2017. június 17., szombat

Istenem! Segíts túl látnom saját magamon és belesimulnom nagyságos terveidbe! Ámen


Mennyi Atyám! Hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a tiéd! Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint te: mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzon reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre oly nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb szent Fiadhoz. Ámen


Mennyei Atyám! Köszönöm a Tőled kapott céljait életemnek! Szeretnék ennek megfelelően élni napról napra! Céltudatosan, Rád tekintve, vezetésedet kérve! Ámen
URam! Add, hogy életemet méltósággal tudjam élni, s sorsom minden dolgában megcsillanjon szereteted fénye! ÁmenURam!Add, hogy szavaim - kegyelmed révén - mindig hitelesen csengjenek, s cselekedeteimben is megnyilvánuljon szereteted! ÁmenURam! Áldásodért könyörgök... Áldd meg szeretteimet közelben és távolban, légy népeddel, hogy megelégedéssel dicsőítsen Téged! ÁmenUram! Köszönöm hívó szavad! Hálás vagyok, hogy engem is hívsz magadhoz annak ellenére, hogy sokszor nem érek rá a Veled való kapcsolat ápolására. Pedig ez a legfontosabb kellene, hogy legyen életemben. Ez az egy szükséges jó, melyet senki el nem vehet tőlem. Ámen

Uram! Légy velem, hogy minden mást csak ráadásnak tekinthessek! Ámen


Uram! Szabadíts meg minket a gonosztól! Ámen


Uram! Tartozom neked és jó néhány embertársamnak. Bocsánatkéréssel. Milyen könnyen látom meg mások hibáit, és mily nehezen látom be a sajátjaimat. Pedig sok van belőle nekem is. Sőt, nemcsak hibáim, bűneim is vannak szép számban. Szeretném ezeket hamarabb észre venni és megbánva bocsánatot kérni Tőled is, és attól is, aki ellen vétettem. Adj nekem ilyen alázatos, Rád figyelő, engedelmes szívet! Ámen


Uram! Tudom, hogy félelmeimen keresztül is formálsz engem. Kérlek adj nekem türelmet és értő, bölcs szívet, hogy megélhessem emberlétem csodáját gondviselő szeretetedben! Ámen.

2017. június 16., péntek

Drága Mennyei Édesatyám!

Köszönöm a reggelt. Köszönöm, hogy megőriztél a családommal együtt ezen az éjszakán is. Köszönöm, hogy világosságodra, verőfényes napsütésre ébredhettünk, és Igéddel kezdhetem a mai napomat is. Köszönöm a szeretetedet, és köszönöm a hálás szívem jó érzését. Engedd Ó Uram, hogy tanításodat magammal vigyem a mai nap minden percében, hogy egyetlen pillanatra se feledkezzem meg Rólad, hogy mindig tudjam, kié vagyok. Őrizz meg Uram a gonosztól. Légy velem a világban ma is a Te kegyelmeddel. Köszönöm, ha ezt megteszed Jézus érdeméért. Ámen

URam! Add, hogy mindenért hálás tudjak lenni, s hálás szívvel tegyem kötelességemet, amire rendeltél! ÁmenUram! Időnként nem értelek, de hitben járva tudom, hogy Te mindig a legjobbat akarod és adod nekem. Ámen


Uram, Istenem! Te látod milyen sokszor teljesületlen kívánságok között őrlődöm. Kérlek Téged, végy körül szereteteddel és békességeddel, hogy meglássam azt, ami a életemben a legfontosabb, s lelkem épülését szolgálja! Ámen


Uram! Köszönöm, ha kérdezhetlek, de legalább ilyen fontos, hogy Te is kérdezz engem. Segíts nem könnyedén átlépni a válaszokon, hanem segíts abban, hogy átgondolt, megfontolt, megimádkozott válaszaim legyenek. Ámen

Uram Légy velem! Ámen.


Uram! Minél inkább vizsgálom világodat, amit teremtettél, annál inkább elcsodálkozom. Tökéletessége lenyűgöz, szépsége hatalmába ejt... Istenem, add meg nekünk, hogy szebben tudjunk élni a holnapban, mint ahogyan az a mában sikerült, s ha elkalandoznánk, terelgess vissza minket szereteted útjára, hogy egyszer megérkezhessünk Hozzád! Ámen


Uram! Naponta vétkezem. Bocsánatodra van szükségem. Segíts, hogy ne legyek önámító, aki azt hiszi nincs bűne. Legyek inkább őszinte bűnvalló, aki megtapasztalja a bűnbocsánat áldásait! Ámen


Uram! Szabadíts meg önző gondolataimtól, hogy embertársaim, legelőször is szeretteim javára élhessek! Ámen


URam! Tőled kapok mindent, s mindent vissza is veszel, hiszen minden, ami létezik a Tied. Add, hogy amit számomra juttatsz, azzal hűségesen sáfárkodjam, s betöltsem velük akaratodat, mások javára, s a magam boldogulására is! Ámen

2017. június 15., csütörtök

Fogadd el Uram szabadságomat, fogadd egészen! Vedd értelmemet és vedd akaratomat, emlékezésem! Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Én visszaadok Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korláttalan úr rendelkezésed! Csak egyet hagyj meg ajándékul: szeretnem Téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, és minden, de minden gazdagság enyém, más semmi sem kell. ÁmenKöszönöm kegyelmedet Uram, ami képessé tesz, hogy ezt a napot is lehetőségnek lássam, mely közelebb vihet Hozzád. Ámen


URam! Add, hogy ne szóljak hiábavaló dolgokat, s engedd mindig meglátnom, hogy Vigasztaló Lelkedet azért küldted el nekünk, hogy erőnek, szeretetnek és józanságnak lelke vezérelje mindennapi cselekedeteinket! ÁmenUram, arra kérlek, hogy vezess zsidókat Jézus Krisztus megismerésére. Uram, arra kérlek, hogy vezess muszlimokat Jézus Krisztus megismerésére. És végül, arra kérlek, Uram, hogy vezess keresztényeket Jézus Krisztus megismerésére. Ámen (Burns)


Uram! Erődet add nekem, hogy élhessek, szolgálhassak általa! Ámen


Uram! Kérlek segíts meg engem küzdelmeim között! Add, hogy Jézus áldozata erőt adjon mindennapjaimban, s hogy pislákoló mécses-életem szeretet-lángja ki ne aludjék! Ámen


Uram, köszönöm, hogy méltatlan létemre megállhatok előtted, és magaménak tudhatom a Mindenható Isten könyörületét! Bocsásd meg elbizakodott perceimet, amikor a világra hallgatva elhittem: a magam erejéből is képes lehetek bármire. Te látod mindenkinél jobban a szívemet, hogy sem jobb, sem tisztább nem vagyok senkinél. Hadd kérjem naponként a Szentlélek erejét, általa tisztíts és szentelj meg! Ámen.


Uram! Megtartó törvényeidet elfelejtettük, s a magunk útján jártunk. Istenem, látod hova jutottunk, pusztul körülöttünk teremtettséged... Újítsd meg lelkünket, hogy ne vesszünk el örökre, mert másban már nem reménykedhetünk csak Tebenned! Teremtő, Örökkévaló Isten! Légy velünk életünk minden dolgában, hogy élhessünk dicsőségedre! ÁmenURam! Tiszta örömöket adj nekünk, hogy felfedezhessük életünk minden dolgában a minket átölelő Szeretetedet! Ámen

2017. június 14., szerda

Édes jó Atyánk, köszönjük, hogy a te rendelésed számunkra nem a szenvedés, nem a nyomorúság, hanem a boldogság. Arra vágyunk mindannyian, mégis olyan szörnyen hiányzik egész népünk életéből. Bocsásd meg, hogy sokkal többet panaszkodunk emiatt, mint hogy bűnbánattal valljuk meg, milyen távol élünk a te rendelésedtől. Segíts, hogy panaszkodás helyett jól véssük eszünkbe és szívünkbe útmutatásodat, járjuk végig a boldogság keskeny útját. Tapasztalhattuk elégszer: ha csak egy kevéssé is megközelítettük előírt utadat, olyan jól esett, olyan hamar megéreztük a tőled jövő boldogság édes ízét. Segíts, hogy az töltse be egész életünket. És ha a körülöttünk nyomorgó világban háborúságot is kell érte szenvednünk, erőt adj, hogy megmaradjunk Krisztusnak, a boldogság egyetlen forrásának követése útján. Ámen

/V.L./


Istenem! Hálát adok Neked a testemért, az egészségemért, amire nem mindig tudtam, s tudok vigyázni. Segíts meg minden nap, hogy belássam, testem jóléte lelkem jólététől függ, s megelégedésem csak akkor lesz, ha Benned élhetek! Ámen.


Mindenható Örök Isten, ki az embert saját hasonlatosságodra teremtetted, és eleven lelket adtál neki, hogy Téged szeressen és uralkodjék teremtményeid fölött. Taníts meg úgy kutatnunk kezed műveit, hogy a Földet uralmunk alá vethessük, és hogy eszünk szolgálatodra erősödjék. Segíts Uram, hogy higgyünk abban, akit Te az örök élet tudományának hirdetésére küldtél. Kérjük Tőled mindezt a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen


Tartós boldogság? Igen, erre vágyom Uram! Tudom, Te vagy a forrása, s ha engem már megtaláltál, akkor mindez az enyém. Köszönöm Neked! De imádkozom a Téged még nem ismerőkért, hogy mielőbb kapcsolatuk, közösségük lehessen Veled! Ámen
URam! Add, hogy bölcsen tudjam vezetni életemet! Ámen

URam! Add, hogy futásomat akaratod szerint bevégezhessem, s hitemet kegyelmedből megtarthassam! Ámen

URam! Add, hogy ne cseréljem fel a múlandót az örökkel! Ámen


Uram! Adj nekem értelmes szívet, hogy akaratod szerint élhessem napjaimat! Ámen


Uram, azzal a bizalommal fordulok hozzád, amely tudja: a te ígéreteid soha el nem múlnak; a te szavad soha meg nem változik! Így kérlek, hogy áldásaidat ne vond meg tőlem se, ahogyan Jákóbot is kísérted rögökkel teli útjain! Kétségeim közepette segíts, hogy szavadból, hitemből, és az általad már oly sokszor megtapasztalt csodákból merítsek! Ámen.Uram! Hányszor hiszem azt, hogy én mindent nagyon jól tudok. Na, jó, ha nem is mindent, de elég sok mindent. Aztán nagyokat csalódok önmagamban, végességemben, korlátaimban. Köszönöm, hogy arra akarsz nevelni, hogy benned bízzam és rád bízzam életem dolgait. A kicsiket éppen úgy, mint a nagyobbakat. Áldalak érte! ÁmenUram! Itt vagyok, kérlek szólj, hozzám, mert hallgatni kívánlak! Ámen


Uram, Te vagy az én Atyám! Félreteszek minden félelmet, s bizalmamat megerősítem Benned. Hozzád megyek, és te magadhoz ölelsz. Köszönöm, hogy örökbe fogadtál. Segíts, hogy megpihenjek istengyermekségem tudatában. Ámen

2017. június 13., kedd

Drága Mennyei Atyám!

Hála és köszönet van a szívemben azért a jóságos szeretetért, amit újra és újra megtapasztalhatok. Bocsásd meg, amikor kis és nagy csodákat egyszerűen természetesnek, vagy megérdemeltnek gondolok. Segíts abban, hogy életem - és minden megváltott gyermeked élete - bizonyságtétel lehessen Rólad, Jézusunk érdeméért. Ámen


Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám! Vezess mindig a Krisztus útján, és add, hogy ne hamis váradalmaim legyenek, hanem mindig a megfeszített és feltámadott Jézusra tekinthessek! Ámen


Köszönöm Igédet Uram, mely nemcsak másoknak, hanem nekem is sokat jelent! Vezess általa napról napra! Ámen

Uram! A Te nagyságod, erőd, hatalmad, kegyelmed mindennél nagyobb. Nem is értem, miért szoktam aggódni és idegeskedni. Taníts rád néznem és akkor a viharok között is látom erős karodat, mely kicsiny életemet felemeli és tudja, hogy mire van leginkább szükségem. Ámen


URam! Add, hogy szereteted által élhessek, a Tőled kapott szabadságban! Ámen

Uram! Egymás közötti távolságainkat Te hidald át szereteteddel, hogy megtaláljuk életünk értelmét és célját - hétköznapjainkban is! Ámen

URam! Kegyelmedben bizakodom, nem magamban. Segíts meg, légy velem! Ámen


Uram, neked köszönöm, hogy nemcsak nyomorúságok voltak életemben. Voltak szépségek, eredmények, örömök. Te ajándékoztad azokat nekem. Sokszor volt szép a munkám, s jó volt örülni eredményeimnek. Jó volt úgy dolgozni, hogy nem csak magamért. Jó volt örömöt szerezni társamnak, gyermekeimnek, barátaimnak. Jó volt érezni, hogy vannak, akik szeretnek és bíznak bennem. Bocsásd meg, ha néha káröröm is volt bennem, mikor láttam, hogy egyesek hogy fenik rám a fogukat, de te ott voltál és őket szégyenítetted meg, nem engem hagytál szégyenben. Tudom, mindez nem az én érdemem. Te vontál magad mellé, te adtál erőt jó munkához, te segítettél, ha jót próbáltam tenni. S én boldogan vallom, nem volt hiábavaló, hogy szerettél engem. Add, hogy ezután se legyen az. Tedd eredményessé bennem és munkámban a te erődet. Ámen

/V.L./


Uram! Olykor nagyon nehéz nekem elviselni másokat, meg magamat is... Kérlek segíts rajtam, hogy szeretni tudjam azokat is, akiket inkább kerülnék! Ámen


Uram! Sok terhet kell hordoznom, de a Te erődben bízva képes vagyok elhordozni mindent. Kérlek azért, ne büntesd makacsságomat, szeretetlenségemet és hitetlenségemet, s ne nézd azt mennyire önző vagyok! Terelgess engem magadhoz, s add, hogy vesszőcsapásaidból is megértsem akaratodat és beteljesíthessem a nekem szánt napokat a Te rendelésed szerint! Ámen.Uram, Te gondoskodó Isten vagy. Kérlek, avatkozz be mostani gondjaimba. Légy mindig jelen a szívemben, és láss el azzal, amire szükségem van, hogy legyőzzem a félelmemet. Ámen

2017. június 12., hétfő

Hatalmas Istenem, köszönöm az igét, a biztonságot. Én is a Te népedhez tartozom, gyarló szolgád, de a Te szolgád vagyok. Szomorúan látom, mekkora erők, milyen legyőzhetetlen hatalmak állnak akaratod ellen. Milyen tehetetlen a néped velük szemben! Hányszor ijedünk meg, hányszor nem merünk szembeszállni erős földi hatalmakkal. Tudjuk, hogy úgy kellene, a fogunk csikorog, mégis beadjuk a derekunkat, amikor a pénz, a hatóság, a munkánk főnöke olyanra kényszerít, ami ellen a lelkiismeretünk tiltakozik. Olyan jó olvasni, hogy a Te akaratod minden emberi acsarkodás ellen biztosan megvalósul. Adj erőt, hogy ezt ne csak a Szentírás mellett, de akkor is tudjuk, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, és adj bátorságot, hogy akkor is vállalni tudjuk a hűséget igazságod mellett! Ámen
/V.L./


Szólj Uram! Én hallgatok... Ámen


Uram! Add a Te bocsánatodat, hogy élhessünk általa! Ámen.


Uram! Elfordultunk Tőled, s most kétségbe estünk! Segíts, hogy visszataláljunk Hozzád, s áltlad megpróbáljuk jóvátenni azt, amit makacsságunk miatt elrontottunk! Ámen

Uram! Felelősen gondolkodó és élő szülőkért imádkozom! Olyanokért, akik gyermekeik lelki nevelésére is tudnak és akarnak odafigyelni. Add, hogy én is köztük legyek és minél többen legyünk! ÁmenUram! Hálával áldozom előtted. Mennyi áldást kapok tőled. Elmondani, megszámlálni sem lehet. De megköszönni igen. Próbálkozom vele – naponként. Ma szeretnék hálásabb gyermeked lenni. Olyan, aki látja a jót, amit Te adsz, aki látja a rosszban is az áldást, mert abban is benne van. Köszönöm, hogy kereshetlek és a tied lehetek. Ámen


Uram, Jézusom, segíts, hogy szívem megszabaduljon a gonoszságtól, az álnok, gondolatoktól. Ajkamat ne hagyják el képmutató, hazug szavak. Nyíltságommal, őszinteségemmel szolgálhassam a Te ügyedet halálomig. Ámen
Uram, nyisd meg a hitünk szemeit és erősítsd meg a szívünket, hogy lássuk a láthatatlant és eszerint éljünk! ÁmenURam! Sokszor szeretnék elbújni előled, s a világ elől, de nem tudok. Add, hogy felfedezhessem nap mint nap gondviselő jóságod jeleit, s félelmek nélkül élve, szüntelen áldjam Nevedet! Ámen
URam! Taníts utaidra, hogy tudjalak követni Téged életem minden napján! Ámen


Urunk, tégy eggyé minket a fontos dolgokban! Ámen.

URam! Tégy szabaddá a szeretetre! Ámen

2017. június 11., vasárnap

Drága Úr Jézus Krisztus!

Bocsáss meg, hogy teret engedünk az ördögnek, és hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Félünk az egyre magasabbra törő áraktól, félünk a holnaptól, félünk a jövőtől, félünk a betegségektől. Sorolhatnám még tovább egészen a pozíciónkig. Urunk! A szánkkal nagyon jól tudjuk, hogy TE minden napnak az URA vagy, tudjuk, hogy TE NEM VÁLTOZOL! TE tegnap, ma és mindörökké ugyanaz maradsz! Bűnként veszünk tudomást a félelmeinkről, tisztíts meg, és vedd el ezeket is tőlünk, kérünk! Add, hogy ne csak a szánkkal valljunk Téged Urunknak, hanem adjuk át Neked teljesen magunkat, mindenestől. A szívünk összhangban legyen a szánkkal és érezzük, hogy Nálad teljes biztonságban vagyunk, hiszen Te nem a félelemnek a lelkét adod, hanem a szeretetét, és a szeretet kiűzi a félelmet. ÁMEN


/Szalma Józsefné/


Teremtő Atyám! Add meg nekünk, hogy felismerjük a jót és az igazat emberekben, e világi törvényeinkben a Te Igéid szerint megvilágosodva. Ámen

(Peternics Mihály)


Uram! A veled való közösség megélése oly sokat jelent nekem. Köszönöm, hogy megszólíthatlak, rendszeresen kereshetlek. Akaratod, vezetésed fontos nekem. Ma is mutass utat számomra! Ámen

URam! Add, hogy megtaláljanak Téged mindazok, akik életüknek tartalmat, célt kívánnak és keresnek! Ámen

Uram! Hányszor sopánkodom azon, hogy kevesen járnak, járunk a templomba! Pedig nem ez a megoldás. Három dolgot én is hozzátehetek mindenképpen a gyülekezet életéhez. Imádkozom érte! Bizonyságot teszek Rólad másoknak! Családom tagjait szeretettel invitálom. Köszönöm megértett iránymutatásodat! Ámen


Uram! Köszönöm hogy küldtél mellém segítőtársat, s megajándékoztad kapcsolatunkat. Uram, áraszd ki kegyelmedet mindazokra, akik keresik önmaguk hiányzó részét, hogy közös életükkel Téged szolgálhassanak! Ámen

Uram, köszönöm, hogy megajándékoztál a mai nappal. Segíts, hogy ki tudjam fejezni megbecsülésemet drága barátaim és családom iránt, és biztató szavakat mondjak nekik. Jézus nevében, Ámen.


URam! Köszönjük a szerelemet, melyen keresztül megajándékozol minket. Add, hogy ne feledkezzünk meg gondviselő jóságodról akkor sem, amikor eljönnek a 'nem-szeretem' napok! Add, hogy bölcsek tudjunk lenni, amikor pezsgő életünk ritmusa alábbhagy, s végül örök rendelésed szerint szép lassan hervadásba hajlik! Ámen

Uram! Óvjál és védjjél ezután is!
Ámen.

Uram! Sokszor hibáztam, bánom. Kérlek segíts meg, hogy nevedet dícsérhessem életem minden napján! Ámen


Uram! Te látod, mennyire szűkén vagyok az időnek... Későn fekszem, s korán kelek, mégsem tudom úgy élni életemet, hogy minderre elegendő időm legyen. Kérlek Téged, segítsd meg mindennapjaimat, hogy küzdelmeimben meglássam; nemcsak földi céljaim élérést munkálom, hanem mennyei akaratodat is meg kívánom élni, embervoltom kiteljesülésére! ÁmenUram, visszapillantva szomorúan látom, hányszor választottam a halál útját, haragomban, vágyaimnak szabadságot engedve, csak a bűnös nyereségre nézve. Ne engedj a halálba! Nézd gyengeségemet, bocsásd meg bűneimet, add vissza életem eltékozolt lehetőségeit! Bűneimet bánva állok előtted. Tudom, nem kell meghalnom. Krisztus életet szerzett nekem is, csak el kell fogadnom. Adj, Uram, világos értelmet, hogy lássam meg az élet, a Tőled kapható élet szépségét, csodás lehetőségét olyan tisztán, hogy erőm legyen visszautasítani a bűn minden csábítását. Hadd lássam mindig magam előtt Krisztus szerető pillantását, amint biztat: megszereztem neked, ne dobd el, válaszd az életet! Gyenge vagyok, úgy kérlek, Te adj hozzá erőt! Ámen


/V.L./