2019. április 6., szombat

Jézusom! Nehéz szavakkal kifejezni mindazt, amit értem tettél. Könnyű leírni, de micsoda tartalommal bír, hogy helyettem szenvedtél és meghaltál, hogy nekem életem legyen. Magasztallak érte. Szeretnék hálából neked élni, téged szolgálni, a te dicsőségedet munkálni és másokat hozzád vezetni. Ámen


Könyörülj rajtunk Urunk, hogy beragyoghasd egész külső és belső életünket, hogy lehessünk a Vőlegény barátja, úgy, mint soha eddig, hogy minden ember, aki bennünket lát, Jézus Krisztus után vágyakozzon. Tedd meg ezt nevedért, dicsőségedre. Köszönjük, hogy hallod szavunkat. Ámen

(T.L.)


Uram! Béke Istene, légy velem! ÁmenUram! Életemet csapdák veszik körül. Ezek sokszor nem látszanak, és óvatlan pillanatban belesétálok. Vagy mégis látszanak, csak rossz döntéseket hozok? Ha hitemmel Téged néznélek szüntelen, akkor jelentősen csökkenne elbukásaim száma. Persze tudom, a bennem lakozó bűn miatt képtelen vagyok így cselekedni, de mind inkább szeretném átengedni az irányítást Neked az életemben. Ámen


Uram! Gazdagságod éltet és kegyelmed tart meg naponként. Hálát adok érte és hűségesen szeretnélek képviselni mások előtt. Segíts ebben is! Ámen


Uram! Neked van igazad egyedül, juttasd érvényre igazságod! ÁmenURam! Tarts meg a hűségben! Ámen


Urunk! Halálunk órájában se hagyj el minket, akkor sem, ha mi Téged egész életünkben kerültünk! Irgalmad palástjával fedezd el istentelenségeinket, hogy még itt a földi világodban megbékélhessünk Veled, s önmagunkkal! Ámen


Urunk! Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket azzal a hittel, amelyik tudja, hogy megváltottak vagyunk. Hadd kérjünk Téged, hogy ne legyen közöttünk senki se, aki nem tudja elfogadni a Te igédet. Könyörgünk azokért, akik evangéliumodat még nem ismerik. Vidd el, juttasd el hozzájuk is, hogy ők is megmeneküljenek, ők is részesei legyenek a Veled való együttlétnek. Ámen.


Urunk, köszönjük minden áldásodat, köszönjük ajándékaidat, köszönjük családunkat, testvéreinket, ellenségeinket. Adj erőt a nehezek elhordozásához. Ámen

2019. április 5., péntek

Drága Mennyei Atyám!
Hadd adjak Néked hálát, hogy adtad a legdrágább ajándékot és Vele együtt mindent a Jézus Krisztusban.
Érthetetlen, felfoghatatlan, és kibeszélhetetlen ez a szeretet, amit a mi Urunk a Te irántad való imádatból vállalt, hogy a világ bűnét magára vegye, betegségeinket elhordozza, és az Ő sebei által gyógyuljunk meg.
Az a nagy titok a dicsőséges feltámadásban, amelyet ma is tagadnak, kikezdenek, elutasítanak, nekünk mégis bizonyosság.
Egy ének jutott eszemben, amit nagyon szeretek:
Feltámadt Jézusomnak szolgálok Ő a cél, Ő itt van a világban, tudom, tudom, hogy él. Látom kegyelme karját, hallom szelíd szavát, Sietve jön, ha hívom, leghűbb barát. // : Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él, Beszél velem, és jár velem a keskeny ösvényen. Ő él, Ő él, üdvöt hozott nekem. Kérded, honnan tudom, hogy él: Mert él a szívemben!
Amerre nézek, látom a gondos hű kezed. Bár szívem néha gyengül, de mégse csüggedek. Viharban, fergetegben  a legdrágább erő, Minden veszélyen átvisz, míg visszajő. //:  Ő él, Ő él……
Adja meg a drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus szent nevében, hogy minden kételkedést kiűzzön a szíveinkből. Ámen! (Trezsimama)


Hálát adunk azért Édesatyánk, hogy Jézusban mindennel megajándékoztál, amire szükségünk van. Hadd dicsőítsünk azért, hogy Benne minden a mienk lett, ennek és a jövendő életnek ígérete. Segíts, hogy megmaradhassunk Őbenne. Áldd meg a napunkat, és amire még szükségünk van, mondd el nekünk. Köszönjük, hogy tudod kik vagyunk. Áldunk Úr Jézus, hogy tudsz velünk beszélni. Ámen
(T.L.)


Istenem! Sok szép ígéretem, ó hányszor megtagadtam, pedig komolyan gondoltam, hittem, hogy képes leszek megtenni és mégis elbuktam. De áldalak kegyelmed nagyságáért, mely ennyi elbukás ellenére is enyém – Krisztusért. Ámen


URam! Adj távlatot, s derűt! Ámen


Uram, aki téged szeret, mindent képes megtenni, hogy
segítsen felebarátjának, hogy ő is megismerjen Téged.
Add Urunk - hogy hirdethessük és magasztalhassuk
szent neved. Ámen.


Uram, hatalmas Istenem! Köszönöm, hogy megtapasztalhatom a mennyei matematika áldásait. Igaz, ehhez hitre, irántad való bizalomra van szükség. Bocsáss meg, hogy ez nem mindig jellemez! Taníts engem, hogy teljes egészében Rád bízzam küzdelmeimet! Ámen


Uram! Lelki békétlenségem oka sokszor én magam vagyok. A bennem dúló önzőség, irigység, viszálykeltés. A kereszt alá teszem ezeket az emberi gyarló indulatokat, hogy Jézus vére törölje el minden bűnömet! Ámen
Uram! Mindenki a maga igazát keresi, s érvényesítéséhez a legborzasztóbb eszközöktől sem riad vissza... Istenem, érvényesítsd a Te igazságodat, mégha büntetésedből azok is részesülnek, akik azt kevésbé érdemlik meg! Adj nekünk kegyelmed szerint való megoldásokat, hogy a bűn rombolása helyett a szeretet építő ereje nyilvánuljon meg életünk minden területén! Add nekünk a Te békédet, hogy parancsod szerint végre szeretni tudjuk egymást! Ámen


Urunk, Istenünk! Gyakran elesünk, porosak és sárosak leszünk. Kívánjuk a tisztaságot, de tudjuk azt is, hogy vannak foltjaink életünkben, melyeket csak Te tudsz eltávolítani... Mosd lelkünket fehérré, mint a hó, hogy tudjunk dicsérni Téged mindenhol, s mindenben, mindenkor! Ámen

2019. április 4., csütörtök

Hatalmas Istenünk! Téged dicsérünk, mert még a halálnál is nagyobb hatalommal bírsz! Add, hogy szomorúságunkat ez oszlassa el, könnyeinket ez a tudat szárítsa fel! Adj szívünkbe boldog örvendezést ezen az ünnepen is, és segíts, hogy a húsvéti öröm beleragyogjon életünk szürke hétköznapjaiba is! Ámen
Istenem! Áldd meg lépteimet, hogy cselekedeteimmel ne távolodjak Tőled, hanem egyre közelebb juthassak hozzád, s megtapasztalhassam a Benned való teljes örömöt! Ámen


Köszönöm hozzám való türelmedet mennyei Atyám! Csodállak ezért is, hiszen én hányszor vagyok türelmetlen, engedetlen gyermeked, Te viszont hosszútűrő vagy és ennek áldásaiban részesülök nap, mint nap. Segíts jobban Rád hangolódnom! Ámen


Köszönöm Istenem, a bűnből való gyógyulás egyetlen lehetőségét, mely Krisztusban van. Akarom és köszönöm! Ámen


"Szenvedjük el egymást szeretetben" - Urunk tégy minket
képessé és készekké erre, és ez a szeretet tegyen csodát
az életünkben. Tegyél csodát te magad - Megváltó Urunk!
Téged kérünk, most a szívünkbe. Ámen.

Úr Jézus  Krisztus!
Oly jó ezt az igét olvasni, hogy Te vagy a feltámadás, és az élet, mégis ha  szüntelen nem Benned vagyunk, Reád nézünk és nem Érted élünk, akkor elbizonytalanodunk.
A világ szüntelen támad. A Te Szentlelked segítségül hívása által, a hozzád való kiáltásban van lehetőségünk a megtartatásra.
Fontos a hívő élet öt pillére, amire építeni kell a hitünket:
1/ napi Bibliaolvasás, -tanulmányozás
2/  imádkozás
3./ Krisztusban hívőkkel  való testvéri közösségbeni együttlét
4./ az Úrvacsorával való élés
5./ szolgálatban való munka
Ezek közül, ha hiányzik valamelyik, vagy egyik nagyon megnő és  a másik hanyagolódik, nincs növekedő hitélet.
Kérlek Téged Uram, munkáld a szívemben ezeket, hogy növekvő, gyümölcstermő hitéletem legyen. Ámen
(Trezsimama)


URam! Add békédet a mi szívünkbe, hogy minden értelmet meghaladó békességed eszközeivé válhassunk mi magunk is! Ámen


URam! Add, hogy legalább részben választ kaphassak életem nagy kérdéseire, s ha a válaszokat nem is értem, add, hogy azokat bezárhassam a szívembe, hogy el-elgondolkodva rajtuk naponta erőt meríthessek az életem feladataihoz! Ámen


Uram! Bocsáss meg nekem mindenért, s add nekem a megbocsátás készségét, hogy teljes életet élhessek! Ámen


Uram! Bűnök és mulasztások miatt elfordult lelkemet szereteted titkával fordítsd magadhoz! Add, hogy meglássam akaratodat hétköznapi dolgaimban, s úgy tudjak élni, hogy dicsőségedet szolgálva békességet találok lelkemnek. Ámen


URam! Köszönöm, hogy megbékélésre hivogatsz gondviselő jóságod által. Add, hogy ne legyek keményszívű, s megérezzem átölelő, életemet szépítő kegyelmedet! Ámen


Uram! Szeretném tanulni azt, hogy lemondjak valamiről érted, hogy lelkiekben növekedjek. Ámen

2019. április 3., szerda

Atyám! Elgondolkodtatsz: boldog vagyok? Válaszom pedig az, hogy igen. Mert megváltottad lehetek, akinek örök élete van, melyet senki és semmi el nem vehet tőlem. Minden más, csak ráadás életemben, de azt és azokat is köszönöm! Ámen


Erősíts meg örök Isten! Csöndben és békességben várjuk, hogy a feltámadás fénye ránk ragyogjon. Ámen


Istenem! Adj őszinte magamba nézést az idei böjtben és számvetést emberi kapcsolataimban is! Ámen

Szeretett  Uram, Jézus!
Köszönöm a Benned való bizonyosságomat, hitben.
A hit országában élő gyermekeid, tanítványaid vagyunk itt, akiket a Te Szentlelked újjá szült, azok már elhiszik, hiszen hitben vagyunk és nem látásban.
Azért Te látod a mi óemberünk, milyen sokszor megcsal, indulatban, gondolatban, mulasztásban, mert Rólad levesszük a szemünket és nem téged szemlélünk, hogy Téged szemlélve elváltozzunk, és egyre jobban hasonlítsunk hozzád.
A sátán is kísért, mert míg itt a testben vagyunk, sajnos megkísérthetők vagyunk hitben.
Fontos hogy a Veled való közösség, együttlét alkalmával, egyre mélyüljön az ismeret a Szentírás olvasása, az ige szívünkbe írása által, minél több ige van a szívünk hústáblájára beírva, annál több életet, bizonyosságot tesz Rólad, a te kijelentésed által.
Mindennap harcolnunk kell az óemberrel, hiába oda van feszítve a keresztfára, mert az élet terhe, a nyomorúság, és próbák között a keresztyén ember is megkísérthető.
Igen fontos  a szüntelen Veled való kapcsolat, bizalom a testvéri közösségben egymás erősítése – Pál apostol is így vall a Róma levélben – egymás hite által épüljünk.
Nincs Robinson Crusói keresztyén élet, mert akkor egyedül elhal a hit.
Kérlek Téged, hogy a Te Szentlelked vezetése, és a bölcsességed elkérése által tarts meg, újítsd meg mindennap a mi hitünket, hogy belegyökerezve a kegyelembe, mindvégig megálljunk. Ámen (Trezsimama)


URam! Ésszel nem, csak szívvel tudom részben felfogni, mit is készítettél el mindazok számára, akik szeretnek Téged. Add, hogy kegyelmed ne vesszen kárba az életemben, s meghozza azokat a földi gyümölcsöket, melyeket Te látni kívántál már létezésem előtt is! Ámen


Uram! Földi megoldások után vágyódom, s nehezen értem, hogyan oldódhatnak meg másképpen. Add szívembe mennyei bölcsességedet, hogy meglássam a "fentit", és értsem a "lentit"! Ámen


Uram kérlek, segítsd a gyermekem! Adj Neki békességet a nehéz percekben!
Adj neki vigasztalást a mikor szívét "gyötri" a honvágy! Adj áldást hitet,
és reményt, mikor magányos lesz! Adj hitet, és reményt, mikor látszólag
minden el "veszett"! Uram kérlek, áldd meg őt, és add neki szeretetedet!

Ámen


URam! Kicsinységembe beleborzongok, ha teremtett világod nagyságára gondolok... Ölelj át kegyelmeddel mai is, hogy ne féljek benne, hanem felszabadultan szerethessek! Ámen

URam! Köszönöm az erőt, s a lehetőséget hogy munkámmal gondoskodhatom önmagamról, s szeretteimről! Add, hogy életemmel tudjak emelni másokat is, mindenek előtt Tehozzád, hogy azután sorsukat elfogadva, istenes életükkel ők is emelhessenek másokat! Ámen


Uram! Köszönöm Igédet! Amikor naponta olvasom, tudom, hogy Te szólsz hozzám minden során keresztül. Segíts, hogy komolyan vegyem hozzám intézett szavaidat és szavad világítson életem sötétjében. Ámen


Uram! Ne engedd, hogy szavaimmal bántsak és keserítsek! Istenem, formálj akaratod szerint, hogy szavaimon keresztül is adhassak! Add, hogy az ajándékozás készsége és öröme töltse be életemet, se ne engedd, hogy meggondolatlan szavaimmal elvegyek, s rövidítsek!

2019. április 2., kedd

Drága Úr Jézus!
Imádom a Te hűségedet, ami végtelen!
Türelemmel vársz reánk, és Te annak szeretsz bennünket, akinek a mennyei Atyánk alkotott.
Egyedi teremtményeid vagyunk, különböző testi-lelki ajándékokkal  megáldva.
Te a Veled való közösségre teremtettél bennünket, és a bűneset előtt minden nap láthattak téged az első teremtményeid.
Minket azóta elválaszt Tőled a bűn, és  ahogyan testben megszületünk ide a földre a Te akaratodból, úgy kell lelkiképpen is megszületnünk, újjá születnünk.
A testi ember nem érti, nem értheti, hiszen az írásban is meg van írva:
Jézustól kérdezi Nikodémus, hogyan lehetséges ez, mi módon  lehetséges ez vénfejjel  visszamenni az anyám méhébe? Bűnlátás, bűnvallás, bűnletétel, és aztán az Ő igájába hajtva a fejünket nap mint nap és felvéve a keresztünket, úgy engedelmeskedve a hívásnak, JÖJJ és Kövess Engem!
Akkor az Ő szeme látásában, az Ő akaratában, az Vele való úton járásban  halad az életünk a keskeny úton.
Nincs más út! Ne is  alkudj, ne próbálkozz, mert nem lesz igazi boldog hívő életed.
Nem lehetsz a boldog Isten, boldog gyermeke.
Isten nem hazudik, elmondja, hogy az Őt követés nagy nyomorúsággal jár, az a keskeny út az egyetlen lehetőség, amin járni kell. Ez a krisztusi tövisekkel, szenvedésekkel  kirakott út.
Nem lehet a tanítvány különb a mesterénél.
Így lehet az a reménységed, már itt a földön Reá nézve, Ő általa, Ő Benne, mert a Mennyei Atya  mindig az Ő engedelmes, győzedelmes Fiában lát téged, engem.
Engedj testvér, engedj ember, aki még nem döntöttél az élő örök egy Isten hívásának az Úr Jézusban.
Csak így nyered meg az életed, különben elveszett vagy! Köszönöm, hogy mindnyájunkat keresel! Ámen (Trezsimama)


Ha tied Isten, tied már minden – ez az ének járja át lelkem. Köszönöm Neked Uram, ezt a Krisztusban kapható békességet. Könyörgöm azokért, akik még ezt nélkülözik, hogy az övék is lehessen kegyelmedből. Ámen


Istenem! Mutass rá, leplezd le mindazt, ami utálatos előtted az életemben. Én Téged dicsőítve szeretnék élni, ez pedig nem megy önerőből. Naponta kérem áldásodat, vezetésedet! Ámen


Istenem! Segíts, hogy megnyíljak előtted, s életembe beengedjem szereteted fényét, s megláthassam ajándékaidat! ÁmenJó Istenem, olyan jól esik, hogy úgy beszélsz velünk, mint szerető szülő a gyermekével. Előtted a veréb is fontos, mert pontos szerepe van a nagy egységben, melyben mindent számon tartasz. Jó tudni, hogy ebben nekem is megvan a helyem. Hogy nem véletlenül ténfergek a földön, hanem egyenesen nekem készített feladat áll előttem, és te számon tartod még az egészségemet is aszerint, hogy mennyire felel meg elvégzendő feladatomnak. Téged kérlek, vezess rá arra a sajátos, nekem rendelt feladatra, hogy verébnyi értékű életem valódi értéket nyerjen. Akarok munkatársad lenni. Ha nem jól végzem, te irányíts, míg megtalálom a helyes módszert. Csak ne maradjak ki számon tartott gyermekeid közül. Ámen


/V.L./


URam! Add, hogy azt munkáljam,mai épít, s ne azt tápláljam, ami rombol! Ámen
Uram! Add, hogy szívemből soha ne fogyjon ki a hála - végtelen jóságodért! Ámen


URam! Hála tölti el szívemet, amikor a csodálatosan megteremtett Életre gondolok. Köszönöm az életemet, s szeretteim életét! Köszönöm az élet erejét, melyet kölcsönbe adtál nekem is, hogy szeretni tudjak általa! Add, hogy jól sáfárkodjam adományaiddal és minden ajándékodat felebarátaim hasznára, szeretteim, s a magam gyarapodására, s a Te dicsőségedre forgassak! Ámen


Uram, köszönöm keresztedet, amivel megváltottál, és köszönöm a nekem adott kereszteket, hogy a Te erőddel, alázattal hordozhatom és köszönöm a Jézusban elnyerhető üdvösséget. Ámen


Uram! Mennyi mindent gyűjtögetek! Felesleges, értéktelen, sőt romboló dolgokat is. Mint a harag, a rosszindulat. Szeretném ezeket eléd letenni és a keletkezett űrt szereteteddel megtölteni. Ámen


URam! Titkaidat ismertesd meg velem, hogy azokból erőt meríthessek! Ámen

Urunk, Istenünk, Teremtő Mennyei Atyánk! Te látod mindennapi küzdelmeinket, s gyakori kétségbeesett hadakozásainkat kihívásaink hullámai között. Kérünk, csendesítsd le körülöttünk a világot, hogy lelkünk csendességét mi is megleljük Tebenned! Ámen

2019. április 1., hétfő

Drága Jézusom, megvallom, hogy te igazán az Isten Fia vagy. Ámen


Jézusom! Te, aki a szívek és a vesék vizsgálója vagy, előtted nincsen titok.
Az  emberi természet mégis a bűneset óta – szüntelen öltözködik, hogy ki ne látszódjék a mezítelenségének rútsága. Magyarázkodik, össze-vissza hazudozik, takargat, védekezik, vádol, kifelé mutat – csak ne kelljen Önmagával, bűnös voltával szembesülnie. Minden kipróbál, és amikor már a nyomorúság völgyében van és minden tönkre ment életében – akkor “TALÁN” – kiált Hozzád.
Bár csak előbb tenné!
Fontos a keresztyén emberi magatartás, mennyire figyelünk egymásra, vagyunk egymás segítségére, lelkiképpen különösen, de bárhogyan  is
szükséges!
Isten minket egymásért is felelősséggel bízott meg, kötelesek vagyunk, főleg az életünk megélésével elsősorban, de szóval, szívvel is bizonyságot tenni Róla, Őt nem szégyellve.
Az életünk, ha erről beszél, világít és teljesen őszinte, még a nyomorúságunkat sem takargatva, akkor megnyílnak az emberek. Szégyellik a “hibáikat” – így szokták mondani és mondják, megpróbálom rendbe tenni az életem. De nem tudjuk.
Ebben kell segíteni krisztusi szeretettel, nem erőszakosan, nem tolakodva, az Urat előtérbe helyezve, elmondva Nekem hogy történt az életemben.
Máskülönben nem fog változás történni.
Én ezt megteszem, és aztán imádkozom, hogy a Szentlélek Isten végezze el  benne az Ő munkáját, mert mi csak eszközök vagyunk az Ő kezében.
Csodálatos, amikor lehet látni egy-egy ember életében, mit végez el az élő Isten Lelke.
Csak Ő tudja, ne hogy valaki magának tulajdonítsa.
Dicsőítsük a mi Urunkat, Istenünket, és higgyünk CSAK Ő Benne!
Ő felettébb minden megtehet és meg is tesz, ha kérjük, Ő sem erőszakoskodik.
Elfogadni az örök élet kínálta kegyelem  lehetőségét, nem kötelező, de akkor elkárhozol, mert a lélek az örök.
Indítsa Isten Szentlelke a szívünket engedelmességre. Ámen (Trezsimama)Jézusom! Te, aki a szívek és a vesék vizsgálója vagy, előtted nincsen titok.
Az  emberi természet mégis a bűneset óta – szüntelen öltözködik, hogy ki ne látszódjék a mezítelenségének rútsága. Magyarázkodik, össze-vissza hazudozik, takargat, védekezik, vádol, kifelé mutat – csak ne kelljen Önmagával, bűnös voltával szembesülnie. Minden kipróbál, és amikor már a nyomorúság völgyében van és minden tönkre ment életében – akkor “TALÁN” – kiált Hozzád.
Bár csak előbb tenné!
Fontos a keresztyén emberi magatartás, mennyire figyelünk egymásra, vagyunk egymás segítségére, lelkiképpen különösen, de bárhogyan  is
szükséges!
Isten minket egymásért is felelősséggel bízott meg, kötelesek vagyunk, főleg az életünk megélésével elsősorban, de szóval, szívvel is bizonyságot tenni Róla, Őt nem szégyellve.
Az életünk, ha erről beszél, világít és teljesen őszinte, még a nyomorúságunkat sem takargatva, akkor megnyílnak az emberek. Szégyellik a “hibáikat” – így szokták mondani és mondják, megpróbálom rendbe tenni az életem. De nem tudjuk.
Ebben kell segíteni krisztusi szeretettel, nem erőszakosan, nem tolakodva, az Urat előtérbe helyezve, elmondva Nekem hogy történt az életemben.
Máskülönben nem fog változás történni.
Én ezt megteszem, és aztán imádkozom, hogy a Szentlélek Isten végezze el  benne az Ő munkáját, mert mi csak eszközök vagyunk az Ő kezében.
Csodálatos, amikor lehet látni egy-egy ember életében, mit végez el az élő Isten Lelke.
Csak Ő tudja, ne hogy valaki magának tulajdonítsa.
Dicsőítsük a mi Urunkat, Istenünket, és higgyünk CSAK Ő Benne!
Ő felettébb minden megtehet és meg is tesz, ha kérjük, Ő sem erőszakoskodik.
Elfogadni az örök élet kínálta kegyelem  lehetőségét, nem kötelező, de akkor elkárhozol, mert a lélek az örök.
Indítsa Isten Szentlelke a szívünket engedelmességre. Ámen (Trezsimama)


Mennyei Édes Atyám! Szívem hálával van tele, mert olyan bőkezűen bánsz velem. Köszönöm Neked Drága családomat, pici fiunkat, férjemet, szüleinket. Köszönöm azt a szeretetlégkört, ami körül vesz. Kérlek, Te készítsd szívemet az elkövetkező nagyhétre, nagypéntekre, és a feltámadás ünnepére. Látassad meg velem újra és újra a te akaratodat, a te országodnak titkát, és a Te Szerelmes Fiadat. Kérlek, adj ébredést a családunkban! Te áldd meg húsvéti készülődésünket, és a Feltámadás ünnepét. Ámen.


URam! Add, hogy ne felejtsem el soha, hogy tanítványságra hívtál el! Ámen
Uram! Add meg nekünk mindennapi kenyerünket és munkáld lelkünk békességét, hogy ne tiltakozzunk, ha kihívások terhe nyomja vállunkat! ÁmenUram! Hálás vagyok Neked a feltámadás valóságáért! Bocsáss meg, ha kicsiny hitem miatt nem úgy tekintek előre, ahogyan szeretnéd. Munkáld bennem és tedd teljessé a feltámadás bizonyosságát számomra, hogy ennek őszinte, örömteljes bizonyságtevője is legyek szomorkodó embertársaimnak! Ámen


Uram! Hordozz, hogy terhet tudjak viselni én is! Ámen


Uram, Istenem, nekem is gyakran szorul ökölbe a kezem, mikor az önző, tudatlan vagy elbutított aljasság és gyűlölet tombolását látom. Talán kevésbé a magam sérelmei miatt, mint amikor tehetetlen emberek, saját népem, vagy éppen egyházad ellen támad a sokszor teljesen értelmetlen gyűlölet. Te, Uram, ráérsz, de én magam is nagyon vágyom a békés, szép életre, még inkább utódaim számára. Kérlek, Uram, ne várj sokáig. Hallgasd meg talán legnagyobb kérésünket földi életünkre, add, hogy úgy élhessünk, hogy ne gyűlöljünk senkit, és minket se gyűlöljön senki. Tudjuk, ehhez csodára van szükség. Ne pusztító tüzet, a hit csodáját ültesd be a gyűlölködő lelkekbe, hogy a te mosolygó szereteted uralja életünket. Ámen

/V.L./


Uram! Jóságod hűségre kötelez, s Te tudod, hogy olykor elerőtlenedem... Homályba vesznek céljaim, az örömös hegycsúcsról a kedvtelenség völgyébe csusszanok... Teremtő Istenem! Kérlek segíts meg nehéz pillanataimban, amikor úgy érzem, a létem kín, s a karakter-erősítő kihívások csapások. Örökkévaló Isten! Gondviselésed palástjával takarj be engem és szeretteimet, hogy Téged áldjunk örömmel életünk minden napján, s a Tőled kapott erőnkkel szolgálhassunk! Ámen


Uram! Segíts megkülönböztetnem a Neked való tetszést az emberek tetszésétől. Ismersz engem és tudod, hogy az utóbbira is törekszem, pedig csak az előbbi lényeges. Vezess engem a megalkuvást nem ismerő, Neked tetsző életfolytatásra! Ámen


URam! Titkaidat ismertesd meg velem, hogy megszabaduljak az önzésemből fakadó kísértésektől! Ámen

2019. március 31., vasárnap

Drága Mennyei Édesatyám!

Hálás szívvel köszönöm a gondoskodó szeretetedet, hogy vezeted, vigyázod az életemet, a családom és a közösségem életét. Köszönöm a tanításokat, most különösképpen azt, ahogy megmutattad nekem, hogy én is, mint a tékozló fiú bátyja, mindig a Te közeledben, a Te oltalmadban lehetek, Veled közösségben élhetem az életem. Bocsásd meg, ha ez természetessé válik, hogy néha elvész ennek a létnek a gyönyörűsége. Kérlek, Uram hordozz továbbra is a tenyeredben. Jézus érdeméért kérlek, újítsd bennem folyamatosan a szabadítás örömét. Ámen


Köszönjük Jézus Krisztus a bennünk való életedet, ezt a győzelmes életet. Áldunk azért, hogy Te éled ezt az életet. Kérünk, áldj meg minket, szólj még hozzánk, amire szükségünk van, add meg Igédben. Kérünk, készíts fel minket a szolgálatra, és hadd lehessünk boldog közösségben Veled és egymással. Ámen

(T.L.)


URam! Add, hogy jó és hűséges tanítványod lehessek, s ne a magam igazát, hanem a Te igazságodat keressem és éljem, életem minden napján! Ámen
Uram! Adj nekem nemes, szolgálni-tudó lelket, mindenekelőtt erőt és kitartást, hogy tetszésedre éljek, s egész életemmel embertársaim javát szolgálhassam! Ámen


Uram, Jézus! Te vagy az igazság és én vállalni akarlak bárki előtt. Ha kell szenvedni is akarok érted. Persze tudom, én se vagyok különb a fogadkozó és tagadó Péternél, de segíts megállnom a hitben és Téged hűségesen képviselnem. Ámen


Uram, Királyom!
Mindig szeretettel, de önmagunkkal szembesítesz, a mi bűneinkkel. A hamisságot, és a hitetlenséget fogalmazod meg bűnnek, ami elválaszt bennünket Tőled, és még az embertársainktól is.
Telve van az ember szíve félelemmel, legtöbbször hasonló bűnös emberektől félve vagy, hogy elveszítünk valami világi nagy lehetőséget és közben nyomorultul szenvedve lelkileg, testileg rámegy az életünk és megtapasztalhatjuk, hogy elvész, ami miatt nem vallottunk meg téged.
Emlékszem, amikor ebben megpróbáltál: fegyveres testületnél dolgoztam, és még akkor csak vallásos voltam, de kitudódott a beszédemből is, a lányomat is látták a templomba bemenni, és egy munkatársi összejövetelen hátulról, alattomosan támadva  megkérdezték, hogy tudom-e hogy a gyerekemet hol látták? Kérdeztem, hogy hol?  A templomban – jött a válasz.  Hála az Istennek már azt hittem, hogy a kocsmában, vagy valami rossz helyen – szóltam.
Én akkor nem tudtam, hogy a parancsnokom is ott volt egy helyen, ahol nem láthattam. Tovább feszítették a húrt, és kérdezték, mi lesz, ha kitudódik, mert ez itt tilos és a munkám elveszthetem! A gyermekem emberként egyedül neveltem.
Eltartott ez egy ideig, végül mondtam: Ha ezért elvesztem, akkor ad másik munkahelyet az Istenem!
Ekkor ki lépett a parancsnokom az eddigi helyről, és mindenki engem nézett, most mi lesz!??
Ő odajött hozzám, megpuszilta a fejemet és azt mondta: Olyan jó hogy Neked ilyen hited van, mert amiben én hittem abban csalódtam. Itt Isten drága kegyelméből összetört minden. Ma is jó erről másoknak bizonyságot tenni, mert a krisztusi szabadság, és a teljes szeretet kiűzi a félelmet a szívből. Örülök és boldogan vallom: Jézus enyém! Ámen (Trezsimama)


Uram! Könyörgök a lelkészekért, hogy ne kiszolgálni akarják a rájuk bízott gyülekezeteket! De könyörgöm a gyülekezetekért is, hogy el tudják fogadni a nekik szóló igei üzeneteket! Ámen


Uram! Némíts el bennem minden önző gondolatot, hogy szívemet megtöltse a Te szereteted, s felszabadultan szolgálhassam mindazokat, akiket mellém adtál és ezen a mai napon is elém hozol! Ámen


Uram! Segíts nekem megőriznem a Tőled kapott méltóságomat, hogy tetszésedre élhessem szolgáló életemet! Ámen


URam! Vedd el belőlem a készséget a rosszra, s erősíts meg a jó cselekvésében minden nap! Ámen