2010. november 24., szerda

Kettős nagykilenced

”Mindazt, amit Anyám Szíve által kérnek - feltéve, hogy a kérések megegyeznek Isten végzésével - megadom nekik még a kilenced idején, ha ezt Tőlem bizalommal kérik.”
Bár tudom, hogy sok mindenre képesítesz bennünket az Egyház által közvetített kegyelmekkel, van azonban a kegyelmeknek egy óriási kincstára, melyekből kéréseink szerint juttatsz nekünk, Uram. (Faustina: 1474)
,,Lélek, itt van szívem minden kincse. Végy belőle annyit, amennyire szükséged van.'' (Faustina: 1486)
AZ ELNEVEZÉS
Mivel Magyarországon nem találkoztam vonatkozó elnevezéssel, az angol használatban elterjedt névből (Double Great Novena) fordítottam magyarra.
MI KETTŐS NAGYKILENCED?
A kettős nagykilenced kilenc egymásután következő első-szombatból és ugyanígy a hónap első-péntekeiből áll.
„Ha az emberek azt akarják, hogy ígéreteimet elnyerjék, szeressék és tiszteljék Anyám Szeplőtelen Szívét. Adják jelét ennek a tiszteletnek azáltal, hogy kilenc egymásután következő első-szombaton - s a hónap első-péntekein ugyanígy - megfelelő előkészülettel, bűnbánattal járuljanak a szentáldozáshoz. Szándékuk az legyen, hogy isteni Szívemet engeszteljék, egyesülve Anyám Szeplőtelen Szívével.”
MIT KELL TENNI?
A kilenc első pénteken és első szombaton az alábbiakat kell elvégezni az ígéretek teljesítéséhez:
- szentmisén részvétel
- szentgyónás (vagy első pénteken vagy első szombaton, mise után is lehetséges)
- szentáldozás (mindkét napon)
- az öt tizedes rózsafűzér elimádkozása (mindkét napon)
- 15 perc elmélkedés a rózsafűzér titkairól (mindkét napon)
Az első szombatokon az alábbi imát ajánlott elmondani:
„Jézus Szíve, fölajánlom Neked Mária Szeplőtelen Szíve által ezt a szentáldozást, hogy engesztelést nyújtsak minden megbántásért, amellyel illetnek Téged.”


A kettős nagykilenced ígéreteit Mária Natália nővér Jézustól 33.-ik születése napjára kapta. A kettős nagykilenced tehát Magyarországról terjedt el szerte a világon. A következők Mária Natália nővér naplójából származó, erre vonatkozó részletek.
A SZEPLŐTELEN SZÍV TISZTELETE
1934-ben kértem Jézust, hogy életének 33 éve tiszteletére, amelyet a földön töltött, adjon nekünk olyan kegyelmet, amely naponta megújulást hoz nekünk.
(Natália nővér ekkor ismételten kérte Jézustól, hogy mindenben szeretne hasonlítani Hozzá, abban is, hogy akkor haljon meg. Valóban, halálos betegséget kapott. A zárdában le is mondtak róla az orvosok. Ekkor Jézus szelíden, szeretettel kérdezte tőle, nem akarna-e még élni és Érte szenvedni, lelkeket menteni? Natália nővér akkor azt válaszolta, hogy a világ végéig is szeretne élni, hogy szenvedhessen, ha ezzel Jézusnak örömet szerez.)
Jézus akkor kérte őt, kívánjon bármit, teljesíteni fogja. Ekkor kérte Natália nővér a fenti kegyelmet. S Jézus válasza:
– „Olyan kegyelemben részesítelek téged, és minden embertestvéremet, amely sok örömet hoz nektek életetek minden napján.”*
* A rendelkezésünkre álló kéziratok szerint úgy tűnik, hogy Natália nővér ezeket a kegyelmi ígéreteket az Úr Jézustól 33.-ik születése napjára kapta. Abból az időből ennek nincs írásbeli nyoma csak az Úr megjegyzése maradt fenn, mely szerint ezt az ajándékát Ő Szeplőtelen Édesanyja tiszteletéhez fűzi. Majd nyolc évvel később – Natália nővér lelki életének érettebb fokán – az Úr Jézus csodálatos látomás folyamán megalapozta és elmélyítette a Szeplőtelen Szív tiszteletét, s egyúttal megerősítette 33 ígéretét is – lelki vezetője utasítására e látomást, valamint az ehhez fűzött kegyelmi ígéreteket akkor írásban is megörökítette, amint a fenti sorokból kitűnik.
1942. aug. 15–én az Úr Jézus nagy kegyelemben részesített, amennyiben egy látomás folyamán nagy ígéreteket tett azoknak, akik a Szeplőtelen Szív tiszteletére kilencedet tartanak.

Amint imádkoztam, láttam, hogy Jézus megállt mellettem. Kézen fogott és a Szűzanya elé vezetett, majd így szólt:
– „Gyermekem, tekintsd Édesanyádat, mint a Világ Királynőjét. Szeresd Őt, és gyermeki bizalommal vedd körül. Ezt kívánom tőled és mindenkitől”
Ekkor az Úr Jézus kissé felemelte a Szűzanya palástját és Szeplőtelen Szívére mutatva így szólt: – „Ahogy Én Szeplőtelen Anyám Szívén keresztül jöttem a világra, úgy ti is az Ő Szeplőtelen Szívén keresztül jöjjetek az Én Szívemhez.”
Erre titokzatos módon kezébe vette Szeplőtelen édesanyja Szívét, és a világhoz fordulva így szólt: – „Íme, a Szeplőtelen Szív, melybe kegyelmeimet helyeztem a világ és a lelkek számára. Ez a Szív kegyelmeim forrása, melyből a világ élete és megszentelődése ered. Amint az Atya Nekem adott minden hatalmat az égben és a földön, úgy adom a világ és bűn feletti hatalmat Szeplőtelen Anyám Szívébe. – Leányom – Margit * – által már tettem nagy ígéreteket a világnak. Minthogy jóságom kimeríthetetlen és kegyelmem végtelen, most még többet ígérek.
„Ha az emberek azt akarják, hogy ígéreteimet elnyerjék, szeressék és tiszteljék Anyám Szeplőtelen Szívét. Adják jelét ennek a tiszteletnek azáltal, hogy kilenc egymásután következő első-szombaton – s a hónap első-péntekein ugyanígy – megfelelő előkészülettel, bűnbánattal járuljanak a szentáldozáshoz. Szándékuk az legyen, hogy isteni Szívemet engeszteljék, egyesülve Anyám Szeplőtelen Szívével.”
Megértettem, hogy Jézus ugyanazt kéri, amit a gyászruhás, fájdalmas Szűzanya kért: hogy Vele együtt engeszteljük a megbántott Istent. – Megkérdeztem Jézust, kell-e külön engesztelni a Szűzanyát is – mivel tudtam, mennyi hálátlanság és káromlás éri Őt is. – Jézus azt felelte:
– Kedves Gyermekeim! Aki Engem megbánt, megbántja Anyámat is. Aki Engem engesztel, engesztelést nyújt Anyámnak is. Anyám és Én Egyek vagyunk a Szeretetben.”
Amikor az Úr ezt mondta, sok örvendetes dolgot tudtam meg, ami a Két Legszentebb Szív egyesülését illeti.
*Alacoque Szent Margit (1690), a Jézus Szíve-tisztelet megindítója.
Jézus tudtomra adta, hogy aki havonta gyón, nem kell külön gyónnia akkor, ha nem követett el halálos bűnt. Ha azonban az első-szombat korábban esik az első-pénteknél, akkor – ha lehetséges – gyónjunk újra.
Jézus megtanított egy imádságra, amit első szombaton imádkozzunk:
„Jézus Szíve, fölajánlom Neked Mária Szeplőtelen Szíve által ezt a szentáldozást, hogy engesztelést nyújtsak minden megbántásért, amellyel illetnek Téged.”
Az Úr Jézus ígéretei:
Az ígéretek mindazok számára érvényesek, akik megtartják az első-pénteki és szombati kilencedet a fentiek szerint:
1. „Mindazt, amit Anyám Szíve által kérnek – feltéve, hogy a kérések megegyeznek Isten végzésével – megadom nekik még a kilenced idején, ha ezt Tőlem bizalommal kérik.
2. Minden körülmények között érezni fogják Anyám különleges segítségét és áldását.
3. Béke, egyetértés és szeretet fog uralkodni lelkükben és családjukban.

4. A családokat megóvom a botrányoktól, a csalódásoktól és az igazságtalanságoktól.
5. A házastársak együtt maradnak, és az eltávozottak visszatérnek családjukhoz.
6. A családtagok meg fogják egymást érteni és mindvégig állhatatosak maradnak a hitben.
7. A gyermekeket váró anyák Anyám különös oltalmát tapasztalják, és mindazt elnyerik, amit maguknak és gyermeküknek kérnek.
8. A szegények lakáshoz és táplálékhoz jutnak.
9. Elvezetem őket az imádság és a szenvedés szeretetére, megtanulják szeretni Istent, felebarátjukat és ellenségeiket.
10. A bűnösök különösebb akadá1yok nélkül megtérnek, akkor is, ha más végzi el helyettük a kilencedet.
11. A bűnösök nem fognak visszaesni előző bűneikbe, s nemcsak bűneik bocsánatát nyerik el, hanem a tökéletes bánat és szeretet által a keresztségi ártatlanságot is.
12. Akik ezt a kilencedet a keresztségi ártatlanságban végzik, ezután nem fogják Szívemet egészen halálukig egyetlen súlyos bűnnel sem megbántani. (Különösen áll ez a gyermekekre!)
13. Az őszintén megtérő nemcsak a kárhozattól, hanem a tisztítótűztől is megmenekül.
14. A lanyhák elhagyják tespedésüket, buzgóságukban kitartók lesznek, és rövid idő alatt nagy tökéletességre és szentségre jutnak.
15. Ha a szülők, vagy valamely családtag végzi el az első-szombati kilencedet, nem kárhozik el senki a gyermekek és a családtagok közül.
16. A fiatalok közül sokan megkapják a papi, vagy szerzetesi életre szóló hivatást.
17. A hitetlenek hitre jutnak, az eltévelyedettek visszatérnek az Egyházba.
18. A papok és szerzetesek hűségesek maradnak hivatásukhoz, a hűtlenek elnyerik a bűnbánat és visszatérés lehetőségének kegyelmét.
19. A szülők és az elöljárók nemcsak lelki, hanem anyagi gondjaikban is segítséget kapnak.
20. A test megszabadul a világ és a sátán kísértéseitől.
21. A kevélyek alázatosak, az indulatosak egymást szeretőkké lesznek.
22. A buzgó lelkek megtapasztalják az ima és az áldozat édességét; nyugtalanság, kétségek, aggályok nem gyötrik őket sohasem.

23. A haldoklók halálküzdelem és a sátán támadása nélkül fognak távozni, a hirtelen és készületlen haláltól megmenekülnek.
24. A haldoklók oly nagy vágyat éreznek az örök élet után, hogy magukat akaratomnak megadva Anyám karjai közt távoznak a földi életből.
25. Az ítéletnél ugyanők Anyám különös oltalmát fogják tapasztalni.
26. Megkapják a kegyelmet, hogy az Én szenvedésem és Anyámé iránt részvétet és szeretet érezzenek.
27. A tökéletességre törekvők kiváltságképpen elnyerik Anyám fő erényeit: az alázatosságot, a tisztaságot és a szeretetet.
28. Bizonyos külső és belső öröm és béke fogja őket kísérni egész életükben, mind egészséges, mind beteg állapotukban.
29. A papok elnyerik azt a kegyelmet, hogy minden nehézség nélkül az Én Anyám jelenlétében éljenek.
30. Azok, akik a Velem való egyesülésben előrehaladtak, megkapják a kegyelmet, hogy ezt az egyesülést át is éljék. Tudni fogják, mit jelent ez: már nem ők élnek, hanem Én élek bennük. Vagyis: szívükkel Én szeretek, lelkükkel Én imádkozom, nyelvükkel Én beszélek, egész lényükkel Én szolgálok. Át fogják élni, hogy ami jó, ami szép, ami szent, ami alázat, ami szelídség, engedelmesség, érték, ami csodálatos van bennük, az Én vagyok. Én, a mindenható, végtelen, egyetlen Úr, egyetlen Isten, egyetlen Szeretet.
31. Azok lelke, akik ezt a kilencedet végzik, mint fehér liliomok ragyognak Anyám Szeplőtelen Szíve körül az örökkévalóságban.
32. Én, az isteni Bárány, Atyámban és a Szentlélekkel egységben mindörökké örvendezem e lelkeket látván, akik Anyám Szeplőtelen Szíve által eljutnak az örök dicsőségbe.
33. A papi lelkek a hit szerinti életben és az erényekben mindig előbbre jutnak.
A Szűzanyának, mint a világ Királynőjének ünnepélyes, nagy ígérete:
„Minden hónap első szombatján a pokol kapui bezárulnak. E napon senki nem kárhozik el. Kinyílnak a tisztítóhely kapui, sokan jutnak be a mennybe. Ezt Fiam irgalmas szeretete ajándékozta Nekem, hogy megjutalmazza azokat, akik tisztelik Szeplőtelen Szívemet.”
Az Egyház képviselői fölkértek, kérdezzem meg az Üdvözítőt, miért kért a Szűzanya Fatimában 5 első-szombatot Ő pedig kilencet? Az Úr Jézus ezt válaszolta:
„Az 5 első–szombat kérése Szeplőtelen Édesanyám alázatának jele, amelyet Ő az égben is él. A kilenc első-szombat kérése pedig az Én szeretetemnek jele, amely nem tudja elviselni, hogy Én többet kapjak, mint az, akivel szeretetben összeforrtam.”
Vagyis: Amint Jézus Szíve tiszteletére kilenc első-pénteket tartunk, úgy tartsunk kilenc első-szombaton engesztelést a Szűzanyával együtt. Ezzel Jézust engeszteljük, és a Szűzanyát megtiszteljük, magunkat Néki átadjuk, s így Szeplőtelen Szívén keresztül Jézushoz érkezünk.

HÁROM SZENTOLVASÓ TITKAI:
AZ ÖRVENDETES SZENTOLVASÓ TITKAI
1. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál
2. Akit te Szent Szűz Erzsébet látogatván méhedben hordoztál
3. Akit te Szent Szűz a világra szültél
4. Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál
5. Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál
A FÁJDALMAS SZENTOLVASÓ TITKAI
1. Aki érettünk vérrel verítékezett
2. Akit érettünk megostoroztak
3. Akit érettünk tövissel megkoronáztak
4. Aki érettünk a keresztet hordozta
5. Akit érettünk keresztre feszítettek
A DICSŐSÉGES SZENTOLVASÓ TITKAI
1. Aki a halálból föltámadott
2. Aki a mennybe fölment
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldötte
4. Aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett
5. Aki Téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott

Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére

Imádkozásának módja:
A kilenced, napi egyszeri imádságot jelent 9 napon át, a következő imákkal:

1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy
+ 1 Dicsőség

+ ima:
Ó, Uram, Jézus, mi Istenünk, te Egyetlen, Legszentebb Királya és Uralkodója az összes népnek!
Hozzád imádkozunk nagy reménységben, ó, Isteni Király,
irgalmadért, békéért, igazságért, és minden jóért.
Védelmezd meg, Urunk, Királyunk családunkat és szülőföldünket!
Őrizz meg minket, Legszentebb Urunk!
Védj meg minket az ellenségtől, és a Te igazságos Ítéletedtől!
Bocsásd meg ellened elkövetett bűneinket, ó, Hatalmas Király!
Megérdemeljük igazságos ítéletedet, mégis irgalmazz nekünk, és bocsásd meg vétkeinket!
Bízunk nagy irgalmasságodban, ó, Félelmetes Király, meghajlunk Előtted, és imádkozunk Hozzád:
tedd Királyságodat megismerhetővé a földön! Ámen.


TÖRTÉNETE:
A "Jézus, Minden Népek Királya" tiszteletet két amerikai asszony előtt nyilvánította ki Jézus.
Az Egyház képviselői tanúsítványa szerint ez az áhítat mentes minden hit- és erkölcsi tévedéstől.
(Puerto Rico, 1993.08.15.)

A kinyilatkoztatásban Jézus imákat és ígéreteket adott
megtérésre, gyógyításra, az egység megvalósítására,
a békére, a védelemre, és a kitartáshoz szükséges megerősítésre.
Jézus különleges kegyelmeket ígért azoknak, akik Őt ezen ájtatosságon keresztül tisztelik.
Jézus kéri, hogy akik végzik e tiszteletet,
ajánlják fel magukat az Édesanyjának, Máriának, mint Minden Kegyelem Közvetítőjének.
A Minden Népek Királya ájtatosság része a "Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére".

A kilencedhez adott ígéretek:
Ez az egyszerű kilenced a legnagyobb ajándék Urunktól, Jézustól, melyhez ezeket a rendkívüli ígéreteket tette:
"Megígérem, hogy minden alkalommal, mikor ezt a kilencedet imádkozzátok,
megtérítek tíz bűnöst,
és tíz lelket az egyetlen hitre vezetek,
tíz lelket szabadon bocsátok a tisztítótűzből, s köztük sok papi lelket,
és ítéletem kevésbé lesz szigorú."

FORRÁS: Máthé Mária [szerk.]: Misztikusok imagyűjteményeAz ájtatossághoz tartoznak:

"Egység rózsafüzére"
"Litánia Jézus, Minden Népek Királya tiszteletére"
"Szentáldozás kilenced"

Ezek végzéséhez további ígéretek kapcsolódnak.

Szentáldozás kilenced

Imádkozásának módja:
Jézus kérése:
"Azt kívánom, hogy a hűséges lelkek, akik elvégzik ezt az ájtatosságot Nekem, végezzenek szentáldozás kilencedet.
Ajánlják fel kilenc egymást követő szentáldozásukat Nekem, mint Minden Népek Királyának,
és lehetőleg járuljanak szentgyónáshoz a kilenced ideje alatt."


TÖRTÉNETE:
A "Jézus, Minden Népek Királya" tiszteletet két amerikai asszony előtt nyilvánította ki Jézus.
Az Egyház képviselői tanúsítványa szerint ez az áhítat mentes minden hit- és erkölcsi tévedéstől.
(Puerto Rico, 1993.08.15.)

A kinyilatkoztatásban Jézus imákat és ígéreteket adott
megtérésre, gyógyításra, az egység megvalósítására,
a békére, a védelemre, és a kitartáshoz szükséges megerősítésre.
Jézus különleges kegyelmeket ígért azoknak, akik Őt ezen ájtatosságon keresztül tisztelik.
Jézus kéri, hogy akik végzik e tiszteletet,
ajánlják fel magukat az Édesanyjának, Máriának, mint Minden Kegyelem Közvetítőjének.
A Minden Népek Királya ájtatosság része a "Szentáldozás kilenced".

A kilencedhez adott ígéretek:
E kilenced hatalmas erejét Jézus megmutatta a látnoknak:
Jézus az égre tekintett és kilencszer adott parancsot angyalok földre szállására. Majd elmagyarázta:
"Leányom, azon lelkek számára, akik ezt az áhítatot elvégzik, egy-egy angyalt küldök mind a kilenc karból,
hogy földi életükben vezessék, és őrizzék őket."
"Bármit kértek is e kilenced alatt, ha az egyezik Akaratommal, biztosan teljesülni fog.
Kérjetek tehát bátran, bármit."

Jézus azt kívánja, hogy ezt a kilencedet másokért is ajánljuk fel.
"Ez a kilenced elvégezhető más lelkekért is,
akik ugyanabban az angyali védelemben részesülnek ígéretek szerint.
Mintha maguk végezték volna el. Arra buzdítom a hűséges lelkeket,
hozzák meg ezt az áldozatot másokért is, akik önmagukért nem teszik meg.
Ezekben az utolsó időkben az ellenség hatalma nagymértékben megnőtt.
Nagy szüksége van gyermekeimnek erre a védelemre."

FORRÁS: Máthé Mária [szerk.]: Misztikusok imagyűjteményeAz ájtatossághoz tartoznak:

"Egység rózsafüzére"
"Litánia Jézus, Minden Népek Királya tiszteletére"
"Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére"

Ezek végzéséhez további ígéretek kapcsolódnak.

Imakilenced Szent Józsefhez

Imádkozásának módja:
Szent Józsefnek, Jézus nevelőatyjának tiszteletére az év bármely idején végezhetünk kilenc napi ájtatosságot.
Ennek az ájtatosságnak szövegét nem írja elő az Egyház,
de ha búcsúkat is akarunk általa nyerni, olyat kell használnunk, amelyeket illetékes egyházi hatóság jóváhagyott.
Ez a kilenced ilyen.
A kilenced végzőinek az Egyház a következő búcsúkat engedélyezte: 300 napi búcsút a kilenced minden napján.
Teljes búcsú nyerhető a kilenced tetszés szerint választható napján,
vagy a kilencedet közvetlenül követő nyolc nap valamelyikén.
A teljes búcsú feltételei a kilenced elvégzésén kívül:
gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára. (IX. Pius, 1876. november 26. Racc.403.)
Igen ajánlatos, hogy az egész kilencedet a kegyelem állapotában végezzük.
Ezért, ha tehetjük, annak megkezdésekor gyónjunk és lehetőség szerint mindennap, vagy többször áldozzunk.

A kilencedet a következőképp végezzük:
Megkezdéskor mondjuk el a "Bevezető imát".
Minden nap olvassuk el az aznapon sorra kerülő elmélkedést és átolvasás után gondoljuk át tartalmát.
Utána imádkozzuk el "Szent József litániáját".
A kilencedik napon mondjuk el a "Befejező imát".

Ha kérésünket meghallgatta Isten, ne mulasszuk el a hálaadást.
Ennek legméltóbb megnyilatkozása, ha szentáldozáshoz járulunk.

Az elmélkedés mindig a következő öt részből áll:
Istene gondolás és célkitűzés;
az elmélkedés anyagának átgondolása;
ennek kifejtése;
önmagunkra alkalmazása;
imatársalgás Istennel és Szent Józseffel.

Bevezető ima a kilenced előtt
Mindenható Isten, hiszem, hogy Te végtelen jóságú Úr vagy
és irgalmasan tekintesz reám, bűneimet fájlaló, gyarló emberre.
Ez a nagy jóságod és irgalmad fölbátorít, hogy érdemtelenségem tudatában könyörögve forduljak hozzád.
Azt kérem tőled, Uram, hogy ezt a kegyet (itt fűzd közbe kívánságodat) jóságosan megadjad.
Alázatos kérésemet szent Fiad nevében terjesztem színed elé Uram,
mert tudom Jézus kinyilatkoztatásából, hogy Őérte könyörületes vagy hozzánk, méltatlan emberekhez.
Üdvözítőnk áldott nevének és érdemeinek segítségül hívásán kívül ég egynek esedezését kapcsolom,
Uram, könyörgésemhez, azért, akit az emberek közül Szűz Mária után a legnagyobb méltósággal tüntettél ki,
Szent Józsefét, Isten, aki érdemesnek tartottad őt, hogy Jézusnak nevelőatyja
és szent Anyjának szűzi élettársa legyen, vedd kegyesen Szent Józsefnek pártoló imáját,
melyet e szent kilenceddel is kiesdeni akarok.
Szent József, Jézus nevelőatyja, kérve-kérlek, állj mellém pártfogásoddal.
E kilenc napon keresztül téged állítalak elmélkedésemben lelkem elé
és lelked kiválóságait életem példájául választom.
Ígérem, hogy ami jót ezek alapján megismerek, gyarló erőimet megfeszítve életemben,
tetteimben, viselkedésemben valóra fogom váltani. Ámen.

Első nap
Szent József méltósága az égben
Elmélkedés
1.
Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézed áhítatomat.
Jöjj segítségemre megvilágosító kegyelmeddel és add,
hogy mai elmélkedésem alapján megismerjem és nagyra becsüljem szent Józsefnek égi méltóságát.
2.
A Vatikán egyik termének falára a Szeplőtelen Fogantatás hittételének
ünnepélyes kihirdetését festette le egy művész.
Amikor készen volt munkájával, bemutatta a pápának. IX. Pius érdeklődve szemlélte a képet.
Alul a pápa és a kihirdetésen jelenlévő méltóságok voltak láthatók,
fölül a megnyílt eget ábrázolta a művész, közepén az Úr Jézussal, közben az angyalok és Szentek seregével.
A pápa hirtelen e kérdéssel fordult a festőhöz: "És Szent Józsefet hová rajzoltad?"
A művész oda mutatott a szentek seregére, akik között látható volt Szent József alakja is.
IX. Pius megcsóválta a fejét: "Szent Józsefnek nem ott van a helye, hanem itt" - mondotta és Jézus mellé mutatott.
Azután hozzátette: "József, Jézus és Mária mellett élt a földön, Jézus és Mária közelében van az égben is!"
A képet, alkotója kijavította és Szent József alakját Üdvözítője mellé rajzolta.
3.
A pápa szava szemléltetően tárja elénk Szent József égi méltóságát.
Jézushoz és Szent Anyjához közelebb áll minden embernél az örök dicsőségben is
és annak fénye mindenkinél jobban besugározza őt.
Isten rendelése és a maga alázatos szeretete kapcsolta Jézushoz. Jézusnak nevelőatyja volt.
Erre a nagy méltóságra a Mindenható választotta ki őt, Jézusnak táplálója,
földi gondozója, gyermekségében oltalmazója volt.
Mennyi szeretetet, gyengédséget, munkát és nélkülözést tanúsított!
Üdvözítőnk is hálás szeretetével vonzódott hozzá
és az Ő isteni hatalma közelségével viszonozta azt a szeretetet, amely földi életében közvetlenül mellette lángolt.
4.
Milyen világos és megcáfolhatatlan ez az igazság.
Szent József Jézus közelében van az égben, mert Isten akaratából és szíve szeretetével mellette élt a földön.
De ha közelében van, akkor szava hatalmas és közbenjárása hathatós.
Hiszem ezt és el nem felejtem!
Hiszem, hogy Szent József valamennyi szent előtt kedves az Úr Jézusnak!
Hiszem, hogy ennek következtében könyörgő közbenjárása hathatós.

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefet az égi dicsőségben magas méltóságra emelted, esdve kérlek,
közbenjárására hallgasd meg alázatos könyörgésemet.
Szent József, ki a mennyek boldogságát szeretett Jézusod közelében élvezed,
hathatós pártfogásoddal vedd oltalmadba és terjeszd Isten elé kérésemet.

Szent József litániája

Második nap
Szent József méltósága a földön
Elmélkedés
1.
Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat.
Jöjj segítségemre megvilágosító kegyelmeddel és add,
hogy mai elmélkedésem alapján megismerjem és nagyra becsüljem Szent József földi méltóságát.
2.
Az első karácsony után egyik napon Betlehemben a római hatósághoz tart Szent József.
Sokan tolonganak ott, de ő vár szerényen, amíg sorra kerül.
Odaáll a népszámlálás adatait felvevő hivatalnok elé és bemondja:
"Családom három tagból áll. Én vagyok József, Dávid király nemzetségéből.
Élettársam: Mária, ugyancsak Dávid házából. A harmadik Jézus, Máriának Fia."
Amikor szavában Jézushoz ér, tisztelettel meghajtja fejét és elhallgat.
Arcán meglátszik, hogy valami magasztosra gondol.
Arra, hogy Jézus a Magasságbelinek egyszülött Fia, kinek földi gondozásával őt tüntette ki az Úr.
Ezalatt bejegyzi adatait a hivatalnok és nem is sejti,
hogy nagyobb méltóságot jelentenek a közönséges szavak,
mintha három földi ország királyának vallaná magát az, aki őket bejelentette.
3.
József Szűz Mária jegyesének, élettársának mondotta magát.
Nagy méltóság ez! Hiszen az emberek között Mária az egyetlen,
aki minden bűntől ment volt és magát az Isten Fiát mondotta gyermekének.
József ennek a Máriának volt jegyese, a földön élettársa. József Jézus nevelőatyjának mondta magát.
Jézus a hatalmas Istennek Fia, aki emberi testben jelent meg, mint egy szegény názáreti család tagja.
És e család feje, Jézusnak törvény szerinti nevelőatyja Szent József volt.
József nem mondta el a betlehemi hivatalban, hogy ő Máriának nem test szerinti társa,
hanem szűzi hitvese; nem mondta el, hogy Jézusnak nem test szerinti atyja, hanem Istentől rendelt gondozója.
Ez az emberekre nem bízott, de Isten előtt ismeretes titok nagyságát erősen növeli.
Hiszen, ha test szerint is atyja lett volna Szent József az Úr Jézusnak,
csak a természet szavát követte volna gondosságával.
Ámde ő nem a test szerint, hanem a lélek és Isten rendelése szerint volt oltalmazója
és ezért nagyobb az érdeme, mert mégis igen-igen szerette Krisztust.
4.
Hódolattal kell föltekintenem ezért Szent Józsefre. Nagyobb az ő méltósága bármelyik szentnél!
Hiszen a szentek csak Jézus szolgáinak nevezhették magukat, de József törvény szerinti Fiának hívhatta Krisztust.
Nagyobb az ő méltósága az angyalokénál!
Az angyalok Máriában királynőjüket tisztelik, de József szűzi hitvesének szólíthatta a Szent Szüzet.
Mily nagy lehet annak szava, kit az Úr ily magasra emelt!

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefet e földön Szűz Mária jegyesévé
és egyszülött Fiad nevelőatyjává választottad, esdve kérlek, közbenjárására hallgasd meg alázatos könyörgésemet.
Szent József, aki Máriát szűzi élettársadnak és Jézus törvény szerint Fiadnak nevezhetted,
e nagy méltóságod érdemeire hivatkozva; vedd oltalmadba és terjeszd Isten elé kérésemet.

Szent József litániája

Harmadik nap
Szent József kiválasztásának alapja
Elmélkedés
1.
Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat.
Jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel és add,
hogy mai elmélkedésemben megismerjem miért választottad éppen Szent Józsefet arra a nagy méltóságra.
2.
Szent József idejében ezren és ezren éltek, akik a világ szemével mérve alkalmasabbak lettek volna
az Üdvözítőnek és Anyjának eltartására, Jézus nevelésére, oltalmazására.
Isten mindentudó tekintete látta a fejedelmeket, akik bíborba öltöztették volna Máriát
és arannyal kivert, ébenfa bölcsőbe fektették volna Jézust.
Látta a híres tudósokat és bölcseket, akik nagy gonddal tanították volna az ifjú Messiást.
Isten nem a fejedelmeket, nem a gazdagokat, nem a tudósokat, hanem egy szegény,
egyszerű munkást választ ki egyszülött Fia nevelőatyjául és Anyja hitveséül: Szent Józsefet.
Királyi vérből származik ugyan, de családja annyira elszegényedett,
hogy származásáról a nemzetségkönyveken kívül alig tud valaki.
Kenyérszerzője a két kérges keze és tudománya egyedül Isten törvényének ismerete.
De három olyan kincse van, amely az Atya figyelmét ráirányította és az a három kincs:
igaz élete, szűzi tisztasága és alázatossága.
3.
Szent József kiválasztásánál látom, hogy Isten méltó jegyest keresett Máriának és méltó nevelőatyát Fiának.
Máskor nem így tesz az Úr. Épp ellenkezőleg:
sokszor méltatlan eszközt választ ki tervei megvalósítására, hogy annál jobban kitűnjék égi ereje.
Az apostolok fejének, Jézus földi helytartójának pl. a Krisztustagadó Péter választatott.
Miért nem tett így Isten ebben az esetben is?
Azért, mert szent Fiának és Jézus anyjának közvetlen környezetéül szemelte ki Józsefet.
Az Isten Fia és szent Anyja pedig oly nagyok, hogy Isten tekintettel volt rájuk.
Igaz ember kellett a Szentcsalád fejéül, hiszen méltatlan lenne, hogy a bűn útját járja a családfő,
midőn a családanya szeplőtelen és bűntől mentes, a család gyermeke pedig az Isten!
Szent József a Szentírás tanúsága szerint is igaz volt,
mert minden gondolatát és akaratát az irányította, mit parancsol Isten!
- Szűzi férfiú kellett a Szentcsalád fejéül, hiszen méltatlan lenne az érzéki élvezet után vágyó családfő,
mikor a családanya még a Messiás anyaságát sem vállalja, ha szüzességének sérelmével járna.
József pedig szűz volt, erénye annál értékesebb, mert ember volt ő is,
mint mi valamennyien és küszködésébe került ennek az erénynek megőrzése.
- Alázatos lélek kellett a Szentcsalád fejéül, hiszen ahol olyan fényes csillagok ragyognak,
mint Jézus és Mária, csak az lehet alkalmas mellettük állni, akinek van lelki ereje,
hogy rendeltetéséhez híven a háttérbe vonuljon, önmagáról lemondjon.
József alázatos szerénységét az evangéliumok is világosa bizonyítják;
csupán akkor olvastunk róla, amikor az Úr Jézusnak és szent Anyjának tett szolgálatait jegyzik fel.
4.
Milyen magasztosra emeli Józsefet igazsága, szüzessége és alázatossága!
Hogy eltörpül e lelki kincsek mellett a királyi trón magassága, a tudomány, a hatalom köntöse.
Megláthatjuk itt, mi az igaz emberi nagyság!
És én vajon miben keresem életem értékét? Abban-e, hogy az igazságra törekszem?
Tetteimet az irányítja-e, hogy mit parancsol Isten?
Vigyázok-e állapotbeli tisztaságomra és kezembe se veszem e az erkölcsrontó olvasmányokat,
kerülöm-e léha barátokat, a bűnre csábító alkalmakat?
Elismerem-e alázatosan gyarlóságomat és nem vagyok-e nagyra csip-csup erényeimmel?
- Ó Szent József! Mily más vagy te, mint én!

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefet igaz életre, szüzességre és alázatossága miatt
a föld legnagyobb méltóságára emelted, esdve kérlek, hallgasd meg közbenjárására könyörgésemet.
Szent József, aki Isten parancsainak megtartásában,
a tisztaságban és alázatosságban példaképünk vagy, könyörögj érettem,
hogy követni tudjam erényeidet, így méltóvá legyek annak a nagy kérésnek elnyerésére,
amelyért e kilenc napon át esedezem.

Szent József litániája

Negyedik nap
Szent József és a mindennapi kenyér
Elmélkedés
1.
Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted látja most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat.
Jöjj segítségemre megvilágosító kegyelmeddel és add,
hogy mai elmélkedésemben megismerve Szent Józsefnek
a mindennapi kenyérért folytatott küzdelmét,
erőt meríthessek állapotbeli kötelességeimnek betöltésére.
2.
A felkelő nap Szent Józsefet már a műhelyben találja. Imádkozik és utána hozzálát a munkához.
Nehéz gerendákat emel, faragj azokat. Meg-megáll, izzadtan törli homlokát,
jól esnék egy kis pihenés, de sietnie kell, hogy estig készen legyen a rendeléssel.
Bármennyire siet is azonban, nagyon ügyel arra, hogy munkája pontos, tartós és kifogástalan legyen,
mert a fizetésért becsülettel akar megdolgozni. Esteledik már, amikor készen van,
imádkozik és vállaira véve az elkészült munkát, hazaviszi rendelőjének.
Összeszámolja a kapott bért, erszényébe teszi.
Bizony csekély összeg, épp csak, hogy a szükségesre futja belőle.
Otthon aztán átadja Máriának, hogy ossza be. Egyikük sem elégedetlenkedik.
Szerény estebédjükhöz ülnek hárman: Jézus, Mária és József. Utána csendesen elbeszélgetnek...
3.
Látom, hogy Szent József dolgozik a napi kenyérért.
Nehéz, durva a munkája, de szorgalmasan és kitartóan végzi, mert tudja,
hogy Isten munkára teremetette az embert.
Az egyiket, hogy eszével, a másikat, hogy testi erejével és ügyességével alkosson. Ez az ember hivatása.
Miféle ez a munka: tanítás-e, vagy kapálás, bíráskodás-e, vagy utcasöprés,
nem jön számba Isten előtt, de igenis számba vétetik az,
hogy hűségesen és szorgalmasan végzi-e az ember?
Szent József becsületesen dolgozik. Hűségesen eleget tesz a bérért,
jó anyagból, pontosan, gondosan készíti el a rendelést.
Tudja, hogy az igazságosság erénye értelmében a munkás, csak akkor méltó a bérére,
ha munkaadójával szemben jól teljesítette megállapodását.
- Szent József megelégedett munkája bérével. Szerény bizony az, és nem futja belőle sok kívánatosra,
de ő a szükségesekkel is megelégszik. Tudja, az ember boldogsága nem dúslakodásban van,
hanem abban, hogy igényeit a lehetőséghez méri. - Szent József imával kezdi és imával végzi munkáját.
A munka kényszerét, a jószándék égi értékével változtatja át lelki érdemmé.
4.
A mindennapi kenyérért fáradó ember példáját látom én a te életedben,
Szent József! Nekem is dolgoznom kell, mert Isten munkára és nem henyélésre teremtett.
Ó, de hányszor nézem nyűgnek a munkát s nem gyakorlom a kötelességteljesítés erényét!
- Mily kevésszer törekszem munkámban hűségre, pontosságra,
de mily sokszor jár eszemben a magam követelése.
Hányszor elégedetlenné tesz keresetem csekélysége és eszembe sem jut,
hogy igényeimet mérsékeljem, így egyenlítsem ki a hiányt,
szerezzem meg a boldogságot, mely még a koldusnak is osztályrésze lehet.
- Hányszor vergődöm át a munka nehéz napjain anélkül,
hogy az ima erejével fokoznám erőmet s Istennek ajánlanám fel küszködésemet.
Mennyi érdemet, lelki értéket engedek ilyképpen veszendőbe menni!
- Szent József, ezentúl a te példádat követem és változtatni fogok eljárásomon.

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefet a munka védőszentjévé avattad, esdve kérlek,
tekints az ő dolgos, becsületes, megelégedett és imával megszentelt kötelességteljesítésére
és érdemei miatt hallgass közbenjárására.
Ó Szent József, ki nehéz munkába töltötted napjaidat, eszközöld ki számomra Istennél
a hű kötelességteljesítés erényét, hogy ezáltal is méltó egyek annak a kérésnek elnyerésére,
melyért közbenjárásodat kérve e szent kilencedet tartom.

Szent József litániája

Ötödik nap
Szent József és a szenvedés
Elmélkedés
1.
Mennyei Atyám, tudom, isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézed áhítatomat.
Jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel és add, hogy mai elmélkedésemben megismerjem,
mint viselkedett Szent József a szenvedésekben és megtanuljam tőle,
hogyan kell nekem is megállnom helyemet a szenvedések idején.
2.
Az első karácsony délutánján holtra fáradtan éri el Szent József Szűz Máriával Betlehem városát.
Mária sápadt, órája közeleg, József aggódva keres szállást számára.
A fogadókba kinevetik: hiszen már tegnap is nehéz aranyakért adtak csak férőhelyet.
Házról-házra kopogtat. Elutasítják. Sok helyről durván elkergetik.
Fájdalom kínozza lelkét, még tisztes szállásról sem tud gondoskodni az isten Fiának és anyjának.
Fölnéz az égre, utána lehajtja a fejét és megindul a Szent Szűzzel a barmok szállása felé.
Szemében könnyek égnek, de nem az elkeseredés,
hanem a diadalmasan kiállott szenvedés nemes könnyei.
3.
Szent Józsefet meglátogatta az Úr.
A testi fáradtság lenyomta, az emberek szívtelensége, gorombasága keserítette.
Szűz Mária nélkülözésének látása fájt neki.
A tudat, hogy az eljövendő Isten Fiának csak istállót nyújthat születése helyéül, összefacsarta szívét.
Megfigyelem, hogy ennyi baj közepette hogyan viselkedik Szent József. Nem okol senkit.
Sok ember az ég felé rázza öklét, ha megpróbáltatás éri, és mindenkit baja okának gondol ilyenkor.
Nem kapkod és nem türelmetlenkedik, nem jajveszékel haját tépve, nem sopánkodik ölbe tett kézzel,
hanem végigjárja Betlehem valamennyi házát.
Megtesz mindent, amit megtehet, hogy eltávolítsa a bajt,
de amikor minden igyekezet ellenére sem tud segíteni helyzetén, megnyugodva meghajlik Isten akarata előtt.
Nehéz szívvel bár, de készségesen tér az istállóhoz.
Végül pedig lelki hasznot merít a testi-lelki szenvedésből is,
mert áldozatos szívvel fölajánlja Istennek a megpróbáltatás elviselését.
4.
Igazság az, hogy a csapások idején tűnik ki, hogy milyen az ember.
Csodálva Szent József szenvedésben erős lelkét, igazán szégyenkezve gondolok arra,
hogyan viselkedem ha bajjal látogat meg az Úr.
Hogyan panaszkodom, türelmetlenkedtem, tusakodom Isten rendelése ellen
és hányszor engedtem lelki haszon nélkül elmúlni a szenvedés idejét.
De csak eddig volt így, mert a jövőben Szent József példáját akarom követni
s a szenvedések idején meg akarom mutatni, hogy Istent igazán szeretem.

Könyörgés
Jóságos mennyei Atyám, ki szent Józsefet földi életében szenvedésekkel is megpróbáltad,
tekints kegyesen az ő tűrő, megnyugvó lelkére és miatta is hallgasd meg értem közbenjáró könyörgését.
Szent József, ki a nehézségek óráiban megmutattad, mennyire szereted Istent,
esd ki számomra a türelem és megnyugvás erényét,
hogy lelkem méltó legyen nagy kérésem meghallgatására, melyért e kilencedet tartom.

Szent József litániája

Hatodik nap
Szent József és a vallás gyakorlása
Elmélkedés
1.
Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat.
Jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel és add,
hogy a mai elmélkedésemben megismerjem Szent József tevékeny vallásosságát és követésére buzduljak.
2.
Péntek esete van a Szentcsalád názáreti házában.
Az asztalfőn ül szent József, előtte a Szentírás egy tekercse.
Hangosan, nagy áhítattal imádkozik és a kis Jézus a Szűzanyával utána ismétlik az imádság szavait.
Azután a Szentírásból felolvas egy részt. Jézus és Szűz Mária tisztelettel hallgatják...
Amikor pedig elközelgett a húsvét ünnepe,
Szent József a kis Jézussal és Szűz Máriával Jeruzsálembe zarándokol a templomba.
Abbahagyja a munkát, bezárva házát, útra kel. Többnapi az út és csoportba verődnek a templomba-menők.
Felcsendül ajkukon az ima és ének, melynek dallamába beleszövődik szent József hangja is.
A templomba érve buzgó imában önti ki lelkét Isten előtt és bemutatja a törvényszabta áldozatot.
Az ünnepek után visszatérve, lelkében felfrissülve dolgozik tovább.
3.
Szent József a Szentcsalád feje, látom, hogy a vallásosságban is jó példával jár elől.
Jámborsága, áhítatos összeszedettsége vonz és Isten felé irányítja övéi gondolatát is.
A családi ájtatosságra maga köré gyűjti a többieket s nemcsak a testi táplálékot szerzi számukra,
hanem a Szentírás fölolvasásával a lelküket is erősíti.
Szent József ünnepnapokon leteszi a munka szerszámait és övéivel együtt a templomba megy.
Bár háza több, mint a jeruzsálemi szentély, hiszen vele együtt és az Isten Fia,
mégis Salamon templomát keresi fel, mert úgy parancsolta meg az Isten.
Erre az útjára övéit is elviszi, mert akikkel együtt éli a szürke hétköznapokat,
Isten házában is együtt akarja azokkal tölteni az ünnepet.
Szent József nem mulasztja el bemutatni az áldozatot, amelyet Isten törvénye előír.
Állatok ezek és micsoda az újszövetség áldozatához képest?!
Ámde értéket adott neki az engedelmesség,
mert a törvény parancsának teljesítése az értéktelent is értékessé teszi.
4.
Megszégyenülök, ha Szent József tevékeny vallásosságát nézem és a magam lanyhaságára gondolok.
Hogyan lángolt szíve Isten szeretetében, hogyan imádkozott és énekelt! És én?
...Hogyan hagyta abba anyagi áldozatot hozva a munkát,
fárasztó utat tett meg, hogy templomba juthasson! És én?
...Hogyan mutatta be az áldozatot. És én hogyan vagyok jelent a szentmiseáldozaton?
...Hogyan vitte családját apostolkodva az Úrhoz! És én?

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefben a tevékeny és apostolkodó vallásosság példaképét tártad elénk,
esdve kérlek, hallgasd nagy szentednek könyörgését. Szent József,
ki lélekben és buzgóságban szolgáltál az Úrnak, járj közbe érettem,
hogy én is tevékeny vallásossággal kedvessé legyek az ég előtt és kiérdemeljem azt a kegyet,
amelyért e szent kilencedet tartom.

Szent József litániája

Hetedik nap
Szent József Isten akaratának teljesítője
Elmélkedés
1.
Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat.
Jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel s add,
hogy a mai elmélkedésben megismerjem,
miként teljesítette Szent József Isten akaratát, és magam is az utánzására buzduljak.
2.
Csillagos éjszaka csendje veszi körül a betlehemi istállót.
Az isteni Gyermek Szűz anyja oldalán pihen a jászolban. Szent József az istálló eresze alatt alussza fáradt álmát.
Egyszerre hangot hall álmában:" József" - szólítja valaki.
Egy angyal, József figyel, mert az égi küldött tovább beszél:
"Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok..."
József fölébred, felkel, felkölti Máriát is és csomagolni kezdenek.
Még azon éjszaka megindulnak mesze Egyiptomba, mert Isten parancsolta.
- Egyiptomban jól megy a sorsa. Csendes boldogságából ismét álom szólítja.
Angyali szót hall: "Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját és menj Izrael földjére."
József még azon éjjelen csomagolt és a felkelő nap sugarai már az országúton találják,
amint az öszvért vezeti, amelyen a Szűz ül, karján Jézussal.
Készségesen elhagyja az egyiptomi jólétet is, mert Isten így parancsolta.
3.
Szent Józsefnek is, mint minden embernek, a csendes, nyugodt élet volt a vágya.
De ezt és minden más vágyát alárendelte Isten akaratának. Éspedig nézzük, hogyan rendelte alá?
Önmegtagadóan. Nem azt tette, ami neki tetszett, hanem amit Isten parancsolt.
Pihenni vágyott, de Isten hosszú útra küldte, és szó nélkül engedelmeskedett. - Áldozatosan.
Nem tekintett anyagi kárra, fáradtságra, ha az Úr akarata úgy kívánta.
Egyiptomban jól keresett, de még a megkezdett munkát is abbahagyta, mert Isten úgy akarta.
- Azonnal és panasz nélkül. Nem fut előbb fűhöz-fához elsírni,
hogy mekkora áldozatába került neki a parancs betartása.
4.
Milyen másképpen teljesíti Szent József Isten akaratát és parancsát, mint ahogyan én szoktam!
Én többnyire azt nézem, hogy mi a magam kívánsága és nem azt, hogy Isten mit akar.
Mennyire visszariaszt engem minden áldozat, főleg az anyagi érdek.
Hogyan halogatom a jót és milyen szorgosan panaszkodom el egyiknek is, másiknak is,
mekkora nehézséggel jár a parancs teljesítése!
- Megszégyenülten bánom eddigi viselkedésemet és ígérem, hogy másképp lesz ezután.

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefben az önmegtagadó, áldozatos engedelmesség példáját mutatod nekünk,
esdve kérlek, hallgasd meg hűséges szolgád könyörgését.
Szent József, kinek Isten parancsa volt az első és annak teljesítése boldogság,
eszközöld ki számomra Istentől a kegyelmet,
hogy az Úr akaratát hozzád hasonlóan tudjam követni s ezáltal is méltóvá legyek annak elnyerésére,
amiért e szent kilencedet tartom.

Szent József litániája

Nyolcadik nap
Szent József, Jézus nélkül
Elmélkedés
1.
Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézed áhítatomat,
jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel és add, hogy a mai elmélkedésemben megismerjem,
miként viselkedett Szent József, amikor elveszítette Jézust, és megtanuljam,
hogyan kell visszatérnem Üdvözítőmhöz, ha szerencsétlenségemre elszakadtam tőle.
2.
A jeruzsálemi templomból visszatérőben van a Szentcsalád.
Énekelnek, imádkoznak a többi zarándokkal, amint ez ilyenkor a zsidóknál szokásban volt.
Este aztán észreveszik, hogy Jézus nincs a csoporttal. Szent József elsápad és Szűz Máriával együtt keresik.
A többiek nyugovóra térnek, József azonban a szűzanyával együtt aggódó szívvel visszafordul Jeruzsálembe.
Lábuk remeg a fáradtságtól és kezükben az izgalomtól remeg a vándorbot.
Lelküket egy gondolat foglalkoztatta: megtalálni Jézust, akit elveszítettek.
Harmadnapra rátalálnak Isten templomában. József megkönnyebült szívvel megáll előtte.
3.
Szent József boldogtalannak érezte magát, mert elveszítette Jézust.
Az Isten bízta oltalmára és ő, ha akaratlanul is, szeme elől tévesztette. Mennyire igyekszik helyrehozni a hibát?
Egy pillanatot sem pihen, hanem keresi az elveszített Jézust.
Otthagy mindent, zarándoktársakat, poggyászt, ételre, italra,
álomra nem is gondol, Jézus visszanyerése egyetlen vágya.
- Szent József a templomban találta meg Jézust.
Örvendezve nézett rá és szívében megfogadta, hogy ezután el nem hagyja őt.
4.
Szent József boldogtalan volt Jézus nélkül, ezerszerte boldogtalanabb az a bűnös,
aki halálos bűnnel eltaszította magától az Urat.
Nincs, aki igazán szeresse a szerencsétlent s akiben megbízhasson.
Hányszor éreztem már bűnös szívemmel én is ezt!
- Szent József mitsem tétovázva keresi Jézust.
Éppúgy kell a bűnösnek is törekednie, hogy visszanyerje Isten kegyelmét.
El kell hagynia a bűnös életet a léha társakat és a bánat útján vissza kell fordulnia az Üdvözítőhöz.
Bűnös lelkem, ez a te kötelessége d is, mert ha tovább is Jézus kegyelme nélkül élsz, örökre véged!
- amint Szent József az Úr hajlékában találta meg Jézust,
úgy találjuk meg mi bűnösök őt a templom gyóntatószékének rácsánál.
Itt tár vissza Jézus békéje szívünkbe, mert itt halljuk a felmentő szót: "Bűneid meg vannak bocsátva!" - Uram!
Fogadom, hogy letérdelek oda, valahányszor az emberi gyöngeség bűnbe visz.

Könyörgés
Úristen, ki Szent Józsefet az elveszett Jézushoz visszavezetvén, lelkét megörvendeztetted,
kérlek, hallgass kedves szolgádnak, Szent Józsefnek könyörgésére.
Szent József, ki nem nyugodtál addig, míg az elveszett Jézust atyja hajlékában meg nem találtad,
eszközöld ki nekem, szegény bűnösnek a kegyelmet, hogy vétkeimet elhagyva,
Jézus kegyelmében újra vele élhessek és így méltóvá legyek annak elnyerésére,
amiért e szent kilencedet tartom.

Szent József litániája

Kilencedik nap
Szent József küzdelme a halállal
Elmélkedés
1.
Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat.
Jöjj segítségemre megvilágosító kegyelmeddel és add, hogy a mai elmélkedésben megismerjem,
mint küzdött Szent József a halállal, és megtanuljak tőle jó élettel előkészülni utolsó órámra.
2.
Félhomályos szobában halálos ágyán fekszik Szent József.
Testét fájdalmak gyötrik, lelke érzi, elközelgett a halálos vég. Gondolkodik.
A kísértő gonosz, a kétségbeesés hurokját veti feléje és lekicsinyli mindazt, amit tett.
Szegénységben élt, pedig ha a gazdagságra törekszik, mennyi jót tehetett volna.
Reggeltől estig dolgozott, pedig ha övéit elhagyja, mennyi jóra taníthatta volna az embereket...
Szent József mosolyog a sátán kísértésén - A gonosz lélek nem adja fel a küzdelmet.
Az Úr Jézustól és Szűz Máriától való elválás keserűségével akarja megzavarni lelkét.
Szent Józsefet ez sem ejti kétségbe. Lelke áttekinti a múltat, jelent és a jövőt.
Múltjából az erények és munka emlékei maradtak meg.
Az erényeket Istenért gyakorolta, a nehéz munkát Jézusért vállalta. Jelene két drága lélek közelségéből áll:
ézus és Mária állnak mellette. Jövője biztos, hiszen az igaz Bíró csak jutalmat adhat neki, a hűségesnek.
Lehunyta szemét e világon, hogy az örök boldogság honában ébredjen fel.
3.
Szent Józsefet is megkörnyékezte a gonosz lélek kétségbeejtő kísértése. Hiszen ő is ember volt!
De szóba sem állt vele, még akkor sem, amikor a jónak látszatába burkolta támadásait.
- Nyugodtan várta a halált, mert jutalma biztonságának záloga volt erényes élete.
A halál csak annak nehéz, ki könnyelműen élt.
Annak azonban könnyű, aki nehézségekkel bár, de küzdött a bűnös élet csábításai ellen.
- Szent József örömmel halt meg, mert tudta,
hogy odaát, az örökkévalóság végtelen boldogságban együtt lesz Jézusával.
4.
A kísértés még Szent Józsefet sem kímélte meg. Vigasztaló és bátorító ez számomra is,
aki nem egyszer már-már ellankadtok a gonoszság elleni harcban.
- Szent József halálát könnyűvé tette erényes élete. Számomra is az élet a halál előkészülete.
Ámde jó előkészület-e az én életem? - Szent József örömmel halt meg, mert vele volt Jézus és Mária.
Velem van-e az Üdvözítő s a Szűzanya? Mi lenne, ha mint annyi embernek,
hirtelen kellene az örök Bíró elé lépnem? Nem taszítottam-e el Jézust halálos bűnnel?
Küzdeni, erényekben és kegyelemben akarok élni, hogy jól tudjak meghalni!

Könyörgés
Úristen, kinek kezéből Szent József küzdelmeivel és erényes éltével a boldog halált kiérdemelte,
tekints kegyesen kiváló szolgád érdemeire és hallgasd meg könyörgését.
Szent József, ki boldog halállal múltál ki, mert erényesen éltél e földön,
esdd ki számomra is a bűnbánatban megtisztult élet után a jó halál kegyelmét,
és te, aki haláloddal is érdemet szereztél az Úrnál,
ajánld fel haláltusád egyetlen pillanatát annak a kegynek elnyerésére,
amelyért e szent kilencedet tartom. Ámen.

Szent József litániája

Befejező ima
Ájtatosságom befejezésekor fokozott bizalommal fordulok hozzád, Szent József, Isten érdemes szolgája!
Bizalmamat erősíti az a tudat, hogy kilenc napig elmélkedvén erényeid fölött beláttam eddigi gyarlóságomat,
buzgóságod és igaz vallásosságod utánzására határoztam el magam.
Hiszem, hogy szándékom kedves előtted és ennek alapján remélem,
megjutalmazod törekvésemet és hathatós közbenjárásoddal támogatod nagy kérésemet.

Mennyei Atyám! Nagy és életemben jelentős a kérés, melyet e szent kilencedben trónusod elé tártam.
Tudom, hogy annak kiesdésére a magam szavának ereje kevés
és épp ezért erősítem könyörgésemet Szent József közbenjárásával.
Bizalommal tölt el a remény, hogy nem veted meg annak pártfogását,
akit oly nagyra becsültél e földön, hogy egyszülött Fiadnak Üdvözítőnknek oltalmazójául
és Szent Anyjának élettársául választottad.
Ne az én gyarlóságomat és érdemtelenségemet tekintsd jóságos Uram,
hanem Szent József érdemeiért légy irgalmas hozzám. Ámen.

Imakilenced Szent Antal tiszteletére

Imádkozásának módja:
Ezt a kilencedet 9 egymást követő kedden végezzük!
9 keddi napon fel kell keresni egy templomot és ott misét hallgatni.
A szentmise után az adott napra megadott imádságot mondjuk el.

Első kedd
Szent Antal az Isten iránti szeretet angyala.
Szívének minden dobbanása Istené volt, ajka Őt dicsérte, lelke utána vágyott.
Egyik látomásában megjelent neki a gyermek Jézus a szűzanya karján.

Szent Antal, te az Isten szeretetének tüzét hordoztad a szívedben.
Gyújtsd lángra az én szívemet is, és ébressz vágyódást bennem Krisztus iránt.
Segíts, hogy a szentáldozásban mindig nagy szeretettel vegyem magamhoz a szentségi Jézust.
Ámen.

Második kedd
Szent Antal a felebaráti szeretet hőse.
Megértette az Úr szavát: amit felebarátunknak teszünk, Istennek tesszük.
Antal prédikált, imádkozott, gyóntatott, csodát tett, mert szerette az embereket.

Szent Antal, szerezd meg nekem azt a kegyelmet,
hogy felebarátaimért szívesen hozzak meg minden áldozatot.
Add, hogy a te példád nyomán hinni tudjam: Krisztus lakozik minden embertársamban.
Ámen.

Harmadik kedd
Szent Antal Assisi Szent Ferenc leghűségesebb követője.
Különösen a szegénységet szerette.
Azt vallotta, hogy a világot az anyagiasságból csak az evangéliumi szegénység szelleme vezetheti ki.

Szent Antal, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy lelkem ne ragaszkodjon a földi dolgokhoz,
s csak annyiban értékeljem a vagyont, amennyiben eszköze lehet szebb és szentebb életem alakításának.
Ámen.

Negyedik kedd
Szent Antal a tisztaság erényével akart áldozatot hozni a testiség bűnének kiengesztelésére.
Ezért választotta a szerzetesi hivatást.

Szent Antal, fékezd a szememet, fegyelmezd érzékeimet,
hogy lelkem mindig tiszta maradhasson.
Ámen.

Ötödik kedd
Szent Antal az alázatosság mintaképe.
Szerzetesi ruhába rejtette előkelő származását és fényes tehetségét.
Jóideig még rendtársai sem ismerték nagyságát.
Kiváló szónoki tehetségére is szinte véletlenül jöttek rá.

Alázatos Szent Antal!
Mennyire hiányzik belőlem az alázatosságnak az a szelleme,
mely az életszentségnek az alapköve.
Bűneim miatt szégyenkeznem kellene.
Kérd Istent, hogy adja meg nekem az alázatosság és az igazi önismeret kegyelmét!
Ámen.

Hatodik kedd
Szent Antal ragyogó pályafutása nem volt szenvedések híján.
Ellenségei állandó kellemetlenkedése és állandó gyanúsítása kísérte útján.
Súlyos betegség gyötörte, s ez alig 36 éves korában a sírba vitte.

Annyiszor tör fel lelkemből a zúgolódás, elkeserít a sok baj és szenvedés.
Segíts tűrnöm, és szerezd meg nekem a megnyugvást Isten akaratában!
Ámen.

Hetedik kedd
Szent Antal az ima embere.
Állandóan Isten jelenlétében járt.
Nem érdekelte őt itt a földön semmi, csak az Isten után áhítozott.

Milyen gyarló az én imádságom,
a szórakozottság és a világi gondok mennyire eltöltenek!
Szent Antal, emeld fel a szívemet Isten közelébe!
Ámen.

Nyolcadik kedd
Szent Antal rendkívüli módon tisztelte a Szűzanyát.
Védelmezte a Szent Szűz szeplőtelenségét és mennybevitelét kifejtő tanítást
korának eretnekeivel szemben.

Szent Antal, töltsd be szívemet gyermeki szeretettel Mária iránt!
Ne legyen egyetlen nap az életemben, amelyen őt ne dicsérném,
segítségül ne hívnám és édesanyai szeretetébe magamat ne ajánlanám.
Ámen.

Kilencedik kedd
Szent Antal pártfogónk a halál óráján!
Az okos keresztény mennél több pártfogót hív meg halálos ágyához.
Közöttük az elsők közt juttatok helyet Szent Antalnak.

Szent Antal, légy mellettem halálom óráján!
Imádkozzál értem, bűnösért, hogy bátran állhassak Isten ítélőszéke elé.
Ámen.


TÖRTÉNETE:
Páduai Szent Antal keddi napon halt meg, s Isten keddi napokon tüntette ki őt számos csodával.
1617-ben történt, hogy egy előkelő bolognai nőnek megjelent, aki kéréssel fordult hozzá.
A szent így szólt: - Imádkozz kilenc egymást követő kedden Szent Ferenc templomában,
s meghallgatást fogsz nyerni. - ennek nyomán terjedt el az egész világon Szent Antal kilencede.

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Első nap
Bevezető ima mindennap
Égi Királynőnk és Anyánk!
Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez,
hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.

Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok,
minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak.
Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel,
amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel.
Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja.
Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből.
Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Napi ima
Ó Mária Szeplőtelen tisztaságban ragyogó Szíve!
Te vagy a legszebb virág Isten virágos kertjében.
Te vagy az a csodálatos Édenkert, amelyet a bűn soha, soha nem kerített hatalmába.
Eszközöld ki nekünk ezt a kegyelmet, hogy mi is, miként Te magad, Isten megbántását,
még a legcsekélyebbet is minden erőnkkel kerüljük.

1 Üdvözlégy
1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Második nap
Bevezető ima mindennap
Égi Királynőnk és Anyánk!
Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez,
hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.

Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok,
minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak.
Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel,
amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel.
Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja.
Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből.
Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Napi ima
Mária Szeplőtelen Szíve, örök szüzességben Istennek szentelt Szív!
Te vagy az érintetlen liliom, a virágzó oázis a világ sivatagában, amelyben Isten Szeme gyönyörködik.
Vonzz sok lelket szüzességed követésére, hogy a világ csábítását legyőzzék,
és magukat osztatlan szívvel Istennek szenteljék.

1 Üdvözlégy
1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Harmadik nap
Bevezető ima mindennap
Égi Királynőnk és Anyánk!
Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez,
hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.

Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok,
minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak.
Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel,
amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel.
Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja.
Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből.
Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Napi ima
Mária Szeplőtelen és isteni szeretettől lángoló Szíve!
Te vagy az égő lámpás, amelyet maga a Szentlélek gyújtott lángra, és szeretetének olajával táplált:
a Te Szívedben a szent Tűz soha nem aludt ki.
Gyújtsd lángra a mi lanyha szívünket is az isteni szeretetnek azzal a Tüzével,
amely a Te Szívedben oly nagy lánggal égett.

1 Üdvözlégy
1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Negyedik nap
Bevezető ima mindennap
Égi Királynőnk és Anyánk!
Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez,
hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.

Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok,
minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak.
Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel,
amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel.
Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja.
Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből.
Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Napi ima
Mária Szeplőtelen és szemlélődésben elmerült Szíve!
Gondolataiddal, vágyaiddal mindenkor Istennél időztél.
Szent Fiad szavait és a megváltás titkait szent hallgatással őrizted Szívedben.
Űzd el a nyugtalanító gondolatokat, amelyek megzavarják összeszedettségünket,
és irányítsd lelkünket Isten felé.

1 Üdvözlégy
1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Ötödik nap
Bevezető ima mindennap
Égi Királynőnk és Anyánk!
Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez,
hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.

Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok,
minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak.
Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel,
amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel.
Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja.
Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből.
Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Napi ima
Ó Mária Szeplőtelen és egészen alázatos Szíve!
Minél gazdagabb lettél kegyelmekben és erényekben, annál mélyebbé változott alázatosságod.
Szerény és visszahúzódó lelkületed különösen kedves volt Istennek,
és emiatt méltatott arra az Isten Fia, hogy Szívedben szállást vegyen.
Taníts bennünket is igaz alázatra és Isten akaratának követésére!

1 Üdvözlégy
1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Hatodik nap
Bevezető ima mindennap
Égi Királynőnk és Anyánk!
Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez,
hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.

Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok,
minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak.
Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel,
amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel.
Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja.
Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből.
Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Napi ima
Ó Mára Szeplőtelen és sok szenvedéssel eltelt Szíve!
Mint Krisztus Anyja és a Megváltásban Társa, egészen kiürítetted a szenvedés kelyhét.
Segíts bennünket, hogy a szenvedésnek ezt a mértékét,
amelyet az Isten jósága és bölcsessége számunkra kijelölt, bátran és bízó lelkülettel viseljük.

1 Üdvözlégy
1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Hetedik nap
Bevezető ima mindennap
Égi Királynőnk és Anyánk!
Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez,
hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.

Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok,
minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak.
Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel,
amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel.
Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja.
Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből.
Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Napi ima
Ó Mária Szeplőtelen és a mi üdvösségünkért aggódó Szíve!
Emlékezz meg a szegény bűnösökről, akiket vad szenvedélyek bilincse tart rabságban és Istentől távol élnek.
Segítsd őket, hogy kötelékeiktől megszabaduljanak, és újra Isten gyermekeinek szabadságára jussanak.

1 Üdvözlégy
1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Nyolcadik nap
Bevezető ima mindennap
Égi Királynőnk és Anyánk!
Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez,
hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.

Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok,
minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak.
Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel,
amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel.
Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja.
Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből.
Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Napi ima
Ó Mária Szeplőtelen, és Krisztus Egyházával szeretettel törődő Szíve!
A kereszt alatt nekünk, embereknek, és az egész Egyháznak Anyja lettél.
Imádkozz, könyörögj Jézusnál szüntelenül az Ő szeretett Jegyeséért. Egyházáért a földön.
Vedd oltalmad alá a pápát, a püspököket, a papokat és Istennek egész népét.
Védj meg bennünket a gonosztól.

1 Üdvözlégy
1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Kilencedik nap
Bevezető ima mindennap
Égi Királynőnk és Anyánk!
Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez,
hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük.

Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok,
minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak.
Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel,
amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel.
Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja.
Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből.
Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Napi ima
Ó Mária Szeplőtelen és királynői Szíve!
Földi életed elmúltával az Úr fölvitt Téged a mennybe,
s az Ő felülmúlhatatlan örömének birodalmában adott Neked szállást.
Testestül-lelkestül a mennybe vétettél, ahol Szent Fiad Királynővé koronázott.
Élj e királynői hatalommal a mi javunkra, jöjj segítségünkre mindenkor, ha kérünk, ha nem.
Hadd legyünk Általad mi is méltók a mennyei koronára a Te jóságos közbenjárásodra!

1 Üdvözlégy
1 Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Felajánló ima az egész kilenced végén
Mennyei Atya, Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked Szent Fiadat, Jézust,
ahogy Ő is a kereszten, föláldozta magát az egész világ üdvéért,
s oltárainkon most is szüntelenül áldozatul adja magát.
Fogadd kegyesen ezt az áldozatot Mária Szeplőtelen Szíve által, és irgalmazz nekünk.

Ne hulljon hasztalan ez a drága Vér, amely oltárainkon jelen van!
Ne esedezzen értünk hiába Mária Szent Szíve.
E szent áldozat és Mária könyörgései által fordulunk az atyai Jóságodhoz.
Adj a bűnösöknek bocsánatot, a haldoklóknak kegyelmet az üdvösség elnyerésére,
a világnak békét, az Egyháznak pedig egységet és minden mennyei jót. Ámen.

Kilenced Máriához, a Szeretet királynőjéhez (Schio)

Első nap
Nyíljunk meg Isten élő Igéjének befogadására

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk;
segíts minket, hogy méltón végezzük ezt az ájtatosságot!

Jöjj, Szentlélek, jöjj, hőn szeretett jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által!

Édesanyánk, Szeretet Királynője!
Veled együtt akarjuk dicsőíteni és áldani a Szentháromságot, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket,
aki nekünk akart ajándékozni téged, mint édesanyánkat, és mint a kegyelem közvetítőjét!
Hűtlenségünk ellenére mutasd meg nekünk örök szeretetedet és járj közben értünk,
minden szükségünkért és nyomorúságunkért Szent Fiadnál.
Ajándékozd nekünk a kegyelmet, hogy életvitelünk példájával más testvéreket is elvezethessünk Isten szeretetéhez
és tanúsíthassuk számukra az Ő élő Szavát, hogy minden lélek megismerhesse az Ő nagyságát.

Kérünk téged, áldj meg minket, és velünk együtt minden embert a világon, különösen azokat,
akik még nem ismerik Istent, vagy pedig ismerve őt, nem fogadják el szeretetét.

Mária mondja:
"Dicsőítsétek az Atyát!
Gyermekeim, aki ebben az időszakban a közelemben élt,
az felfedezte Isten szeretetének csodálatos világát, hogy annak teljességében éljen.
Szívemnek hatalmas vágya az, hogy szeretettel töltsem meg a világot;
ez akkor fog megtörténni, ha már minden gyermekem jobban bízik segítségemben
és az Atyától kapott hatalmamban. Béke lesz a világban, és igazságosság, de csak a szeretet által!
Mindannyiótokat magamhoz ölellek,
és nagy szeretetemet kiárasztom rátok azáltal, hogy megáldalak benneteket." (1996.3.25.)

Ó, Urunk, Mária, a Szeretet Királynőjének közbenjárására
fogadd el és hallgasd meg ezeket a szándékokat, melyeket most eléd tárunk...

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
1 Dicsőség

Ó Mária, Világ Királynője, jóságos Édesanyánk!
Közbenjárásodban bízva, rád bízzuk lelkünket.
Kísérj el minket minden nap az Öröm Forrásához!
Ajándékozd nekünk az Üdvözítőt!
Szeretet Királynője, neked szenteljük magunkat!
Ámen.

Második nap
Éljük meg Isten szent akaratát

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk;
segíts minket, hogy méltón végezzük ezt az ájtatosságot!

Jöjj, Szentlélek, jöjj, hőn szeretett jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által!

Ó Mária, jóságos Édesanyánk, Te, aki a világnak ajándékoztad Jézust,
segítsd megérteni és teljesen megélni Fiad művét.
Ő a Kereszten minden emberért feláldozta magát, de nem mindenki fogadta el Őt:
"A világba jött, de a világ nem ismerte meg és nem fogadta be Őt."

Ó Édesanyánk, Szeretet Királynője, nyerd el számunkra a kegyelmet,
hogy megértsük milyen nagy ára volt megváltásunknak,
hogy hálával ismerjük ezt fel és közbenjárásod által egyre inkább Isten akarata szerint éljük meg,
hogy olyan lelkekké alakulhassunk át, amilyennek Ő óhajt minket: szenteknek.

Kérünk téged, áldj meg minket, és velünk együtt minden embert a világon, különösen azokat,
akik még nem ismerik Istent, vagy pedig ismerve őt, nem fogadják el szeretetét.

Mária mondja:
"Dicsőítsétek velem együtt az Atyát!
Gyermekeim, az üdvösség terve, melyet Isten mindegyikőtök számára kigondolt, rajtam keresztül fog megvalósulni.
Különös gondom van rátok. Isten akaratának útjaira irányítalak és vezetlek titeket.
Azt kérem tőletek, hogy teljes öntudattal és szabadsággal kössetek velem mindnyájan szeretetszerződést,
melyben szeretettel rám hagyatkozva megengeditek, hogy az életszentség útján vezesselek titeket.
Vigaszt nyújtotok nekem és megtiszteltek a szeretet örömünnepeivel és a hitetekkel.
Az egész Mennyország veletek örül és velem együtt megáld titeket." (2000.8.6.)

Ó, Urunk, Mária, a Szeretet Királynőjének közbenjárására
fogadd el és hallgasd meg ezeket a szándékokat, melyeket most eléd tárunk...

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
1 Dicsőség

Ó Mária, Világ Királynője, jóságos Édesanyánk!
Közbenjárásodban bízva, rád bízzuk lelkünket.
Kísérj el minket minden nap az Öröm Forrásához!
Ajándékozd nekünk az Üdvözítőt!
Szeretet Királynője, neked szenteljük magunkat!
Ámen.

Harmadik nap
Istenben élni

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk;
segíts minket, hogy méltón végezzük ezt az ájtatosságot!

Jöjj, Szentlélek, jöjj, hőn szeretett jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által!

Ó Mária, kegyelemmel teljes, az Úr veled és benned van.
A Szentlélek teáltalad akar kiáradni az egész emberiségre.
Az idők teljességében, a Szentlélek közreműködése által,
Krisztus emberi és misztikus testének Édesanyjává lettél.

Ó Mária, Szeretet Királynője, tanítsd meg nekünk mindannyiunknak,
kik meg akarunk nyílni anyai hangod melegére, hogyan éljünk Őbenne.
Imádkozz az emberiségért, hogy minden szív megtalálja az igazi békét,
és minden ember Isten gyermekévé váljon.

Kérünk téged, áldj meg minket, és velünk együtt minden embert a világon, különösen azokat,
akik még nem ismerik Istent, vagy pedig ismerve őt, nem fogadják el szeretetét.

Mária mondja:
"Áldott legyen az Atya!
Gyermekeim, bennetek fog megvalósulni mindaz, amit kívánok,
ha megerősödtök lélekben, szeretetben és alázatosságban.
Egyedül példaadásotokkal fogtok mindenkit Jézushoz vonzani.
Legyen bátorságotok az Ég dolgai iránt, mert az a tiétek lesz,
inkább mint a világ dolgai, amelyek nem a tiétek.
Rátok fognak tekinteni és rajtatok keresztül fognak eljutni Jézushoz és Máriához.
Példátok legyen világos! Gyermekeim, úgy haladjatok előre,
ahogy én azt tanítottam nektek, és mindig számíthattok segítségemre.
Megáldalak titeket." (1987.1.26.)

Ó, Urunk, Mária, a Szeretet Királynőjének közbenjárására
fogadd el és hallgasd meg ezeket a szándékokat, melyeket most eléd tárunk...

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
1 Dicsőség

Ó Mária, Világ Királynője, jóságos Édesanyánk!
Közbenjárásodban bízva, rád bízzuk lelkünket.
Kísérj el minket minden nap az Öröm Forrásához!
Ajándékozd nekünk az Üdvözítőt!
Szeretet Királynője, neked szenteljük magunkat!
Ámen.

Negyedik nap
A Szentlélek töltsön el minket ajándékaival

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk;
segíts minket, hogy méltón végezzük ezt az ájtatosságot!

Jöjj, Szentlélek, jöjj, hőn szeretett jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által!

Ó Mária, Édesanyánk - nyerd el nekünk a kegyelmet, hogy meg tudjuk élni tanításaidat:
az imádságot, a csendet, az alázatosságot és a bűnbánatot.
Nyerd el nekünk a Szentlélek segítségét, hogy betöltsön minket ajándékaival és átalakítson.

Ó Mária, Szeretet Királynője, te kérd Őt értünk és velünk,
hogy kegyelmének gazdagságával leszálljon ránk azért,
hogy ne a világ dolgaira irányítsuk figyelmünket, hanem méltók legyünk az Atya szeretetére.

Kérünk téged, áldj meg minket, és velünk együtt minden embert a világon, különösen azokat,
akik még nem ismerik Istent, vagy pedig ismerve őt, nem fogadják el szeretetét.

Mária mondja:
"Dicsőítsük és áldjuk az Atyát!
Gyermekeim, azért jövök, hogy megáldjalak titeket és szeretteiteket,
és megköszönjem nektek, hogy befogadjátok szeretetem tanítását, ami egy benső átélés,
mely örömmel és vigasszal tölt el titeket.
Segítelek titeket abban, hogy megtisztítsátok és megújítsátok hiteteket, és önvizsgálatot tartsatok.
Elnyerem számotokra a Szentlélek ajándékát, aki megkönnyíti nektek,
hogy befogadjátok Isten szavát, mely éltet titeket, a célból,
hogy rajtatok keresztül az egész föld megvilágosodjék és megvalósuljon Jézus nagy vágya:
hogy minden emberben az Ő szeretete növekedjék.
Imádságotok lesz a ti erőtök. Magamhoz ölellek titeket és megáldalak újra." (1991.7.17.)

Ó, Urunk, Mária, a Szeretet Királynőjének közbenjárására
fogadd el és hallgasd meg ezeket a szándékokat, melyeket most eléd tárunk...

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
1 Dicsőség

Ó Mária, Világ Királynője, jóságos Édesanyánk!
Közbenjárásodban bízva, rád bízzuk lelkünket.
Kísérj el minket minden nap az Öröm Forrásához!
Ajándékozd nekünk az Üdvözítőt!
Szeretet Királynője, neked szenteljük magunkat!
Ámen.

Ötödik nap
Soha ne szűnjünk meg Istennek hálát adni

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk;
segíts minket, hogy méltón végezzük ezt az ájtatosságot!

Jöjj, Szentlélek, jöjj, hőn szeretett jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által!

Ó Mária, a Te Szeplőtelen Anyai szíved állandóan értünk fáradozik.
Kimondhatatlan szereteteddel és türelmeddel megpróbálsz minket közelebb vinni Istenhez.
A Szeretet Királynőjeként tanítsd meg nekünk, hogyan dicsőítsük Őt,
hogy ezzel hozzájáruljunk az Ő nagyobb tiszteletéhez és dicsőségéhez a világban.

Mária, Szeretet Királynője, nyerd el számunkra azt a nagy kegyelmet,
hogy sose mulasszuk el dicsőíteni Istent,
hanem mindig szeressük Őt, dicsőítsük Őt és hálát adjunk Neki.

Kérünk téged, áldj meg minket, és velünk együtt minden embert a világon, különösen azokat,
akik még nem ismerik Istent, vagy pedig ismerve őt, nem fogadják el szeretetét.

Mária mondja:
"Atyánk, hálát adunk Neked és áldunk Téged!
Gyermekeim, folytonosan jövök hozzátok, hogy kegyelmet ajándékozzak nektek és gazdagítsam hiteteket.
Legyetek tanulékonyak, erőslelkűek és bátrak. A Jézus hívására adott válaszotok értékes.
Szenvedést és meg nem értést hoz magával, de akkor is legyetek készek elfogadására!
Szeressétek az igazságosságot és vessétek el a világ csalárdságát.
Kérjétek velem az Atyát, hogy segítsen nekünk mindazt eltávolítani,
amit az emberek alkottak ahhoz, hogy mindent elpusztítsanak.
Tevékenységetekben én is veletek leszek és irányítani foglak titeket.
Ne azért könyörögjetek hozzám, amit már úgyis elmondtam nektek,
hanem szívleljétek meg minden felhívásomat.
A szeretetben szolgáljatok példaképül, legyetek alázatosak és igazságosak.
Érezzetek felelősséget és legyetek tudatában azoknak a nagy ajándékoknak, melyeket felajánlottak nektek.
Tiszteljétek ezeket a helyeket, és gondoskodjatok róla,
hogy mások is tiszteljék, mert ezek a helyek oltalom alatt állnak. Itt kapjátok meg kegyelmeimet.
Higgyetek bennük és hallgassatok rám! Ki fogja elkísérni Istent eljövetelekor?
Az erre érdemes angyalok, akik között ti is ott lesztek, ha mindent, amit felkínálok nektek, elfogadtok.
Bátorság tehát, gyermekeim, a ti könnyeitek az én könnyeim, a ti aggodalmaitok az én aggodalmaim.
Ne féljetek a tisztulástól, mert életszentséget hoz számotokra és a világban a Szeretet győzelmét!
Köszönjük meg az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, az üdvösségnek ezt az idejét,
amit Máriával tölthettetek el. Megáldalak titeket, gyermekeim, és várok rátok." (1987.9.30)

Ó, Urunk, Mária, a Szeretet Királynőjének közbenjárására
fogadd el és hallgasd meg ezeket a szándékokat, melyeket most eléd tárunk...

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
1 Dicsőség

Ó Mária, Világ Királynője, jóságos Édesanyánk!
Közbenjárásodban bízva, rád bízzuk lelkünket.
Kísérj el minket minden nap az Öröm Forrásához!
Ajándékozd nekünk az Üdvözítőt!
Szeretet Királynője, neked szenteljük magunkat!
Ámen.

Hatodik nap
Minden nap adjuk át másoknak Isten szeretetét

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk;
segíts minket, hogy méltón végezzük ezt az ájtatosságot!

Jöjj, Szentlélek, jöjj, hőn szeretett jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által!

Ó Édesanyánk, közbenjárónk és ügyeink védelmezője, nyerd el nekünk a Szentlélektől azt a kegyelmet,
hogy befogadjuk Isten Szavát, azért hogy általunk is gyümölcsöt hozzon és megvilágítsa a földet.
Így megvalósulhat Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nagy vágya,
hogy az Ő szeretete minden emberbe el legyen ültetve,
hogy többé ne ártsanak önmaguknak az emberek.
Így nyerheti el a világ Isten áldásán keresztül békéjét.

Jóságos Édesanyánk, a Szeretet Királynője, mutasd meg nekünk az életszentség útját
és járj közben a Szentléleknek az Egyházra és a világra való kiáradásáért!

Kérünk téged, áldj meg minket, és velünk együtt minden embert a világon, különösen azokat,
akik még nem ismerik Istent, vagy pedig ismerve őt, nem fogadják el szeretetét.

Mária mondja:
"Dicsőítsük az Atyát!
Gyermekeim, örömmel és szeretettel fogadlak be titeket anyai szívembe.
Mindazokat befogadom, akik Istent dicsőítik,
és tökéletes dicsőítő himnuszként felajánlom őket a Szentháromságnak.
Szünet nélküli legyen dicsőítésetek, és minden bánatotoknak és szenvedéseteknek a felajánlása.
A felettük való győzelem az imádságban és a csendben rejlik, melyek legyőzik,
és a kegyelem forrásává alakítják őket.
Drága gyermekeim, az örök érték a ti életetekben az lesz,
hogy szenvedéseiteket imával összekötve felajánljátok.
Utánozzátok az Atyának irántatok való és Jézusnak az Atya iránt érzett szeretetét,
és így kialakul bennetek Isten gyermekeinek tökéletessége.
Kedves gyermekem, mennyire vágyom arra és bízom benne,
hogy Egyházamnak ebben a liturgikus évében
hamarosan lesz egy olyan fogadalmi ünnep,
ami az Atyaistennek, a Jegyes Atyjának lesz szentelve.
Kedves gyermekeim, megáldalak mindannyiótokat,
és veletek együtt minden szenvedőt." (1991.10.23.)

Ó, Urunk, Mária, a Szeretet Királynőjének közbenjárására
fogadd el és hallgasd meg ezeket a szándékokat, melyeket most eléd tárunk...

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
1 Dicsőség

Ó Mária, Világ Királynője, jóságos Édesanyánk!
Közbenjárásodban bízva, rád bízzuk lelkünket.
Kísérj el minket minden nap az Öröm Forrásához!
Ajándékozd nekünk az Üdvözítőt!
Szeretet Királynője, neked szenteljük magunkat!
Ámen.

Hetedik nap
Éljünk felajánlásunk szerint

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk;
segíts minket, hogy méltón végezzük ezt az ájtatosságot!

Jöjj, Szentlélek, jöjj, hőn szeretett jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által!

Ó, te a Szeretet dicsőséges Anyja és Királynője,
te mindig arra szólítasz fel minket, hogy éljük meg felajánlásunkat.
Nyerd el nekünk azt a kegyelmet, hogy áldozatainkon és imáinkon keresztül
példaképek legyünk azon lelkek számára, akiket kétségek gyötörnek, vagy visszautasítják a kegyelmet.
Add, hogy mindannyian együtt boruljunk térdre, hogy beismerjük szegénységünket,
és bocsánatot kérjünk Istentől a világban elkövetett minden bűnért.

Kérünk téged, áldj meg minket, és velünk együtt minden embert a világon, különösen azokat,
akik még nem ismerik Istent, vagy pedig ismerve őt, nem fogadják el szeretetét.

Mária mondja:
"Imádkozzunk együtt.
Gyermekeim, ismételten felétek fordulok, mélyítsétek el imádságotokat, bűnbánatotokat,
a bűnbánat cselekedeteinek gyakorlását, üdvösségetekért és minden testvéretek üdvösségéért.
Még nagyobb szeretetben éljétek meg az Atya akarata iránti szerető engedelmességeteket.
Felszólítalak titeket, hogy tisztítsátok meg a Szentlélek templomát, a ti testeteket.
Állítsátok vissza önmagatokban az ártatlanság szépségét, hogy megnyilvánuljon bennetek Jézus szépsége.
Gyermekeim, ne vesztegessétek el ezt az értékes időt!
Mindenkit hívjatok fel a megtérésre! Nem hagylak el titeket. Mindannyiótokat megáldalak." (1992.3.04.)

Ó, Urunk, Mária, a Szeretet Királynőjének közbenjárására
fogadd el és hallgasd meg ezeket a szándékokat, melyeket most eléd tárunk...

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
1 Dicsőség

Ó Mária, Világ Királynője, jóságos Édesanyánk!
Közbenjárásodban bízva, rád bízzuk lelkünket.
Kísérj el minket minden nap az Öröm Forrásához!
Ajándékozd nekünk az Üdvözítőt!
Szeretet Királynője, neked szenteljük magunkat!
Ámen.

Nyolcadik nap
Gazdagítsuk a világot szeretetünkkel

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk;
segíts minket, hogy méltón végezzük ezt az ájtatosságot!

Jöjj, Szentlélek, jöjj, hőn szeretett jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által!

Ó Édesanyánk, a Jóság Édesanyja és a Szeretet Királynője, nyerd el nekünk azt a kegyelmet,
hogy sok lelket felébresszünk a szeretet által, melyet mindig újan és frissen ajándékozol nekünk,
és megvigasztaljunk minden szívet, elsőként szeretve őket.
Szeplőtelen Szíveddel egyesülve le akarjuk győzni a világ közömbösségét.

Ó Mária, segíts minket szereteteddel és kegyelmeddel,
hogy jóval gazdagabbá tegyük a világot, hogy ne kelljen többé ekkora lelki nyomorban élnie.
Kérünk téged, áldj meg minket, és velünk együtt minden embert a világon,
különösen azokat, akik még nem ismerik Istent, vagy pedig ismerve őt, nem fogadják el szeretetét.

Kérünk téged, áldj meg minket, és velünk együtt minden embert a világon, különösen azokat,
akik még nem ismerik Istent, vagy pedig ismerve őt, nem fogadják el szeretetét.

Mária mondja:
"Dicsőítsétek velem együtt az Atyát!
Gyermekeim, eljöttem közétek, hogy felfedjem előttetek a Szeretet Istenét,
hogy így az egész világ előtt felfedjem Isten Szeretetét. Ez a Szeretet órája!
Gazdagodjatok a kegyelemben, hogy gazdagíthassátok a világot, mely súlyos lelki nyomorúságban él.
Különleges módon szeretett gyermekeim, ti megtiszteltek engem az emberek előtt
és én meg foglak tisztelni titeket Isten előtt.
Kövessetek engem, drága gyermekeim, hallgassatok rám, és én mindnyájatokat HOZZÁ viszlek.
Végtelenül szeretlek titeket. Megáldalak titeket és mindannyiótokat magamhoz ölellek." (1995.8.15.)

Ó, Urunk, Mária, a Szeretet Királynőjének közbenjárására
fogadd el és hallgasd meg ezeket a szándékokat, melyeket most eléd tárunk...

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
1 Dicsőség

Ó Mária, Világ Királynője, jóságos Édesanyánk!
Közbenjárásodban bízva, rád bízzuk lelkünket.
Kísérj el minket minden nap az Öröm Forrásához!
Ajándékozd nekünk az Üdvözítőt!
Szeretet Királynője, neked szenteljük magunkat!
Ámen.

Kilencedik nap
Valósítsuk meg Isten szeretettervét

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk;
segíts minket, hogy méltón végezzük ezt az ájtatosságot!

Jöjj, Szentlélek, jöjj, hőn szeretett jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által!

Ó Mária, Szeretet Királynője, mutasd meg nekünk az üdvösség útját, és adj nekünk új életerőt,
hogy hozzájárulásunkkal megvalósíthasd a világban az Atya szeretettervét.
Ebből a célból egész szívünkkel neked szenteljük magunkat, és így kérünk:
nyerd el számunkra a Szentlélek ajándékát, hogy semmi más ne indítson cselekvésre, csak a szeretet.
Segíts minket abban, hogy egyedül a szeretet uralkodjon köztünk - ahogy azt te mindig kéred tőlünk.
Segíts abban, hogy mindig megbocsássunk, hogy mi is bocsánatot nyerjünk.
Nyerd el nekünk, hogy segítségeddel igaz testvérekként éljünk, egységben a te és a mi Jézusunkkal.

Kérünk téged, áldj meg minket, és velünk együtt minden embert a világon, különösen azokat,
akik még nem ismerik Istent, vagy pedig ismerve őt, nem fogadják el szeretetét.

Mária mondja:
"Dicsőítsétek velem együtt az Atyát!
Drága gyermekeim, mekkora kegyelem, hogy az új evangelizálásba kaptatok meghívást,
megnyitva a szíveteket arra a készségre és meggyőződésre, hogy az Ég hívott meg titeket.
Én foglak vezetni, és irányítani titeket ennek a világ megmentését szolgáló Isteni tervnek a megvalósításánál.
Nagy bátorság és teljes készségesség töltsön el titeket,
mert nagy lesz az, amit együtt fogunk megvalósítani!
Drága gyermekeim, jól figyeljétek meg a jeleket, amelyek körülvesznek titeket.
Ezek a legnagyobb és legfájdalmasabb elfajulás küszöbön álló, közeli végének előjelei.
Majd aztán meglátjátok tevékenykedésetek és áldozatotok gyümölcseit,
és egy új igazságosságnak fogtok örvendezni.
Megáldalak mindannyiótokat és magamhoz ölellek titeket." (1997.10.26.)

Ó, Urunk, Mária, a Szeretet Királynőjének közbenjárására
fogadd el és hallgasd meg ezeket a szándékokat, melyeket most eléd tárunk...

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
1 Dicsőség

Ó Mária, Világ Királynője, jóságos Édesanyánk!
Közbenjárásodban bízva, rád bízzuk lelkünket.
Kísérj el minket minden nap az Öröm Forrásához!
Ajándékozd nekünk az Üdvözítőt!
Szeretet Királynője, neked szenteljük magunkat!
Ámen.


TÖRTÉNETE:
1985. március 25-e volt, amikor az olaszországi Schioban (ejtsd: Szkió),
a X. században épült Szent Mártonról nevezett kis templomban a Madonna meghívta Renáto Baront,
aki ennek a templomnak a közelében lakott, hogy vele együtt induljon el a hit útján.
Ő a Szeretet Királynőjeként mutatkozott be.
Attól a pillanattól kezdve több százra tehető a Szentséges Szűzzel történő beszélgetések száma,
melyek Renato 2004-ben bekövetkezett haláláig folytatódtak.

Többnyire a Monte Christo hegyén végzett Keresztút végén történtek ezek a jelenések.
A látnok a jelenések után azonnal leírta mindazt, amit az Ég közölt vele.
Ezek az üzenetek a püspöki kúria engedélyével
a "Szűzanya hív" című könyvecskén keresztül kerültek nyilvánosságra.
Az Ég akaratát tartalmazzák, amit összesűrítve így fejezhetnénk ki:

Mária, a Szeretet Királynője, azért jött, mert szeret minket, és mert el akarja mondani nekünk,
hogy Jézus mennyire szenved bűneink és az emberiség közönye miatt.
Mindannyiunknak meg kell térnünk, és nem utasíthatjuk tovább vissza Isten Jóságát.

Szükséges hogy az imádság erejével táplálva megerősítsük hitünket.
Az imádsággal közel leszünk az Éghez, a bűnbánattal
és a böjttel megszentelődünk és például szolgálunk másoknak.
Átölelve Jézus keresztjét visszatérünk a Szentlélek segítségével az Atyához,
és sok testvérünket visszavezetjük Hozzá.
Ez a mi küldetésünk: odaajándékozni magunkat az üdvösségért,
alázattal és ítélkezés nélkül átadva Jézus szeretetét.

Mindig az Evangélium legyen a mi vezetőnk.
Ha mi mindannyian Istenre hagyatkozunk,
minden szenvedésünk közepette is örömben fogunk élni,
mert keresztjeinkből öröm fog fakadni.
Bátraknak, tisztaszívűeknek kell lennünk, mindig a kegyelem állapotában élve,
mert életünkben semmit sem tehetünk Isten kegyelme nélkül.

Mária nagy igyekezettel arra hív minket, hogy minden emberhez juttassuk el az Ő szavait,
mert az Ő nagy vágya az, hogy mindenki Szeplőtelen Szívének szentelje magát.
Ez az odaszentelés a Schio-i Szent Márton templom üzenete,
Mária egy másik vágyával együtt, mely így szól:
cselekedeteinkkel mutassuk meg hitünket a "Szeretet Műve" által!
Ő nevezi így ezt a világ üdvösségéért alkotott nagy égi tervet: lelki és anyagi művek.

Hogy az első megvalósuljon, megszületett Schioban Mária vezetése alatt a Máriás mozgalom,
a Szeretet Királynőjének a mozgalma.
Ez egy olyan mozgalom, mely imádságból és evangelizációból áll,
és a Szeretet Művének más társulásaiból, aminek az a feladata:
hogy felépít, létrehoz és működtet szociális és missziós intézményeket,
különböző adakozások és egyéni közreműködés által.

Íme itt van két üzenet a legfontosabbak közül, erre vonatkozóan:

"Rátok bíztam a fiatalokat, és most szeretném rátok bízni az időseket is. Egyesítsétek az erőtöket!
Együtt fel fogtok építeni egy nagy házat,
és abba fogjátok befogadni az elhagyatottakat, az egyedülállókat, a papokat.
Kezdjetek hozzá, és én küldeni fogom a munkásokat és az eszközöket, hogy fenntartsátok ezeket.
Úgy fogjátok nevezni 'A Szeretet Műve'. Adjátok át minden szereteteteket." (1986.03.25.)

"...az anyagi művek csak arra fognak szolgálni, hogy a szenvedéseket enyhítsétek
és hogy a testvéreket elvezessétek a hitre és így az Atyához. Mindent jól csináljatok.
Szilárdan legyen jelen bennetek a ti cselekedetek célja: a hit megőrzése..." (1986.11.22.)

Kilenced a Csodás Érem Szűz Máriájához

Első nap
Az első jelenés
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
Labouré Szent Katalin egész életében Isten akaratát kereste.
Imádsága, munkája, Isten- és emberszeretete a nehézségek ellenére is benső örömmel, békével töltötte el.
Szenté akart lenni, s ezért volt nyitott a szíve, hogy különleges módon is találkozzon a Szűzanyával.
A mi életünk is boldog, örömteli élet lehet, ha követjük Katalin példáját,
imádkozunk, szentségekhez járulunk, teljesítjük kötelességeinket
és törekszünk az Isten- és emberszeretetre.
Ezt a boldogságot a világ soha nem adhatja meg.
Labouré Szent Katalint őrangyala vezette a Szent Szűzhöz.
Őrzőangyalunk bennünket is kísér és támogat Istenhez vezető utunkon.
Hallgassunk suggalataira, hiszen ő is Isten akaratának teljesítésére sürget.

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Második nap
Mária könnyei
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
Az utóbbi idők Mária-jelenései közül szinte mindegyik utal a Szűzanya könnyeire.
Mária édesanyai szívvel szeret bennünket. Siratja a bűnösöket, mert megsértik szent Fia, Jézus szívét;
megvetik a keresztet és üldözik Krisztus követőit. Siratja Krisztus Testének, az Egyháznak sebeit.
Bízzuk rá magunkat s Szűzanya együttérző, anyai szívére, kérjük Őt, hogy járjon közben értünk, bűnösökért.
Kérjük Őt, segítsen nekünk, hogy ne ítéljük el a bűnöst, de soha ne értsünk egyet a bűnnel.
Imádkozzunk Vele együtt a bűnösök megtéréséért, önmagunkért is, s átélhetjük anyai vigasztalását.

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Harmadik nap
Oltalmazónk, Mária
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
A szeplőtelen Szűzanyát az Egyház mindig oltalmazónknak, menedékünknek, pártfogónknak nevezte.
A Szűzanya megígérte Katalin nővérnek:
"Veletek maradok. Soha nem veszítelek el benneteket szemem elől.
Bőséges kegyelmet könyörgök ki számotokra Szent Fiam szívétől."
Bízzunk ígéretében, Ő Jézushoz akar vezetni bennünket!
Bízzuk édesanyai szívére gondjainkat, családunkat, barátainkat, közösségeinket, hazánkat, az egész egyházat!
Kérjük őt bizalommal, hiszen Ő meglátja szükségünket, ugyanúgy,
ahogy a kánai menyegzőn észrevette, hogy "nincs boruk".
Nekünk is ugyanazt mondja, amit akkor a szolgáknak:
tegyünk meg mindent, amit Jézus mond nekünk a lelkiismeretünk, az egyház, a körülmények szavával.
Szűz Mária, Isten anyja könyörögj érettünk, akik hozzád menekszünk!

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Negyedik nap
A második jelenés
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
1830. november 27-én a Szűzanya sugárzó szépségében jelent meg Labouré Szent Katalinnak.
A Szent Szűz a földgolyón állt, széttiporta a gonosz kígyó fejét.
Mária szépségéből erő sugárzik. Ő "a napba öltözött asszony", a gonosz felett diadalt arató Megváltó édesanyja.
A gonosz nem győzhet végleg a jó fölött; a bűn, a hazugság, a gyűlölet nem mindenható.
Bízzunk a Jó, a Szeretet, az Igazság győzelmében, még ha pillanatnyilag úgy is tűnik, evilágban vesztésre áll.
Isten Anyja járjon közben értünk, hogy el ne veszítsük bizalmunkat, reményünket,
s másoknak is tovább tudjuk adni az örömhírt: Jézus Krisztus a győztes. Ő legyőzte a bűnt és a halált.

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Litánia Jézus Szent Szívéről

Ötödik nap
Mária keze
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
Labouré Szent Katalin látta, hogy Mária kezéből fénylő sugarak áradnak. A Szűzanya ezt mondta:
"Ezek a sugarak jelentik a kegyelmet, amelyet mindazokra árasztok, akik az Érmet bizalommal hordják."
A kegyelmet el is kell fogadnunk, ehhez nyitottságra és alázatra van szükségünk.
Ne engedjük, hogy hiábavaló legyen számunkra a kegyelem.
Isten szüntelenül megajándékoz bennünket szeretetével, minden percünk a kegyelem csodája.
Imádkozzunk állhatatosan nyitott, befogadó szívvel, s higgyünk abban is,
hogy Mária, a szeplőtelen Szűzanya velünk együtt könyörög az Úrhoz.

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Hatodik nap
A Csodás Érem Máriája
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
Labouré Szent Katalin sugárzó fénykoszorúban látta Máriát.
A Szűzanya jóságosan mosolygott, tizenkét csillag koronázta.
Akkor bízta meg Katalint nővért, hogy veressen érmet az "égi" mintára, s megígérte,
hogy mindazokra, akik bizalommal és szeretettel hordják, számtalan kegyelmet áraszt.
A Csodásérem jel, s mivel emberek vagyunk, szükségünk van jelekre.
Az imádság pedig, amit az Érem viselői mondanak mindennap, segítség, hogy egyre mélyüljön imaéletünk.
Kérjük a Boldogasszonyt, hogy segítsen imádkozni, álljon mellettünk nehéz pillanatainkban.
Kérjük őt, védelmezzen meg a legnagyobb veszélyek közepette is,
óvjon meg minden rossztól, és segítsen, hogy kitartsunk a jóban.

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Hetedik nap
Mária, szószólónk és menedékünk
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
Jézus boldognak mondja mindazokat, akik hallgatják Isten Igéjét.
Mária, a boldogságos Szűz nemcsak hallgatta, hanem be is fogadta az Igét, magát a második Isteni Személyt, Jézust.
Minden ember közül ő áll a legközelebb Jézushoz, és ő a mi édesanyánk, szószólónk, menedékünk.
Bátran forduljunk hozzá akár a következő imával, akár saját szavainkkal:
"Szépséges Szűzanya, szeplőtelen Úrnőnk, fölséges királynőnk,
Te légy szószólóm, menedékem, mentsváram e földön, oltalmazóm, erősségem életemben és halálomban!
Te vagy szívem öröme, mennybéli reménységem!
Maradj velem a próbatételek és a kísértés idején; vezess el szent Fiadhoz, Jézushoz. Ámen."
(Grignion Szent Lajos nyomán)

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Nyolcadik nap
Mária, a kegyelmek kiesdője
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
Nagyon sokan tapasztalták már a Boldogságos Szűz közbenjárását.
Labouré Szent Katalin, amikor elvesztette édesanyját, arra kérte a Szűzanyát, hogy ő legyen az édesanyja.
Minden bizonnyal Mária segítette őt, hogy növekedjék hitben, szeretetben, kedvességben.
A Szűzanya segített Katalinnak, hogy megtalálja a hivatását, s megvalósítsa Isten akaratát az életében.
A szeplőtelen Szűzanya segít nekünk, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten akaratát az életünkben.
Segít, hogy ne zárjuk be szívünket a kegyelem indításai előtt. Kérjük őt bizalommal:
Szeplőtelen Szűzanyánk, segíts, hogy a kezedből áradó fénylő sugarak megvilágosítsák értelmemet,
és így egyre inkább megismerjem Isten jóságát.
Segíts, hogy szívemben napról napra növekedjen a hit, a remény és a szeretet! Ámen.

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.

Kilencedik nap
Máriával Jézus Krisztus keresztje alatt
Keresztvetés

Kezdésre
Őszinte bűnbánat felindítása
3x:
Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Elmélkedés
A tanítványok közül Jézus keresztje alatt csak János állt ott az asszonyokkal és Jézus anyjával, Máriával.
Körülöttük pedig ott voltak a római katonák, a kíváncsiak, a gyűlölködők, akik látni akarták Krisztus halálát.
Az emberiség legsötétebb pillanatai voltak ezek, mégis jelen volt benne a szeretet, az odaadás.
Jézus ebben z utolsó pillanatban is ajándékoz. Rábízza Jánost Máriára, és Máriát Jánosra.
"Íme, a te anyád. Íme, a te fiad." Mindannyiunknak édesanyát adott ebben a pillanatban,
minden elkövetkező nemzedéknek megadta ezekkel a szavakkal, hogy a Szűzanya gyermekei lehessenek.
Kérjük gyermeki bizalommal a Boldogságos Szűzanyát:
Szeplőtelen Szűz, Isten Anyja, Mária! Segíts, hogy a keresztet a győzelem jelenként ismerjem fel életemben.
Segíts, hogy ez a jel kössön össze veled és Szent Fiaddal!
Esd ki nekem a kegyelmet és az erőt, hogy melletted állhassak szent Fiad keresztje alatt,
s mindvégig állhatatosan kitartsak a jóban, a mindennapi küzdelemben, amíg e földön feladatom van. Ámen.

Zárásra
3x:
Üdvözlégy
+ Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád menekülünk.

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat.
Tisztaságos Szent Szűz, szeplőtelen fogantatásod és dicsőséges kiválasztásod által Isten Fiának anyja lettél.
Esd ki számomra szeretett Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet,
a hűséges engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét.
Könyörögd ki számomra, hogy egész életemben megismerjem és betöltsem Isten akaratát,
hiszen csak így tisztelhetem Őt igazán és így dicsérhetem szívből szent nevét.
Drága Szűzanyám, könyörögd ki nekem ezt az isteni kegyelmet most és örökre!
Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret illet Téged, Szűzanyám.
Ámen.