2017. január 7., szombat

Drága Jézus! Hálaadással állok előtted. Hálát adok a karácsony öröméért, az ünnep békéjéért a csendességért, amit Veled tölthettem. Köszönöm, hogy emberként megszülettél értünk, hogy megments minket. Köszönöm, hogy naponta megszületsz a szívemben, kérlek, ne hagyd el ezt a lakhelyet és ne engedd, hogy bárki és bármi kitaszítson onnan. Világíts be szívem legrejtettebb zugaiba, hogy meglássam bűneimet melyekkel megbántalak Téged. Köszönöm a szeretetet, amit Te hoztál a szívembe és tovább tudom adni, de még inkább köszönöm azt a szeretetet, ami semmihez nem hasonlítható, ahogy Te szeretsz minket. Drága Jézus Szentlelked által kérlek, halld meg imámat: Ámen
(M.Márta)


Istenem! Add meg nekem a mai napon is, hogy meg tudjam különböztetni a természetest a természetellenestől! Ámen
Istenem! Angyalaiddal vigyázz reánk, s óvj meg minket minden gonosztól, hogy békességgel teljesíthessük akaratodat, s boldogan szolgáljunk egymásnak teremtett világodban! Ámen


Mindenható Atyám! Mennyire bele tudok ragadni a múltba, pedig nem kellene. Szükség van a visszatekintésre, a tanulságok levonására, de előre kell néznem. Taníts engem ennek bölcsességére! Jézusért! Ámen


URam! Add, hogy ne azon töprengjek, milyen lesz az odaát, hanem azt munkáljam, hogyan tudom kegyelmed által megvalósítani akaratodat - idelent! Ámen


Uram! Adj nekem látó szemet, s érző szívet, hogy észrevegyelek életem minden dolgában, s dicsérhesselek gondviselő jóságodért, felfoghatatlan szereteted hatalmáért! ÁmenURam! Alakítsd hitemet felelősen hordozó meggyőződéssé, hogy törvényeidet ne nyűgnek, hanem medernek, elvársaidat ne keresztnek, hanem emberségem kiteljesedésének lehetőségeként láthassam! Istenem, Te mindent megtehetsz, s még a rosszból is jót hozhatsz elő; könyörülj mindazokon, akik Hozzdá menekülnek! ÁmenUram Jézus! Megváltóm, Pásztorom, Őrizőm, Egyetlen Reményem, Utam, Igazságom és Életem vagy. Sőt, még ezektől is sokkal több! Köszönöm, hogy megtaláltál és nyájadhoz vezettél. ÁmenUram, köszönöm,
hogy ezt a mai napot is veled kezdhetem el!
Köszönöm, hogy úgy kapaszkodhatom bele
a Te kegyelmes szeretetedbe,
hogy emberi gyengeségeim ellenére
mégis bátran és bizalommal indulhatok
mindennapi tennivalóimra.

Kérlek, maradj velem,
erősíts szüntelen jelenléteddel engem!
Hogy a Te szavad világos,
útmutató igazsága vezessen
minden lépésemben.

Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/Uram, te bölcsességgel elrendelted e világ rendjét teremtése hajnalán. S tudom, e rendben nekem is helyet szabtál, irányt mutattál. Segíts, hogy céljaimat a te rendeden belül keressem. Ámen.Urunk! Köszönjük a gyermekeinket! Tőled kaptuk őket. Felelősségre, komoly céllal, feladatokkal! Segíts abban, hogy helyén tudjuk őket kezelni! Úgy, ahogyan az Neked kedves! Ámen


2017. január 5., csütörtök

Gondviselő Istenem!
Te ismersz engem, ismered az életemet.
Tudod, hogy mennyire szeretnék
tisztán és őszintén eléd állni,
szavaid engem megszólító közvetlenségében
veled találkozni.

De azt is tudod, hogy mennyi hibám, bűnöm,
nyilvánvaló, vagy leplezett emberi nyomorúságom
akadályoz meg ebben.

Az Úr Jézus Krisztusért kérlek,
kegyelmes szereteteddel fogadj el engem,
igéd megelevenítő üzenetével tisztítsd meg az életemet,
hogy – mintha rossz álomból ébrednék –,
ébredjek új reménységre, új életre: veled.

Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/


Hatalmas Isten!

Ragyogtasd ránk orcádat, légy velünk és ne engedd, hogy letérjünk a Te utaidról, így az ünnepek elmúltával sem! Nyisd meg szemeinket, értelmünket, szívünket, hogy hálával emlékezzünk a mögöttünk hagyott évre, még ha nehézségek, terhek súlya alatt rogyadoztak is térdeink! Kérünk téged Uram, adj reményt a reménytelenségben, hogy Benned bízva, hittel, örömmel és buzgósággal nézzünk a jövő esztendőre! Mert tudjuk, hogy mindvégig velünk voltál és velünk maradsz. Tiéd a dicsőség és a hatalom, örökkön-örökké. Ámen

(M.S.)

Istenem! Adj nekem látást, hogy szövetségkötésed szándékait felfedezhessem életem egén, s általad megújulva boldogan élhessek mások szolgálatában! Ámen


Istenem! Köszönöm Neked, hogy az élet csodájának részesévé tettél! Add, hogy lelkemben uralkodjék a Tőled jövő isteni szándék, s szeretni tudjam a világot, felebarátaimat, s mindazokat akiket bölcs végzésed szerint rám bíztál! Ámen


Istenem! Te nagyon sok lehetőséget adsz az újrakezdésre, amelyet én hálás szívvel megköszönök Neked! Segíts, hogy éljek, és ne visszaéljek a Tőled kapott lehetőségekkel! Ámen


Istenem! Te számtalan lehetőséget adsz életünkbe, s mi alig látunk meg belőle néhányat... Add, hogy ne a bírhatnámság, s a könnyebb lét ígéretének rózsaszínű szemüvegén át nézzük teremtett világodat, hanem meglássuk benne gondviselő jóságod embervilágot megtartó szivárványszíneit! ÁmenKegyelmes Isten!  Amikor úton járok és ezt a közlekedési táblát látom: stop, megállok. És amikor Te szólnál hozzám és azt mondanád: „ne tovább ezen az úton!” Vajon megállnék? És amikor Te szólsz hozzám: „állj!” akkor megállok? Taníts és vezess engem! Ámen / M. S. /


Mennyei Atyám! Hálás a szívem, ha arra gondolok, hogy Te nem tudsz nem szeretni engem. Pedig hányszor megbántalak, eltévelyedem az általad kijelölt útról. Te mégis, ennek ellenére is szeretsz. Én is szeretlek Uram, én erősségem! Ámen


URam! Add, hogy ne az én ábrándozásom alakítsa életemet, hanem a Te álmod!! Ámen


Uram! Bűntetésedet érdemeljük, mert eltértünk életet védő akaratodtól. Kérünk Téged, adj nekünk bölcsességet, hogy belássuk: Nélküled nincs jövőnk, nincs életünk, s visszatérjünk ahhoz a szeretethez, amire mindannyiónkat rendeltél! Ámen

Uram! Köszönöm hívó szavadat! Személyesen szólítasz meg újra és újra engem. Szeretnék mindig igent mondani Neked, mert az szolgál a javamra! Ámen

Uram! Te látod kelésemet és fekvésemet, rohanásomat, és küzdelmeimet, hogy az enyéimnek biztonságot teremthessek. Láttasd meg velem, hogy Nélküled semminek sincs értéke, de Veled együtt, s általad életem minden dolga tartalmat nyer. Ámen

2017. január 4., szerda

Hálás szívvel köszönöm meg jó Atyám nagy kegyelmedet es szeretetedet, melyet a karácsonyi ünnepléskor és a mai napon is megtapasztaltam. Ó, nyisd meg máskor is szíveinket, hogy gyönyörködhessünk, és jóleső hálaadással köszönjük meg minden helyzetben ezt a kimondhatatlan érzést. Könyörgök a gyülekezetünk minden tagjáért, hogy a karácsonyi fény minden nap ott világítson életükön. Ámen
(L.M.)


Kegyelmes Istenünk!
Együtt köszönjük meg Neked,
hogy Te ma is megszólító Úr vagy.

Köszönjük Neked, hogy a Te szavad
most a mi közös ajándékunk lehet,
amit Tőled várhatunk, amit Tőled kapunk.

Tudjuk, hogy te mindegyikünkhöz szólsz,
mert egyen-egyenként, személyes életünkkel is,
és együtt, egy családként is
a Tieid, Tehozzád tartozó ember-gyermekeid vagyunk.

Add, hogy szavaid megszólító üzenete
így erősítse egyéni hitünket
és a Veled megtalált élő közösségünket.

Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/


Köszönöm Atyám, hogy a jelenem és a jövőm is a Te kezedben van. ott van jó helyen és ez megnyugtat engem. Ámen


Mennyei Atyám!

Köszönöm a gyermekeimet, kiket azért adtál, hogy felelősségteljesen neveljem, tereljem őket. Add, hogy átérezzem: egyetlen perc sem hiábavaló, amit velük együtt töltök el! Ámen

Ó, Uram!  Milyen sokszor vétek ellened.  Milyen sokszor nem figyelek Rád.  Milyen sokszor teszem azt, amit nem is akarok, hanem teszi azt a bennem lakozó bűn. Milyen sokszor tagadlak meg Téged. De jó is lenne, ha este úgy adhatnék számot Neked, hogy ma „csak” háromszor tagadtalak meg. Bocsáss meg nekem!  De jó is lenne, ha este úgy adhatnék számot Neked, hogy ma, már egyszer sem tagadtalak meg Téged, őrizz meg!  / M. S. /

Uram! Adj nekem látó szemeket, hálás szívet, hogy megtapasztalt gondviselésedet hálával viszonozzam embertársaim felé, s kegyelmed által jobbulhasson ez az embervilág - még rajtam keresztül is! Ámen
Uram! Áldásoddal kísérj a mai napon is engem, vigyázz reám, s szeretteimre - közelben és távolban! Ámen


URam! Hála legyen Neked minden élőért, s hálatelt szívvel magasztallak, hogy létrehívtál engem is! Add, hogy minél többször meglássam csodáidat, s minél jobban szeretni tudjak - amíg tehetem! ÁmenUram! Sokszor nem tulajdonítok nagy jelentőséget annak, hogy hogyan beszélek valakivel, hogy észreveszek-e egy szomorú szívű embert a környezetemben. Rohanok át az életen, az élet pedig elfut mellettem, de nem kellene, hogy így legyen. Szeretnék a Te nevedben szólni és cselekedni, mert ez felelősséget jelent, de egyben áldások sokaságát is! Ámen


URam! Tisztaságod és igazságod harmatjával öntözd meg az emberszíveket, hogy ne magukat istenítsék, hanem Téged dicsőítsenek - szóval és cselekedettel! Ámen


Urunk! Te látod mennyire elfordultunk Tőled, s semmibe vettük teremtő akaratodat... Esztelen rombolásunkat csodálatos világodban állítsd meg, hogy végre vigyázzunk mindarra, amit felemelkedésünkre nekünk adtál, természetben és emberi kapcsolatainkban egyaránt! Ámen

2017. január 3., kedd

Bűnbánó gyermekedként nézek magamba! A bűnnek gyűlölője vagy, de kegyelmed örök. Erre építek! Ámen


Drága Istenünk, segíts, hogy minden cselekedetünkben Jézus Krisztushoz legyünk hasonlóak. Bocsásd meg, amikor nem gyermekeidhez méltóan élünk. Ámen


Istenem! Add, hogy ne csak nézzem ezt a világot tétlenül, de lelki szememmel meglássam benne azokat a pillanatokat, amikor munkatársul akarsz elhívni engemet is. Adj nekem egyre több készséget a jóra, hogy harmóniába kerülhessek teremtettségbeli rendeddel, s boldogan élhessek Általad másokért! Ámen


Köszönöm a bűneim bocsánatát Uram! Persze tudom, ennek előfeltétele, hogy bocsánatot tudjak kérni Tőled, de embertársaimtól is, ha megbántottam őket. Milyen nehéz feladat ez olykor. Adj erőt ehhez is napról napra és a győzedelmes keresztyén élethez is, melynek része bűneim meglátása, megvallása és a bűnbocsánat elfogadása is. Ámen


Mennyei Atyám! Te elküldted egyszülött Fiadat, hogy példává legyen előttünk és tanítson bennünket. Bizony, olyan sokszor megfeledkezünk erről, mert a magunk útját akarjuk járni. Bizony olyan sokszor fordítunk hátat Neked és ezért nem láthatunk Téged. Nyisd meg szemünket, hogy lássunk, fülünket, hogy halljunk, szívünket, hogy befogadjunk Téged! Kérlek, nevelj minket, mert a Te vessződ és botod megvigasztal bennünket! /Marosi Sándor/

Mennyei Édes Atyám!

Köszönöm neked, hogy a karácsony csodáját én is megérthettem, és élhetek általa. Hálás a szívem azért, hogy mindenünk megvan, hogy nincsenek napi megélhetési gondjaink, hogy mindennap van meleg étel az asztalunkon. Köszönöm, hogy egész évben gondod volt reánk, és nemcsak a testi, hanem a lelki szükségleteinkre is. köszönöm, hogy tudhatom, érthetem, és hihetem szavadat, miszerint: nem hagylak el, nem maradok el tőled. Ámen


URam! Add, hogy, amit kaptam Tőled, bölcsen bánjak vele! ÁmenURam! Add, hogy félelmedben telhessenek napjaim, s tiszteletedből erőt nyerjek, hogy formálódhassam akaratod szerint! Ámen
Uram! Add nekem a lét titkának megértését csak annyira, hogy időnként szárnyalhassak Veled, s megtapasztaljam a bűn gravitációjára mosolygó szabadság szárnyalását! Ámen


Uram, hadd legyek az,
aki voltam Veled.
És hadd maradjon el,
amit nélküled akartam, vártam.

Taníts szeretni, bízni,
hogy lássalak Téged akkor is,
ha közéd és közém
a mindennapok falakat építenének.

Köszönöm, Uram,
hogy jóságod szerint
annyiszor tapasztaltam
jelenlétedet!

Add, kérlek, hogy az év,
ami most kezdődik el,
Veled
a Tiéd legyen!
Ámen

/Hajdú Zoltán Levente/URam! Sokszor elégedetlenkedem sorsommal, s méltatlankodom életem alakulása miatt. Add, hogy Benned nyugalmat találjak, s bizonyságot tudjak tenni szeretetedről! Ámen


Urunk! Látod botlásainkat, engedetlenségeinket, s látod azt is, hogy figyelmeztetésed ellenére zsákutcákba szaladtunk, mert hittünk a csillogásnak. Kérünk fordítsd életünket Magadhoz, hogy gondviselő szereteted életünk formálója legyen! Ámen

2017. január 2., hétfő

Atyám köszönöm Neked az elmúlt esztendőt! Köszönöm, hogy gondomat viselted, s velem voltál a mindennapi örömökben és fájdalmakban! Kérlek, legyél velem a következő esztendőben is! Vigyázz a lépteimre, töltsd be ajkamat nevetéssel, és hadd legyen részem a Te kegyelmedben és áldásaidban! Add, hogy mindig legyen időm az igéden való elmélkedésre, és a Veled való belsőséges együttlétre! Add, hogy a Te dicsőséged aranyozza be minden lépésemet! Köszönöm, hogy az új év egy új kezdet! Kérlek, tisztítsd meg a szívemet minden hamisságtól, minden hiábavalóságtól, s segíts, hogy tiszta legyen a szívem, s alázatos legyek minden helyzetben!
Legyen 2017 az aratás és a hálaadás éve. Kérlek, vezesd magadhoz az elveszetteket, s nyúlj ki értük a Te munkásaidon keresztül! Támassz minél több közbenjárót és imaharcost néped közül, hogy ebben az esztendőben még erőteljesebb legyen a munkálkodás az evangélium ügyében és a gonosz erők lerombolása végett! Adj a Krisztus testének egységet, összefogást, s add, hogy ez a nemzet szellemben és igazságban imádhasson Téged! Jézus nevében kértelek Ámen!


(Baksa Lívia)


Istenem! Tiszta érzéseket, tiszta gondolatokat adj nekem! Segíts megtalálnom lelkem békéjét, hogy magam is békességed eszközévé válhassak! Ámen
Mennyei Szent Istenem!
Vidámítsd meg szívemet, ismerd meg gondolataimat, tégy engedelmessé! Végy körül engem Szentlelked erejével, vezess a Te utadon. Hadd kérjelek újra és újra családom minden egyes tagjáért, hogy nyisd meg számukra a te országodnak kapuit, könyörülj rajtuk, és kérlek, hogy Ők is a te országodnak áldottai legyenek! Jézusért kérlek hallgass meg. Ámen (S.A.)

Uram! A Te jelenléted megvidámít éltet, bátor szívet ad. Nálad nélkül nem is élek, Te vagy örök élet. Ámen


Uram! A Te szavad olykor emberileg teljesen logikátlan. Mégis működik, áldás van rajta. Mármint, a Neked való engedelmességemen. Köszönöm, hogy Te jobban tudod, mi a jó nekem! Ámen


URam! Add, hogy teljes szívvel reménykedjünk Tebenned, add, hogy szeretni tudjuk teremtett világodat, s egymást, akkor is, ha körülöttünk a reménytelenség hangjai erősödnek! Ámen
Uram! Áldott légy mindenért! A jóért is, amivel elhalmozol, s a próbákért is melyek hitünket erősítik... Kérünk Téged, kegyelmeddel légy velünk ebben az esztendőben is, hogy a Te képed mozaikszerűen kirajzolódjék bennünk, s közöttünk, s meg-megláthassa a világ, hogy Te mennyire szeretsz mindannyiunkat! Ámen


Uram! Feléd törekvő életemet áldd meg kegyelmesen, hogy szereteted követévé válhassak a világban! Ámen


Uram, Istenem! Te látod mily sokszor panaszkodom, mert bajt látok a kellemetlenségeben, s tragédiát a bosszúságokban. Tedd szememet látóvá, s szívemet érzővé, hogy bátorítás lehessek másoknak, s szereteted követeként magam is kiegyenlítődést nyerjek! Ámen


Uram Jézus! Hányszor nézem a földet, járok szemlesütve, mert lehúznak gondjaim, vagy a bűneim, pedig Rád tekintve megváltozik minden. Szívemben remény támad, kegyelmet, erőt kapok – Tőled. Így áldj meg ma is, és az új év valamennyi napján! Ámen


URam! Számtalanszor megtapasztaltam jóságodat, de mégsem voltam elég hálás érte! Add, hogy ne csak szóban, de mindennapi cselekedeteimben is megköszönjem gondviselésedet! Ámen


Urunk!
"Nevezz meg valódi nevünkön, mivel valamennyien szenvedünk attól, hogy álnéven élünk, telve álnoksággal, amit magunk fabrikáltunk, mivel jobbnak, különbnek, állhatatosabbnak és áldozatkészebbnek kívántunk látszani másoknál. Valódi neve csak keveseknek van itt a földön. Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak Téged. Fáradt vagyok, Istenem, kifárasztottak "kéréseim", és megtéptek a világ "kérései". Apostolod mondta, hogy a szeretet irgalmas, türelmes, nem kér, és nem panaszkodik. Add, hogy sose kívánjak "színen lenni". A világnak amúgy is kötelező olvasmánya a "zűrzavar kézikönyve". Ha lehet, ragaszd össze lapjait, megértek a csirizre."

/Pilinszky János/

2017. január 1., vasárnap

Istenem! Köszönöm, hogy jól ismersz engem és tudod, hogy vannak kérdések a lelkemben. Ám annyira megnyugtat, hogy neked pedig vannak válaszaid, mégpedig olyanok, melyek engem Feléd és Hozzád vezetnek. Áldd meg az új esztendőt életemben, családomban, gyülekezetemben! Szeretnélek elkötelezetten, engedelmesen szolgálni 2015. minden napján, melyet kegyelmedből megélhetek! Ámen
Teremtő Istenem! Hálás szívvel mondok köszönetet Neked, hogy megérhettem ezen új esztendőt. Kérlek, légy velem, vezess a Te utaidra, hogy azon járhassak életem további részében! Ám, ha még is aggodalmaskodnék, hitem megtorpanna, akkor térdre rogyván, fejemet meghajtván, Eléd borulván, légy hozzám kegyelmes, irgalmas és emelj fel, erősíts meg csüggedésemben! Jézus Krisztus nevében kérlek, Aki által mi is így szólíthatunk: Atyám… /Marosi Sándor/

Uram! Erőmet sokszorosítsd, időmet áldd meg! ÁmenUram Istenem én reményem, hallgass meg engem! Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe, Adj erőt mindenütt. Arcod látására törekedjem. Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek hozzád. Te ismered erőmet, és gyöngeségemet. Őrizd az egyiket, gyógyítsd a másikat. Te juss eszembe mindenütt. Ámen
(Augustinus)


Uram, Jézus!
Szóljon ez az év, és életem valamennyi pillanata Rólad. Szeretnék engedelmes tanítványod lenni, aki nem kételkedik, hanem bízik Benned. Mindig, mindenkor. Ámen


Uram! Tedd fülemet hallóvá, s szememet látóvá, hogy mindenben felismerhessem a Tehozzád térítő szándékodat! ÁmenUram! Új év kezdődik életemben, Neked legyen hála érte! Szeretném idén is Rád bízni magam és szeretteimet. Áldd meg kérlek életemet, családomat, gyülekezetemet, munkámat, településemet, nemzetünket! A boldog jövő azon múlik, hogy Téged és akaratodat keressük-e, szeretném, ha napról napra így lenne ez életemben és ebből a körülöttem élők is erőt meríthetnének. Jézus nevében kérlek, hallgass meg! Ámen


„Urunk, Istenünk, arra kérünk Téged ezen a mai napon, légy irgalmas nemzetünkhöz. Megvalljuk Előtted, elfordultunk Tőled, ami polgáraink egy részére is jellemző. Gyakran csak azért, vagy talán már azért sem éreztük magunkat felelősnek, ami szűk környezetünket vagy csak a magunk életét érinti. Bocsásd meg Urunk önzésünket, s azt, hogy nem töltöttük be azt a megbízatást, amit nekünk adtál a föld gondozására, őrzésére... Urunk, emlékezzél meg imáinkról, amikor vezetőinkért emeljük fel szavunkat, formáld vezetőinket úgy, hogy ők oltalmazhassák az élet kultúráját, s ne a halált szolgálják, és megőrizzék az igazságosságot és a szabadságot hazánkban. Ajándékozz nekünk olyan vezetőket, akik a javunkat munkálják és a keresztyének javát is... Kérünk, oltalmazd katonáinkat itthon és külföldön is, kiváltképpen az új esztendőben, hogy eredményesen védelmezhessék szabadságunkat és békénket, szerte a világon...Urunk, taníts minket arra, hogy Téged tegyünk az első helyre minden dolgunkban. Taníts minket alázatra, meg engedelmességre Irántad, s arra, hogy Veled járhassunk életünk minden útján. Kérünk Urunk, hogy az új esztendőben még jobban látszódjék meg Fiad arca rajtunk, magatartásunkon, hitünkön...A mi hazánkért azt kérjük Tőled Urunk, hogy ajándékozz nemzetünknek és vezetőinek az új esztendőben is bölcsességet és olyan vezetést, amelyben Téged követhetünk. A Te csodálatos nevedben kérünk Téged ezért, Urunk. Ámen"


(Az újévi amerikai ima részlete)