2010. május 21., péntek

Urunk, Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy megmentettél minket a halálból, hogy veled együtt élhessünk örökké, a te szeretetedből és kegyelmedből. Ámen.


Urunk, kérünk a társadalmi különbségek enyhítéséért. Azért akinek van, hogy adjon, és aki szűkölködik, kaphasson. Kérünk Téged, hogy ne legyen semmiféle uralkodás egymáson. Adj erőt Urunk az igazságért harcolóknak és kellő bölcsességet, cselekedeteket a cselekedetek és megfelelő szavak véghezviteléhez. Ámen


Urunk, kérünk add, hogy le tudjuk küzdeni emberségünk korlátait, kétkedéseinket és ellenvetéseinket, és hogy képesek legyünk bizalommal a te kezedbe letenni életünket! Ámen.


Urunk! Segíts meglátni életünkben azt, amire nemet kell mondanunk. Önmagunkért. A Veled való kapcsolatunkért. A csend ne zavarjon bennünket, hanem áldott legyen az számunkra és békességünk forrása a Krisztusban. Adj csendességet Atyánk ma is! Ámen


Urunk! Te jó vagy. Hadd ismerjünk meg téged! A te szereteted és jóságod minket is jóra indít. Te óvj meg a gonosz utaktól. Ámen.


Urunk, védj meg minket minden napon és légy nekünk jó Pásztorunk!
Uram, szeretném Neked adni összetört életem, s kérlek, fogadd el bűneimet! Köszönöm, hogy a legtökéletesebb áldozatot érettem is bemutattad a kereszten. Ámen


Uram, te vagy a Krisztus. Te vagy minden kezdete és vége. Ámen.


Úristen, mennyei Atyánk! Tőled kapunk szüntelenül
mindenféle jót bőséggel, és te őrizel meg minket
kegyelmesen naponként minden gonosztól. Kérünk téged,
add nekünk Szentlelkedet, hogy mindezt teljes
szívünkkel, igaz hitben felismerjük, és kegyes
jóságodért s irgalmadért hálát adjunk most és örökké.
Jézus Krisztusért, a te Fiadért, ami Urunkért. Ámen.
(Luther)


Urunk abban a hitben és bizalomban élhetjük mindennapjainkat, hogy ha valahol igazságtalanság történik, Te ott vagy és helyreállítod. Tudjuk, a Te ítéleted nem emberi, így nem emberi gondolkodás szerint teszed azt, hanem a Te akaratod szerint. Kérünk Urunk azokért, akik gonoszat gondolnak, tudjuk, Te azt jóra véled fordítani. Légy Te az ő őriző pásztoruk, hogy belátásra térjenek. Ámen


Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy abban a pillanatban, amikor döntenünk kell, helyesen tudjuk mérlegelni a dolgokat! Nagy ára lehet egy-egy felelősségteljes döntésnek, ezért kérünk légy mellettünk megtartó erőddel Mennyei Édesatyánk. Segítsd, kérünk azt a „bolondot” is, aki még nem látta meg a Te dicsőségedet, hogy észrevegye milyen fontos a Veled való közösség. Ámen


Urunk! Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor nem figyelünk oda igédre. Lelkünk ilyenkor olyan, mint a sziklás föld. Nyisd meg szívünket igéd meghallására, és add, hogy termékeny talajba hulljanak a te mennyei magjaid! Ámen.


Urunk! Hiteles vezetőkért imádkozunk Hozzád! Kérünk, adj ilyen embereket minden közösség élére. Legyen az család, gyülekezet, falu, város, vagy akár egy egész ország. S add, hogy mi is élen járjunk ebben a nem kis feladatban a magunk helyén, ott, ahová állítottál! Ámen


Urunk imádkozunk gyermekeinkért! Tanítsd és vezesd őket az ő útjaikon mindennap! Légy azokkal, akiket gúny ér az iskolában, mert nem a modern világ csábításai szerint élnek és gondolkodnak. Tedd őket áldássá, Lelkedet úgy várják. Vezesd őket, hogy később jó példaképpé váljanak és az Igéd fényében élhessenek. Ámen


Urunk Istenünk! Oly gyakran esünk kétségbe, kiáltozunk, vádaskodunk: miért? Add nekünk békességedet, hogy életünkkel téged szolgáljunk, készek legyünk a jóra, azt tegyük, ami előtted kedves, és dicsérjünk téged. Ámen.


URUNK, ISTENÜNK! ŐRIZŐ PÁSZTORUNK!
TE látod, mennyi baj, veszély leselkedik ránk és embertársainkra magunk és mások ügyetlensége, felelőtlensége, bűnei miatt. Őrizz meg mindnyájunkat a technika áldásai és átkai között. Hadd bízzuk Rád útjainkat, céljainkat, idegrendszerünket és eszközeinket is. Könyörülj rajtunk és rohanó utitársainkon - kegyelmedért! Ámen.


Urunk, Istenünk! Szükségünk van rád életünkben. Nem szeretnénk veled szembehelyezkedni, sőt óhajtjuk, hogy velünk jöjj életünk minden ösvényén! Áldásod és kegyelmed legyen velünk ma is! Ámen


Urunk, Istenünk! Te újabb esélyt adtál e nemzetnek, hogy igaz úton járjon, szabadulhasson a hazugoktól, a pénz és hatalom bálványait imádóktól. Igazságos ítéletet hozz rájuk, hogy ők is belássák törpeségüket, és alázattal éljenek tovább, megbocsátást kérve tőled és a megalázottaktól. Ámen
(P.M.)
Uram, kérlek téged, add meg nekem, hogy sohase feledkezhessem el a te kegyelmedről! Hiszen az éltet, az ad végső célt életemnek. Szentlelked vezetése alatt éljek, úgy, mint aki nem hiába kapta kegyelmedet. Ámen.


Uram! Ki adtad a múltat,
Szerezted a jövőt, mutattad az utat;
Légy lámpásunk sorsunk éjjelében,
Élhessünk e szerető Tenyérben
Hűst adó fényed alatt,
Néhány társunk ki maradt
Hű és kedves előtted,
Kikért az ég kárpitját szőtted,
S Fiad testét törted,
Szövetséget hoztál köztünk, s Közted.
Építs várat Ígédből ,
Kőből, vérből, keresztből…
Segíts rút szívünknek hálát zengeni
Maradék magyaroknak megmenekedni.


Uram, köszönjük, hogy nem vagyunk, egyedül, hogy szerető testvéreket adtál mellénk, és hogy szerető Krisztust adtál értünk. Ámen.


Uram! Köszönöm, hogy a nagyobb utat te tetted meg felém. Kérlek lelked által, segítsd az első lépést megtennem! Ámen.


Uram, Krisztusom! Hálás vagyok neked azért, hogy megváltásod által képessé tettél engem arra, hogy szeretni tudjalak téged, az Atyát, minden embertársamat és azt a feladatot, amit elém célul kitűztél. Tudom, hogy a magam erejéből még a legkisebb parancsolatot sem tudnám megtartani. Add, Uram, a te végtelen és kegyelmes szeretetedet! Ámen.


Uram, legyen meg rajtunk a te akaratod!


Uram, ne légy távol tőlem, siess segítségemre!


Uram! Olyan jó, hogy szeretettel figyeled minden lépésünket, hogy számon tartod örömeinket és nyomorúságunkat! Áldunk ezért a gondviselő szeretetedért!


Uram, olyan sokszor kilátástalannak látom a helyzetemet, az elkeseredés tölti be szívemet. Köszönöm, hogy ilyenkor szeretettel lehajolsz hozzám. Add, hogy megértsem biztató szavaid,adj tiszta látást a bűnöktől elhomályosult szememnek és adj hálát szívemben azért a kegyelemért, amit érdem nélkül rám áraszt véghetetlen szereteted. Ámen
(BM)


Uram! Segíts, hogy előtted való helyességgel tekintsek gyermekeimre! Nem az enyémek ők, hanem a tieid! Tehát nekem fokozatosan el kell engednem őket és hagynom kell, hogy önállóak legyenek. Szeretetem nem lesz kevesebb akkor sem, ha már fizikailag távol lesznek tőlem, de segíts ezt jól elhordozni és feldolgozni. Továbbá adj erőt ahhoz, hogy megtaláljam a hasznosságot családomban, gyülekezetemben! Ámen


Uram, szereteteddel teremts békét bennem, mely beborítja életem. Ámen.


Uram! Szeretnék Rólad bizonyságot tenni. A Te erőddel, a Te Lelkeddel. Ajándékaidat csak eltékozolni tudtam, s nem akartam emlékezni, hogy egyszer meg kell állnom ítélőszéked előtt. S egyszer az elvégzett és el nem végzett munkáról be kell számolnom. Köszönöm a kegyelmi időt, hogy ma még Eléd járulva kérhetem újra ajándékaidat, s állíts feladatom végzésének helyére. Ámen
Uram, add nekem a szeretetet: vezessen az úton,
a hitet, hogy lábam ne inogjon,
a reményt, hogy csalódás ne érjen,
és szívemben a te tüzed égjen!
Ne engedd, hogy lángom ellobbanjon,
Amíg olajlámpásodat tartom!
(Amy Carmichael, indiai misszionáriusnő)


Uram, add vissza nekünk a te szabadításod örömét!


Uram! ! Ámen


Uram áraszd az egész világra irgalmad határtalan kincseit!


Uram, egyedül te vagy jó, igaz és szent. Mindent te adsz, mindent te töltesz be. Emlékezzél irgalmasságodra, és töltsd be szívemet kegyelmeddel, hiszen nem akarod, hogy üres maradjon, amit alkottál. Ne fordítsd el tőlem arcodat, ne vond meg tőlem vigasztalásodat. Ámen.


Uram, hálát adok neked, hogy felismerhetem saját gyengeségemet, hibáimat, bűneimet. Köszönöm, hogy tudok kiáltani. Köszönöm, hogy meghallgatsz és meg is akarsz szabadítani. Hálát adok, hogy meg tudom köszönni. Ámen.


Uram hozzád emelkedem lélekben!
Benned bízom, Istenem,
ne szégyenüljek meg,
ne nevessenek ki ellenségeim!
Senki se szégyenüljön meg,
aki benned reménykedik,
azok szégyenüljenek meg,
akik ok nélkül elpártolnak tőled!
(Zsoltárok 25:2-3)


Uram! Hozzád menekülök. Köszönöm, hogy bár szívem elítél engem, te nagyobb vagy az én szívemnél. Ámen.


Uram, ígéreted hatalmas és emberi ésszel fel sem
fogható, kegyelmed viszonozhatatlan. Köszönöm, hogy
részesülhetek belőle még akkor is, ha nem mindig
értem. Add, hogy ennek az örömhírnek a tudatában
tudjam élni az életemet, és mások felé is az
evangéliumok igazságát sugározzam! Ámen.


Uram irgalmazz, Krisztus kegyelmezz, Uram irgalmazz! Ámen.


Uram Istenem, kérlek, segíts, hogy bizonytalanságom helyett bízzak, önzés helyett segítsek. Uram adj erőt, hogy szeressek. Ámen.


URam Jézus! Köszönjük Neked az életet, azt, hogy megváltottál és nem hagysz el bennünket. Köszönjük, hogy feladatot adsz, hogy ezt másoknak is elmondhatjuk, az örömöt, hogy Te élsz! Köszönjük, hogy napról napra gondoskodsz rólunk. Segíts valóban minden nap felvenni mindegyikünknek a saját keresztjét, és követni Téged. Olyan jó, hogy Te még ezt a keresztet is segítesz vinni. Köszönöm, hogy vannak olyan napok, mikor a karjaidba veszel. Hála Neked Istenem! Ámen
Teremtő Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég. Jöjj közénk Szentlelkeddel, és teremtsd újjá bűnbeesett lelkünket! Tisztíts meg minket mennyei fényeddel, és vezess bennünket az örök élet vizének forrásához! Ámen.


Teremtőm, jöjj és tisztíts meg, teremts újjá! Életnek Kenyere, jöjj!


Ujjongj Istennek, egész föld! Zengjétek dicső nevét! Magasztaljátok nagy dicsőségét!


Úr Jézus, te, aki békességet, áldást, nyugalmat, dicsőséget, gazdagságot, üdvösséget és életet szereztél nekünk, kérünk, töltsd be mindennapjainkat! Add, hogy rád figyeljünk, hogy békességszerző munkádat hálás szívvel befogadjuk, és veled éljünk egész életünkben! Ámen.


Úr Jézus, tedd szívünket fogékonnyá a te igéd megértésére! Ámen.


Úr Jézus Krisztus! Nyisd meg a szemünk, hogy lássuk a te világosságodat!


Úr Jézus Krisztus! Sötét ez a világ, és nem akarjuk észrevenni a te fényedet! Világíts rá bűneinkre, hogy azokat letehessük a keresztedhez, hogy aztán teljes fényeddel világíthass rajtunk keresztül embertársaink felé. Ámen.


Úr Jézus Krisztus! Tedd nyilvánvalóvá tetteidet személyes életünkben, hogy minden dolgunk a te dicsőségedre legyen!


Uram, add, hogy szeretetedből éljek. Ámen.


Uram! Add, hogy úgy élhessek, hogy te látszódj minden cselekedetemben! Kérlek, tedd magad láthatóvá az életemben, hogy minden pillanatban úgy éljek, hogy kész legyek téged fogadni! Ámen.


Uram, add ma is kegyelmedet, hogy életem dicsérhessen téged!


Uram, add minden népnek, minden nyelvnek, minden nemzetnek örök evangéliumodat!
Örök Atya, felajánlom Jézus Legszentebb Vérét, egyesítve az összes ma megünnepelt szentmisével, az összes lélekért a Purgatóriumból, az egész világ bűnöseiért, ez egyetemes Egyház bűnöseiért , a körülöttem lévő és a családomban lévő bűnösökért! Amen.


Örvendezek, Atyám, szereteted felett, hálát adok neked nagy irgalmadért!


Segíts, Uram, hogy szemeimet feléd fordítsam! A te kezed munkája látszódjék meg az enyémen is! Ámen.


Szent József , az egyetemes Egyház pártfogója , őrizd családjainkat!


Szent Kereszt, légy az én fényem! Uram, ragyogtasd ránk Arcod Fényét!


Szent Mihály arkangyal, Jézus Királyságának védnöke a Földön, oltalmazz minket!


Szent őrzőangyalok, mentsetek meg a gonosz lélek minden cselszövésétől!


Szentlélek Isten, törj be a hallgatásomba, tedd teljessé csendességemet!


Szerető Mennyei Atyánk! Töltsd el szívünket a te szereteteddel!


Szerető Urunk! Áldunk az új napért, az új kegyelemért, az élet csodájáért. Formálj jó tetszésed szerint!


Szerető Urunk! Ne engedd, hogy elborítsa lelkünket a gonosz indulat! Szentlelked hatalmával tápláld szívünkben a te szeretetedet. A te szereteted éltet minket, Urunk. Jöjj, szerető Atyánk, és vedd hatalmadba szívünket, hogy másoknak is továbbadhassuk mindazt, amit tőled kaptunk. Ámen.


Tedd szívünket termékeny szántófölddé!
Mindenható Isten, aki egyszülött Fiad élete árán felemelted az elesett emberiséget: engedd, hogy híveid örvendezzenek abban a reménységben, hogy akiket megmentettél az örök haláltól, kegyelmedből újjászületetten, új életben járnak. Ámen.


Mindenható Isten! Egyszülött Fiad halálával végleg eltörölted a bunt, megtörted a halál uralmát, és Jézus feltámasztásával az örök életet adod mindenkinek. Add, hogy e hitben megálljunk és nevedet szüntelenül dicsérjük! Ámen.


Mit Isten ad énnekem, mind jó az nékem!


Mutass utat az élet rengetegében, Istenem!


Nálad lehetetlen, tudom, semmi nincsen. Nyújtsd kezedet, mely hűn vezet, szüntesd bajom, bús sóhajom, Te örök szeretet! (Tranoscius énekeskönyv)


Nyisd fel a szemem hálaadásra, Uram!


Ó,bűn nélkül fogantatott Mária ,imádkozzál érettünk, akik hozzád menekülünk!


Ó, Istenem, bocsásd meg vétkeinket, gyógyítsd sebeinket, újítsd meg szívünket, hogy egyek tudjunk lenni Veled!


Ó, Jézus, Istenünk, keresztre feszített Megváltónk, adj tüzes szeretetet, hitet és bátorságot testvéreink megmentésére!


Ó, Jézus, ments meg , Szent Édesanyád könnyeiért!


Ó ,Jézus, minden nemzet /nép/ Királya , a Te országod legyen elismerve a Földön!


Ó, Vér és Víz, amely Jézus Legszentebb Szívéből kiömlöttél, mint számunkra az irgalom forrása,bízom Benned!
Mennyei Atyám! Te vagy az, aki látod minden nyomorúságomat, ismered minden bajomat. Kérlek, ne méltatlanságomra nézz, hanem kegyelmed szerint légy hozzám irgalmas, Fiadért, a mi Urunk Jézus Krisztusért. Ámen.


Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk a feltámadás örömüzenetéért. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket a bűnben, kétségek között. Köszönjük, hogy üdvbizonyosságunk lehet. Hadd tudjunk erre Húsvét után is emlékezni, hadd járja át szívünket, hogy minden vasárnap ünnepelhessük a feltámadást és ezen örvendező életet élhessünk. Ámen


Mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy e világ gyalázata nem tart örökké. Adj nekünk erőt hitben várni szent Fiad, hogy hívő életünkkel dicsőítsük a te neved! Köszönjük, hogy minden velünk kapcsolatos eseményt látsz, s tudsz. Köszönjük, hogy dicsőségedben lehetünk mi is. Ámen.


Mennyei Atyánk! Köszönjük neked Fiadat, a mi fényünket. Add, hogy lángoljunk a te ügyedért! Ámen.


MENNYEI ATYÁNK! Szereteted mérhetetlen gazdagsága, megáldott életünk felükről való ajándékai mellett eltörpül ennek a világnak minden kincse és kínálata. Köszönjük Neked, amit üdvösséged előlegeként máris ideadtál nekünk s mindenkinek, aki Hozzád folyamodik: bűneink bocsánatát, lelkünk békességét, a szolgálat örömét és az örök élet reménységét. Ámen.


Mennyei Édesatyám! Áldalak és magasztallak a naponta megtapasztalható szeretetedért. Azért a szeretetért, amivel nap, mint nap lehajolsz hozzám. Azért a szeretetért, hogy Jézus Krisztust adtad nekem is, értem is helyettes áldozatul. Hálás szívvel mondok köszönetet az új életemben eltöltött 15 évért, és azért is, hogy Te ma is munkálod a szabadítást - és másokat is megszabadítasz - a megkötözöttségeikből. Köszönöm a kegyelmet. Köszönöm a vezetésedet. Köszönöm, hogy veled élhetek. Óh, Uram add, hogy mindig engedelmes gyermeked lehessek, a Te dicsőségedre. Ámen


Mennyei Édesatyám! Hozzád kiáltok kegyelemért, és bocsánatért. Bocsásd meg nekem Uram, hogy a testi nyomorúságomnak engedve megfeledkeztem arról, hogy Isten gyermekéhez nem méltó a panaszkodó száj. Köszönöm, hogy figyelmeztettél, köszönöm, hogy rámutattál erre. Köszönöm, hogy visszahelyeztél a helyes látás világosságába, és nem hagytál beletespedni az önsajnálat és a sajnáltatás csapdájába. Hálás vagyok, hogy újra láthatom végtelen szeretetedet. Ámen


Mennyei Édes Atyám! Köszönöm Neked a mindennapi védelmedet. Köszönöm Neked, hogy Te vagy az, aki tollaiddal betakarsz minket, és a Te szárnyaid alatt találhatunk oltalmat. Nagyon hálás vagyok neked azért is, hogy Te vigyázol az Afganisztánban szolgálatot teljesítő hitvesemre, és olyan jó tudni, hogy az Ő életét is te őrzöd. A kisfiam is a te oltalmad alatt van, és így vidám az életünk. Drága Krisztus, kérlek, bocsásd meg az indulataimat, taníts meg arra, hogy amikor bántanak, akkor is tudjak szelíd maradni. Taníts a Te utadra, és adj örvendező szívet a nehéz napokon is. Atya, Fiú, Szent Lélek Isten. Ámen


Mennyei édes Jó Atyám, csordultig van hálával a szívem, mert gondviselő kegyelmed által megérezhettem az elmúlt héten is azt a nagy szeretetet, mellyel csak Te tudsz körülvenni bennünket. Gyenge hitünk ellenére fogod kezünket és vezetsz a jó úton, megóvsz a nehéz küzdelmekben. Oly jó a Te forrásodból merítkezni és felüdülni, mely erőt ad az elkövetkezendőkhöz. Segítsd, Urunk minden gyermekedet, hogy megtapasztalhassák azt, hogy „Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez".(ZSOLT,145,9) Engedd, hogy az elkövetkező héten is a Te dicsőségedet hirdessük. Ámen.
(L.M.)


Ments meg minket a kárhozattól, Urunk, vezess minket utadon igéd örök fényével. Térítsd meg lázadó szívünket kegyelmeddel, hogy mindenkor téged szolgáljunk és örömhíredet hirdessük embertársaink javára és üdvére. Ámen.


Mi Atyánk, kérünk, hallgasd meg mindenkor könyörgésünk. Ámen.


Milyen nehezen látjuk meg, hogy mindaz, ami körülvesz minket, mind dicsőségedet hirdeti. Hogy hihetném akár egy pillanatig is, hogy bármikor is vetekedhetnék veled. Hadd üljek le csendben melléd, imádva téged, hogy meghalljam, amit mondani fogsz nekem! Ámen.
Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk!


Köszönöm, hogy Veled járhatok folyton Drága Mesterem, s hogy szívem mindennap gyönyörködhet benned! Mivel mindennap sok döntést kell hoznunk, igeneket és nemeket, hajlamosak vagyunk rosszul választani. De Te Uram, jól ismered az elménk gondolatait, s szívünk sok-sok titkát! Add, hogy a mi igenünk igen, a nemünk tényleg nem lehessen! Óvj meg minket a rossz döntésektől, hogy mindig a Te tökéletes akaratod szerint tudjunk cselekedni és dönteni. Uram, én csak olyan dolgokat szeretnék cselekedni, mondani, amelyek Neked tetszőek. Olyan döntéseket szeretnék meghozni, amelyek az Igéd szerint valók, s Tőled jövőek. Adj nekem halló füleket, látó szemeket, hogy mindig tudjak figyelni a Jó Pásztor vezetésére, s ne tévelyegjek az úton. S ha néha el is kóborolok, köszönöm, hogy megkeresel, s visszaviszel arra az ösvényre, melyen járnom kell. Ámen!
(Baksa Lívia)


Krisztusunk, segíts minket arra, hogy szent tested tagjai legyünk. Ámen.


Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt. (Zsolt 57,10)


Maradj velünk Uram, és szenteld meg a Kárpát medence minden lakóját!


Mária Szeplőtelen Szíve, imádkozzál értünk, most és halálunk óráján!


Megváltó Krisztusom! Bevallom neked, hogy életemben magam akartam megszerezni a biztonságot, úgy, ahogy nekem tetszett. Győzz meg, hogy csak tenálad van az igazi megnyugvás és áldásos élet. Tedd a szívemet bizonyossá, hogy vigyázol rám, s nem kell árvának lennem. Ámen.


Megváltó Urunk! Köszönjük minket megelozo, kitartó szeretetedet! Add, hogy tudjunk a te örömhíredbol élni, a szavadnak hinni és bovelkedni. Ne engedd, hogy átaludjuk hívásodat és biztató szavadat! Ámen.


Megváltó Urunk! Ne hagyd, hogy a ránk váró terhek alatt összeroskadjunk! Add, hogy hozzád tudjunk kiáltani segítségért, és ne a magunk erejében bízzunk! Ámen.


Mennyei Atyám, add, hogy ne féljünk belévetni magunkat a te ismereted és szereteted tengerébe, mert ebben a mélységben honol az üdvösség. Ámen.


Mennyei Atyám! Dicsérlek téged, aki az eget és földet teremtetted, akitől minden jó származik. Kérlek, némítsd el bennem az aggodalmaskodást, az elégedetlenséget, és emlékeztess atyai jóságodra. Add, hogy gyermeki hittel és bizalommal tudjak hozzád fordulni. Add, hogy meglássam szeretetedet és nagyságodat, s ezáltal a nehéz könnyűvé, a lehetetlen lehetségessé váljon. Ámen.


Mennyei Atyám, Jó és Irgalmas Atya, Neked ajánlom fel magamat, Neked ajándékozom magamat!
Jézus, Mária, szeretlek Titeket! Mentsetek meg minden lelket!


Jézus, te, aki a belsőmbe látsz, mozdíts ki engem üres tespedtségemből! Add, hogy meghalljam hívó szavad, és kövesselek téged a szeretet-teljesítés útján! Vezess engem naponként magadhoz! Ámen.


Jézusom! Köszönöm, hogy te vagy az én Pásztorom, és óvod a nyájat, aminek én is tagja vagyok. Ámen.


Jöjj Szentlélek, és újítsd meg a Föld színét!


Jöjj Úr Jézus, add békességedet, hogy megtapasztaljuk: az élő Úr vagy te!


Jöjj, Uram Jézus!


Jöjj, Uram! Szólíts meg! Hívj követésedre!


Jöjj, Urunk, reménységed add nekünk, hogy új életünk legyen!


Jöjjön el a Te országod Uram, legyen meg , a Te akaratod!


Kegyelmes Istenünk! Kérünk, adj nekünk erőt ahhoz, hogy engedelmeskedhessünk neked, és mindenkor a te utaidon járhassunk! Támogass bennünket minden napon, hogy ne a saját akaratunkat kövessük, hanem valóban legyen meg a te akaratod. Ámen.


Kegyelmet és békességet szerző Urunk! Jó veled
indulnunk mindennapjaink kusza útjain, közelségedben
lennünk örömünkben, bánatunkban, s tudnunk, hogy
amikor közösségben vagyunk veled, áldásod kísér
bennünket. Ha még mi el is kószálunk mellőled, kérünk,
ne fordulj el tőlünk. Szólíts bennünket igéddel, mások
bizonyságával, evangéliumod éltető erejével! Legyen a
tiéd az örök imádat és magasztalás mindenkor! Ámen.


Könyörgök hozzád, Uram, szakaszd el lelkemet a sok hiábavalóságtól. Ne engedd, hogy a világ betöltse egészen az életemet. Taníts meg arra, hogyan változtassam a szegénységet Benned való gazdagsággá, a veszteséget Általad való nyereséggé. Adj megnyugvást ma is abban a hitben, hogy ennek a múlandó életnek is Te vagy az Ura. Ámen
Istenem! Köszönöm az édesanyámat! Áldásaid sokasága, gondviselésed számtalan jele mutatkozott és mutatkozhat meg rajta keresztül. Köszönöm szeretetét, jóságát, fáradhatatlanságát, önzetlenségét, mely értem és testvéreimért történt. Áldd meg őt késői öregkorában is! Adj sok örömet számára gyermekeiben, unokáiban, dédunokáiban is! Ámen


Istenem! Légy velem, ezen a napon is!


Istenem, minden napomat tőled kapom ajándékba, hogy hozzád juthassak közelebb. Töltsd be kegyelmeddel életem! Ámen.


Istenem, minden Vígasztalás, rendezd békességben napjainkat és áraszd ránk Szent Lelked szeretetét!


Istenem! Nagy vagy te, és mégis rám nézel, halandóra.
Add, hogy tekintetem rád nézzen szüntelen. Ha
elfordulnék tőled, mutasd elém keresztedet, hogy
bánjam bűnömet, és visszataláljak hozzád! Ámen.


Istenem, szeretlek és mindent köszönök Neked!


Istenem! Szeretném vállalni az életet, amit kaptam toled. Szeretnék hitbol élni és meglátni csodáidat. Te vidámítod meg az életem. Csodálatos vagy. Ismertesd meg velem önmagadat, vágyom közelségedre! Ámen.


Istenünk, add meg nekünk kegyelmesen, hogy eljussunk dicsőséged látására!


Jézus és Mária szeretetben egyesült Szíve, védjetek meg!


Jézus Krisztus, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. (Jel 1,5-6)


Jézus Krisztus, szentek reménye, híveid gondviselője, Benned bízóknak Istene! Áldott legyen szent Neved, mindenektől Istenséged! Mitőlünk is ezt érdemled. A mai nap is a mi lelkünket kártól, veszélytől testünket megtartottad életünket. Ételünket és italunkat megadtad, munkáinkat megáldottad dolgainkat. Ó, mi Istenünk! Lelkünket Neked ajánljuk testünket. Parancsoljad szent angyalaidnak, hogy azok tábort járjanak, mi mellettünk vigyázzanak! A sötétségnek fejedelme, lelkünk, testünk ellensége ne ártson Ördög serege! Bűneinkért ránk jöhet ő, lelkünket, testünket gyötrő betegségtől légy megmentő! Jézus Krisztus! Igazság napja, éjszakának is csillaga! Légy lelkünk fényes bajnoka, hogy holnap is még szent Atyáddal dicsérhessünk teljes szívvel! Ámen
(Egy idős asszonytestvérünk hétfő esti imája)


Jézus Krisztusunk kérünk téged, segíts meg minket, hogy ne keressünk más utat, mint a kereszt útja, amely által üdvösséget szereztél nekünk. Ámen.
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy az örök életet adod nekünk. Élő reménységet adj szívünkbe, hogy bátran megálljunk a hitben minden baj és kísértés közepette. Hogy amikor újra eljössz, elnyerjük az igazság koronáját az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.


Hálával dicsőítünk téged, mennyei Atyánk, hogy megemlékezel népedről. Nem hagysz minket egyedül, gondoskodsz rólunk, segítségünkre sietsz a bajban. Te vagy a mi megmentőnk. Ámen.


Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra!


Halld meg, Uram, a hangomat és szabadíts meg!


Imádlak Uram Jézus, és magasztallak, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot!


Imádunk téged, Megváltó Jézusunk, aki a kereszted által legyőzted a bűnt, feltámadásod által pedig a halált is. Élő Isten Fia, hozzád kiáltunk! Te vagy az építők által megvetett kő, aki szegletkővé lettél, add, hogy egyházad élő köveivé lehessünk! Országunk jelenlegi és jövőbeni vezetőiért imádkozunk hozzád, add, hogy az igazság ismeretére eljussanak, és annak megvalósításán fáradozzanak. Kérünk téged mindazokért, akik betegségben, szomorúságban, öregkori magányban és otthontalanságban szenvednek, add, hogy feltámadásod a vigasz és a megerősödés forrása legyen! Ámen
(Szalma Józsefné)


Irgalmazz nekem Uram, irgalmazz nekem!


Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban! Ámen (Szószéki áldás)


Isten szentjei, mutassátok meg az Evangélium útját!


Istenem! Bocsásd meg, hogy számunkra sokat jelent a külső, és sokat a látszat. Add, hogy még fontosabb legyen, ami belül van. Ámen.


Istenem! Csöndesen tartom a kezemet feléd, és csöndesen is várakozom! (Szent-Gály Kata: Imádságtöredékek)


Istenem! Hadd áldjalak téged, hogy pásztorbotoddal vezetsz. Tudom, hogy a dorgálás is javamra van, nem engedi, hogy letérjek ösvényedről. Köszönöm, hogy sohasem hagysz magamra, mert te tudod, én vezetésed nélkül rögtön eltévednék. Ámen.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké!


Drága Istenünk! Elénk adtad az élet és a halál útját.
Segíts minket, hogy az életet válasszuk!


Drága Mennyei Atyám.
Áldalak és magasztallak a reggelért. Köszönöm a nyugalmas éjszakát, és a tavaszi verőfényt. Köszönöm a hálától túlcsorduló szívem érzetét azért, hogy tudhatom Te vagy életem védelmezője, a kegyelem kiárasztója. Köszönöm Uram, hogy most amikor nehéz, a nehéz, Te most is velem vagy, és segítesz elviselni. Segítesz megmaradni a veled való közösségben. Köszönöm, hogy nem adsz ki, hogy megóvsz még önmagamtól is. Atyám! Köszönöm, hogy csendességben lehetek veled, hogy megtapasztalhatom naponta, és ma is a gondoskodó szeretetedet. Köszönöm az embereket, akiket mellém adtál, a Családomat, és a Testvéreket. Kérlek Uram, óvd meg Őket is a gonosztól, Jézus érdeméért kérlek. Ámen


Drága mennyei Atyánk, lelkészeinkért imádkozom, hogy a nyájat azon az úton vezesse, melyet elkészítettél számunkra. Vezessen bennünket a tiszta vizű forrásokhoz, és üde legelőkre, hogy biztonságban élhessünk. Erősítsd meg Őket, hogy bölcsen és jól végezhessék szolgálatukat. Ámen


Drága Úr Jézus Krisztus! Te készíts fel minket visszajöveteledre!


Drága Úr Jézus Krisztus! Világíts be szívem legmélyébe a te igazságod fényével!


Drága Urunk! Köszönjük, hogy életre hívsz, és biztatsz igéddel, hogy kegyelmet találunk érted és általad. Add, hogy bele merjünk kapaszkodni ígéretedbe, legyőzve kicsinyhitűségünket és elítélő szívünket. Vágyunk növekedni a bűnbocsánat örömében, s ezáltal a te, mások és önmagunk szeretetében. Kérünk, add, hogy kegyelmedből élő gyermekeidként a bűnbocsánat örömhírét közvetíthessük még sóvárgó testvéreink felé. Ámen.


Ébreszd és erősítsd bennünk a hit éleslátását, hogy megláthassuk az erőtlenségben a te erődet, a bolondságban a te bölcsességedet, a gyalázatban a te dicsőségedet!


Egyedül erőtlen vagyok, de ha te támogatsz, Uram, szárnyra kelek! Ámen.


Erőt kértem az Úrtól, -
s ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam, -
és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam, -
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,
hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem, -
és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.
Szeretetre vágytam, -
és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
hogy segítsek rajtuk.
Kegyes jóindulata helyett
alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit nem kaptam, amit kértem,
és mindent megkaptam, amire szükségem volt.
Meghallgatta imádságomat.


Gyermek Jézus, bocsáss meg! Gyermek Jézus, áldj meg!


Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. (Zsolt 118,21)
Atyánk, köszönjük, hogy jó a testvéreinkkel egységben lenni. Ámen.


Az ember ebben a világban, amilyen a világ, csak úgy
tud tovább élni, ha mélyen hiszi, hogy nem marad olyan
amilyen, hanem olyan lesz, amilyennek lennie kell.
(Ima a német Losungenből)


Az ő kegyelmének és irgalmának köszönhetek mindent, ami vagyok, és amim van, igen, az ő drága vérének és verejtékének. Szolgálja tehát, ha Isten is úgy akarja, minden az ő dicsőségét, örömmel, tiszta szívvel. (Luther)


Az Úr az én kősziklám, váram és megmentőm. (2Sám 22,2)


Az Úr életben tartott bennünket,
és nem engedte, hogy meginogjunk.
Istenünk, te megpróbáltál minket,
megtisztítottál, mint tűz az ezüstöt.
Kerítőhálóval ejtettél csapdába,
de kivezettél, és felüdültünk.
Áldjátok, népek, a mi Istenünket,
fennen hirdessétek dicsőségét!


Az Úr legszentebb gondviselése, bízunk Benned bajainkban!


Az ÚR szeretete betölti az egész földet! Ámen.


Bizalom és Remény Anyja, Neked ajánlom magamat, Rád bízom magamat!


Bocsásd meg vétkeinket. (Mt 6,12)


Dicséret és köszönet minden percben, Jézusnak a Legszentebb Oltáriszentségben!


Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Ámen.


Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Ámen. Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet.
A Gondviselő
Köszönöm a boldogságot édes Istenem,
Hogy így kézen fogva jársz énvelem.
Csak én nem látom, sokszor bőkezű kedved
Mi a mennyei ajándékkosárhoz enged.
Már itt, a különös múlandóságban
Hempereghetek kegyelmed árjában,
Mondod: „Ember talmi örömök után futsz”
Későn eszmélek, el sem bírom, mit adni tudsz.
Sokszor orrom előtt van bölcs válaszod
S én világtalanul tapintom tanácsod,
Mert szívem bezárom lustán, bután
Hogy majd rájöjjek sok év után
Öledbe fogsz, drága Uram
Gyöngéden ringatsz, míg tart földi utam.


A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram halld meg hangomat!


A mi Urunk Jézus Krisztus szent szenvedése, ments meg minket!


Add, hogy lássak. Ne fussak meg gyáván a feladat elől, amit te adtál, s ami én magam vagyok. Ámen.


Add, Uram, hogy le tudjak mondani vasról és fáról azért, hogy meg tudd nekem mutatni, mire jó az arany és ezüst. Ámen.


Add, Uram, hogy ne csak olvassam igédet, de értsem is, és eljusson hozzám üzenete! Ámen.


Adj Uram több türelmet, és bölcsességet az élethez minden embernek.


Atyám! Engedd meglátnom, hogy nélküled árva vagyok!


Atyám! Köszönöm a te Fiadat, aki letörli minden könnycseppemet!


Atyám! Olyan nehéz ebben a világban különbséget tenni jó és rossz között. Ne engedd, hogy a Sátán becsapjon minket a világ színeivel és ízeivel! Adj erőt lemondani a számodra utálatos dolgokról, és így tarts ébren, vigyázva, míg a te szent Fiad visszajön! Jövel, Uram Jézus! Ámen.


Atyánk! Életet adtál, de mi elfelejtettük, hogy kitől kaptuk. Mikor életet adtál nekünk, magad adtad vele. Segíts, hogy lássuk ne csak életünket, hanem benne téged! Ámen.


Atyánk, Istenünk, a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Adj Urunk mindenkinek ebből a kenyérből, és használj fel minket is. Hadd lehessünk lelki táplálékod továbbadói a mindennapokban. Tudjunk odafigyelni másokra és ne csak a mi terített asztalunkra gondoljunk. Taníts irgalmasságra, mert csakis a Te áldásoddal végezhetjük ezt a szolgálatot tiszta szívvel és lélekkel. Ne tudja a jobb kezünk, mit cselekszik a bal. Legyen számunkra természetes a másokon való segítés! Kegyelmedből kapunk erőt mindenre, kérünk, vezess minket e gondolat szerint a mai napon. Ámen

2010. május 18., kedd

2010. május 16. C év, Húsvét, 7. vasárnap Urunk Mennybemenetele (Nepomuki Szent János) A nap liturgikus színe: fehér

1. Hogy az Egyház a mai világban is tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról, kérjük Urunkat!

2. Hogy Jézus mennybemenetele erősítse hitünket és reményünket, hogy szabad utunk van a szentlélekben az Atyához, kérjük Urunkat!

3. Hogy Jézus mennybemenetele világítson rá minden ember értékes voltára kérjük Urunkat!

4. Hogy Jézus mennybemenetele nyissa meg szívünket a Szentlélek ajándékainak befogadására, kérjük Urunkat!

5. Hogy halálunk órája mennybemenetel lehessen számunkra is, kérjük Urunkat! pap: Urunk, Jézus Krisztus! Szentlelked erejével segít minket, hogy veled járva életünk útját mindig megtapasztaljuk jelenlétedet, és majdan veled együtt lehessünk a mennyei dicsőségben. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.1. Hálát adunk a mai napért, irgalmadért és jóságodért, amellyel gondot viselsz az egész világra. Hogy alkalmas eszközeid legyünk az evangélium terjesztésében, hallgass meg, Urunk!

2. Az apostolokkal és Máriával, Édesanyánkkal mi is egy szívvel-lélekkel imádkozunk naponta a Szentlélek kiáradásáért! Hallgass meg, Urunk!
3. Őrizd meg élő folytatásodként az Egyházat, hogy még vallási beidegződéseink se álljanak sose az Örömhír terjedésének útjába! Hallgass meg, Urunk!
4. Adj Egyházadnak mindig olyan vezetőket, akik a zűrzavarok közben is meghallják és elevenen közvetítik akaratodat, s akik által mi is eleven kapcsolatban maradunk a Szőlőtővel! Hallgass meg, Urunk!
5. Erősítsd meg papjainkat az állhatatosságban és a hűségben, hogy hivatásukban az élet értelmét lássák és megéljék! Hallgass meg, Urunk!
6. Nepomuki Szent János közbenjárására is ajándékozz meg minket a bűnbánat kegyelmével! Hogy a kiengesztelődés szentségével mindig tiszta szándékkal, nagy bizalommal és irántad való hálával éljünk! Hallgass meg, Urunk!
7. Adj Szentlelked által tisztánlátást a sokfelé ágazó, áttekinthetetlen tanítások közepette. Te légy a pásztorunk, hogy bizalommal és nagykorúan járjunk nyomodban! Hallgass meg, Urunk!
8. Szabadíts meg nagy ellenségünktől, a gőgtől, önnön fontosságunk eltúlzásától! Ne legyen ez se a békesség, az egymás iránti szeretet és bizalom akadálya! Hallgass meg, Urunk!

2010. május 7. Húsvét, 5. hét, péntek (Boldog Gizella) A nap liturgikus színe: fehér

1. Add, Urunk, hogy Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre, az első szent magyar család eszmény legyen a magyar családok előtt.

2. Segítsd a mai szülőket és nevelőket, hogy a felnövekvő nemzedéknek az élet minden területén jó példát mutassanak.

3. Add, Urunk, hogy Boldog Gizella példájára mi is szeressük és értékeljük a csendet és a magányt.

4. Növeld bennünk az imádság szeretetét, hogy lelkünk szorosan kapcsolódjon hozzád.

5. A mennybe felvett Szent Szűz és nemzetünk szentjeinek közbenjárására fogadd, Urunk, az égi hazába elhunyt testvéreinket.

2010. május 4. Húsvét, 5. hét, kedd (Szent Flórián vértanú) A nap liturgikus színe: fehér

1. Növeld, Urunk, bennünk az őszinte felebaráti szeretetet.

2. Adj világos látást, hogy minden embert értékeljünk és becsüljünk.

3. Add kegyelmedet, hogy minden embertársunk iránt türelmet és megértést tanúsítsunk.

4. Tégy készségessé bennünket, hogy Szent Flórián példájára mindig készen álljunk a szeretetszolgálatra.

5. Add, hogy az ítéletkor jobbodon kaphassunk helyet.

2010. május 3. Szent Fülöp és Jakab apostolok A nap liturgikus színe: piros

1. Amikor az első tanítványokért és a magunk tanítvány-mivoltáért hálát adunk neked, hallgass meg, Urunk!
2. Köszönjük, hogy ilyen türelmes Mesterünk vagy! Hogy szavaidban és tetteidben meglássuk és fölismerjük Atyádat, aki hozzánk küldött, hallgass meg Urunk!
3. Vezesd püspökeinket és papjainkat az örömteli szolgálat útján! Óvd meg őket is, minket is a fennhéjázó kiválasztottság-tudattól! Hallgass meg, Urunk!
4. Óvd meg a mi egyházi vezetőinket a féltékenység, hiúság, hatalomvágy minden kísértésétől! Hogy egymást szeretettel hordozzák és támogassák a közös munka során, hallgass meg, Urunk!
5. Hogy mindaz, amit ma teszünk, gondolunk vagy mondunk, kiállja egészen a világosság próbáját! Őrizz minket ma is minden bűntől! Hallgass meg, Urunk!
6. Nevelj belőlünk jó testvéreket, akik csak a szolgálatban, a többiek boldogításában akarják egymást túlszárnyalni! Hallgass meg, Urunk!
7. Hogy minden megkeresztelt felnőtt valóban Krisztus-követővé váljék a napi imádság, a szentségek vétele és az embertársak szolgálata által! Hogy kereszténységünk középpontjában Jézus Krisztus álljon, hallgass meg, Urunk!

2010. május 2. C év, Húsvét, 5. vasárnap (Szent Atanáz) A nap liturgikus színe: fehér

1. Szenteld meg Urunk Egyházadat! Add, hogy úgy szeressük Jézust, mint ahogy a mennyasszony tekint jegyesére, és ahogy a kettőjük közötti szeretet, jel a világnak, így legyen jel az Egyház és Krisztus szeretete is. Hallgass meg, Urunk!
2. Add, Urunk, hogy minden Testvérünk szívében fellobbanjon szereteted tüze, mellyel oda tudjunk fordulni a szenvedők, elhagyatottak felé. Add, hogy szolidárisak legyünk más nemzetek felé. Hallgass meg, Urunk!
3. Szentlelked erejével erősítsd meg azokat a testvéreinket, akik szenvednek, akik hontalanul élnek a világban. Hallgass meg, Urunk!
4. Add meg Szentlelked világosságát a jogi pályán dolgozóknak, hogy mindig világosan és igazságosan tudjanak dönteni. Hallgass meg, Urunk!
5. Add, hogy közösségünk mindig hitben és hűségesen ünnepelje megváltását a szentmise közösségében. Hallgass meg, Urunk!


1. Alakítsd szívünket szent szíved szerint, és töltsd el szeretettel embertársaink iránt, hallgass meg Urunk!
2. Álld meg Szentatyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy szeretetedről mindig tanúságot tegyenek a világban, hallgass meg Urunk!
3. Álld meg azokat, akik először járulnak oltárodhoz, és táplálkoznak szent testeddel, hogy megtapasztalják szeretetedet, és hűségesek maradjanak hozzád, hallgass meg Urunk!
4. Álld meg elsőáldozóink családjait, hogy tovább tudják vezetni gyermekeiket a te utadon, hallgass meg Urunk!
5. Erősíts mindannyiunkat, hogy szeretetedről tanúságot téve egyre jobban láthatóvá váljon végtelen szereteted a világban, hallgass meg Urunk!1. Ékesítsd föl népedet, Jegyesedet, az egyházat a szeretettel, hogy méltók legyen a Vőlegényhez, Krisztushoz! Hallgass meg, Urunk!
2. Hadd legyünk a hitre sóvárgók szemében igazi jellé, amely elhárít minden akadályt a tétovázók elől: legyen az egyház minden közössége nyitott és egyetemes, hogy befogadja az újonnan érkezőket! Hallgass meg, Urunk!
3. Hogy egyházi elöljáróink: pápánk, püspökeink és papjaink által Isten újjá teremtő munkája folyamatosan működjék és erőt öntsön minden tanítványodba! Hallgass meg, Urunk!
4. Készíts föl mindnyájunkat arra, hogy az új Jeruzsálem polgáraivá legyünk! Hogy minden erőfeszítésünk, amelyet a közjó érdekében teszünk, az örök hazára, a maradéktalan boldogságra és a békére növesszen föl bennünket! Hallgass meg, Urunk!
5. Az új ég és az új föld metszéspontjában állva taníts naponta a szeretetre, hogy Országodnak ezt a még mindig új és egyetlen parancsát teljesíteni tudjuk! Hallgass meg, Urunk!
6. Te, aki mindent újjá alkottál és alkotsz, érleld meg hitünket, hogy befogadjuk mai tanításodat, és megértsük jelképeit: az új Jeruzsálemet, a templomot, az örökké velünk élő Istent, és mindnyájan felnőjünk a Vőlegény szeretetére! Hallgass meg, Urunk!


1. Amikor hálát adunk, dicsérünk és kérlelünk Téged, közös imádságunk egy szívvel, lélekkel szóljon Hozzád, hallgass meg, Urunk!
2. Járja át a Szentlélek szabadon fújó szele Egyházunkat! Hogy Titokzatos Tested tagjaiként mindnyájan naponta újjászülessünk a Lélekben! Hallgass meg, Urunk!
3. Jézusunk, személyed titka, istenséged és emberséged egysége nem először okozott szakadást egyházadban. Adj alázatos hitet, amely elfogadtatja velünk, hogy a titok mindig meghaladja emberi korlátainkat, de attól az igazság igaz marad! Hallgass meg, Urunk!
4. Adj bölcsességet a hit és az élő víz őrzőinek, hogy amikor a tévedéseket elítélik, a tévedésért felelős embert mégse ítéljék el! Hogy irgalmasok legyenek, mint Te vagy! Hallgass meg, Urunk!
5. Hogy a sokféleségben megvalósuló egység láthatóvá véljék az egyházban is a te tanításod fényében! Hallgass meg, Urunk!
6. Hogy a kényelmetlenséget, a meg nem értést, a kitaszítottságot, még a száműzetést is bátran elviseljük a Te barátságodért! Hallgass meg, Urunk!