2020. január 11., szombat

Atyám hálát adok Neked, hogy nehézségeim közepette is jóságod vesz körül és nem a bajok uralkodnak rajtam, hanem szereteted. Ámen


Divattá váltál, URam... díszítő kiegészítő elemmé. Győzelmed jelét hordják fülben, nyakban, karon és bőrbe égetve, de szívükbe nem engednek be Téged... URam, szereteted nagyságával hajolj le mindannyiunkhoz, hogy pironkodjunk mindazért, mert ennyire eltávolodtunk Tőled, s nem akarjuk szereteted uralmát az életünkben! Megváltásod, magadhoz emelésed titkát engedd megélnünk hétköznapjainkban, hogy életünk derűs, boldog Rád mutató jellé váljék! Ámen


Istenem! A Te áldó szavadra van szükségem. E nélkül mit érek? Ezzel mássá lesz életem, más értelmet nyernek mindennapi küzdelmeim, örömeim és gondjaim is. Köszönöm Neked! Ámen
Istenünk! Szólni sem tudunk, amikor teremtett világod nagysága és tökéletessége feldereng lelkünkben! Csodálkozásunkat önzésünk töri meg, pedig nem kellene ennek így lennie... Kérünk, könyörülj rajtunk, szánj meg minket, hogy tudjunk élni teremtett világodban úgy, ahogyan azt Te Jóságoddal eleve eltervezted! Ámen


Istenem! Te látod, hogy most nem látok semmit... kételyek gyötörnek, hitetlenség kísért. Szereteted fényével gyújts világosságot életemben, hogy Neked tudjak élni, s szolgálatodban megtaláljam békességemet!
Ámen


Megváltó Krisztusom!

Te vagy a törvény,
s én magam a törvénytelenség.

Tégy, kérlek, alázatossá,
hogy ne kezdjem,
ne akarjam mentegetni magam!

Add, hogy a magam elveszettségében
naponként ismerhessem fel,
hogy Te vagy a menekvés.
Hogy Te vagy az egyedüli menekvés.

S a Veled megmenekülés csodája
indítson mindarra,
amit hitvallásként,
élet-bizonyságtételként
Érted,
valójában Általad,
tenni csak képes vagyok!

Ámen

/Hajdú Zoltán Levente/


Uram! A világ zaját halkítsd el kegyelmeddel, s szereteted szimfóniájának hangjaival szabadíts meg engem! Ámen


Uram, Jézus! Szelíden örvendező tanítványod szeretnék lenni. Taníts, terelj engem ebbe az irányba és add, hogy életem bármilyen alakulása Hozzád vigyen közel. A Tőled kapott örömet pedig szeretném felmutatni embertársaim számára. Ámen

Uram, köszönöm, hogy előtted a földrajzi távolságok is más mértékkel méretnek, mint emberként nézve. Nekem is szükségem van naponként az emlékezésre, hogy a mögöttem álló utat mindig tisztán lássam. Távolban élő szeretteimet, kérlek, hordozd kegyelmeddel. Ámen.URam! Szereteted által munkáld bennük az egységet! Ámen


Uram! Tisztogass bár bajjal olykor engemet, kegyelmeddel szenteld szenvedésemet… Tudom, javamra válik. Ámen

2020. január 10., péntek

Drága Megváltóm! Köszönöm, hogy Hozzád tartozhatom, hogy szorosan kapcsolódhatok Hozzád. Ez éltet, ez által teremhetek gyümölcsöket, mely Téged dicsőít és Rád mutat, embertársaimat pedig Hozzád vezeti. Növekedj bennem! Ámen
Istenem!
Köszönöm,
köszönöm,
köszönöm!
Ámen


Jézusom! Téged hirdetni, életem nagy feladata. Megtehetem ezt néhány fontos email továbbküldésével is. Add, hogy bármire van lehetőségem, éljek vele! Legyek bátor, vállaljam a visszautasítást is azért, hogy némelyek Hozzád találjanak! Ámen


Mennyei Atyánk! Zavarodott világból kiáltunk Hozzád. Mi zavartuk össze ezt a világot. Olyannyira, hogy mikor szentséged érint minket, akkor is csak azt tudjuk mondani: eredj el tőlünk, mert bűnösök vagyunk! De most így kiáltunk: jöjj hozzánk, ó, jöjj hozzánk, mert bűnösök vagyunk! Az életünk tele van semmivel. Fáradozással és kudarccal, betegségekkel és halállal, nagy-nagy nekiszánásokkal és elveszéssel. Óh, jöjj hozzánk, s kezdd velünk az újat, az új teremtést, az új életet! Csak te tudsz kezdeni velünk valamit – s te újat tudsz kezdeni velünk! Könyörgünk minden betegért – gyógyító kegyelmed áraszd rájuk. Könyörgünk a semmibe zuhantakért, munka nélkül, fedél nélkül, élet-lehetőség nélkül valókért – bőséged ne vond meg tőlük! Könyörgünk a világ népeiért – leginkább azokért a fiatalokért, akiket vezetőik harcba küldenek, ölni tanítanak, óh, jöjj hozzánk, s adj békességet a mi időnkben, Urunk! Könyörgünk a népek uraiért, elöljáróiért, hajlítsd szívüket bölcsességre és alázatra, mert te az alázatost felmagasztalod, de a kevélyeknek ellen állsz. Magyar népünkért is könyörgünk – egész éjszaka fáradoztunk, de nem fogtunk semmit: adj már békességet, adj nekünk egyességet, egyre néző szívet, méltóságot a határokon túl élőknek, vedd el nyakunkból az igát, adj boldog jövendőt, temetők helyett életet! S egyházadért is könyörgünk, áldd meg a Krisztus-követőket szerte e világon. Áldd meg anyaszentegyházad kis hajóját, mely Krisztusod szószéke, csodák csónakja, menekvés bárkája: hadd szóljon rajtunk keresztül is hívó szavad, újat kezdő akaratod: evezz a mélyre. Itt vagyok Uram: parancsodra kivetem a hálót! Ámen.
(Bogárdi Szabó István református püspök újévi imája)


Uram! A Te szavad mindig formál engem. Szeretném ezért többször olvasni és hallgatni. Add, hogy soha ne keményedjen meg szívem, ha a Te szavadat hallom! Ámen


Uram! Add, hogy jóság és békesség vezérelje életemet! Ámen


URam! Add, hogy mindig engedelmeskedni tudjak szereteted vezérlő fénysugarainak! Ámen


URam! Add, hogy vezetésedet elfogadjam, s hálás legyek mindazért, amit adtál! Ámen


Uram,
elvek és áramlatok,
akaratok és indulatok
bárhová is sodornák,
de add, hogy én mindig
higgyem, tudjam:
a Tiéd az ország!

Uram,
látod, hallod,
de sokan mondják,
hogy így akarom,
meg úgy akarom,
de add, hogy én mindig
higgyem, tudjam:
a Tiéd a hatalom!

Uram,
hát add, hogy levessük
végre mind
kivagyiságunk kínzó görcsét,
s népedként,
egy népként imádkozzuk:
a Tied, Uram,
a Tiéd a dicsőség!

Ámen

/Hajdú Zoltán Levente/


Uram, kezembe adtad ajándékként családomat, nemzetemet, egyházamat, melyek áldásaikkal mind megtartanak, megtarthatnak engem. Tudom, hogy rajtam is múlik, hogy el ne veszítsem őket, áldásaik ki ne hulljanak kezemből. Segíts, Uram, hogy hűséggel megőriztessem bennük! Ámen.URam! Szeretnélek értelemmel felfogni Téged, de nem tudlak. Add azért URam, hogy titkaiddal együtt szívembe zárhassalak! Ámen


Uram! Te látod, hányszor elmegyek csodáid mellett... Közömbösségemet csitítsd bennem, hogy jeleidet meglátva szívembe zárhassalak és dícsérhesselek Téged lelkem békességében! Ámen

2020. január 9., csütörtök

Istenem! Én hogy lehetnék szeretet, amikor a hozzám legközelebb állókat bántom a legtöbbször és a legmélyebben… De Te tényleg az vagy, a szeretet. Belőled óhajtok meríteni, hiszen a szeretni tudás tanítványi létünk ismertetőjele is. Ámen


Jézusom! Hogy mi közöm Hozzád? Nagyon is sok! Nélküled semmi. Általad használható eszköz, gyümölcstermő szőlővessző. Szeretnék teremni minél többet, de ez csak Benned lehetséges. Köszönöm a Veled való szoros kapcsolatomat! Ámen


Mennyei Édes Atyám!

Hálásan köszönöm Neked ezt a gyönyörű Karácsonyt. Köszönöm azokat az Igéket, és Ígéreteidet, amelyeket a szívembe ültettél ez ezen az ünnepen is. Olyan jó tudni Uram, hogy Te azt nézed, mi van a szívemben. Uram arra kérlek, hogy hitem cselekvő hit legyen, hogy ne csak megérthessem a Te szent akaratodat, hanem meg is tegyem, amit kérsz Tőlem. Bocsásd meg mulasztásaimat, hibáimat, indulataimat. Légy Velem a hét mindennapján, és add, hogy a Karácsony Örömüzenete betölthesse egész évben a szívemet. ÁmenÚr Jézus Krisztus!
Úrnak mondalak, Úrnak nevezlek.
De mégis olyan sokszor szabadítom fel magamat
a Te hatalmad alól.

Aztán megbánom. Mindig megbánom.
Utólag.

Pedig ha nem Te vagy az Úr
az életemben,
ebben az országban,
az egész teremtett világon,
akkor minden
relatívvá,
viszonylagossá válik.
Akkor minden értékét veszti.

Úr Jézus Krisztus!
Uram! Szabadítóm!
Kérlek, ments meg
nélküled-való önmagamtól!

… hogy szabad legyek.
Szabad:
a Te hatalmadba odaszánni az életem.
Szabad:
Téged tekinteni Úrnak, egyedüli Úrnak az életemben.

Hogy kesergő lemondás helyett,
örömteli reménységgé váljon az imádságom:
„Legyen meg a Te akaratod!”

Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/


Uram! Add nekem az újrakezdés lehetőségét, s tedd késszé szívemet, hogy meg tudjak bocsátani másoknak! Ámen
URam! Erőtlenségemben nagyon emberi vagyok... gyarlóan, végesen, bűnösen emberi. Erő híján nem nézek fölfelé, csak lefelé, s a tények egyre csak szorítják vergődő lelkemet. Istenem! Tudom, hogy Nálad van mindennek a megoldása, add hogy Hozzád hajolva kegyelmedbe szövődjön életem! Ámen


Uram, Istenem! A világ zsivajában oly sokszor elfelejtkeztem adományaidról, s benne arról is, hogy segítőtársat rendeltél mellém. Add, hogy felismerjem szeretetedet nemcsak a jóban, hanem a feladatos, próbás rosszban is! Létünk általad egymásba kovácsolt gyűrűit tartsd egyben kegyelmed révén, hogy ajkunkon soha ne a panasz szomorú virága nyíljék, hanem az Élet öröméé! Ámen


Uram, köszönöm, hogy lélekben jól körül tudom határolni önmagam, kétely nélkül vallhatom, hogy mely közösségeimet kaptam kezedből. Minden közösségemhez kaptam tőled megtartó gyökereket, védelmező határokat. Áldásaikért légy áldott! Ámen.


Uram! Köszönöm, hogy újra tudatosítod bennem: nem véletlenül adtad mellém családom tagjait. Nem véletlenül vagyok házastársa valakinek, és gyermekeim sem véletlenül tartoznak hozzám. Rám (is) bíztad őket! Segíts felelősségemet átéreznem és cselekvő szeretettel munkálkodnom szeretteim boldogságán! Ámen


Uram! Válj mindinkább valósággá életemben, hogy valóban élhessek! Ámen

2020. január 8., szerda

Irgalmas jó Atyám! Hálásan köszönöm, hogy ismét elérkeztem életemnek egy újabb esztendejéhez. Kérlek, Te mutasd az utat, hogy el ne tántorodjak. Terjeszd ki rám áldó kezedet és bocsásd meg bűneimet. A reménység, mely meg nem szégyenít, erősítse mustármagnyi hitemet. Legyen szemem előtt ez év minden egyes napján: Bízd Újra Életed Krisztusra.
Ámen

(L.M.)


Istenem! Ha nagyon bíznék Benned, akkor a hit lépéseit nem fontolgatnám hosszan, és olykor azzal a szándékkal, hogy keressem, nincs-e valami más út előttem. Szeretnék bízni Benned maximálisan, és hitben járva lépni előre napról napra! Ámen


Istenem! Hálás vagyok Neked azért, mert csak Benned láthatom önmagamat annak, aki valójában vagyok. Nélküled vagy sokkal többre, vagy sokkal kevesebbre tartanám önmagam, de Benned a helyemen vagyok. Használj így engem, amilyennek teremtettél és formálsz napról napra! Ámen
Istenem! Te látod milyen sok kívánságom van. Magam is jól tudom, hogy három emberöltő is kevés lenne azok megvalósításához... Uram, adj lelkemnek békét Tebenned, hogy azt kívánjam, ami nekem is javamra válik, másoknak is hasznára van, s a Te dicsőségedről tesz tanúbizonyságot! Ámen


Mindenható Istenünk, állíts helyre minket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megmeneküljünk! Ámen.


URam! Add, hogy mindig legyen annyim, amennyire szükségem van, s ne adj annyit, hogy szívem kevéllyé válva elforduljon Tőled! Ámen


Uram! Engedd, hogy játszhassam életemet úgy, ahogyan azt Gondviselő Jóságod által elrendelted! Adj nekem társakat, akik hasonlóan gondolkodnak, s éreznek, hogy megtapasztalhassuk a Benned való szeretet-közösség mindennapi örömeit! Ámen


Uram! Hálát adunk elhívó szavadért, s azért is, hogy naponta hordozol. Nélküled már rég visszafordultam volna, s ha nem erősítenéd meg naponta a szívemet a Te szeretetedben, akkor lelkemben már rég elhomályosult volna a cél... Uram, ne engedd, hogy letérjek az útról, amelyre állítottál, áldásoddal kísérj ezután is mindannyiunkat! Ámen


Uram, Istenem! Életem rövidke idejét a Te kezedbe helyezem, hogy minél többször megtapasztalhassam benne örökkévaló szeretetedet! Ámen


Uram! Olykor azt sem tudom, merre tartok, máskor meg kétfelé sántikálok! De elég volt ebből! Szeretnék úgy élni és arra tartani, amerre Te mutatod. Ez – csak ez – van javamra. ÁmenUram, te látod, hogy az én életemnek is milyen mellékvágányai voltak már, melyek annyi szépséget sem tartogattak, mint egy cethal gyomra. Mégis a kívánság, a kíváncsiság, az emberi hívás, a veled szemben való dac, az akaratoddal szembeni gyávaság oda vezettek. Köszönöm, hogy megkerestél, hogy kivezettél, hogy újra gyermekedhez méltó utakra állítottad lábam. Ámen.

2020. január 7., kedd

Drága Jézus! Hálaadással állok előtted. Hálát adok a karácsony öröméért, az ünnep békéjéért a csendességért, amit Veled tölthettem. Köszönöm, hogy emberként megszülettél értünk, hogy megments minket. Köszönöm, hogy naponta megszületsz a szívemben, kérlek, ne hagyd el ezt a lakhelyet és ne engedd, hogy bárki és bármi kitaszítson onnan. Világíts be szívem legrejtettebb zugaiba, hogy meglássam bűneimet melyekkel megbántalak Téged. Köszönöm a szeretetet, amit Te hoztál a szívembe és tovább tudom adni, de még inkább köszönöm azt a szeretetet, ami semmihez nem hasonlítható, ahogy Te szeretsz minket. Drága Jézus Szentlelked által kérlek, halld meg imámat: Ámen
(M.Márta)


Istenem! Add meg nekem a mai napon is, hogy meg tudjam különböztetni a természetest a természetellenestől! Ámen
Istenem! Angyalaiddal vigyázz reánk, s óvj meg minket minden gonosztól, hogy békességgel teljesíthessük akaratodat, s boldogan szolgáljunk egymásnak teremtett világodban! Ámen


Mindenható Atyám! Mennyire bele tudok ragadni a múltba, pedig nem kellene. Szükség van a visszatekintésre, a tanulságok levonására, de előre kell néznem. Taníts engem ennek bölcsességére! Jézusért! Ámen


URam! Add, hogy ne azon töprengjek, milyen lesz az odaát, hanem azt munkáljam, hogyan tudom kegyelmed által megvalósítani akaratodat - idelent! Ámen


Uram! Adj nekem látó szemet, s érző szívet, hogy észrevegyelek életem minden dolgában, s dicsérhesselek gondviselő jóságodért, felfoghatatlan szereteted hatalmáért! Ámen


URam! Alakítsd hitemet felelősen hordozó meggyőződéssé, hogy törvényeidet ne nyűgnek, hanem medernek, elvársaidat ne keresztnek, hanem emberségem kiteljesedésének lehetőségeként láthassam! Istenem, Te mindent megtehetsz, s még a rosszból is jót hozhatsz elő; könyörülj mindazokon, akik Hozzdá menekülnek! ÁmenUram Jézus! Megváltóm, Pásztorom, Őrizőm, Egyetlen Reményem, Utam, Igazságom és Életem vagy. Sőt, még ezektől is sokkal több! Köszönöm, hogy megtaláltál és nyájadhoz vezettél. ÁmenUram, köszönöm,
hogy ezt a mai napot is veled kezdhetem el!
Köszönöm, hogy úgy kapaszkodhatom bele
a Te kegyelmes szeretetedbe,
hogy emberi gyengeségeim ellenére
mégis bátran és bizalommal indulhatok
mindennapi tennivalóimra.

Kérlek, maradj velem,
erősíts szüntelen jelenléteddel engem!
Hogy a Te szavad világos,
útmutató igazsága vezessen
minden lépésemben.

Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/Uram, te bölcsességgel elrendelted e világ rendjét teremtése hajnalán. S tudom, e rendben nekem is helyet szabtál, irányt mutattál. Segíts, hogy céljaimat a te rendeden belül keressem. Ámen.Urunk! Köszönjük a gyermekeinket! Tőled kaptuk őket. Felelősségre, komoly céllal, feladatokkal! Segíts abban, hogy helyén tudjuk őket kezelni! Úgy, ahogyan az Neked kedves! Ámen


2020. január 6., hétfő

Atyám, mindennek Istene!

A Te közelséged csodálatos!Erre van szükségünk, ez az ami mindig hiányzik, még ha nem is tudjuk mire van szükségünk! Köszönöm, hogy Jézus Krisztus mindent eltűrt értünk. Segíts, hogy mindenki, aki most olvassa ezt az írást, Benned találja meg a boldogságot! Ámen

(Rodák Kinga)


Jézusom! Elgondolkodtat ma is az Ige: látják a tetteimből, hogy szeretet van bennem? Taníts engem szeretni, másokért élni! Ámen


Jó Atyám! Add, hogy ne csak úgy éljek bele a világba, hanem céltudatos gyermeked legyek. Kellenek a célok, mert azok nélkül nem tudja az ember, hogy hová tart. Én pedig tudom: az örök élet, az üdvösség a nagy cél, mely már itt a földön az enyém. Dicsőítelek érte! ÁmenKöszönöm, Uram, az erőt,
amivel megajándékozol.
Köszönöm, Uram, az egészséget,
amely emberileg alkalmassá tesz
tennivalóim elvégzésére.

Köszönöm, hogy mégsem csak
az emberi erőmben
és egészségemben bízhatom,
hanem Te vagy az,
akit segítségül hívva
munkáimba belekezdhetek.

Kérlek,
tedd értékessé és áldottá cselekvésemet,
azzal a tapasztalattal és bizonyossággal,
hogy mindennapi munkáimmal is
Téged dicsőítelek!

Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/


Türelmes ÚR!  Taníts türelemre engem is, kérlek!  Ne fizessek a rosszért rosszal. Ne a szemet szemért elvet kövessem, hanem a parázsgyűjtéssel foglalatoskodjak. Hadd lehessek a TE segedelmeddel,  a jóért jót és a rosszért is jót cselekvők tanítvánnyá  lenni! (M. S.)Uram! Add, hogy mindig követni akarjalak, s lássam lábnyomodat, ahová lépnem kell! Ámen


Uram! Bölcsességet kívánok, s Te szeretetet adsz, sikert álmodok, s Te áldásban részesítesz, bizonyítékokat keresek, s Te Megváltásban részesítesz... Uram, áldott légy mindezért! Ámen


Uram! Ha életem dolgaira tekintek, kérlek, adj jó nézőpontot. Olyat, mely neked tetsző, szerinted való. Taníts engem ebben is! Ámen


URam! Óvj meg engem a kísértő indulatoktól! Add, hogy szeretni tudjalak Téged, teremtett világodat, s benne magamat is, hogy őszintén szeretni tudjak másokat! Ámen


URam! Szereteted fényével oszlasd a szívekben és a fejekben a sötétséget, hogy ne a sötétség erői diadalmaskodjanak! Ámen

2020. január 5., vasárnap

Gondviselő Istenem!
Te ismersz engem, ismered az életemet.
Tudod, hogy mennyire szeretnék
tisztán és őszintén eléd állni,
szavaid engem megszólító közvetlenségében
veled találkozni.

De azt is tudod, hogy mennyi hibám, bűnöm,
nyilvánvaló, vagy leplezett emberi nyomorúságom
akadályoz meg ebben.

Az Úr Jézus Krisztusért kérlek,
kegyelmes szereteteddel fogadj el engem,
igéd megelevenítő üzenetével tisztítsd meg az életemet,
hogy – mintha rossz álomból ébrednék –,
ébredjek új reménységre, új életre: veled.

Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/


Hatalmas Isten!

Ragyogtasd ránk orcádat, légy velünk és ne engedd, hogy letérjünk a Te utaidról, így az ünnepek elmúltával sem! Nyisd meg szemeinket, értelmünket, szívünket, hogy hálával emlékezzünk a mögöttünk hagyott évre, még ha nehézségek, terhek súlya alatt rogyadoztak is térdeink! Kérünk téged Uram, adj reményt a reménytelenségben, hogy Benned bízva, hittel, örömmel és buzgósággal nézzünk a jövő esztendőre! Mert tudjuk, hogy mindvégig velünk voltál és velünk maradsz. Tiéd a dicsőség és a hatalom, örökkön-örökké. Ámen

(M.S.)

Istenem! Adj nekem látást, hogy szövetségkötésed szándékait felfedezhessem életem egén, s általad megújulva boldogan élhessek mások szolgálatában! Ámen


Istenem! Köszönöm Neked, hogy az élet csodájának részesévé tettél! Add, hogy lelkemben uralkodjék a Tőled jövő isteni szándék, s szeretni tudjam a világot, felebarátaimat, s mindazokat akiket bölcs végzésed szerint rám bíztál! Ámen


Istenem! Te nagyon sok lehetőséget adsz az újrakezdésre, amelyet én hálás szívvel megköszönök Neked! Segíts, hogy éljek, és ne visszaéljek a Tőled kapott lehetőségekkel! Ámen


Istenem! Te számtalan lehetőséget adsz életünkbe, s mi alig látunk meg belőle néhányat... Add, hogy ne a bírhatnámság, s a könnyebb lét ígéretének rózsaszínű szemüvegén át nézzük teremtett világodat, hanem meglássuk benne gondviselő jóságod embervilágot megtartó szivárványszíneit! ÁmenKegyelmes Isten!  Amikor úton járok és ezt a közlekedési táblát látom: stop, megállok. És amikor Te szólnál hozzám és azt mondanád: „ne tovább ezen az úton!” Vajon megállnék? És amikor Te szólsz hozzám: „állj!” akkor megállok? Taníts és vezess engem! Ámen / M. S. /


Mennyei Atyám! Hálás a szívem, ha arra gondolok, hogy Te nem tudsz nem szeretni engem. Pedig hányszor megbántalak, eltévelyedem az általad kijelölt útról. Te mégis, ennek ellenére is szeretsz. Én is szeretlek Uram, én erősségem! Ámen


URam! Add, hogy ne az én ábrándozásom alakítsa életemet, hanem a Te álmod!! Ámen


Uram! Bűntetésedet érdemeljük, mert eltértünk életet védő akaratodtól. Kérünk Téged, adj nekünk bölcsességet, hogy belássuk: Nélküled nincs jövőnk, nincs életünk, s visszatérjünk ahhoz a szeretethez, amire mindannyiónkat rendeltél! Ámen

Uram! Köszönöm hívó szavadat! Személyesen szólítasz meg újra és újra engem. Szeretnék mindig igent mondani Neked, mert az szolgál a javamra! Ámen

Uram! Te látod kelésemet és fekvésemet, rohanásomat, és küzdelmeimet, hogy az enyéimnek biztonságot teremthessek. Láttasd meg velem, hogy Nélküled semminek sincs értéke, de Veled együtt, s általad életem minden dolga tartalmat nyer. Ámen