2016. október 1., szombat

A csendben,
a napsütésben,
ahogy
a völgyet nézem:
a fákat,
a kúszó felleget,
a lelkemmel
szinte látom,
ahogy áldón
a láthatáron
ott nyugszik
teremtő kezed.
Ámen


Hajdú Zoltán Levente


Bocsásd meg Uram,

hogy azt, ami

megkövesedett,

oly gyakran

tévesztjük össze

az örökkévalóval.

Meg se akarjuk

hallani

szavad, látni kezed,

ahogyan

rombol és épít

– minket,

és velünk másokat. ÁMEN


(Hajdú Zoltán Levente)


Mennyei Édes Atyám!

Áldalak Uram, köszönöm, hogy életem kezedben fogtad, és fogod mindörökké. Veled megyek, veled fekszem, veled kelek, és nem vagyok soha többé egyedül. Vezess utadon, tanácsolj engem, mert életem csak veled élet. Ámen
(S.A.)


Istenem! Kéréseinket hallgasd meg, hogy élhessünk Általad! ÁmenMennyei Édes Atyám! Köszönöm, hogy Atyámnak szólíthatlak és gyermeked lehetek. Köszönöm, hogy Te a világmindenség Ura szóba állsz velem annak ellenére, hogy naponta bosszantalak engedetlenségemmel. Kérlek, Szentlelked által vezess úgy, hogy Neked tetsző életet tudjak élni. Krisztusért kérlek hallgass meg! Ámen
(M.Márta)


URam! Add, hogy a nekem rendelt időmet a Te tetszésedre, mások javára, s önmagam boldogulására tudjam felhasználni! ÁmenURam! Add, hogy nyilvánvalóvá váljék cselekedeteimben is, hogy Te az élet URa vagy, s ÚR az én életem felett is! Ámen


URam! Add nekem az Élet vizét, naponta, hogy ne szomjazzon a lelkem! Ámen
Uram Jézus! Olykor elragad az indulat. Nem, nem az, amelyik benned volt, hanem az a nagyon is emberi. Kérlek, formálj engem, hogy élethelyzeteimben téged képviselhesselek és ez még az indulataimon is jól látsszon. Ámen!


Uram! Könyörülj rajtam, hogy teljességgel élhessem életemet Tebenned! Ámen.


Uram! Mennyi mindent tovább adok, amit nem kellene, és mennyi mindent nem adok tovább, amit pedig tovább kellene! Kérlek, adj bölcsességet, hogy tudjak különbséget tenni a hasznos és a haszontalan között, az építő és a romboló üzenetek között. Nem szeretném elhallgatni Igéd engem megérintő drága üzenetét, ezért adj nekem olyan lelkületet, mely Téged soha nem szégyell, hanem képviselni igyekszik, bárhol, bármerre járok is. Ámen

2016. szeptember 30., péntek

Istenem! Add, hogy tudjak önfeledten örülni a feladatoknak, amiket ma is elém adsz, s ne engedd, hogy önzésem miatt elrontsam mások játékát! Ámen


Istenem! Köszönöm a Hozzád fűződő kapcsolatot. De hálás vagyok azért is, hogy ez nem öncélú dolog, ezt embertársaimmal való kapcsolataimban is kamatoztatni, felmutatni szükséges. Szeretnék rád és embertársaimra is figyelni. Ámen

Mennyei Atyám! Segíts nekem jobban beosztani az időmet, hogy jusson kevesebb a hiábavaló és több az értékes dolgokra! Szeretnék minél többet együtt lenni a rám bízottakkal és bizonyságot tenni Rólad, és hozzánk való szeretetedről, kegyelmedről, jóságodról! Felelős vagyok a rám bízottakért, s kérlek, add, hogy ennek megfelelően éljek! Ámen


Uram Jézus!

Kegyelmedből vagyok, aki vagyok. Nélküled elveszett az életem, ezért hálából Téged szolgállak, dicsőítelek! ÁmenURam! Add, hogy ne a látványnak és a hangerőnek, hanem a Te életet és üdvösséget munkáló szavadnak higgyek, mely mindennapi örömet ad nekem és enyéimnek, s békességet teremt lelkemben! Ámen

URam! Fel sem tudom sorolni, mi mindennel tartozom Neked. Add, hogy hálás tudjak lenni mindenért, s hálám másokra kiáradó szeretetté váljon! Ámen

Uram! Igéd igazságait mutasd meg nekem Istenem, hogy megelégedve életemmel Neked szolgálva élhessek! Ámen.

Uram! Igédnek forrásával táplálj engem, hogy teljességben élhessek! Ámen

Uram, segíts, kérlek, hogy tekintetemet elfordítsam a bajaimról, egyes egyedül Rád és a Te terveidre figyeljek, hogy elérhessem a teljes lelki szabadságot, és másoknak is segíthessek a felszabadulásban. Jézus nevében. Ámen.

Urunk! Áldásodért könyörgünk! Add meg nekünk a kiváltságot, hogy életünket az örök, Tőled kapott értékek megőrzésére tudjuk odaszánni! Ámen.Vizsgálj meg, tisztíts meg, Istenem! Szeretlek Téged és odaadom neked az életem. Ámen

2016. szeptember 29., csütörtök

Atyám, te meghallod imádságainkat, és válaszolsz rájuk akaratod szerint. Taníts meg, hogyan imádkozzam gyermekeimért és mások gyermekeiért, hogy emberek halászává legyenek, és dicsőségedet szolgálják. Ámen.


Drága Mennyei Édesatyánk a Jézus Krisztus által! Hálásan köszönjük Neked, hogy nagyon szeretsz bennünket. Hálás a szívünk, hogy a Te egyszülött Fiadat feláldoztad helyettünk, miattunk, érettünk a golgotai kereszten, hogy nekünk örök életünk lehessen. Tied a dicsőség örökkön-örökké! Ámen

(Szalma Józsefné)


Istenem! Hálásan köszönöm Neked, hogy nem magányos hívő életre teremtettél, hanem észrevehetem azokat, akik velem együtt hisznek Benned! Sőt, vállalhatom a velük való közösséget, hiszen Te is ezt teszed velünk, pedig hátat fordíthatnál nekünk. Add, hogy mi se a hátunkat mutassunk egymásnak, hanem szemtől szemben vállaljuk önmagunkat és egymást – hitben és szeretetben. Ámen
Nyisd meg, Uram, a szememet, hogy vegyem észre, hogyan akarsz ma használni engem. Segíts, hogy a Te szereteted szemével lássam a világot, vegyem észre az isteni rendezésű találkozásokat, és legyen bátorságom igent mondani rájuk. Jézus nevében, Ámen


Szentháromság Isten! Magasztalunk, dicsérünk Téged, ki alapot vetettél a világnak, ki Jézusban megváltottál bennünket, és aki Lelked által vezetsz. Hódolunk előtted és hálát adunk gondviselő szeretetedért. Ámen


Uram! Add, hogy a Tőled kapott szeretettel betölthessem parancsolataidat, s hogy elrejtettségeddel soha ne kérkedjek, hanem erőt merítve belőle másokért élhessek! Ámen
URam! Add, hogy naponként visszatérhessek Hozzád, s megtapasztalhassam kegyelmed békéjét! Ámen


Uram! Hiszek, kérlek segíts hitetlenségemben! Ámen.


Uram, Istenem! Adj bölcs és tiszta szívet. Add, hogy meglássam embertársaim életében a Tőled kapott feladataimat! Ámen.


Uram! Lelkemet üdítsd fel, szívemet vidámítsd! ÁmenURam! Vezess mindannyiunkat, hogy el ne tévedjünk, miközben másokat vezetünk ott, ahová rendeltél minket! Ámen

2016. szeptember 28., szerda

Atyám, köszönöm, hogy elküldted Fiadat, Jézust, hogy kapcsolatba léphessen velem. Segíts, hogy Őt keressem, és Csak Tőle várjak megelégedést. Ezzel együtt kérlek, gyógyíts meg engem és a házasságomat. Ámen.


Istenem, adj, kérlek erőt, hogy meg tudjam őrizni az őszinteség és a lelki tisztaság kincseit egész életemben! Ellent tudjak állni a Sátán kísértésének, aki győztesen vigyorog látván a képmutatás és a hazugság fertőjében vergődő embert. Ámen


Istenem! Szeretnék hűségesnek bizonyulni mindabban, amit rám bízol. A kicsinek tűnő dolgokban is, hogy többet bízhass rám később. Jézusért! Ámen


URam! Add, hogy életet védő törvényeidet betartsák, s a háborgó lelkű emberek Nálad, s Benned nyugalmat találjanak! Ámen


URam! Add, hogy mindig láthassam életem következő lépését, s ne büntess makacsságom következményeivel! ÁmenURam! Add, hogy ne méltatlankodjak, s tudjak hűséges lenni a kevésen is és tetszésedre használjam fel azokat a javakat, melyekkel megajándékoztál! Ámen
Uram! Adj lehetőséget mindenkinek a megismerésedre! Ámen


Uram! Adj nekem bölcsességet, hogy életem ritmusát Benned megtaláljam, s harmónia sugározhassék az én életemen át is! Ámen


Uram! Alakítsd, szépítsd életemet, hogy növekedhessek szeretetben és alázatban. Ámen.


Uram! Ha nem értelek is mindig, hitben járva tudom, hogy jót akarsz és jót hozol ki abból is, ami pillanatnyilag nem ezzel kecsegtet. Segíts a nehézségekben is benned bízni! Ámen


Uram! Igéid megértéséért hálát adok, mert jutalmam szilárdság és nyugalom! Ámen

(Peternics Mihály)

2016. szeptember 27., kedd

Drága Mennyei Atyám! Köszönjük a kegyelmet, hogy nem kell nagymértékű üldöztetéseket, bebörtönzéseket, kínzásokat elszenvednünk a hitünkért. Éppen ezért adj még több bátorságot, hogy bárhova visz utunk, mindig bátran tudjunk
bizonyságot tenni Jézus nevéről! Nekünk, megadatott az, hogy bármikor olvashatjuk a Te igédet, míg más
helyeken sok hívő csak álmodozott/álmodozhat az üldöztetések miatt a Biblia olvasásáról. Bocsásd meg, hogy bár nekünk van Bibliánk, mégis
sokszor inkább a világ dolgaival foglalatoskodunk, és túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy időt szánjunk az olvasására és Rád Uram! Kérlek, ébreszd fel ugyanazt a vágyakozást Igéd iránt a szíveinkben, amit azok éreztek/éreznek, akiknek tiltva volt/van a Szentírás olvasása, és nem tudtak/tudnak hozzá jutni Bibliához.
Valamint kérlek, adj erőt, ezeknek a hitük miatt üldöztetést, bántalmazást elszenvedő keresztyéneknek, hogy mindvégig állhatatosak
maradjanak. Csillapítsd fájdalmaikat és szenvedéseiket, légy velük és bátorítsd őket a nehéz pillanatokban. Ugyanakkor teremts lehetőséget számukra, hogy azok felé, akik üldözik,
bántalmazzák őket, irgalmasságot gyakorolhassanak, és bizonyságot tehessenek a Te neved mellett, és ezáltal csak úgy, mint Pál, ők is
abbahagyhassák a keresztyének üldözését, és Hozzád térhessenek! Tedd kedvessé gyermekeidet üldözőik szemében, hogy szolgálhassanak feléjük.
Hiszen maga Jézus tanít minket arra, hogy áldjuk azokat, akik bántanak minket. Ezért legyenek áldottak az üldözők és a bántalmazók, és Jézus
nevében kérlek, teremts nekik is lehetőséget a megtérésre és a bűnbánatra, és nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki még elveszetten
kóborol valahol a világban. Ámen!

(B. L.)


Istenem! Adj nekem erőt, s kitartást, hogy feladataimat jó szívvel és vidáman végezhessem! Mindennapi örömeimet hadd leljem meg munkámban, hogy létem tartalmas, kiegyensúlyozott és szép lehessen! ÁmenMennyei Atyám! Köszönöm, hogy kijelentésedet naponta olvashatom. Nekem sokat jelent, hogy a világ Ura szól hozzám, egyszerű teremtményéhez, sőt terve, célja van velem. Vezess Igéd és Lelked által ma is! Ámen


Mindenható Isten! Te alászálltál miközénk, s arról is gondoskodsz, amire nekünk ebben a földi életben szükségünk van, és ami hasznos. Kérünk Téged, engedd meg, hogy mindenben Rád hagyatkozzunk. Add reánk áldásodat, hogy semmiféle kényszerítést vagy erőszakot ne kövessünk el senkivel szemben, sőt még ennek a gondolatától is távol tartsuk magunkat. Így hadd tanuljuk meg ezen a világon elhordozni a szegénységet, mégpedig úgy, hogy közben belső békénk és megnyugvásunk el ne vesszen, sőt inkább abban a lelki gazdagságban növekedjék, amit Te az evangéliumban kínálsz nekünk… Ámen.
(Kálvin János)


URam! Adj megújító örömöt a mindennapokban, s áldást, hogy munkánk eredményes legyen! Ámen
URam! Áldásoddal kísérj, hogy mindig felismerhesselek! Ámen


Uram! Áldj meg, hogy áldás lehessek szeretteim között! Ámen.


Uram, annyi fájdalom és harag van bennem. Belefáradtam már, hogy velük éljek. Átadom neked őket, hogy gyógyíts ki belőlük. Ámen.


URam! Annyi mindent fontosnak tartok, s valójában csak egyre van szükségem: a Te szeretetedre. Add hogy befogadjalak Téged! ÁmenUram! Hiszek benned, hiszek neked. Vezess, amerre akarsz, vigyél oda, ahol látni akarsz. Előtted nincs akadály, én pedig ezt szeretném a hit bátorságával elfogadni és maximálisan rád hagyakozva élni. Ámen


Uram! Légy velem küzdelmeimben! Ámen.

2016. szeptember 26., hétfő

Drága Mennyei Édesatyám! Köszönöm a mérhetetlen kegyelmet, és a türelmedet, amellyel hozzám hajolsz. Köszönöm, hogy Te napról napra velem vagy, foglalkozol velem, tanítasz és nevelsz. Köszönöm, hogy örömeimet és bánataimat eléd vihetem, csakúgy, mint a környezetemben élőket is. Kérlek, Uram áldj meg minket Jézus érdeméért. Ámen
Istenem! Látod, hogy mennyire vágyakozom Jóságod után... Add, hogy akaratod megcselekvésében megéljem, hogy szereteted továbbadásában magam is megajándékozott vagyok! Ámen


Mennyei Édesatyám, Hatalmas és könyörülő Uram!

Mérhetetlenül hálás a szívem, hogy megismerhettelek, hogy szeretsz, és hogy imádhatlak Téged. Köszönöm a felém lehajló szeretetedet, a gondoskodásodat, az ajándékaidat, és az áldásaidat, amelyekkel naponta elhalmozol. Köszönöm a szabadítást. Köszönöm a kegyelmet. Köszönöm a Veled élés békességét, és boldogságát. És köszönöm azt is, hogy megbocsájtó Isten vagy. Hogy nem sújtasz le azonnali halállal vétkeimért, amikor a magam esztelenségében megbántalak. Köszönöm, hogy türelmed lehetőséget ad a naponkénti újrakezdéshez. Köszönöm, hogy figyelmeztetésed előbb érkezik, mint a büntetésed. Köszönöm, a gondoskodást és a tanítást. Köszönöm, hogy megmutatod, naponta kijelented magad Nekem. Köszönöm, hogy így élhetek Jézus Krisztus érdeméért. Ámen

/M.D./


Uram! Add, hogy a világot a Tőled kapott szeretettel lássam! Ámen


URam! Adj kedvet, kitartást s bőséges áldást mindazoknak, akik belesimulnak életes akaratodba! Ámen


URam! Ámulatba ejt teremtettséged... keresem a szavakat, s újra csak elakadnak gondolataim. Istenem, köszönöm Neked életemet, s mindazokat, akiket mellém rendeltél! Add, hogy hálás tudjak lenni mindenért, életem minden napján! Ámen


Uram! Én nem ellenszegülni óhajtok parancsaidnak, hanem azokat megtartva, Téged dicsőítve szeretnék élni. Segíts mindazoknak is Hozzád találni, akik még nélküled élnek és azt hiszik, hogy keresztbe tehetnek neked és a te szent ügyednek. Tudom, keresed őket is. Ámen


Uram! Köszönöm a hallás ajándékát, add hogy hálás legyek érte! Ámen.


Uram, köszönöm, hogy a Te biztonságodba menekülhetünk, békére találunk nálad a félelmek idején. Tölts fel, Uram örömmel. Ámen.Uram! Segíts, hogy segíthessek másoknak! Ámen.

2016. szeptember 25., vasárnap

Mennyei Atyám! Amit Tőled kapok, azt szeretném átadni a rám bízottaknak! Segíts példaértékű életet élnem! Akkor is szeretnélek Téged szolgálni, ha ezzel együtt jár olykor a kigúnyolás, a megvettetés is. Mindezzel nem törődve szeretnék akaratod teljesítője lenni családomban, munkahelyemen, és minden más közösségben is! Ámen


Uram, köszönöm, hogy szabadításod mindenhova elér. Nemcsak a bűneimet veszi le rólam, biztosítva az örök életet, de a mindennapokban is segítségemre van. Segíts Uram, ahogy feléd nyújtom az utolsó, vékony reményfonalat. Jézus nevében. Ámen.


URam! Mindenben kereslek Téged, rended legyen nyilvánvaló számomra, hogy utaidon járhassak! Ámen

Uram! Rólad szeretnék bizonyságot tenni életem minden napján. Adj ebben nyitottságot, ha kell, akkor kreativitást, de nem lehet kevesebb a célom, minthogy minél többen megismerjenek Téged és a Krisztusban kínált bűnbocsánatot, örök életet. Ámen
Uram! Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyit amennyire szükségem van! Ámen
Uram! Segíts meg követésedben, hogy el ne vesszek az úton, hanem kegyelmed révén eljuthassak Hozzád! Ámen.
URam! Te megszólítottál, s én kegyelmed által válaszoltam. Add, hogy ne feledjem elhívó hangod tisztaságát, s az örömöt, hogy rám találtál! Ámen


Uram! Te naponta hívsz, s szereteted vonzását soha nem szünetelteted. Kérlek döbbents rá ajándékaidra a mai napon is, hogy mosolyommal másokat bátoríthassak. Ámen.


Uram! Terméketlen fa az életem! Kérlek Téged, ne büntess, s ne vágj ki! Adj még egy lehetőséget a megújulásra, hogy megtapasztaljam az adás, s a gyümölcstermés csodálatos érzését! Ámen


Uram, védj meg ma engem a Sátán sötétségétől. Segíts, hogy döntéseimet a Te világosságodban hozzam meg, mert csak Te tudsz rávilágítani az igazságra. Te vagy az egyetlen Út. Jézus nevében, Ámen.