2009. november 1., vasárnap

Litánia magyarságunkért, a hit ajándékáért

Istenünk, a Te meghívásod tudata mindig reménységet ad, a legkilátástalanabb helyzetekben is tudunk hinni abban, hogy Te, a leghatalmasabb Úr, aki küldetést adtál nemzetünknek, erőt is adsz a fennmaradásra. Adj nekünk pártfogásodba vetett bizalmat, hogy ebből naponként és korszakonként megújult erővel legyünk képesek önzetlenül cselekedni a közösségért, akaratod szerint. Ámen.

Urunk, segítsd nemzetünket, hogy elegendő pap és szerzetes legyen a plébániák ellátására.
– Erősítsd meg hitünket, Urunk!
Juttasd el az evangélium fényét a legelrejtettebb településekre is!
Élénkítsd fel az emberek szívében a legfontosabb igazságokra irányuló hiányérzetet, hogy minél több család áttörhesse magát a tömegkommunikáció romboló hatásán.
Add, hogy eleven példaként hasson törekvéseinkre magyar szentjeink élete és számtalan küzdelme hazánkért, egyéni és családi életszentségükért.
Segíts, hogy minden történelmi nehézséget próbatételként fogjunk fel és így próbáljunk helytállni bennük.
Add, hogy a közös hitvallás testvérisége az emberi ellentétel fölé emeljen bennünket.
Segíts, hogy nemzetünkön teljesülhessen Szent Fiad terve, mellyel a világ minden népének megtérítését az apostolokra bízta.
Segíts olyan vezetőket országunk élére, akik minden erejükkel az igazságosság, a tisztesség, a lelkiismeret és az alapvető keresztény erkölcsi értékek szerint igyekeznek formálni a közgondolkodást.
Ne engedd gyermekeinket hitetlenül felnőni.
Fékezd meg Istenünk a szekták és minden rólad hamis képet festő irányzat térhódítását.
Adj egyházadnak olyan példaadó erkölcsi tisztaságot, amely vonzó tud lenni az egészséges lelkiismeretű emberek számára.
Adj püspökeinknek, papjainknak, híveinknek olyan apostoli lelkületet, amellyel folytathatják az apostolok küldetését.
Erősítsd meg a szenvedőket, hogy felfogják szenvedésük értékét, türelemmel viseljék és örömmel ajánlják fel a Te országod nagy céljaiért.
Segíts valamennyiünket, hogy nagy megbecsüléssel vegyük körül idős, beteg, magányos és bajba jutott testvéreinket, meglátva bennük Krisztus arcát.
Add meg egész nemzetünknek az imádság és az áldozatvállalás lelkületét.
Világosíts meg mindannyiunkat, hogy történelmünk tanulságait a Te szempontjaid szerint tudjuk értékelni.
Add, hogy családjaink vállalják a tőled érkező bőséges gyermekáldást, és felelősséggel fogadják az élet ajándékát.
Urunk, szabadítsd meg népünket a rosszindulatú, értékromboló, a sötétség küldetésében járó hatalmaktól.
Add meg, hogy a magyar jövő egyértelműen keresztény jövő legyen.

Urunk, Jézus Krisztus, teljesedjék be rajtunk terved, hogy egész nemzetünk elfogadja az evangéliumot, és egyházad által törekedjék az üdvösség elnyerésére, addig pedig a keresztény életszemlélet elsajátítására és elterjesztésére, aki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

A Szentlélek segítségül hívása magyarságunkért

Urunk, Mennyei Atyánk! Minden érték és minden nemes emberi szándék tőled származik, mellyel Szentlelked által igyekszel testvérré, a nemes lelkű gondolkodásban közösségbe vonni minket. Kérünk, gyarapítsd népünk körében az igazlelkűséget, a tiszta és építő kultúrát és a lelkes igényességet és érdeklődést mindezek iránt.

Áraszd ki nemzetünkre Istenünk a Pünkösdkor apostolaidra elküldött Vigasztaló Lelket, amely őket is reménnyel, lelkesedéssel és bölcsességgel halmozta el.
– Küldd el magyar népünkre Szentlelkedet Urunk!
Add, hogy minden felszínes és romboló hatással szemben azt válasszuk, ami bölcsességet, lelki kifinomultságot nyújt és hozzád vezet.
Adj fiataljaidnak kedvet a tanuláshoz, a műveltséghez, a szellemileg igényes élethez.
Adj ellenállókészséget a szabadelvűséggel, erkölcsi szabadossággal, önkényes vallási fantáziálással szemben! Áldd meg művészeink, tudósaink munkáját, hogy a Te gondolataidat közvetítsék munkájukkal, és az embereket igyekezzenek összhangba hozni a teremtett világgal.
Add, hogy a művészet minden területén előtérbe kerüljön a keresztény-nemzeti eszmevilág, ezáltal pedig a valóságos esztétikai értékrend.
Ne engedd Urunk, hogy a közszellem megmérgezői, a konkolyt vető emberek, háttérbe szoríthassák a Te bölcsességedet és dicsőségedet tükröző, tőled tehetséget kapott egyéniségeket.
Ne engedd, Urunk, hogy a tudomány a pénzvilágot és a hatalmat szolgálja, inkább add, hogy megfelelő etikai iránnyal az emberiség és a nemzet fejlődését segítse elő.
Adj családjainknak természet szeretetet, hogy ezáltal teljesebben fogadhassanak be Téged, ajándékozó, teremtő Atyánk mindennapi életükbe.
Segítsd a szülőket, hogy tudatosan odafigyeljenek gyermekeiknek a Te örök törvényeid szerinti nevelésére.
Adj türelmet a szülőknek, hogy szeretettel tudjanak távol tartani gyermekeik életétől minden ostromló, káros hatást.
Adj bölcsességet, és minél nagyobb hozzáértést a nevelőknek, pedagógusoknak a tudás helyes szemléletben való átadásához.
Add, hogy gyermekeinkkel, ifjúságunkkal foglalkozó pedagógusaink valóban erkölcsi példaképeink lehessenek.
Adj fiataljainknak igaz, hűséges és jó barátságokat!
Adj fiataljainknak, olyan tiszta és a Te országoddal összeegyeztethető szerelmet, amely boldog családi életek bölcsője lehet.
Adj a házastársaknak következetességet mindabban, amit házassági esküjükben megfogadtak.
Add, hogy családjaink sejtekként egyházad megjelenítői és jelei lehessenek a közös imádság, erkölcsi rend és a szentségek közös és rendszeres vétele által.
Adj nemzetünknek szenteket, akiknek példája lelkesíti és helyes irányba tereli a közgondolkodást.
Adj nemzetünknek olyan vezéregyéniségeket, akikre felnézhetünk, mert a Te erődet és a Te gondolataidat tükrözik a közigazgatásban, történelem formálásában is!
Adj békés és fegyelmezett rendet a társadalomnak, amely alkalmat ad arra, hogy mindenki lelkiismerete szerint élhessen.

Istenünk, Atyánk, jó néhányszor érezzük úgy, hogy már csak a Te erőd segíthet nemzetünk fennmaradásához. Kérünk vezess minket benső megújuláshoz, hogy sorsunk a helyes és neked tetsző eszmék felszításával alakuljon tovább a megerősödés felé. Ámen.

Engesztelő litánia magyarságunkért

Istenünk, hálát adunk neked, hogy történelmünk alakításával meghívást kapott népünk az igaz hitre. Köszönjük Urunk, hogy minden hűtlenség ellenére kiemeltél bennünket a bajból, kivezettél minden kilátástalanságból. Az elpártolás, lanyhaság, divatos anyagelvűség kísértése ma sem múlt el a fejünk fölül. Ezért kérünk, Istenünk, fogadd el engesztelésünket és fékezd meg a ránk leselkedő erkölcsi veszélyeket.

Engesztelünk téged Istenünk, népünk történelmi botlásaiért.
– Irgalmazz magyar népünknek, Urunk!
A pogánysághoz véres harcok árán való ragaszkodásért.
Árulásainkért.
Türelmetlenségeinkért.
Ellenségeskedő nagyravágyásunkért.
Felesleges harcainkért.
Az egyházzal való szembefordulásainkért.
Engesztelünk téged az igazságtalan uralkodók bűneiért.
A társadalmi igazságtalanságokért.
A köztünk élő szegények és nyomorultak cserbenhagyásáért.
A házasságtörésekért, paráznaságokért.
Az elpusztított magzatokért.
Az egymással és másokkal szembeni becstelenségekért.
Minden esetért, amikor vagy vert, vagy ölt magyart.
Az elhagyatott vidékek népének lelki felkarolásának elhanyagolásáért.
Trianon tragédiájának elfelejtéséért.
Elszakadt területeink magyarságának elhanyagolásáért.
A kommunizmussal való megalkuvásért.
A liberalizmus befogadásáért.
A hitélet elhanyagolásáért.
A magyartalan divatok bálványként imádásáért.
A magyarság és kereszténység ellenségeinek támogatásáért.
Az egymás közti széthúzásért, féltékenykedésért.
Környezetünk megóvásának elhanyagolásáért.
A szellemi kincsünkben való művelődés elhanyagolásáért.
Minden meggondolatlan gyűlölködésért.
Az egyéni haszonlesések rombolásáért.
Az ifjúság hitre és magyarságra nevelésének elhanyagolásáért.
Minden szentségek nélkül felnőtt gyermekért, fiatalért.
A részegeskedésekért, amelyek nemzetünkre szinte háborús csapást mérnek.
A kábítószerek elterjedése elleni harcban történt meghátrálásunkért.
Minden fajtalanságért, embertelenségért, természetellenességért.
A nemzeti elkényelmesedésért.
Minden családi béke elhanyagolásáért.
Főpapjaink, papjaink megrágalmazásáért.
A templomainkról, papjainkról való gondoskodás elmulasztásáért.
A papi és szerzetesi hivatások visszautasításáért.
A katolikus sajtó elhanyagolásáért.
Betegségükben szentségekkel el nem látott halottainkért.
Beszenteletlen sírjainkért.
Nemzetünk lelki újjáéledésének reményében engesztelve kérünk:

Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének litániája (Áldások, imádságok)

Uram, irgalmazz nekünk
Krisztus, kegyelmezz nekünk
Uram, irgalmazz nekünk
Krisztus, hallgass minket
Krisztus, hallgass meg minket

Mennyei Atyaisten
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten

Boldogságos Szűz Mária
Istennek szent anyja
Magyarok Nagyasszonya
Világ Győzelmes Királynője
Szeretetláng Győzelmes Királynője
Minden népek Asszonya

Szent Mónika,
Thagasta szent szülötte
Könyörögj érettünk!
Szent Mónika,
asszonyi nyelvek lakatja
Szent Mónika,
házastársi hűség példaképe
Szent Mónika,
hallgatag türelem mintaképe
Szent Mónika,
tengernyi könny hullatója
Szent Mónika,
házastársi szelídség mintaképe
Szent Mónika,
az anyai bölcsesség hordozója
Szent Mónika,
az imameghallgatásba vetett hit
rendíthetetlene
Szent Mónika,,
Szent Ágoston édesanyja
Szent Mónika,
Az anyai szeretet szent hídja
Szent Mónika
Az anyai türelem megtestesítője
Szent Mónika,
Gyermekeiért szüntelenül imádkozó anya
Szent Mónika,
Ki naponta magadhoz vetted az
oltári szentséget

Jézus és Szűzanya Szentlélekben egyesült szíve által és Szent Mónika közbenjárására kérünk Téged Úristenünk, hallgass meg minket!

Kérjük a jóban való kitartást!
Hívek: -add meg Urunk!
A szentlélek segítségével meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól!
Hívek: -add meg Urunk!
Gyermekeink tiszteljenek minket, s tisztelettudóan érintkezzenek embertársaikkal is!
Hívek: -add meg Urunk!
Minden káros szenvedélytől mentesek legyünk! Hívek: -add meg Urunk!
Megtartsuk állapotbeli tisztaságunkat!
Hívek: -add meg Urunk!
Gyermekeink jól tanuljanak!
Hívek: -add meg Urunk!
A bölcsesség, türelem, szeretet,
alázatosság, szelídség lelkét!
Hívek: -add meg Urunk!
Családunk minden kötelességét tudja teljesíteni! Hívek: -add meg Urunk!
Fegyelmezettek legyünk!
Hívek: -add meg Urunk!
Rendszeresen járuljunk szentségekhez!
Hívek: -add meg Urunk!
Életünk minden helyzetében érezzük a Te gondoskodó szeretetedet
Hívek: -add meg Urunk!
A keresztény derűt sugározzuk!
Hívek: -add meg Urunk!
Kitartsunk az imában és másokat is erre vezessünk!
Hívek: -add meg Urunk!
A megfogant magzatok megszülethessenek!
Hívek: -add meg Urunk!
Nem keresztény embertársaink is a jó úton járjanak!
Hívek: -add meg Urunk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk.

Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!
Világ Győzelmes Királynője most mutasd meg hatalmadat!
Irgalmas Jézusunk, hiszünk, és bízunk Benned,
irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Könyörögjünk!

Örök atyánk, Jézus Krisztusnak szenvedéseire, Szent Sebeire, drága Vérére és Szent Mónika közbenjárására kérünk, add, hogy mindig a krisztusi úton járjunk, s minél több lelket Hozzád vezéreljünk!
A m e n

A hála és a remény litániája

Válasz: Ezért magasztaljuk szereteted és mondunk igent Országodra.

 • Mert hisszük, hogy szeretet és közösség vagy; mivel hisszük, hogy történelmünkbe testesültél; és érezzük, hogy Velünk-az-Isten vagy...
 • Mert a kereszténység hosszú történetében sohase hiányoztak nők és férfiak, akik Jézus igaz tanítványaiként tanúságot tettek Országodról...
 • Mert számtalan hit-testvérünk és -nővérünk tegnap és ma, minden lehetséges hatalom és minden hazugság dacára is meghozta hűségük lehetséges legnagyobb bizonyítékát: a vértanúságot...
 • Mert a Biblia, a te szavad, végül is a nép szívében és kezében egyre inkább megtalálja a helyét...
 • Mert számunkra a kiállás a szegények mellett - mint az evangélium alapmodellje az egyház élete és küldetése számára - újra láthatóvá lesz...
 • Mert hálásak vagyunk az első közösségek tanúságáért és az evangéliumból élő közösségek sokszor hősies kitartásáért, még az egyház ellentmondást nem tűrő korszakainak idején is, és hálásak vagyunk a közösségek új virágzásáért...
 • Mert a teológia századokon át törekedett téged megismerni, ha értetlenséggel találkozott is; és mert hálásak vagyunk az új teológiákért is, aminők a politikai teológia, a felszabadítás teológiája, a fekete teológia, a feminista teológia, a teremtés megőrzésének teológiája..., amelyek elkötelezetten igyekeznek párbeszédre lépni az emberek új harcainak megannyi valóságával...
 • Mert az ökumenikus mozgalom, amely megfelel Jézus végrendeletének, egyre inkább utat tör az egyházban, és már visszafordíthatatlan és növekvő folyamattá lett, amiről Jézus álmodott: ,,hogy elhiggye a világ''...
 • Mert hálásak vagyunk a vallásközi párbeszédért és makroökumenikus tapasztalatért, amely emberiségcsaládodon belül megannyi határzónában végül napvilágra kerül a vallási életben...
 • Mert a béke ismert és névtelen férfi és női prófétái, az emberi jogok férfi és női tanúi, az utópia férfi és női előharcosai ébren tartják reményünket és jelenléted szépségét...
 • Mert végre felismertük, hogy a különböző kultúrákba beépülés a valódi evangelizálás lényeges eleme...
 • Mert a laikusok, mindenek előtt a nők, előtérbe kerültek, az egyház életében aktív szerepet játszanak, és szolgálataiban már részesednek...
 • Mivel a vallásosság iránti érzék abban az emberiségben, amely téged olykor már halottnak mondott, virágzik, és Lelked új pünkösdi tavaszát éljük meg...
 • Mert az egyházi struktúrák megújulásának jelei hírt adnak egy már nem távoli egyházról, amelyben közösen viseljük a felelősséget, és amely testvéri, szerves és szabad, s melyben egység és sokféleség harmóniában él...
 • Mert hálásak vagyunk a szerzetesek megannyi tanúságért, akik a társadalom peremén és azok extrémszituációiban élnek...
 • Mert hálásak vagyunk a győzelmekért, amelyeket a bennszülött és fekete bőrű népesség harcában vívtak ki...
 • Mert hálásak vagyunk az ifjúság önkéntes szolgálataiért, mert megtagadták a fegyverviselést, és ellenálltak a militarizmusnak...
 • Mert végre tudatot és érzéket kaptunk a környezet iránt, s egyre inkább közös felelősséget viselünk az univerzum titkaiért...
 • Mert az emberi jogok egyre inkább isteni jogoknak is számítanak...
 • Mert a törvényszékeken, a kereskedelmi kapcsolatokban és alternatív szervezetekben az új nemzetközi jog érvényesülni kezd...
 • Mert szolidaritás jön gyakorlatba megannyi szinten az Első és a Harmadik világ között...
 • Mert a jövedelmek és piacok globalizációjával szembeállítják a szolidaritás és az együttélés világszéles fejlődését...
 • Mert hálásak vagyunk a világszéles hálózat új lehetőségeiért, az orvostudomány s általában a tudományok haladásáért, amelyek az emberek egészségének, életörömének javára válnak...
 • Mert - a sötétség hatalmai és a szegények sötét éjszakája ellenére is - még álmodunk és harcolunk a neoliberalizmus jelen órájában, az utópia zászlaját még nem vontuk be; és mivel az élet a halált legyőzte, és te, élő Isten, aki Jézust feltámasztotta, az emberiség családjának apja és anyja és a jövőnk maradsz, ami számunkra végérvényes üdvösséget jelent...

Ezért magasztaljuk szereteted, és mondunk igent Országodra.

A BÁNAT LITÁNIÁJA

Válasz: Emlékeztess minket, és adj új szívet nekünk!

 • Mert kisajátítottuk téged magunknak, és nem fogadtuk el, hogy jelen vagy a többi vallásban is...
 • Mert önelégülten és buta gőggel tiszteltünk, és a bibliai üzenetedet fundamentalistán, szűken magyaráztuk...
 • Mert nem tudtuk a te másik arcodat, az anyait, meglátni és hirdetni...
 • Mert hitünk fajközpontú, gyarmatosító, s egyoldalúan nyugati volt...
 • Mert nevedben s nevedre hivatkozva igédből annyi mindent megsemmisítettünk, ami elevenen élt a bennszülött kultúrák könyveiben, templomaiban, emlékeiben, vallási ünnepeiben...
 • Mert húsz századon keresztül elítéltük, mint pogányságot, amit nem ismertünk, fundamentalista hitünk s hamis missziós buzgalmunk miatt...
 • Mert annyi vallásháborút felcímkéztünk, nevedet segítségül híva és lengetve a keresztet...
 • Mert az ökumenében gyávák voltunk, beértük ritkás áhítatokkal, szavakkal, és nem mertük a hit, az eucharisztia és a szolgálat közösségét élni akaratod szerint...
 • Mert az evangelizálást Amerikában, Ázsiában, Afrikában politikai és katonai hatalommal vittük végbe...
 • Mert a te üzenetedként adtuk tovább, ami nemegyszer csupán az uralkodó kultúra üzenete volt...
 • A világi címekre és a gyalázatos luxusra sok egyházi csoport struktúrájában és életében...
 • Mert annyiszor áldottunk meg katonákat és hódításokat, keresztes hadjáratokat és diktatúrákat...
 • Mert Ábrahám, a hitben közös atyánk dacára antiszemitizmust és anti- iszlámizmust engedtünk meg magunknak, s Jézus szülőföldjét a hódítás és a gyűlölet országává tettük...
 • Mert az istennektetszést, szereteted tiszta ajándékát, vita tárgyává tettük, s ez fájdalmasan kettészakítja az egyházat...
 • Mert a reformáció és ellenreformáció foglyaiként képtelenek voltunk a mindig reformálásra szoruló egyház igazi megújulását elvégezni...
 • Mert egy rövidlátó igazhitűség és teljhatalom nevében készek voltunk pluralizmus és irgalom nélkül elkövetni az inkvizíció rémtetteit, és elítélni az egyházban a prófétálást, a teológiát és a vélemény- nyilvánítást...
 • Mert a Jézustól tanúsított új hozzáállást elvetettük, minek folytán a nőket a társadalomban és az egyházban peremre szorítottuk, hallgatásra és alárendelődésre kényszerítettük, úgyhogy fanatikusok még máglyára is vitték őket...
 • Mert a fekete bőrű népesség rabszolgává tevésére titkon igent mondtunk, közre is működtünk benne, vagy hallgatással palástoltuk és igazoltuk azt, nemegyszer még a Bibliára is hivatkozva...
 • Mert szűklátókörűen visszautasítottuk az emberi történelem autonómiájának elismerését, és a természettudományok, a technika - bizalmatlanságunkkal, a ,,modern szabadosság'' vádjával és aggodalmunkkal találkoztak...
 • Mivel képtelenek voltunk a kiállást a szegények mellett az evangélium szíveközepének elfogadni, századokon át együttdolgoztunk a kapitalizmussal, ma pedig a neoliberalizmussal és feleslegesség tendenciájával szemben túlságosan is csendes társaknak bizonyulunk...
 • A rasszizmus, az etnikai tisztogatás, a környezetrombolás, az éhezés, a holokauszt, a Gulag, a kiégett föld, a pusztulnihagyás, a személytelenség, a nagybirtok, a nyomortelepek, és a munkanélküliség miatt, az emberi személy és kisebbségek elleni vétkek miatt, amelyekre e húsz évszázad folyamán oly gyakran reagáltunk passzív közönnyel vagy hallgatólagos egyetértéssel...

Emlékeztess minket, s adj új szívet nekünk!

Mindenszentek litániája

I. Könyörgés Istenhez


vagy A:


Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

vagy B:


Mennyei Atyaisten,
Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen,
Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten,
Irgalmazz nekünk!

II. Szentek segítségülhívása


Szentséges Szűz Mária,
könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja,
könyörögj érettünk!
Szűzek szent Szűze,
könyörögj érettünk!
Szent Mihály, Gábor és Ráfael,
könyörögj érettünk!
Mindnyájon szent angyalok;
könyörögjetek érettünk!

Pátriárkák és próféták

Szent Ábrahám,
Könyörögj érettünk!
Szent Mózes,
könyörögj érettünk!
Szent Illés,
könyörögj érettünk!
Szent József,
Könyörögj érettünk!
Keresztelő Szent János,
könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták,
könyörögjetek érettünk!

Apostolok és tanítványok

Szent Péter és Pál,
könyörögjetek érettünk!
Szent András,
könyörögj érettünk!
Szent János és Jakab,
könyörögjetek érettünk!
Szent Tamás,
könyörögj érettünk!
Szent Máté,
könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent apostolok,
könyörögjetek érettünk!
Szent Lukács,
könyörögj érettünk!
Szent Márk,
Könyörögj érettünk!
Szent Barnabás,
könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna
könyörögj érettünk!
Mindnyájan az Úr tanítványai,
Könyörögjetek érettünk!

Vértanúk

Szent István,
Könyörögj érettünk!
Antiochiai Szent Ignác,
könyörögj érettünk!
Szent Polikárp,
Könyörögj érettünk!
Szent Jusztin,
könyörögj érettünk!
Szent Lőrinc,
könyörögj érettünk!
Szent Ciprián,
könyörögj érettünk!
Szent Bonifác,
könyörögj érettünk!
Becket Szent Tamás,
Könyörögj érettünk!
Szent Szaniszló,
könyörögj érettünk!
Fischer Szent János és Mórus Szent Tamás,
könyörögjetek érettünk!
Miki Szent Pál,
könyörögj érettünk!
Jogues Szent Izsák és Bréfeuf Szent János,
könyörögjetek érettünk!
Chanel Szent Péter ,
könyörögj érettünk!
Lwanga Szent Károly,
Könyörögj érettünk!
Szent Perpétua és Felicitász,
könyörögjetek érettünk!
Szent Ágnes,
könyörögj érettünk!
Goretti Szent Mária,
Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent vértanúk,
könyörögjetek érettünk!

Püspökök és tanítók

Szent Leó és Gergely,
könyörögjetek érettünk!
Szent Ambrus,
könyörögj érettünk!
Szent Jeromos,
könyörögj érettünk!
Szent Ágoston,
Könyörögj érettünk!
Szent Atanáz,
könyörögj érettünk!
Szent Vazul és Naziánzi Szent Gergely,
könyörögjetek érettünk!
Aranyszájú Szent János,
könyörögj érettünk!
Szent Márton,
Könyörögj érettünk!
Szent Patrik,
könyörögj érettünk!
Szent Cirill és Metód,
könyörögjetek érettünk!
Borromei Szent Károly,
könyörögj érettünk!
Szalézi Szent Ferenc,
Könyörögj érettünk!
Tizedik Szent Piusz,
könyörögj érettünk!

Papok és szerzetesek

Szent Antal,
Könyörögj érettünk!
Szent Benedek,
Könyörögj érettünk!
Szent Bernát,
könyörögj érettünk!
Szent Ferenc és Domonkos,
könyörögjetek érettünk!
Aquinói Szent Tamás,
könyörögj érettünk!
Loyolai Szent Ignác,
könyörögj érettünk!
Xaviéri Szent Ferenc,
könyörögj érettünk!
Páli Szent Vince,
könyörögj érettünk!
Vianney Szent János,
Könyörögj érettünk!
Bosco Szent János,
könyörögj érettünk!
Árpádházi Szent Erzsébet,
könyörögj érettünk!
Szirénai Szent Katalin,
könyörögj érettünk!
Ávilai Szent Teréz,
könyörögj érettünk!
Límai Szent Rózsa,
könyörögj érettünk!

Világiak

Szent Lajos király,
Könyörögj érettünk!
Szent István király,
Könyörögj érettünk!
Szent László király,
Könyörögj érettünk!
Szent Imre,
Könyörögj érettünk!
Szent Monika,
Könyörögj érettünk!
Istennek minden szentjei,
könyörögjetek érettünk!

III. Krisztus segítségülhívásaVagy A:


Légy irgalmas,
Ments meg, Uram minket!
Minden gonosztól,
Ments meg, Uram minket!
Minden bűntől,
Ments meg, Uram minket!
Az ördög cseleitől,
Ments meg, Uram minket!
Haragtól, gyűlölségtől és minden gonosz akarattól,
Ments meg, Uram minket!
Az örök haláltól,
Ments meg, Uram minket!
Megtestesülésed által,
Ments meg, Uram minket!

Születésed által,
Ments meg, Uram minket!
Kersztséged és szent böjtölésed által,
Ments meg, Uram minket!
Kereszted és kínszenvedésed által,
Ments meg, Uram minket!
Halálod és temetésed által,
Ments meg, Uram minket!
Szentséges feltámadásod által,
Ments meg, Uram minket!
Csodálatos mennybemeneteled által,
Ments meg, Uram minket!
A Szentlélek kiáradása által,
Ments meg, Uram minket!
Dicsőséges eljöveteled által,
Ments meg, Uram minket!


Vagy B:


Krisztus, az élő Isten Fia,
Ments meg, Uram minket!
Aki e világra jöttél,
Ments meg, Uram minket!
Aki a kereszten függöttél,
Ments meg, Uram minket!
Aki miattunk a halált választottad,
Ments meg, Uram minket!
Aki a sírban feküdtél,
Ments meg, Uram minket!
Aki a halálból feltámadtál,
Ments meg, Uram minket!
Aki a mennybe felmentél,
Ments meg, Uram minket!
Aki a Szentlelket az apostolokra elküldötted,
Ments meg, Uram minket!
Aki az Atya jobbján ülsz,
Ments meg, Uram minket!
Aki eljössz ítélni élőket és holtakat,
Ments meg, Uram minket!

IV. Könyörgések különféle szükségleteknélVagy A:Hogy nekünk kegyelmezz,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket szent szolgálatodban
megerősíteni és megtartani méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden velünk jótevőnek örökkévaló javaidat adni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadni
méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!Vagy B:Hogy nekünk megbocsáss,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy elménket mennyei kívánságokra
felindítani méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a magunk, testvéreink, rokonaink és jótevőink lelkét az örök kárhozattól megmenteni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a megholt híveknek örök
nyugodalmat engedni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a világot ragálytól, éhségtől és
háborútól megőrizni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

C (mindig mondandó):


Hogy az Anyaszentegyházat kormányozni
és megerősíteni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és az egész
papi rendet a szent vallásban megtartani méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az egész kereszténységnek egységet adni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden embert az evangélium világosságára
elvezetni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!


V. Befejezés


vagy A:

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!


vagy B:

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk!

Könyörgés


Úristen, oltalmunk és erősségünk: hallgasd meg Egyházad buzgó könyörgését! Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot: engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.

vagy

Istenünk, te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket.
Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen

Lorétói litánia

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! - Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten! – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen! - Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten! – Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk
Istennek szent anyja – Könyörögj érettünk
Szüzek szent Szüze – Könyörögj érettünk
Krisztusnak szent anyja – Könyörögj érettünk
Isteni kegyelem anyja – Könyörögj érettünk
Tisztaságos anya – Könyörögj érettünk
Szeplőtelen Szűzanya – Könyörögj érettünk
Sérelem nélkül való anya – Könyörögj érettünk
Szűz virág szent anyja – Könyörögj érettünk
Szeretetreméltó anya – Könyörögj érettünk
Csodálatos anya – Könyörögj érettünk
Jótanács anyja – Könyörögj érettünk
Teremtőnk anyja – Könyörögj érettünk
Üdvözítőnk anyja – Könyörögj érettünk
Nagyokosságú Szűz – Könyörögj érettünk
Tisztelendő Szűz - Könyörögj érettünk
Dicsérendő Szűz – Könyörögj érettünk
Nagyhatalmú Szűz – Könyörögj érettünk

A mi Urunk Jézus Krisztus drágalátos Vérének litániája

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,
irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen,
irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten,
irgalmazz nekünk!
Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének vére,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az új és örök Szövetség vére,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala és megtisztulása,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője,

Jézus Szent Nevének litániája

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Jézus, az élő Isten Fia,Irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atyának fényessége, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az örök világosság fényessége, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a dicsőség királya, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az igazságosság napja, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a Boldogságos Szűz Máriának Fia, Irgalmazz nekünk!
Szeretetre méltó,Jézus, Irgalmazz nekünk!
Csodálatos Jézus, Irgalmazz nekünk!
Jézus, erős Isten, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a jövő élet Atyja, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a nagy tanács Angyala, Irgalmazz nekünk!
Leghatalmasabb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Legtürelmesebb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Legengedelmesebb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzesség kedvelője, Irgalmazz nekünk!
Jézus, szerető barátunk, Irgalmazz nekünk!

Szent József litániája

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!

Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Szent József,
Dávid nemes sarja,
Pátriárkák fénye,
Isten Anyjának jegyese,
A Szent Szűz tisztaságos őre,
Isten F1ának nevelő atyja,
Krisztus gondviselő oltalmazója,
A szent család feje,
Igazságos József,
Tisztaságos József,
Nagyokosságú József,
Erőslelkű József,
Engedelmes József,
Hűséges József,
Béketűrés példaképe,
Szegénység kedvelője,
Iparosok példaképe,
A házasélet dísze,
Szüzek őre,
Családok támasza
Ínségesek vigasztalója,
Betegek reménye,
Haldoklók pártfogója,
Gonosz szellemek réme,
Az Anyaszentegyház védőszentje,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!

Háza urául rendelte Őt!

Mindenszentek litániája

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!

Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja, Könyörögj érettünk!
Szüzek szent Szüze, Könyörögj érettünk!
Szent Mihály,Gábor és Ráfáel, Könyörögjetek érettünk
Mindnyájan szent angyalok Könyörögjetek érettünk

Szent Ábrahám, Könyörögj érettünk!
Szent Mózes, Könyörögj érettünk!
Szent Illés, Könyörögj érettünk!
Szent József, Könyörögj érettünk!
Keresztelő Szent János, Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták! Könyörögjetek érettünk!

Szent Péter és Pál, Könyörögjetek érettünk
Szent András Könyörögj érettünk!
Szent János és Jakab, Könyörögjetek érettünk
Szent Tamás Könyörögj érettünk!
Szent Máté, Könyörögj érettünk
Mindnyájan szent apostolok, Könyörögjetek érettünk
Szent Lukács Könyörögj érettünk!
Szent Márk, Könyörögj érettünk
Szent Barnabás Könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna, Könyörögj érettünk
Mindnyájan az Úr tanítványai, Könyörögjetek érettünk

Szent István vértanú Könyörögj érettünk!

Litánia szent István első magyar királyról

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krtisztus hallgass meg minket!

Mennybeli Atya Isten, Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiu Isten,

Szentlélek Úr Isten,

Szentháromság egy Isten,

Szűz Mária! Istennek szent Anyja,
Könyörögj érettünk!

Szent István! Istennek hű szolgája,

Szent István! Boldogasszonynak tisztelője, Könyörögj érettünk!

Kinek mennyországból adatott e név,

Kit az Isten anyja méhéből örök életre választott,

Kit az Isten királlyá választott,

Kit az Isten apostollá választott,

Kit az Isten szentegyháza oltalmazójává választott,

Kinek segítségére angyal jött mennyországból,

Isten akarata szerint való király,

A kereszténység terjesztője,

Pogányok megtérítője,

Az igaz hit hirdetője,

Békességnek szeretője,

Az ellened támadtak legyőzője,

Szegények atyja,

Betegek segítője,

Alázatosság csodája,

Békességes tűrés példája,

Litánia Magyarországnak a hitben való egyesüléséért

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,* - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária,**- Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent Szüze,
Magyarok Nagyasszonya,
Magyarország oltalmazója,
Szűz Mária, ki a világ összes tévtanait egyedül megsemmisíted,
Szűz Mária, kit az Úr a kegyelem számtalan csodájával megdicsőít,
Szent Mihály, a béke angyala, az Egyház hatalmas védelmezője,
Szent Gábor, a Megváltó megtestesülésének hírnöke,
Szent Rafael, az üdvösség útján biztos vezérünk,
Mindnyájan, szent angyalok és főangyalok,
Az üdvözült lelkek összes szent karai,
Keresztelő Szent János,
Szent József, az Úrnál hatalmas közbenjárónk,
Mindnyájan, szent pátriárkák és próféták, akik úgy vágyakoztatok a világ Megváltója után,
Szent Péter, Krisztus helytartója, a hitegység erős kősziklája,
Szent Pál, nemzetek tanítója, a keresztény hit buzgó terjesztője,
Mindnyájan, szent apostolok s az Úr Jézus tanítványai s a keresztény hitterjesztés bátor bajnokai,
Szent Adalbert püspök,
Szent Mór püspök,
Szent Gellért püspök,
Szent István apostoli király,
Szűz szent Imre herceg,
Szent László király,
Szent Erzsébet asszony,
Szűz Szent Margit,

Litánia Árpád-házi Szent Erzsébetről

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, három rend alapítója
Szent Erzsébet asszony
Szent Erzsébet szüleid öröme
Szent Erzsébet, a gyermekek példaképe
Szent Erzsébet. a leányifjúság eszménye
Szent Erzsébet, a tiszta élet lilioma
Szent Erzsébet, a házasélet dísze
Szent Erzsébet, hű és engedelmes feleség
Szent Erzsébet, a családi élet dicsősége,
Szent Erzsébet alázatos és szelíd asszony,
Szent Erzsébet, Isten szíve szerinti özvegy,
Szent Erzsébet, a szegények kedvelője,
Szent Erzsébet, a betegek szolgálója,
Szent Erzsébet, a szenvedő Jézus követője,
Szent Erzsébet, aki száműzetésedben is Istent dicsérted,
Szent Erzsébet, a ferences tökéletesség mintaképe,
Szent Erzsébet, Szent Ferenc ruhájának birtokosa,
Szent Erzsébet, hazád büszkesége,
Szent Erzsébet, Szent Ferenc harmadik rendjének pártfogója,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk, Uram!

A Szentséges Vér Litániája

(ahogyan az Istenanya különösen kívánja)

Uram, irgalmazz nekünk! (A hívek megismétlik!)
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, - irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, - irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, - irgalmazz nekünk!

Hogy az elvilágiasodott emberiség szíve és értelme alapjaiban megváltozzék,
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten-keresőt megvilágosíts,
Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadjad,
Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad (3-szor)
Hogy az istentelenség összeomlását siettesd és annak hordozóit megtérítsd,
Hogy a népek között és a családokban minden gyűlöletnek, és viszálynak megállást parancsolj,
Hogy népünkről az evilági megszállottságot elvegyed és a szellem uralmának útját egyengesd.
Hogy a szenvedőket szívből megvigasztald,
Hogy a bensőség szellemét és a szent összeszedettség kegyelmét nekünk megadjad,
Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felvértezz,
Hogy bennünket nap mint nap az újra megbocsátó szeretet érzületével áthass,
Hogy Szent Fiad kedvenceit: a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd,
Hogy az eltévelygett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjad,

Litánia Szent Antal tiszteletére

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

(A következő fohászokra a válasz: Könyörögj értünk!)

Szentséges Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent Szüze,
Páduai Szent Antal,
Istennek hű hitvallója,
A sértetlen tisztaság lilioma,
A szegénység kitartó követője,
Az engedelmesség példaképe,
Az elveszett dolgok megtalálója,
A nyomorgóknak kedves segítője,
Minden baj ellen oltalmazónk,
A hit és az alázat példaképe,
A tengeren hányódók megmentője.

(A következő fohászokra a válasz: Ments meg, Uram, minket!)

Minden gonosztól és minden bűntől,
Az ördög cselvetéseitől,
Az örök haláltól,
Szent Antal erényei által,
Szent Antal szeretete által,
Szent Antal buzgósága által,
Szent Antal csodatettei által,
Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért,
A végítélet napján.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, Szent Antal, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!

Litánia Szent Rita tiszteletére

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten

Szentséges Szűz Mária! Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja!
Szüzeknek szent Szüze!
Szent József!
Szent Ágoston!
Szent Mónika!
Szent Rita!
Kegyelemmel teljes rózsa,
Segítőnk látszólag lehetetlen ügyekben,
Reménytelenségben vigaszunk,
Elhagyatottak oltalmazója és menedéke,
Minden szükségben hű közbenjáró,
Szelídség és alázatosság példája,
Engedelmesség és lemondás példaképe,
Türelem és Istenben való megnyugvás tükre,
A Szent Ágoston-rend dísze,
A felfeszített Krisztus kedvelője,
A szenvedő Krisztus arája,
Szent Rita, kit az üdvözítő koronájának egy tövise megsebzett,
Szent Rita, kinek homlokát ez a seb ékesítette,
Szent Rita, ki az isteni Gondviselésben bíztál,
Szent Rita, ki magadat teljesen Istennek adtad,
Szent Rita, Jézusnál hatalmas közbenjárónk,
Szent Rita, kit Isten sok csodával dicsőített,
Szent Rita, akit az Isten sokszor meghallgatott,

Hogy az önszeretetről lemondjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az alázatosságot gyakoroljuk.
Hogy keresztünket türelemmel viseljük.
Hogy Istent mindenek fölött szeressük.
Hogy Isten szent akaratát mindenkor teljesítsük.

Litánia a Szentlélekről

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentlélek, Te az Atyának és Fiúnak közös szeretete,
Irgalmazz nekünk

Szentlélek, Te az Atyának és Fiúnak közös boldogsága,
Szentlélek, Te a Megtestesülés titkának eszközlője,
Szentlélek, Te a Szeplőtelen Szűznek isteni Jegyese,
Szentlélek, Te Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója,
Szentlélek, Te az Anyaszentegyház kormányosa,
Szentlélek, Te a Szentatya tévmentességének őre,
Szentlélek, Te a megszentelő és segítő malaszt osztogatója,
Szentlélek, Te az isteni erények és ajándékok adományozója,
Szentlélek, Te az értelem és tudomány Lelke,
Szentlélek, Te a bölcsesség és jótanács Lelke,
Szentlélek, Te a jámborság és isteni félelem Lelke,
Szentlélek, Te az erősség Lelke,
Szentlélek, Te minden erény felvirágoztatója,
Szentlélek, Te a tökéletesség mestere,
Szentlélek, Te az angyalok öröme,
Szentlélek, Te a pátriarkák reménysége,
Szentlélek, Te a próféták ihletője,
Szentlélek, Te az apostolok tanítója,
Szentlélek, Te a értanúk szilárdsága,
Szentlélek, Te a hitvallók ereje,
Szentlélek, Te a szüzek tisztasága,

Jézus Szent Szívének litániája

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

(fentieket a hívek megismétlik) - A következő mondatokra a válasz: Irgalmazz nekünk!

Mennyei Atyaisten,

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Jézus Szíve, az örök Atya fiának Szíve,

Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív,

Jézus Szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített Szív,

Jézus Szíve, végtelen fölségű szív,

Jézus Szíve, Isten szent temploma,

Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,

Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,

Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye-

Jézus Szíve, sz igazságosság és szeretet tárháza,

Jézus Szíve, jósággel és szeretettel teljes Szív,

Jézus Szíve, minden erény mélysége,

Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,

Jézus Szíve, minden erény mélysége,

Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Sív,

Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja,