2019. május 11., szombat

Dicsőítelek és magasztallak győztes és diadalmas Urunk, aki élő és hatalmas Isten vagy, a világmindenség Ura, Úr vagy élet és halál fölött, mindent a kezedben tartasz és bölcsen igazgatsz mindeneket. Egyedül te vagy Szent, te vagy Igazság, nálad van az Életnek forrása. Csak arcra borulni tudunk előtted, amikor meglátjuk porszem voltunkat, bűneinket, gyöngeségeinket. Köszönjük, hogy megláthatjuk a Te nagy kegyelmedet és szeretetedet is. Olyan jó, Uram, hogy Te a teremtés és megváltás jogán magadénak mondasz bennünket! Ez ad nekünk reménységet, bizodalmat, biztonságot és örvendező életet, hogy a Győztes oldalán élhetünk napról-napra. Hálatelt szívvel indulunk naponként a szolgálatodba, bizonyságot tenni Rólad. Ámen


Indulok Uram házadba, mert fáradt és teherhordozó ember vagyok. Vágyom megnyugvást adó szavadra. ÁmenJó Atyám, Te választottál engem is néped tagjai közé. Te adtál előbb érdeklődést, majd vágyat, végül hitet nekem. Jól tudom, mindezt nem érhettem volna el, ha nem Te veszel a kezedbe. Arra kérlek, ha elfogadtál, tarts is meg magadnak! Taníts tovább, mélyebb ismeretre! Buzdíts hűségesebb szolgálatra! Építs be egyházad közösségébe, ott mutasd meg, mi az én feladatom, és segíts, hogy betölthessem! Jogom van ezeket kérni tőled, mert Te indítottál el a hit útján, Te akarod, hogy szent nemzeted tagja és munkása legyek. Vezess úgy tehát, hogy szavammal hirdethessem, életemmel példázhassam, tetteimmel felmutathassam a Te nagy tetteidet, parancsod szerint. Ámen./V.L./

Köszönöm Uram szavadat, mely egyedül oltja a lelkem szomjúságát. Ámen

Tiszta szívet teremts bennem Istenem, mert ellenkező esetben nem tudlak Téged hűségesen és hitelesen képviselni! ÁmenURam!
Elégíts meg igéd igazságával! Ámen

Uram! Köszönöm Neked ezt a mai reggelt is! Add, hogy értelmesen tudjam tölteni az előttem álló óráimait, s munkám áldásod révén meghozza megérdemelt eredményét! Támogass engem szereteteddel most is, hogy az Élet szolgálatában állva tetszésedre múljanak napjaim, s boldog örömmel tudjak hálát adni Neked mindenért! Ámen
Uram! Lelkem vágyakozását erősítsd meg bennem, hogy szereteted tüzét érezve átmelegedjek, s melegíteni tudjak másokat is, odahajló meghallgatással, biztató szóval, szolgáló cselekedettel! Ámen
URam! Szeretném felfogni, de nem tudom, akarom megérteni, de nem megy... Add, hogy el tudjam fogadni azt is, amit nem értek, csak hiszek, de tudom, hogy javamra van, s üdvösségemet szolgálja! Ámen

Uram! Szolgálatra hívtál el, add hogy örömmel végezhessem! Feladatokat adtál nekem, adj hozzá erőt és türelmet is! Értelmet adtál nekem, adj hozzá szeretetet is, hogy kegyelmed által élhessek másokért! ÁmenUrunk, köszönjük, hogy az áldott élet lehetőségét mindannyiunknak felajánlod. Áldásaid gazdagsága naponként ránk köszön megannyi teremtett csodából. Segíts keresnünk, és megtalálnunk a magunk helyét a te teremtett rendedben! Ámen.

2019. május 10., péntek

Drága Mennyei Édesatyám!

Köszönöm a reggelt, köszönöm, hogy felébredhettem, köszönöm, hogy élek, és veled élhetek, és köszönöm a veled élés békességét. A csendességért, a veled való közösség öröméért, és az igei tanítástért hálás a szívem. Kérlek uram, hogy most, amikor elindulok a világba, Te légy a vezetőm, Te adj útmutatást a mai napomra is. Add, hogy ne tévedjek el, a Te utadról ne térjek le, hogy a világ zűrzavara ne tudja elhomályosítani rád figyelésemet. Kérlek Uram, óvd meg szeretteimet is. Jézus érdeméért kérem. Ámen


Istenem! Táguló világegyetemedet csodálva azon csodálkozom, hogyan szűkül benne a mi embervilágunk... Add URam, hogy ne csak önmagunkban gondolkodjunk, hanem megértve teremtettséged csodáját, Téged dicsérve szeretetben éljünk! Ámen


Úr Jézus! Vedd el tőlem mindazt, ami eltávolít személyedtől, a veled való kapcsolattól, hogy benned élhessek neked tetsző, kiteljesedett életet. Ámen


URam!
Add, hogy akaratod ellen ne lázadjak, s megértsem életjobbító parancsolataidat! ÁmenURam! Add, hogy ne a magam eszem szerint, hanem életet védő törvényeid szerint éljek - példát adva ezzel mindenki számára! ÁmenUram, Istenem! Te látod, hogy a világ, s olykor magam életének eseményeit sem látom teljesen világosan. Adj nekem alázatot, hogy merjem igédnek fényét életem világosságául útaimhoz rendelni, hogy kegyelmed által ne csak Téged tudjalak dicsőíteni tetszésedre, hogy épüljek általa, hanem engedd meg mások épülését is mindannyiunk szolgálatán keresztül! Ámen


Uram! Restellni valóm van előtted, ha arra gondolok, hogy amikor ítélkezem mások fölött – bár nem vagyok erre hivatott – akkor mértéktelen vagyok, amikor adakoznom, segítenem kell, akkor kétszer is meggondolom, hogy kinek, hogyan és mennyivel. Tedd helyre bennem ezt a kérdést és taníts az előtted helyes úton járnom! Ámen


Uram! Te látod álmaimat és terveimet, s Te tudod, olykor milyen kevés az erőm ezek megvalósításához. Istenem, erősíts utamon, hogy el ne tévedjek, s életem végen hazatalálhassak Hozzád! Ámen


Uram! Tedd rendbe szívemet, légy Ura, mert ellenkező esetben a kívánságaim rossz útra visznek. Ámen


Uram! Tégy alkalmassá a küzdelemre! Add, hogy elviselhessem bukásaimmal járó fájdalmakat, s makacsságom következményeit! Formálld egész életemet, hogy engedelmes eszközöd lehessek! Ámen


Uram, tégy engem szolgáddá, diadalutad engedelmes eszközévé! Térj be, kérlek, az én életembe is, ne kerülj ki engem! Voltak, vannak áldott lelkek, akik lépéseidet felém irányították. Akiken keresztül Te léptél felém, és tudom, milyen boldogság, amikor megjelensz, amikor szavad, szereteted, gondoskodásod áldást, békességet hoz az életembe. Segíts, hogy én is utaddá lehessek, segíts, hogy továbbvezessem áldásodat a többiek felé! Adj mellém másokat is, akikkel együtt élő kövekként rakhassuk ki utadat! Úgy vágynak a boldogságra szeretteim, szomszédaim, munkatársaim, s én olyan keveset tudok adni nekik. Kérlek, jöjj feléjük, rajtam, gyenge hitemen, bizonytalan szavaimon, mégis segíteni vágyó lelkemen keresztül lépj be az ő életükbe is! Ámen

/V.L./


Urunk, köszönjük, hogy szívünkbe írtad a te törvényedet. Bocsásd meg, ha gyarló emberként türelmetlenül mindent azonnal akarnánk. Bocsásd meg, hogy alapok nélkül akarunk építkezni. Taníts bennünket a te akaratodnak helyes ismeretére és tiszteletére! Ámen.

2019. május 9., csütörtök

Atyánk, Istenünk, a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Adj Urunk mindenkinek ebből a kenyérből, és használj fel minket is. Hadd lehessünk lelki táplálékod továbbadói a mindennapokban. Tudjunk odafigyelni másokra és ne csak a mi terített asztalunkra gondoljunk. Taníts irgalmasságra, mert csakis a Te áldásoddal végezhetjük ezt a szolgálatot tiszta szívvel és lélekkel. Ne tudja a jobb kezünk, mit cselekszik a bal. Legyen számunkra természetes a másokon való segítés! Kegyelmedből kapunk erőt mindenre, kérünk, vezess minket e gondolat szerint a mai napon. Ámen


Istenem! Belső békétlenségemet Te csillapítsd, szereteted balzsamával gyógyíts meg!Ámen
Istenem! Köszönöm, hogy számomra is hirdettetik Igéd és köszönöm, hogy szívemig hatol annak üzenete. Ámen.

Uram! Add, hogy először hallgassak, s aztán szóljak. Add, hogy először lássam és értsem meg akaratodat, s csak azután cselekedjek. Növeld bennem a szeretetet, hogy hitelesen tudjak bizonyságot tenni Rólad a világban, életem minden napján! Ámen


Uram, Istenem, adj nekem békességet! Sokszor félek, okkal vagy ok nélkül. Sokszor bosszankodom, bőven van rá okom. Sokszor ökölbe szorul a kezem, amikor aljasságot, kegyetlenséget látok. De azután újra tudomásul veszem, hogy igen, ez van a világban, nekem kötelességem, hogy mindezek ellen megtegyem a magamét, de csak magamért felelhetek. És ha jó lelkiismerettel zárom a napomat, ismét elönt az a nyugalom, hogy történhet velem és körülöttem bármi, én a Te kezedben vagyok, és boldogan adhatok hálát neked, aki megőriztél, megsegítettél, bátorítottál. Kérlek, tartsd meg bennem, otthonomban, családomban és közösségemben ezt a békességet, és adj a világ vezetőinek több hitet, hogy ott is érvényre jusson végre a Te békességed! Ámen

/V.L./


Uram! Koronázz meg irgalmaddal, hogy magam is tükrözhessem kegyelmedet! Ámen


Uram! Köszönöm szavadat, mely naponta szól hozzám. Add, hogy szívem ne legyen kemény annak meghallására, ami Tőled jön és ne csak a hallásig, hanem a cselekvésig is juttass el engem! Ámen


URam! Olyan világban kell élnünk, ahol sokak számára a Pénz nagyobb isten, mint Te vagy... Adj nekünk hitet, bölcsességet és türelmet, hogy úgy tudjunk élni a világban, hogy csak Neked szolgálhassunk! Ámen


URam! Szereteted tüzét gyújstd meg bennem! ÁmenURam! Vágyakozunk naponta a jobbra, s a többre, s elfelejtjük, hogy megelégedettségünket, egyedül csak Te adhatod... Istenünk, segíts minket mennyei igazságod földi megvalósulásával, hogy békességünk legyen! Ámen


Urunk, hisszük, hogy te őrzöd lépteinket, és ha tévutakon is járunk sokszor, tekinteted nem hagy el. Kérünk, adj nekünk Lélektől jövő bölcsességet, hogy tudjunk változtatni elrontott dolgainkon! Ámen.

2019. május 8., szerda

Istenem! Köszönöm hozzám való lehajlásodat! Nagy kegyelmed munkálkodik életemben, add, hogy másokra is így nézhessek, mert ez a gondolat másokra is igaz. Bennük is munkálkodsz. Dicsőség Neked! Ámen Istenem! Tedd hitelessé kimondott szavaimat, hogy országod épülhessen közöttünk! Ámen


Jó Istenünk, add, hogy ezek a mindennapra érvényes igék Szentlelked erejével tudják megváltoztatni azok életét, akik elé tükröt tartanak. Te azért adtad a családot, hogy boldoggá tedd általa az embereket, akiket mint egymáshoz illőket vezet egymás mellé a Te jó rendelésed. Tudjuk, amelyik családban naponta szól igéd, ott nem lesz zsémbesség, bosszúság, emiatti elkeseredés. Adj nekünk boldog, istenfélő családokat, s bennük kiegyensúlyozott, egymásnak szolgáló, a Te törvényed szerint alakuló életet! Áldd meg az én családomat is tiszta szeretettel, békességgel, közös gondokkal és közös eredményekkel! Soha ne kelljen magunkra venni mai igénk tanítását! Őrizz meg attól, hogy inkább a pusztába kívánkozzunk, mint egymás mellé! Áldásodat kérjük magunkra, családunkra, egész életünkre. Ámen
/V.L./

Köszönöm szavadat Uram, melyet olvashatok, hallgathatok, mely megérinthet és irányíthat. Naponként tedd meg azt velem, hogy megszólítasz és tanácsolsz. Ámen

Úr Jézus! A benned kapott szabadításért kimondhatatlanul hálás vagyok. Teljes, tökéletes szabadítást nyújt halálod és feltámadásod. Ennek áldásaiban részesülni naponként boldoggá tesz és szeretném mások felé is sugározni. ÁmenURam! Add, hogy Benned, Általad és Veled megtaláljam életem értelmét és célját! Ámen 
URam! Add, hogy felismerjem helyem a világban, s azokat a feladatokat végezzem el, melyeket Te az én sorsomba plántáltál! Ámen

Uram! Add nekem evangéliumod erejét, hogy szolgálhassalak általa az enyéimnek, s Neked! Ámen


Uram! Amire én egyedül képtelen vagyok, azt Te bennem meg tudod tenni. Megváltoznom lehetetlen önerőből, Veled viszont egyértelműen sikerül. Már eddig is sokat formáltál rajtam, kérlek, ezután is munkálkodj bennem, hogy minél inkább kiábrázolódjék életemben Jézus Krisztus. Ámen


Uram, Jézus! Keresztedből bűnbocsánat fakad. Életem egyik nagy kérdésének megoldása. Napról napra odaviszem bűneimet, kérve, várva és elfogadva bocsánatodat. ÁmenUram! Számtalan egyenletet kell életünkben megoldanunk, s mi nem vagyunk a legjobb matematikusok... a várt eredmény helyett csak pacákat ejtünk. Kérünk Téged, adj nekünk tiszta lapot, s az újrakezdés lehetőségét, hogy tetszésedre épüljünk és építhesssünk kegyelmed által másokat is! Ámen

URam! Szentlelked által vezess minket! Ámen


Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy abban a pillanatban, amikor döntenünk kell, helyesen tudjuk mérlegelni a dolgokat! Nagy ára lehet egy-egy felelősségteljes döntésnek, ezért kérünk légy mellettünk megtartó erőddel Mennyei Édesatyánk. Segítsd, kérünk azt a „bolondot” is, aki még nem látta meg a Te dicsőségedet, hogy észrevegye milyen fontos a Veled való közösség. ÁmenUrunk! Te látod milyen sok haszontalanságra fecséreljük el drága időnket. "Jó lenne több idővel bírni!" - de a meglévőt sem tudjuk úgy eltölteni, ahogyan azt szeretnénk. Gátló fáradtságunkat Te vedd el, lendületet Te adj, hogy meglássuk közösségeink céljaiban a magunk eredményeit, s hangya-létünk ellenére Veled együtt hatalmas terveid megvalósulásának részesei lehessünk! Ámen

2019. május 7., kedd

Drága mennyei Atyánk, lelkészeinkért imádkozom, hogy a nyájat azon az úton vezesse, melyet elkészítettél számunkra. Vezessen bennünket a tiszta vizű forrásokhoz, és üde legelőkre, hogy biztonságban élhessünk. Erősítsd meg Őket, hogy bölcsen és jól végezhessék szolgálatukat. Ámen

Fohász
Ismeretlen szerző verse
Uram! Szeretem a te szent egyházadat
S jelenléted földi helyét.
De míg Zöld Gergely lesz a papunk,
Nem viselem semmi terhét.
Szeretlek téged, áldott Uram,
S vágyom, hogy akaratod tegyem.
De a mellettem ülő testvértől,
Ó, kérlek, szabadíts meg engem!
Köszönöm neked a hangomat
S az éneklésre kapott erőt.
De míg Nagy Pál lesz a kántor,
Az éneklésben nem segítem őt.
Asztalodra, drága Jézus,
Kegyelmednek kelyhét helyezed.
De ha Kiss Bálint osztja ki azt,
Sem bort, sem kenyeret magamhoz nem veszek.
Mindenem, mikkel megáldottál,
Tőled jöttek, s tieid ezek.
De ha Rácznét is segélyezik,
Az adakozásban részt nem veszek.
Könyörgök hozzád esdekelve,
Készíts nekem helyet a Mennybe’
Égi lakást. De kérlek, Uram,
Semmiképpen ne a Nagyné mellett!


Istenem! A Te dicsőségedre élni, ez az egyik legnagyobb célom. Segíts napról napra ennek megvalósításában! Ámen
Jézus, gyógyíts meg minket! Ments meg minket, Dávid Fia, ó, ments meg minket! Látod, milyen vakok vagyunk – ó, add nekünk a hit látását! Látod, milyen sánták vagyunk – ó, add nekünk a kegyelem erejét! És most, épp most, ó, Dávid Fia, tisztítsd ki minden önzésünket! Jöjj és élj, uralkodj bennünk, mint a te templomodban, palotádban! Ó, nagy Király, a te tulajdon nevedért kérjük ezt! Ámen. (C. H. Spurgeon)


Mennyei Édes Atyám!
Köszönöm, hogy megőriztél, és megtartottál kegyelmedből minket. Add Uram, hogy kitartóbb legyek, és sokkal jobban figyeljek rád. Ne engedd el kezemet, és őrizd lépteim, és családom tagjait is. Add Uram házunkra a te békességedet mindenkor, taníts alázatra, és szeretetre. Ámen

/S.A./URam! Add, hogy hibáimból okuljak, s a bűn széles útjára ne tévedjek! Ámen


Uram! Engedd, hogy szeretni tudjam magamat akaratod szerint, s így tudjam őszintén szeretni felebarátaimat is! Ámen


Uram! Felelős vagyok embertársaimért és ezt a felelősséget nem lerázni szeretném magamról, hanem vállaimra venni segítségeddel. ÁmenURam! Hiszem, amit egy életen át tanítasz nekem, mert oly hihetetlen ez az egész! ÁmenURam! Köszönöm az életet, s benne az időt. Add, hogy bölcsen tudjam számlálni a nekem rendelt ajándék-napjaimat! ÁmenUram! Sokszor visszaélek a testemmel... Fölösleges terheket teszek rá, s azt is feledem, hogy mindezekért egyszer "fizetnem" kell. Adj nekem kedvet, lehetőséget, hogy testemet a Te szolgálatodba állíthassam, s az valóban a Szentlélek temploma lehessen! ÁmenUram! Szentelj meg, hogy életem kiteljesedhessen Benned és Általad! Ámen


Uram! Taníts időt szánnom a másokért való könyörgésre. Tudom, ennek áldása még az én életemre is kihatással lesz. Persze nem önzésből szeretném ezt gyakorolni, hanem azért, hogy mások közelebb kerüljenek hozzád és életük vonzó legyen a még téged nem ismerők számára is. ÁmenUrunk! Te látod milyen sok haszontalanságra fecséreljük el drága időnket. "Jó lenne több idővel bírni!" - de a meglévőt sem tudjuk úgy eltölteni, ahogyan azt szeretnénk. Gátló fáradtságunkat Te vedd el, lendületet Te adj, hogy meglássuk közösségeink céljaiban a magunk eredményeit, s hangya-létünk ellenére Veled együtt hatalmas terveid megvalósulásának részesei lehessünk! Ámen

2019. május 6., hétfő

Hiszek URam! Légy segítségemre hitetlenségemben! Ámen
Istenem! Hálát adok és áldást kérek az édesanyákra! A sajátomra is. Köszönöm mindazt, amit rajtuk keresztül viszel véghez. Segíts nekik a Te akaratodat megvalósítani, hogy minél többen Hozzád vezethessék gyermekeiket és ne bálványozzák őket. Jézusért! Ámen


Mennyei Atyánk, segíts, hogy felfedezzük a lehetőségeket életünk minden új szakaszában. Ámen
(T.M.)


Uram! A másokkal való egységet keresem, s próbálkozásaimmal gyakran mégis egyedül maradok. Istenem, segíts engem elmélyülni Tebenned, hogy alázatosan fogadva Igédet, a Szentlélek munkája által egyértelművé váljak ne csak mások, de önmagam számára is! Ámen


URam! Add, hogy amit kaptam Tőled, azt ajándéknak tekintsem, s szolgáljak velük a Te dicsőségedre! ÁmenUram! Add Benned megtalálnom sorsomat, hogy teljességgel élhessem életemet! Ámen


URam! Add, hogy ne legyek esztelenül büszke, s add, hogy lássam ne csak a lehetőségeimet, de a korlátaimat is! Gondviselésed palástjával takarj be, ha magam is vacognék, mert nem tudok úgy szeretni, ahogyan szeretném! Mindazt a rosszat, amit elkövettem embertársaim , s magam ellen, fordítsd jóra, hogy Benned és Általad békességet nyerjek! Ámen


Uram! Ki kell mondanom, hogy veled ellentétben én személyválogató vagyok. Nem tudok mindenkit szeretni sem, nemhogy egyformán szeretni. Ezzel együtt tudom, hogy ha szeretlek téged, abból következik embertársaim szeretete is. Belőled akarok meríteni ezen a téren is, hogy mások megtapasztalhassák a bennem lévő, tőled kapott szeretetet. Ámen


Uram, Mennyei Atyám! Mindig máshol keresem a boldogságot, ahelyett, hogy Hozzád jönnék, és engedném, hogy boldoggá tegyél engem a Veled való kapcsolat által. Szeretnék tiszta szívvel járni életem útján, tudom, hogy Jézusért ez is lehetséges! Ámen
Uram! Szeretnélek megérteni, de nem tudlak. Próbálom felfogni végtelenségedet, de nem sikerül. Amit tapasztalok mégis: kegyelmed naponként megújuló gazdagsága. Istenem, nem is kérek Tőled mást, mint hogy töltsd meg szívemet a Te szereteteddel, hogy életem tartalmat nyerjen, s mindennapjaimat a Te távlataidba helyezve élhessem! Ámen


Uram! Te erős és hatalmas vagy! Nincs senki, aki Hozzád fogható lenne. Örülök, hogy a Tied lehetek! Ámen


Urunk abban a hitben és bizalomban élhetjük mindennapjainkat, hogy ha valahol igazságtalanság történik, Te ott vagy és helyreállítod. Tudjuk, a Te ítéleted nem emberi, így nem emberi gondolkodás szerint teszed azt, hanem a Te akaratod szerint. Kérünk Urunk azokért, akik gonoszat gondolnak, tudjuk, Te azt jóra véled fordítani. Légy Te az ő őriző pásztoruk, hogy belátásra térjenek. Ámen

2019. május 5., vasárnap

Istenem, hallom hívásodat. Megpróbálom követni Krisztust az ő útján. Az én utam bizonytalan, de az ő útja biztos út. Azon kívánok járni. Ha a körülöttem zsongó nyugtalanság beszűrődik életembe, megint csak hozzád fordulok. Ameddig van ereje hitemnek, hogy teljes mértékben rád bízzam magam, megnyugvást találok lelkemnek. Add, hogy ez a nyugalom megmaradjon holtom napjáig, míg kiszakadva a nyugtalanság világából beléphetek hozzá, a teljes, végső biztonságba. Add, hogy ezt a nyugalmat örököljék gyermekeim, unokáim. Tedd igádat kedvessé, terhünket könnyűvé, közösségünket állandóvá szereteteddel. Ámen.

/V.L./


Jézusom! Köszönöm, hogy a tied lehetek! Nem szégyellem, hogy tanítványod vagyok, sőt imádkozom azokért is, akik még ettől nagyon messze állnak. Ámen


Teremtő URam! Felfoghatatlan számomra a Világmindenség nagysága, a szereteted, mellyel fenntartod, s kormányzod, de nem értem, hogy miért teremtettél meg minket ennyire oktalannak, hogy pusztíthatjuk, ami nem is mienk, hiszen csak néhány évtizedre kaptuk Tőled kölcsön... Istenem, légy kegyelmes Hozzánk, segíts meg minket, hogy Rád találjunk! Ámen


Uram! Áldott légy mindazért, amit megengedtél nekem az életemben. Örömet és bánatot, fényt és árnyékot egyaránt köszönök Neked! Kérlek segíts bölcsen élni napjaimat, hogy akaratoddal ne ellenkezzek, s vonzásodat önzésemmel ne korlátozzam! Ámen
Uram! Az idő múlását az ünnepek vonzásában különösen is érzem. Add, hogy bölcsen tudjam forgatni rám bízott talentumaidat, s meglássam akaratodat naponta! ÁmenUram! Gyámolíts engem! Ámen


URam! Hála Neked gondviselésedért, s a mindennapiért! Add, hogy tudjam javaimat megosztani másokkal is, hogy mindenben megnyilvánulhasson megtartó szereteted! Ámen


Uram! Mit akarsz, hogy cselekedjem? Mutasd meg és én engedelmes szívvel megteszem. Ha pedig elbukom, segíts fel, emelj magadhoz! Ámen


Uram! Te látod, s tudod, hogy a Tőled elfordult világ hová jutott embertelenségében... Adj nekem halló füleket igédre, hogy aszerint tudjak élni, Benned megtaláljam békességemet, s tálentumaimmal, melyeket Tőled kaptam, békéltetni tudjak másokat is! Ámen


Uram! Tied a dicsőség, ezért felemelem kezem és hálával áldozok előtted! Ámen


Uram, tudom, és nap mint nap tapasztalom, hogy gyenge és erőtlen vagyok. De tapasztalom azt is, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, és nem a magam erejéből. Te így mutatod meg rajtam az erődet. Így nyilvánul meg a Te dicsőséged. Ezért nem csüggedek, nem aggódok, csak behunyt szemmel, hittel mondom, ismételem: Erős Isten, Tied a dicsőség most és mindörökké! Ámen (Sz…)


Urunk, kérünk a társadalmi különbségek enyhítéséért. Azért akinek van, hogy adjon, és aki szűkölködik, kaphasson. Kérünk Téged, hogy ne legyen semmiféle uralkodás egymáson. Adj erőt Urunk az igazságért harcolóknak és kellő bölcsességet, cselekedeteket a cselekedetek és megfelelő szavak véghezviteléhez. Ámen