuk a Fiú Istent és hálát mondjunk neki, hogy őtet édes anyjának választott.
R. Amen.
Mi Atyánk s a t.
Áldjuk a Fiú Istent, ki az ő méhében testté lőn.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk a Fiú Istent, ki tőle születni s általa tápláltatni kivánt.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk a Fiú Istent, ki gyermekkorában általa akart neveltetni.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk a Fiú Istent, ki neki a világ megváltása titkait kinyilatkoztatta.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Dicsérjük, magasztaljuk a Szentlélek Istent és hálát mondjunk neki, hogy őtet mátkájának elfogadta.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk a Szentlélek Istent, ki legelsőben is nevét "Szentlélek" neki megjelentette.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk a Szentlélek Istent, kinek munkálódása által vala szűz és anya egyszersmind.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk a Szentlélek Istent, kinek ereje által lett ő a teljes Szentháromság templomává.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.
Áldjuk a Szentlélek Istent, ki által mennyekben minden teremtmények fölé emeltetett.
R. Amen.
Üdvözlégy Mária s a t.

A keresztény katholka anyaszentegyházért, a hitnek terjesztéséért, a keresztény fejedelmek egyességéért és az eretnekségek kiirtásáért.

Imádkozzunk.

Üdvözlégy királynénk! irgalomnak anyja, életünk, édességünk és reményünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai; hozzád sóhajtunk fohászkodván és könnyezvén e siralom völgyében. Tehát mi szószólónk, a te irgalmas szemeidet fordítsd reánk és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét. Irgalmas, kegyes, édes szűz Mária. Amen.

Nincsenek megjegyzések: