2018. december 4., kedd

Békességed eszközévé tégy engem, Uram! ÁmenIstenem! Taníts engem őszinteségre, hogy merjem felvállalni véleményemet bárkivel szemben. Ez persze nem durvaságot és szeretetlenséget kell jelentsen, hanem egyértelműséget. Jézusért kérlek! Ámen


Mennyei Atyám! Te jól ismered gyengeségeimet, titkos bűneimet. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, Te előled elrejtenem semmit sem lehet. Nem is próbálkozom vele, hanem eléd hozom és kérlek, segíts, hogy a Te erőddel küzdve megállhassak a kísértések idején. Ámen


URam! Add, hogy bölcsüljek szereteted naponkénti megtapasztalása által! ÁmenUram! Add, hogy fáradtságomból ne legyen megfáradtság, s nehézségeimből ne nőjön ki reménytelenség. Add nekem a Te szeretetedet, hogy célt lássak, s másoknak is mutathassak Szentlelked segítségével! Ámen

Uram! Add, hogy igazságod szolgálatában állva sugározhassam embertársaim felé a Tőled kapott szeretetet! Ámen

URam! Add, hogy nevedet ne gyalázhassák saját hibáim és vétkeim miatt. légy segítségemre, hogy követni tudjalak! Ámen

Uram! Hálás vagyok a Tőled kapott erőért! Mindenhez szükségem van rá. Tudom, Lelked által vezetett ember vagyok, és ez adja győzedelmes hívő életemet is. Áldalak érte! Ámen


Uram! Hálásan köszönöm kegyelmedet, mely naponta jelen van életemben. Vedd el, kérlek hamisságaimat és adj nekem őszinte bűnbánatot, hiszen a bűn zsoldja a halál, de a Te kegyelmi ajándékod örök élet Jézusban. Jézus nélkül kárhozat, elvettetés a részünk, de Neki köszönhetően üdvösségünk van. Dicsérlek ért! Ámen

Uram! Hányszor megyek a saját fejem, vagy az indulataim után! De olykor más dolgok is vezetnek, melyek nem egyeznek meg a Te személyes vezetéseddel. Bocsáss meg nekem és segíts, odaszántabb, neked engedelmesebb életet élnem. Ámen


Uram! Köszönöm, hogy nemcsak egyéni csendességemben kereshetlek Téged, hanem a gyülekezet közösségében is. Mindkettőre szükségem van a hitben való növekedés kapcsán. Hálás vagyok a lehetőségekért! Ámen
Uram, nem szeretek várni! Rövidke időmből oly sok időt pazarolok értelmetlen várakozásra, hogy ez gyakran elkeserít. Add Uram, hogy kihasználjam az idő adta lehetőséget a Feléd való közeledésre, hogy életem minden dolgát a Te kezedből vegyem, s békességet találjak perfekcióra vágyó békétlenkedő lelkemnek! Ámen

2018. december 3., hétfő

Jézusom! Köszönöm, hogy Te mész elől azon az úton, mely az üdvösség irányába tart. Ez megnyugtat, mert ha Te elől mész, én pedig követlek, akkor soha nem tévedek el. Bocsásd meg, ha olykor mégis másfelé kacsingatok. A bűn és az ördög mesterkedése ez, no meg az én gyengeségem. Légy vezérem, hogy el ne tévedhessek! Ámen


Köszönöm Istenem, hogy számomra a templom egy olyan hely lehet, ahol otthon érezhetem magam. Veled és hittestvéreimmel találkozom és megerősödök, ha Igédet hallgatom, s Hozzád imádkozom. Hála van bennem ezért. Ámen


Köszönöm Istenem, hogy személyes kapcsolatom lehet Veled. Köszönöm, hogy a világmindenség Teremtőjéhez mehetek imádságban, és hogy mélyíthetem a Veled való kapcsolatomat. Köszönöm, hogy Veled felülkerekedhetek életem problémáin. Segíts, hogy Szentlelked erejével járhassak minden nap. Ámen


/T.M./


Úr Jézus Krisztus!

Áldott legyen a Te ezerszer szent neved. Hálaadással jövök Hozzád azért a szeretetért, amivel elárasztol bennünket és nem érdemünk szerint szeretsz bennünket. Drága Jézus! Kérlek, Szentlelked által készíts bennünket a közelgő ünnepre, születésed napjára. Ne engedd, hogy ez az ünnep ne Rólad szóljon. Ne az legyen, amivé mi tettük, hanem valóban Téged ünnepeljünk és Rád várjunk. Az adventünk legyen boldog, örömteli várakozás és Veled való közösségben teljen. Érintsd meg, zörgess, kopogtass a szíveken, hogy minél többen befogadjunk és újjá születhessünk Általad. Bocsásd meg, hogy mi már ünnepelni sem tudunk és csak a bűneinkkel tudunk "megajándékozni". Kérlek, töltsd fel szíveinket olyan szeretettel, amivel méltóképpen ünnepelhetünk Téged és megajándékozhatjuk egymást. Kérlek, tedd áldottá és szeretetteljessé várakozásunkat. Ámen

(M.Márta)


URam! Add, hogy bölcsüljek Általad, s életem kis és nagy csodáiból legalább részben megérthessem akaratodat! ÁmenUram! Engedd, hogy szereteted szabadságában élhessem a mai napomat is! Ámen
Uram! Hálát adok Neked azért, hogy láthatok - valóságosan és átvitt értelemben is... Mégis sokszor úgy élek, mintha nem világosítottad volna meg értelmemet, mintha nem lenne Igéd útmutató fény az életemben. Uram, ne vond meg kegyelmedet ezután se, s korrigáld tévedéseimet! Ámen


Uram, köszönöm, hogy kiválasztottál, hogy használsz engem is, hogy Te teszel alkalmassá a szolgálatra, adsz hozzá erőt, bátorságot, kitartást. Hadd járja át ez a tudat szívemet, lelkemet a megrendülésig, hadd tudjon ez könnyekre fakasztani és hálára indítani! Ámen


URam! Köszönöm, hogy megsokszorozod a bennem lévő gyenge akarást, s nem buzgalmam által elért sikereimet nézed, hanem kegyelmed által ítéled meg életemet! Ámen


Uram! Köszönöm Lelked vezetését! Add, hogy ne ódzkodjam mindig Rá figyelve meghozni döntéseimet! Ámen


Uram! Te vagy életünk egyetlen biztonsága, kérünk Téged, szereteteddel óvj meg minket minden gonosztól! Ámen

2018. december 2., vasárnap

Istenem! Elmúló időbe teremtettél bele, melyet nem értek, s gyakran nem is érzek. Olykor azonban rám nehezedik végességem tudata, s a vágy, hogy Benned tovább akarok létezni. Add URam, hogy fürödhessek az Élet titkában, s örömmel, hálával tudjalak Téged, s mindazokat szolgálni, akiket kegyelmesen rám bíztál! Ámen


Kegyelmes Isten! Néha a legegyszerűbb szavakat mondjuk ki a legnehezebben: légy szíves, kérlek, köszönöm, szeretlek. És mennyivel nehezebben mondjuk ezt ki a körülöttünk élőknek, embertársainknak. Pedig, ha Jézus tanítására figyelünk, akkor nem is hagyhatná el olyan ritkán e néhány szó az ajkunkat. Kérünk téged Urunk, erősíts meg bennünket az egymásra figyelésre, hogy
adventi készülődésünkben, a felsorolt szavaktól legyen beszédünk fűszerezett, így legyen teljessé várakozásunk, Fiad érkezése előtt is! Ámen.


/M.S./


Mennyei Atyám! Önmagamban szoktam csalódni. Embertársaimban is. Benned soha. Tőled csak tanulhatok, Belőled csak erőt meríthetek, a Veled való kapcsolatom csak a javamra szolgál. Köszönöm Neked! Ámen


Mennyei Édesatyánk a Jézus Krisztus által!

Hálatelt szívvel köszönjük Neked, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk és Megváltónk. Köszönjük ígéreteidet, Igéidet, köszönjük, hogy Jézus visszajön. Adj nekünk kérlek, bölcs szívet, adj hűséges és türelmes várakozást, legyen elégséges a hitünk Jézus visszajövetelekor! Add meg kérünk, az advent lelki csendjét mind otthonainkban, mind a gyülekezeteinkben! Kérlek, nyisd meg szemünket, szívünket és szánkat az önvizsgálatra, a bűnvallásra és drága Urunk befogadására! Jézus ezt ígéri: " Bizony, hamar eljövök! Ámen."- Jöjj, URAM JÉZUS! Jöjj el!-

(Szalma Józsefné)


Uram! Adj erőt felnéznem hétköznapjaim küzdelmeiből, hogy Benned és általad éltreszóló célt és tartalmat nyerjenek földi dolgaim! Ámen


Uram! Adj nekem munkában örömet, s fáradozásomnak engedd megtapasztalnom az eredményét is! Áldd meg Uram a munkában állókat munkakedvvel még akkor is, ha sikerük gyümölcsét nem mindig ők, hanem arra méltatlan embertársaik "fölözik" le! Istenem! Tedd igazságosabbá embervilágunkat, hogy jól érezzük magunkat benne, s mindenki rádöbbenve istenképűségére Téged dicsérjen, szóval és tettel egész életén át! ÁmenUram! Adj nekem örömet munkámban, s erőt feladataim elvégzéséhez! Add Uram, hogy időmet jól felhasználhassam necsak önmagam tálentumos kiteljesítésére - ahogyan Te azt kívánod -, de jusson erőm mások segítésére is! Ámen

Uram! Ismered családomat is. Köszönöm minden tagját. Egytől egyig értékes emberek, hálás vagyok értük. Kérlek, vond magadhoz szereteteddel közülük azokat is, akik még lélekben távol vannak Tőled. Ámen.


URam! Köszönöm a csöndes perceket, a nyugalmat. Add, hogy Benned és Általad magamra is figyeljek, hogy örömet és békességet tudjak sugározni mások felé! ÁmenUram! Köszönöm, hogy annak idején engem is tanítottak szüleim a kemény munkára. Igaz, nem volt nagyon kedvemre, de utólag már látom, hogy jót akartak és jót tettek velem. Segíts, hogy én se óvni akarjam fúvó széltől drága gyermekeimet, mert azzal csak ártok nekik. Ámen


Uram! Köszönöm, hogy nem tétlenségre rendeltél engem. Bármi is legyen a foglalkozásom, vagy a hivatásom, Téged dicsőíthetlek vele. Szeretnék így élni napról napra, Tőled kérve az erőt a feladataim elvégzéséhez. Ámen


URam! Tiéd a dicsőség mindenért, add hogy ezt ne feledjem el egyetlen nekem rendelt napomon sem! Ámen