2020. január 4., szombat

Hálás szívvel köszönöm meg jó Atyám nagy kegyelmedet es szeretetedet, melyet a karácsonyi ünnepléskor és a mai napon is megtapasztaltam. Ó, nyisd meg máskor is szíveinket, hogy gyönyörködhessünk, és jóleső hálaadással köszönjük meg minden helyzetben ezt a kimondhatatlan érzést. Könyörgök a gyülekezetünk minden tagjáért, hogy a karácsonyi fény minden nap ott világítson életükön. Ámen
(L.M.)


Kegyelmes Istenünk!
Együtt köszönjük meg Neked,
hogy Te ma is megszólító Úr vagy.

Köszönjük Neked, hogy a Te szavad
most a mi közös ajándékunk lehet,
amit Tőled várhatunk, amit Tőled kapunk.

Tudjuk, hogy te mindegyikünkhöz szólsz,
mert egyen-egyenként, személyes életünkkel is,
és együtt, egy családként is
a Tieid, Tehozzád tartozó ember-gyermekeid vagyunk.

Add, hogy szavaid megszólító üzenete
így erősítse egyéni hitünket
és a Veled megtalált élő közösségünket.

Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/


Köszönöm Atyám, hogy a jelenem és a jövőm is a Te kezedben van. ott van jó helyen és ez megnyugtat engem. Ámen


Mennyei Atyám!

Köszönöm a gyermekeimet, kiket azért adtál, hogy felelősségteljesen neveljem, tereljem őket. Add, hogy átérezzem: egyetlen perc sem hiábavaló, amit velük együtt töltök el! Ámen

Ó, Uram!  Milyen sokszor vétek ellened.  Milyen sokszor nem figyelek Rád.  Milyen sokszor teszem azt, amit nem is akarok, hanem teszi azt a bennem lakozó bűn. Milyen sokszor tagadlak meg Téged. De jó is lenne, ha este úgy adhatnék számot Neked, hogy ma „csak” háromszor tagadtalak meg. Bocsáss meg nekem!  De jó is lenne, ha este úgy adhatnék számot Neked, hogy ma, már egyszer sem tagadtalak meg Téged, őrizz meg!  / M. S. /

Uram! Adj nekem látó szemeket, hálás szívet, hogy megtapasztalt gondviselésedet hálával viszonozzam embertársaim felé, s kegyelmed által jobbulhasson ez az embervilág - még rajtam keresztül is! Ámen
Uram! Áldásoddal kísérj a mai napon is engem, vigyázz reám, s szeretteimre - közelben és távolban! Ámen


URam! Hála legyen Neked minden élőért, s hálatelt szívvel magasztallak, hogy létrehívtál engem is! Add, hogy minél többször meglássam csodáidat, s minél jobban szeretni tudjak - amíg tehetem! ÁmenUram! Sokszor nem tulajdonítok nagy jelentőséget annak, hogy hogyan beszélek valakivel, hogy észreveszek-e egy szomorú szívű embert a környezetemben. Rohanok át az életen, az élet pedig elfut mellettem, de nem kellene, hogy így legyen. Szeretnék a Te nevedben szólni és cselekedni, mert ez felelősséget jelent, de egyben áldások sokaságát is! Ámen


URam! Tisztaságod és igazságod harmatjával öntözd meg az emberszíveket, hogy ne magukat istenítsék, hanem Téged dicsőítsenek - szóval és cselekedettel! Ámen


Urunk! Te látod mennyire elfordultunk Tőled, s semmibe vettük teremtő akaratodat... Esztelen rombolásunkat csodálatos világodban állítsd meg, hogy végre vigyázzunk mindarra, amit felemelkedésünkre nekünk adtál, természetben és emberi kapcsolatainkban egyaránt! Ámen

2020. január 3., péntek

Bűnbánó gyermekedként nézek magamba! A bűnnek gyűlölője vagy, de kegyelmed örök. Erre építek! Ámen


Drága Istenünk, segíts, hogy minden cselekedetünkben Jézus Krisztushoz legyünk hasonlóak. Bocsásd meg, amikor nem gyermekeidhez méltóan élünk. Ámen


Istenem! Add, hogy ne csak nézzem ezt a világot tétlenül, de lelki szememmel meglássam benne azokat a pillanatokat, amikor munkatársul akarsz elhívni engemet is. Adj nekem egyre több készséget a jóra, hogy harmóniába kerülhessek teremtettségbeli rendeddel, s boldogan élhessek Általad másokért! Ámen


Köszönöm a bűneim bocsánatát Uram! Persze tudom, ennek előfeltétele, hogy bocsánatot tudjak kérni Tőled, de embertársaimtól is, ha megbántottam őket. Milyen nehéz feladat ez olykor. Adj erőt ehhez is napról napra és a győzedelmes keresztyén élethez is, melynek része bűneim meglátása, megvallása és a bűnbocsánat elfogadása is. Ámen


Mennyei Atyám! Te elküldted egyszülött Fiadat, hogy példává legyen előttünk és tanítson bennünket. Bizony, olyan sokszor megfeledkezünk erről, mert a magunk útját akarjuk járni. Bizony olyan sokszor fordítunk hátat Neked és ezért nem láthatunk Téged. Nyisd meg szemünket, hogy lássunk, fülünket, hogy halljunk, szívünket, hogy befogadjunk Téged! Kérlek, nevelj minket, mert a Te vessződ és botod megvigasztal bennünket! /Marosi Sándor/

Mennyei Édes Atyám!

Köszönöm neked, hogy a karácsony csodáját én is megérthettem, és élhetek általa. Hálás a szívem azért, hogy mindenünk megvan, hogy nincsenek napi megélhetési gondjaink, hogy mindennap van meleg étel az asztalunkon. Köszönöm, hogy egész évben gondod volt reánk, és nemcsak a testi, hanem a lelki szükségleteinkre is. köszönöm, hogy tudhatom, érthetem, és hihetem szavadat, miszerint: nem hagylak el, nem maradok el tőled. Ámen


URam! Add, hogy, amit kaptam Tőled, bölcsen bánjak vele! Ámen


URam! Add, hogy félelmedben telhessenek napjaim, s tiszteletedből erőt nyerjek, hogy formálódhassam akaratod szerint! Ámen

Uram! Add nekem a lét titkának megértését csak annyira, hogy időnként szárnyalhassak Veled, s megtapasztaljam a bűn gravitációjára mosolygó szabadság szárnyalását! Ámen


Uram, hadd legyek az,
aki voltam Veled.
És hadd maradjon el,
amit nélküled akartam, vártam.

Taníts szeretni, bízni,
hogy lássalak Téged akkor is,
ha közéd és közém
a mindennapok falakat építenének.

Köszönöm, Uram,
hogy jóságod szerint
annyiszor tapasztaltam
jelenlétedet!

Add, kérlek, hogy az év,
ami most kezdődik el,
Veled
a Tiéd legyen!
Ámen

/Hajdú Zoltán Levente/URam! Sokszor elégedetlenkedem sorsommal, s méltatlankodom életem alakulása miatt. Add, hogy Benned nyugalmat találjak, s bizonyságot tudjak tenni szeretetedről! Ámen


Urunk! Látod botlásainkat, engedetlenségeinket, s látod azt is, hogy figyelmeztetésed ellenére zsákutcákba szaladtunk, mert hittünk a csillogásnak. Kérünk fordítsd életünket Magadhoz, hogy gondviselő szereteted életünk formálója legyen! Ámen

2020. január 2., csütörtök

Atyám köszönöm Neked az elmúlt esztendőt! Köszönöm, hogy gondomat viselted, s velem voltál a mindennapi örömökben és fájdalmakban! Kérlek, legyél velem a következő esztendőben is! Vigyázz a lépteimre, töltsd be ajkamat nevetéssel, és hadd legyen részem a Te kegyelmedben és áldásaidban! Add, hogy mindig legyen időm az igéden való elmélkedésre, és a Veled való belsőséges együttlétre! Add, hogy a Te dicsőséged aranyozza be minden lépésemet! Köszönöm, hogy az új év egy új kezdet! Kérlek, tisztítsd meg a szívemet minden hamisságtól, minden hiábavalóságtól, s segíts, hogy tiszta legyen a szívem, s alázatos legyek minden helyzetben!
Legyen 2020 az aratás és a hálaadás éve. Kérlek, vezesd magadhoz az elveszetteket, s nyúlj ki értük a Te munkásaidon keresztül! Támassz minél több közbenjárót és imaharcost néped közül, hogy ebben az esztendőben még erőteljesebb legyen a munkálkodás az evangélium ügyében és a gonosz erők lerombolása végett! Adj a Krisztus testének egységet, összefogást, s add, hogy ez a nemzet szellemben és igazságban imádhasson Téged! Jézus nevében kértelek Ámen!


(Baksa Lívia)


Istenem! Tiszta érzéseket, tiszta gondolatokat adj nekem! Segíts megtalálnom lelkem békéjét, hogy magam is békességed eszközévé válhassak! Ámen

Mennyei Szent Istenem!
Vidámítsd meg szívemet, ismerd meg gondolataimat, tégy engedelmessé! Végy körül engem Szentlelked erejével, vezess a Te utadon. Hadd kérjelek újra és újra családom minden egyes tagjáért, hogy nyisd meg számukra a te országodnak kapuit, könyörülj rajtuk, és kérlek, hogy Ők is a te országodnak áldottai legyenek! Jézusért kérlek hallgass meg. Ámen (S.A.)

Uram! A Te jelenléted megvidámít éltet, bátor szívet ad. Nálad nélkül nem is élek, Te vagy örök élet. Ámen


Uram! A Te szavad olykor emberileg teljesen logikátlan. Mégis működik, áldás van rajta. Mármint, a Neked való engedelmességemen. Köszönöm, hogy Te jobban tudod, mi a jó nekem! Ámen


URam! Add, hogy teljes szívvel reménykedjünk Tebenned, add, hogy szeretni tudjuk teremtett világodat, s egymást, akkor is, ha körülöttünk a reménytelenség hangjai erősödnek! Ámen
Uram! Áldott légy mindenért! A jóért is, amivel elhalmozol, s a próbákért is melyek hitünket erősítik... Kérünk Téged, kegyelmeddel légy velünk ebben az esztendőben is, hogy a Te képed mozaikszerűen kirajzolódjék bennünk, s közöttünk, s meg-megláthassa a világ, hogy Te mennyire szeretsz mindannyiunkat! Ámen


Uram! Feléd törekvő életemet áldd meg kegyelmesen, hogy szereteted követévé válhassak a világban! Ámen


Uram, Istenem! Te látod mily sokszor panaszkodom, mert bajt látok a kellemetlenségeben, s tragédiát a bosszúságokban. Tedd szememet látóvá, s szívemet érzővé, hogy bátorítás lehessek másoknak, s szereteted követeként magam is kiegyenlítődést nyerjek! Ámen


Uram Jézus! Hányszor nézem a földet, járok szemlesütve, mert lehúznak gondjaim, vagy a bűneim, pedig Rád tekintve megváltozik minden. Szívemben remény támad, kegyelmet, erőt kapok – Tőled. Így áldj meg ma is, és az új év valamennyi napján! Ámen


URam! Számtalanszor megtapasztaltam jóságodat, de mégsem voltam elég hálás érte! Add, hogy ne csak szóban, de mindennapi cselekedeteimben is megköszönjem gondviselésedet! Ámen


Urunk!
"Nevezz meg valódi nevünkön, mivel valamennyien szenvedünk attól, hogy álnéven élünk, telve álnoksággal, amit magunk fabrikáltunk, mivel jobbnak, különbnek, állhatatosabbnak és áldozatkészebbnek kívántunk látszani másoknál. Valódi neve csak keveseknek van itt a földön. Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak Téged. Fáradt vagyok, Istenem, kifárasztottak "kéréseim", és megtéptek a világ "kérései". Apostolod mondta, hogy a szeretet irgalmas, türelmes, nem kér, és nem panaszkodik. Add, hogy sose kívánjak "színen lenni". A világnak amúgy is kötelező olvasmánya a "zűrzavar kézikönyve". Ha lehet, ragaszd össze lapjait, megértek a csirizre."

/Pilinszky János/

2020. január 1., szerda

Istenem! Köszönöm, hogy jól ismersz engem és tudod, hogy vannak kérdések a lelkemben. Ám annyira megnyugtat, hogy neked pedig vannak válaszaid, mégpedig olyanok, melyek engem Feléd és Hozzád vezetnek. Áldd meg az új esztendőt életemben, családomban, gyülekezetemben! Szeretnélek elkötelezetten, engedelmesen szolgálni 2020. minden napján, melyet kegyelmedből megélhetek! Ámen
Teremtő Istenem! Hálás szívvel mondok köszönetet Neked, hogy megérhettem ezen új esztendőt. Kérlek, légy velem, vezess a Te utaidra, hogy azon járhassak életem további részében! Ám, ha még is aggodalmaskodnék, hitem megtorpanna, akkor térdre rogyván, fejemet meghajtván, Eléd borulván, légy hozzám kegyelmes, irgalmas és emelj fel, erősíts meg csüggedésemben! Jézus Krisztus nevében kérlek, Aki által mi is így szólíthatunk: Atyám… /Marosi Sándor/

Uram! Erőmet sokszorosítsd, időmet áldd meg! ÁmenUram Istenem én reményem, hallgass meg engem! Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe, Adj erőt mindenütt. Arcod látására törekedjem. Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek hozzád. Te ismered erőmet, és gyöngeségemet. Őrizd az egyiket, gyógyítsd a másikat. Te juss eszembe mindenütt. Ámen
(Augustinus)


Uram, Jézus!
Szóljon ez az év, és életem valamennyi pillanata Rólad. Szeretnék engedelmes tanítványod lenni, aki nem kételkedik, hanem bízik Benned. Mindig, mindenkor. Ámen


Uram! Tedd fülemet hallóvá, s szememet látóvá, hogy mindenben felismerhessem a Tehozzád térítő szándékodat! ÁmenUram! Új év kezdődik életemben, Neked legyen hála érte! Szeretném idén is Rád bízni magam és szeretteimet. Áldd meg kérlek életemet, családomat, gyülekezetemet, munkámat, településemet, nemzetünket! A boldog jövő azon múlik, hogy Téged és akaratodat keressük-e, szeretném, ha napról napra így lenne ez életemben és ebből a körülöttem élők is erőt meríthetnének. Jézus nevében kérlek, hallgass meg! Ámen


„Urunk, Istenünk, arra kérünk Téged ezen a mai napon, légy irgalmas nemzetünkhöz. Megvalljuk Előtted, elfordultunk Tőled, ami polgáraink egy részére is jellemző. Gyakran csak azért, vagy talán már azért sem éreztük magunkat felelősnek, ami szűk környezetünket vagy csak a magunk életét érinti. Bocsásd meg Urunk önzésünket, s azt, hogy nem töltöttük be azt a megbízatást, amit nekünk adtál a föld gondozására, őrzésére... Urunk, emlékezzél meg imáinkról, amikor vezetőinkért emeljük fel szavunkat, formáld vezetőinket úgy, hogy ők oltalmazhassák az élet kultúráját, s ne a halált szolgálják, és megőrizzék az igazságosságot és a szabadságot hazánkban. Ajándékozz nekünk olyan vezetőket, akik a javunkat munkálják és a keresztyének javát is... Kérünk, oltalmazd katonáinkat itthon és külföldön is, kiváltképpen az új esztendőben, hogy eredményesen védelmezhessék szabadságunkat és békénket, szerte a világon...Urunk, taníts minket arra, hogy Téged tegyünk az első helyre minden dolgunkban. Taníts minket alázatra, meg engedelmességre Irántad, s arra, hogy Veled járhassunk életünk minden útján. Kérünk Urunk, hogy az új esztendőben még jobban látszódjék meg Fiad arca rajtunk, magatartásunkon, hitünkön...A mi hazánkért azt kérjük Tőled Urunk, hogy ajándékozz nemzetünknek és vezetőinek az új esztendőben is bölcsességet és olyan vezetést, amelyben Téged követhetünk. A Te csodálatos nevedben kérünk Téged ezért, Urunk. Ámen"


(Az újévi amerikai ima részlete)

2019. december 31., kedd

Év vége felé készülődve hálatelt szívvel gondolunk arra, hogy ebben az évben is milyen kegyelmes és gondviselő Atyánk voltál. Köszönjük Neked, hogy mindaz, amit tőled kaptunk, javunkra vált, még akkor is, ha sokszor abban a pillanatban nem úgy láttuk. Köszönet illet Téged, amiért sosem hagytál magunkra egy pillanatra sem, még akkor sem, amikor mi azt hittük, úgy véltük. Te mindig szorosan ott voltál velünk, és átsegítettél a nehézségeken, védelmeztél a veszélyektől, vigasztalást adtál, amikor csüggedtünk, és sok-sok örömmel ajándékoztál meg minket. Védelmet nyújtó tenyeredben megpihenhettünk mind ahányszor félelem vagy csüggedés lett úrrá rajtunk. Köszönöm, hogy Eléd letehettük mindig gondjainkat, bajainkat, és hogy Neked mindig volt ránk időd, nem úgy, ahogy nekünk Rád. Köszönöm, hogy megértettél velünk dolgokat, és megőriztél minket. Kérlek Uram, add, hogy a jövő évet is Veled kezdhessük, mert Nélküled semminek sincs értelme. Őrizz meg minket az elkövetkező esztendőben is, tégy minket méltóvá és alkalmassá arra, hogy gyermekednek neveztessünk. Jézus Krisztusért kérlek hallgass meg minket. Ámen

(Bojtos Zita)


Istenem! Hálát adok Neked ezért az esztendőért. Minden örömért amivel megajándékoztál, s minden bánatért, amivel megpróbáltál. Bocsásd meg fölösleges aggodalmaskodásaimat, s kérlek faragd le bennem a jövőtől való félelem boldogságromboló készségét. Tedd életemet nyitottá mások bajainak meglátására, add hogy szívemmel és kezeimmel is szolgálhassak Neked és embertársaimnak a következő esztendőben is! Ámen


Köszönöm Neked, Istenem, ezt az elmúlt évet.
Köszönöm, hogy ma úgy tekinthetek vissza rá,
hogy megtartó szeretetedért hálát adhatok Neked.

Mert velem voltál a mélységekben,
ahol egyedül teljesen elbizonytalanodtam volna
és erőt vett volna rajtam a félelem.
És velem voltál a magasságokban,
ahol oly könnyen megszédíthetett volna
a pillanatnyi siker tűnő magabiztossága.

Velem voltál a csendben, az elcsendesedésben,
az imádságokban, az igeolvasásokban,
hitem személyes és közösségi eseményeiben,
és velem voltál a mindennapok forgatagában,
munkáimban és küzdelmeimben,
emberi kapcsolataim legkülönbözőbb élethelyzeteiben.

Kérlek Téged, Istenem, a következő évben is légy velem!
Hadd tekinthessek úgy az előttem álló esztendőre,
hogy annak minden pillanatát a Te megtartó szeretetedre bízom.

Ámen

/Hajdú Zoltán Levente/Most, mikor visszanézek,
látom, Te voltál ott velem.
Áldó kezedben tartva
óvtad az életem.
Vigyáztál rám, mert léptem
oly sokszor botlott, félrevitt,
de mikor épp elestem volna,
a Te kezedbe hulltam,
Jó Atyám, már megint.
Kérlek, légy velem, kísérj el,
az új évben Te vezess!
Ne rettentsen meg semmi,
ami számomra félelmetes,
hanem akarjam, tudjam kérni
erőd és szereteted,
s így az új esztendő útját
járhassam végig: Veled!

ÁMEN
(Hajdú Zoltán Levente)


Uram, Istenem! Hálát adok Neked az elmúlt napok százaiért! A lehetőségért, hogy egészséggel és erővel ajándékoztál meg, s mindenek előtt a vággyal, hogy Igéd mellett elcsendesedjek. Kérlek Téged, segíts meg ezután is. Törd le bennem azt, ami emberi, s okoskodó, s növeld bennem azt, ami a Tied. Adj nekem alázatos szívet, hogy engedelmes eszközként szolgálhassak Neked, s hasznára legyek másoknak is. Áldott legyen kegyelmed gazdagsága, amit annak ellenére megtapasztalhatok, hogy botladozó Krisztuskövető vagyok... Köszönöm Uram a Tőled kapott készséget, köszönöm mindazokat, akiket mellém adtál, hogy örüljek velük, s örüljünk mindannyian a megtapasztalt szeretetedért! Istenem, segíts meg ezután is mindannyiunkat, áldd meg szívünk gyönge akarását, s gyújtsd meg bennünk Szereteted tüzét! Ámen


URam,Istenem! Köszönöm Neked az erőt, a kitartást, amivel érdemtelenül megajándékoztál, s gondviselő jóságod számos jelét, amit adtál az elmúlt esztendőben is! Kérlek áldd és óvd minden szerettemet, közelben és távolban, add meg nekik mindazt, amire szükségük van, s hogy Benned lelkük nyugalmat találjon, s életüknek általad haszna és értelme legyen! Hála Neked kimondhatatlan jóságodért! Ámen


Uram! Köszönöm Neked ezt az évet! Minden napját, áldását, próbáját, nyomorúságát. Egy a lényeg számomra: mindig velem voltál. Ez adott erőt, reményt, vigaszt, jövőképet számomra. Köszönöm a Krisztusban nyert bűnbocsánatot és örök életet, mely nélkül semmit sem érne életem. Hálás vagyok szeretteimért és gyülekezetemért is. A hála napja ez életemben, amikor mindent köszönök Neked, akitől kaptam. Ámen


Uram! Magasztallak az idei évért is. Sok áldásodat vettem el, köszönöm Neked. Miképpen azt is, hogy mindeddig megsegítettél. Hálaadás van bennem akkor is, ha voltak veszteségeim, ha sok minden másképpen alakult, mint ahogyan én szerettem volna. Meglett a Te akaratod és az a legjobb. Nekem is. Köszönöm Uram! Ámen


Uram! Sok baj között, erőm volt és örömöm, szárnyaddal takarva védtél! Hála legyen neked mindenért, ami velem történt ez esztendőben! Köszönöm számtalan áldásodat, de a próbákat, a nehézségeket is, melyeken keresztül formáltál, alakítottál! Egy kérésem van csupán: a következő évben is jöjj velem és légy vezérem! Ámen


Uram! Taníts minket, hogy bölcsüljünk! Ámen

2019. december 30., hétfő

Istenem, köszönöm türelmedet és örökké tartó szeretetedet. Segíts, hogy szívemmel és elmémmel csak rád figyeljek. Ámen
(T.M.)Istenem! Köszönöm örökkévaló kincseidet! Ezeket óhajtom gyűjteni, de tudom, csak veled sikerülhet. Ámen


Istenem! Te látod véges elménk izgatott kérdéseit a végtelenről, s jól tudod, hogy válaszaidat oly sokszor meg sem értjük. Kérünk Téged légy kegyelmes hozzánk, s add nekünk minden értelmet felülmúló békességedet, hogy szeretni tudjunk! Ámen


Tiszta gondolatokat adj nekem Uram! Áldásodat add nekem, hogy élhessek törvényeid szerint! Ámen
URam! Adj nekem tiszta szívet, s igéd világosságát, hogy úgy éljek, s azt tegyem, ami mindannyiunk javát és üdvösségét szolgálja! ÁmenUram, ahogy egyre idősebb leszek, azt hiszem, azt szeretném, ha inkább meggondoltnak ismernének, mint tehetségesnek; inkább szeretetteljesnek, mint villám észjárásúnak, inkább kedvesnek, mint erősnek, jó hallgatónak inkább, mint jó szónoknak, elérhetőnek inkább, mint keményen dolgozónak, áldozatkésznek inkább, mint sikeresnek, megbízhatónak inkább, mint híresnek, elégedettnek inkább, mint mindig valamit hajszolónak, önuralmat gyakorlónak inkább, mint izgalmasnak, nagylelkűnek inkább, mint gazdagnak, együtt érzőnek inkább, mint szakavatottnak. ÁmenUram! Életem megoldatlan kérdéseit eléd viszem... Szabadíts meg gyötrelmeimtől, hogy derűsen élhessem mindennapjaimat!
Ámen

Uram, gyengeségeimben
Te erősítesz,
amikor tapasztalom,
hogy másokon még én is
segíteni tudok.

Uram, kétségeimben
Te bátorítasz,
amikor tapasztalom,
hogy másokat még én is
bátoríthatok.

Uram, kérlek, engedd
ezzel a bátorsággal hinnem,
hogy a Te erőd bennem
és rajtam keresztül is
erőtlenség által ér célhoz.
Ámen

/Hajdú Zoltán Levente/

Uram! Számtalan helyzetben kinyilvánítottad gondviselő szeretetedet, hálás is vagyok érte. Azért adj nekem türelmet mások és önmagam elviseléséhez és adj nekem készséget a jóra, s erőt mások és a magam terheinek elhordozására! Ajándékozz meg engem, s minden szerettemet a Te mindent felülmúló békességeddel, hogy ne tiltakozzam, hanem belesimuljak életemmel teremtői akaratodba! Ámen


Uram! Tudom, hogy Téged szolgállak, amikor mások felé vagyok szolgálatkész. Te példát adtál nekem a hitből fakadó életre és a másokért való létre, add, hogy merjem feláldozni önmagam a szolgálat oltárán! Ámen


Urunk, adj nekünk a Te szíved szerint való lelket, hogy gyönyörködjünk a Te akaratodban, ó, mi Istenünk, és legyen a Te törvényed szívünk tábláira vésett parancsolat! Adj nekünk bátorságot és elszántságot kötelességeink teljesítésére, és a Te szolgálatodban magát készségesen felemésztő szívet, hogy földi vándorlásunkból hátralevő rövid napjaink alatt megcselekedjünk minden jót, amit csak meg cselekedhetünk! Alázatosan kérjük ezt Tőled egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért. Ámen
(John Tillotson)

2019. december 29., vasárnap

Istenem! Magamat dicsérgetni? Méltatlan dolog lenne tőlem, hiszen én, a teremtmény Téged, Teremtőmet kell dicsőítselek. Igyekszem is megtenni: életemmel, tetteimmel, szavaimmal. Mindezzel nem magamra, hanem Rád szeretném felhívni a figyelmet. Ámen


Istenem! Sokszor csalódok emberekben, mint ahogyan ők is bennem, de szeretném, ha másokhoz való viszonyulásomat nem ez határozná meg, hanem a Tőled kapott felelősségérzetem! Jézus nevében kérlek! Ámen


Ó Urunk, mi Atyánk, aki gondviseléseddel különféleképpen rendelted ki az emberek kötelességeit, adj mindnyájunknak olyan lelket, hogy mindenben szívünk szerint végezzük ki-ki a maga tisztének munkáit, mint akik mind egy Urat szolgálnak, és egy jutalomra néznek! Taníts meg jól forgatni minden talentumot, amellyel megajándékoztál, és türelemmel és odaadással felhasználni az időnek minden alkalmatosságát! Egyszülött Fiad, a mi Urunk,a Jézus Krisztus által. Ámen.


(Westcott püspök)


Uram! Add, hogy jóságod valóságát megtapasztalva akaratod megvalósításának eszközévé válhassak! Ámen


Uram! Köszönöm, hogy a szeretetről való elméleti tudást átültethetem a gyakorlati életbe. Szeretnék úgy szeretni, ahogyan az Téged dicsőít és emberek épít lelkileg. Köszönöm, hogy szeretsz engem és ezáltal én is szerethetek másokat. Ámen
Uram, köszönöm,
hogy Te nem válogatsz.
Mindenkihez egyformán szólsz:
„Ha meg nem tértek,
és olyanok nem lesztek,
mint a kisgyermekek, …”

Gyermek szeretnék lenni,
a Tied.
Szüntelen tisztuló lélekkel
térve meg Tehozzád, Uram.

Példaként,
aki mindig Rád mutat.
Ámen

/Hajdú Zoltán Levente/Uram, nem tudom, hogy ki, vagy mi keresztezi ma utamat. De tudom, hogy Te vagy a Kősziklám és Erődítményem. Védőpajzsom és Erős Tornyom. Segíts, hogy ma beléd kapaszkodjam. Tanítsd meg, hogyan állhatok erősen Benned, és választhatom a Te utadat. Segíts, hogy a Te igazságod, és nem saját érzéseim szerint járjak az úton.
Segíts mindent örömmel vennem, ami alkalmat ad rá, hogy működésedet lássam, vagy hogy másokat Feléd tereljek.
Köszönöm, hogy szeretsz, és ezt senki és semmi nem veheti el tőlem! Ha elbukom, ha valami nem sikerül, Te akkor is feltétel nélküli szeretetedet suttogod a fülembe, és eszembe juttatod, hogy irgalmad megújul minden nap.
Ez csodálatos, Uram!
Köszönöm, hogy ma is találkozhattunk. Kérlek, költs fel holnap is szereteted édes suttogásával. Alig várom, hogy újra találkozzunk. Jézus nevében, Ámen.Uram! Segíts hogy lássak! Ámen

URam! Szakadék fele rohanunk, s úgy néz ki, senk nem hallja meg figyelmeztető szavad! Istenem, könyörülj rajtunk, mert ha magunkra hagysz minket, akkor bizonnyal elpusztulunk istentelenségünkben! Ámen


Uram! Te látod, milyen sokszor elégedetlenkedem, s számonkérem Rajtad, mit nem adtál meg... Kérlek, tedd bölccsé szívemet, hogy elfogadjam formáló akaratodat és gondviselésed simogatásából megértsem, hogy szeretsz... Ámen


URam! Tereld önszeretetemet helyes mederbe, s add hogy növekedhessem szeretetedben! Ámen