2011. április 22., péntek

Háborús idők imádságos könyve hadbavonultak és azok családjai számára, 1916

Mikor hadba vonulni hazulról elindul

Te benned bíztam én Uram eleitől fogva és nem is szégyenültem meg soha. Benned bízom mostan is, midőn hazám hívására elhagyom szeretteimet, hogy fegyverrel védjem meg őket a gonosz ellenségtől. Reád bízom őket, mert a te karod erős és te megtudod oltalmazni azokat, kik szárnyaidat keresik menedékül.
Könyörögve kérlek, légy az enyéimnek kenyéradó atyja, hogy az én távollétemben éhséget ne lássanak soha. Légy a testi bajok ellen is oltalmazójuk, hogy betegség ne érje őket. Halálod angyalát tartsd távol házamtól, hogy ha majd könyörületesség megengedi nékem az édes visszatérést, boldogan s élve lássam ismét azokat, akiktől most hívásodra válnom kell.
Védjed érettem sokat fáradott szüleimet és bocsásd meg nekem, ha valaha vétettem ellenök. Oltalmazd meg feleségemet s gyermekeimet, mert nincsen nekik rajtad kívül más igaz pártfogójok. S ha majd az elválás után szomorú orczájokon könny folyik végig érettem, töröld le azt atyai kezeddel és vígasztald meg őket.
Engem pedig, csaták tüzébe induló szolgádat, őriztess meg angyalaiddal. Védd testemet s oltalmazd lelkemet és hozz vissza ide kegyelmed által. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Hadba vonult imája szüleiért

Mindenható Isten! Ha te úgy parancsolod, elválik a rózsa fájától és elhagyja a madár is azt a fészket, hol repülni és dalolni megtanult. Bölcs rendelkezésed szerint a gyermek sem lehet mindég a szőlők védő szárnya alatt. Te hívod őket onnan ki az élet göröngyes útaira küzdeni és szenvedni, mert igazságod szerint nagy átkod súlyát érezni kell itten mindenkinek.
Engem is elhívtál apám s anyám mellől ide, hol halált osztogatnak. Bizony nem tudom én sem az én napjaimnak számát, csak azt vallom erős hittel: a te kezedből ki nem szakíthat senki sem! Könyörgök azért hozzád az én áldott jó szüleimért: tartsd meg őket és a bánat vizével ne borítsd be az ő lelküket.
Ha meghanyatlik erejök: támogassad őket. Ha sírnak: vígasztaljad s ha egy sötét jövő képétől megdöbbennek, azt gondolván, hogy fiukat nem látják többé, bátorítsd meg őket, hogy kétségbe ne essenek. Hatványozd meg testvéreimnek apám s anyám iránti szeretetét, hogy némileg pótolhassanak ők engemet!
Hallgasd meg Uram a te harcoló szolgád könyörgését és teljesítsd be mindazokat, melyeket én nagy hittel kértem tőled, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor:

Hadba vonult imája feleségéért s gyermekeiért

Mindenható Isten! A te könyörületességed nem csak eltűri a mi gyarlóságunkat, hanem még azt is megengedi, hogy sokasodjunk és uralkodjunk a teremtett állatokon. A férfit megáldod hitvessel és gyermekkel, hogy legyen kikért fáradni.
Engem is megáldott a te két kezed egy jó asszonnyal s mosolygó arcú gyermekekkel. Fáradságossá tetted útamat, de tövisét nem éreztem soha, mert látnom engedéd enyéimet. Mostan sem panaszkodom én előtted, sőt gyöngeségemnek tudatában éppen a te erődet keresem, hogy megvígasztaltassam, mert elszakítottál engem az enyéimtől.
Könyörgök előtted seregek Istene! Feleségemért s gyermekeimért. Ne hagyd magokra őket, ha hozzád kiáltanak. Gondoskodjál számokra a mindennapi kenyérről, mert én most azt cselekedni nem tudom. Ne hagyd őket megéhezni, vagy szükséget látni. Mentsd meg őket kínzó betegségtől és takargasd be őket úgy atyai szárnyaiddal, hogy hozzájok ne férjen a halál angyala.
Tartsd meg Uram az én reám gondoló szeretteimet és őrizz meg engemet is, hogy az én házam népével egyetemben magasztalhassam szabadító irgalmadat. Benned bíztak Uram a mi atyáink és meghallgattad őket, Benned bízom én is és hiszem, hogy meghallgatod az én könyörgésemet. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Hadba vonult katona imája menyasszonyáért

Mindenható Isten!
Elszakítottál engem apáim földjéről s ide hoztál erre a helyre, hol a halál végzi az aratást. Testem nem mehet vissza most enyéimhez, csak lelkem kél szárnyra s repül oda, hol átéltem tiszta szerelmem boldog perceit. Menyasszonyom képe itt kísér szüntelen! Mintha hallanám ajka imádságát s látnám könyörgésre csukottan két kezét, amint életem megőrzését kéri te tőled.
Uram! Imádkozom én is előtted hű menyasszonyomért: tartsd meg őt s szívében azt a szent tüzet, mely szívében lobogott eddig érettem, ne engedd kihülni. Őrizzed meg, hogy míg távol leszek, betegség ne sújtsa, gondok ne gyötörjék s arca szép rózsáit le ne hervasszák az aggodalmak.
Légy mellette atyám szüntelen s ha megerednek érettem könnyei, szárítsd fel azokat vígasztalásoddal. Mondjad az ő búsongó szívének, hogy szent angyalaiddal őriztetsz engemet és megtartod az én életemet.
Tarts meg engemet óh én Istenem! Csaták tüzében légy oldalom mellett s háríts el minden veszedelmet az én fejemről. Vígy haza menyasszonyomhoz és engedd meg, hogy szép álmunk valóra váljon s oltárod előtt eskünk pecsételje meg azt a szeretetet, melyet egymás iránt érezünk.
Hallgasd meg, Uram harcoló szolgád könyörgését és teljesítsd be azt. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Hadba vonult imája csata előtt

Seregek Ura, Istene!
Én szegény, erőtlen szolgád vallást teszek előtted az én sok ezer gyarlóságomról és az én bűneimnek bocsánatát kérem te tőled mostan, midőn az ellenség fegyvere csatára hív már engemet.
Mit végezett atyai bölcsességed énfelőlem: nem tudom. Élve jövendek -é vissza bajtársaim közé, sebekkel borítod -é be testemet? Vagy megölsz -é engemet? Csak egyet tudok és hiszek: a te akaratod teljesedik be én rajtam!
Igazgassad azért Uram úgy az én szívemet, hogy bármi történjék is velem: ne zúgolódjam ellened. A küzdelemre te hívtál el s te parancsoltad meg, hogy hazám szent igazságáért fegyvert viseljek. Én szolgád vagyok s az én életem is csak nekem nem drága, hogy parancsodat teljesítsem. Állj mellettem azért a gyilkoló tűzben s ha végzésed is az: ments meg engemet az én ellenségimtől!
Reád bízom Uram magamat s légy velem a halál mezején s mondjad ezt az én lelkemnek: én megsegítlek. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Hadba vonult imája csata után

Nemcsak egy áldásod van Uram te néked!
Nemcsak teremteni, hanem megőrizni is te tudod az embert. Ezt vallom én, erőtelen fiad, kit megszabadítottál a halál kezétől. Oldalom mellől elragadád az erőseket, s a bátrakat és engemet megtartottál.
Tudom Atyám, hogy nem vagyok jobb azoknál, akik elaludtak a halálban, vagy pedig égető sebök miatt a kórágyon sírnak. Irgalmasságod előtt borúlok azért le, megköszönöm jóságodat és áldalak azért, hogy szeretteimnek számára is megtartád életemet.
Atyám! Istenem. Most látom, hogy útamon mindenütt ott van a halál tőre és jaj nekem, ha megkeményedett szívvel halok meg. Megtérek azért minden én bűnömből és hálából a te szabadító kegyelmedért az új ember ruháját öltöm lelkemre. Fiad tudománya lesz szövétnek útamon s célom a menny s szívem minden kincse pedig Te, kinek nevére térjen dicsőség.
Uram! add nékem a te lelkedet, hogy a neked most tett fogadást véghez vigyem és amint kész vagyok véremet ontani földi hazámért: legyek olyan kész megválni majd mindentől, ha az gát lenne előttem a hozzád jutásnál. Segedelmedért vedd tőlem hálaáldozatul imámat és fogadásomat engedd megvalósítani. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Nehéz menetelés és megpróbáltatás közötti ima


Mindenható Isten!
Ki meghallgattad eddigelé minden imámat és megszabadítottál mindég a gonosztól: hozzád könyörgök most is, midőn elfáradtak nagyon az én tagjaim és az éhségnek réme gyötri már testemet. Tudom, hogy akaratodból történnek ezek énvelem és te csak a hazám és az irántad való hűséget próbálod meg ezekkel. Nem is zúgolódom ellened, sőt szent bizalommal hiszem, hogy ha az ég madarairól gondoskodol, nekem is adandasz kenyeret, hogy éhen el ne vesszek.
De te tudod Uram, hogy gyönge vagyok s bár lelkem mindenben csak neked akar szolgálni, testem erőtelen és zúgolódásra hajlandó. Állítsd elébem azért Uramat, Jézusomat, hogy lássam őt, az örök tisztaságot éhezve, elfáradottan s tövis koronával megkoszorúzva és reá gondolva az én eddigi sok bűneimre; tegyek závárt az én ajkamra és szívemben higyjem el, hogy javamra lesznek még ezek a megpróbáltatások is énnekem.
Erősítő és bátorító lelkedért könyörgök Uram, hogy édes hazámért és az én otthon hagyott kedveseimért minden reám váró megpróbáltatást el tudjak szenvedni.
Óh add, hogy amint tudtam eddig bővölködni, úgy tudjak most szűkölködni is és ne essem kétségbe a jövő felől, hanem nagy bizakodással és erős reménységgel várjam a te segítő erődet, amelyet nekem bizonyosan megadandasz. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Sebesült katona imája


Mindenható Isten!
Te meggazdagítod az embert s ha úgy akarod, a koldusbot lesz minden öröksége. Erőt adsz karjába s már rövid idő múlva, ha intesz, lehanyatlanak azok és szolgád testét idegen kéz kötözi be.
Engemet is megáldottál Atyám ép testtel és örültem eddig életemnek. Most pedig sajgó sebek vannak rajtam és nincsen nekem nyugodalmam sem nappal, sem éjjel. Nem panaszkodom a szent sebek miatt, hiszen hazámért és az enyéimért hordozom azokat. Csak arra kérlek azért: légy betegágyam mellett mindenkor, hogy ha a test szenvedése egy pillanatra zúgolódásra késztetne: tudjam meggyőzni azt és elhiggyem, hogy a téged szeretőknek mindenek javukra vannak.
Istenem, jó Atyám! Köszönöm neked, hogy megmentettél a haláltól s áldalak a gondos kezekért, melyek által bekötöztetted sebeimet, hogy el ne vérezzek a harc mezején. Áldalak ezekért az ápoló kezekért, melyek szent önzetlenségtől vezetve, annyit fáradnak érettem, hogy megtartsanak édes hazám és távol levő kedveseim számára.
Mit is adjak én Uram te neked ennyi jóságodért? És mit cselekedjem, hogy háladatlan fiad ne legyek? Gazdag vagy, én szegény, kincset én nem adhatok, csak egy szent fogadást: hű szolgád leszek halálig!
Állíts bárhová azért engemet: ott maradok, míg azt rendeled. Kívánj bármit: küzdést és kálváriát járni; megyek, ha hív atyai szavad, mert az én szívemnek kősziklája és az én reménységem te vagy mindörökké. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Idegen helyen kórházban fekvő sebesült imája


Téged magasztal ajakam, szabadító Isten!
Ki megmentettél engemet a koporsótól és nem hagytál ott a csatatéren vérző sebeimmel. Te küldötted megtartásomra az ápoló kezeket, melyek ide hoztak most már engemet!
Áldott légy Uram kegyelmességedért, mely megőrzött, áldott légy jóságodért, mely bűneimet nem nézte. Áldott légy védelmező hatalmadért, mely kiterjeszti reám két kezét itt ez idegen földön is, hol te rajtad, örök szereteten kívül minden olyan ösmeretlen előttem.
De ezekben az ösmeretlen arcokban is a te parancsolataidat végrehajtó szolgákat látom és áldom őket s ő bennök tégedet! Fogadd el azért jóságodért hálaimámat áldozatul és fogadásomat, hogy a Jézus parancsolata szent lesz előttem!
Gyógyíts meg Uram engemet és én meggyógyulván, nem vétkezem többé ellened. Engedd meglátnom újra apáim földjét, hol az én szeretteim ölelő karral várnak engemet. Bajtársaimat védjed s segítsed, hogy legyőzzék a gonosz ellenséget és visszaadják édes hazánknak a tőle elvett drága békességet.
Ezeket kérem Atyám én tetőled, óh teljesítsd be az én könyörgésemet a Jézus érdeméért. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Elnyomorodott s hadiszolgálatra alkalmatlanná lett katona imája


Mindenható Isten!
Én, szegény nyomorult szolgád irgalmad ajtaján zörgetek és imádságomnak a meghallgatását kérem tőled. Tudom, hogy szabados vagy mindenekkel és velem is azt cselekszel, amit akarsz. Bölcsességed tudja csak, miért kellett nekem is, egykor vitéz harcosból ilyen beteggé lennem s az ellenséget űző fegyver helyett gyámolító botot venni kezembe? Elmém nem tudja áttekinteni bölcsességednek útait, csak hiszem még most is, hogy javamra cselekszel mindeneket.
Kérlek Uram! Ne hagyj el most, mikor erőtlenné lettem a küzdésre és gondoskodj az én mindennapi kenyeremről, mert az én elnyomorodott testem nem képes annak megszerzésére.
Rokkant katonák. Budapest, Zita kórház
Ihlesd meg lelkeddel az emberek szívét, hogy el ne hagyjanak engemet, aki mindenemet adtam érettök. Keresztem könnyebb lesz így, ha testvéreim lesznek ők annak hordozásában és nem engednek engem és családomat a szükölködéssel harcolni.
Benned bíztam Atyám én eddigelé és mindég megsegítettél. Szent hittel s nagy bizalommal bízik benned a te szolgád és hiszi, hogy nem hagyod el, hanem karjaidra veszed és eltartod őt. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Haldokló katona imája


Mindenható Isten!
Hozzád emelem még egyszer imámat, mielőtt lelkem itt hagyná porsátorát. Emlegetem a te könyörületességedet s egyben vallást teszek minden én bűneimről előtted. Ha megbántottam valaha felséges nevedet s visszaéltem áldásaiddal: bocsásd meg atyám énnekem!
És ha nem úgy szerettem volna mint Fiad rendelé: az ő kínszenvedéséért feledd el gyöngeségemet. Ha szeretteimmel szemben talán nem voltam mindég hűséges és nem fáradtam értök eleget: bocsáss meg azok helyett is, hogy ne legyen önvád terhe az utolsó percekben lelkemen!
Áldd meg Atyám dicsőséggel és győzelemmel bajtársaim fegyverét. Áldd meg édes hazámat, melynek boldog jövőéért én is örömmel halok meg. Áldd meg minden szerettemet (szüleimet, feleségemet s gyermekeimet), akik tőlem messze, boldog reménykedéssel várnak haza engemet.
Ha nem engeded meg, hogy ott pihenjen testem, hol apáimnak csontja porladoz: nem zúgolódom ezért ellened, hiszen a te szemeid vigyáznak itt is poraim felett.
Légy mindhalálig
Az utolsó küzdelemben erősíts szent lelkeddel s ha meghalok, lelkemet üdvözítsed. Azokat pedig, kiket mély bánatra itt hagyok magam után, vigasztald meg! Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor


Meghalt barát feletti ima


Örök hatalmú szent Isten!
Porig alázódva teszek vallást a te mindeneket megemészteni tudó erődről és az én gyöngeségemről! Most látom be itt e koporsó felett, hogy minden mi erőnk csak erőtelenség és szép terveink intésedre a porba hullanak!
Íme itt nyugszik az én barátom s hívó szavamra nem csendül válasz néma ajakán. Szent eszmékért égő s hazaszeretettől lázas szíve csendes, mint a sír, hol álmodni fog majd szeretteiről. Szavadra hagyta el Atyám édes otthonát, mert hű szolgád akart lenni halálig. Futott előre mindég a cél felé, mert szent volt előtte parancsod s a rög, mit megszentelt már egy ezredévnek búja s öröme!
Óh mondjad nekem Uram, a síró barátnak, hogy célt csak énszerintem nem ért ő. A te ítéleted szerint megharcolta ő a nemes harcot s bár ifjú volt, mégis nagy hűségével ott látod te őt a kifutott célnál. Adj nyugalmat, Atyám, a te szolgád testének az anyaföld porában.
Szent törvényed előtt meghajolt lelkének pedig örök üdvösséget odafent. S ha majd otthon reá váró szerettei hírt vesznek haláláról, gyámolítsad őket erőddel, hogy le ne roskadjanak a bú miatt. Vigasztald meg barátait s engem is, a hű barátot!
Vezess karodon tovább is útamon. Mi vár reám itt Uram, nem tudom. Benned bízom csak, erős Isten s bármi történjék is velem, legyen meg mindenben a te akaratod. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Felgyógyult sebesült imája


Magasztallak óh én Istenem a szabadításért, mert nemcsak megmentettél a haláltól, hanem meg is gyógyítád sebeimet. Reménységemet nem szégyenítéd meg és gazdaggá tettél újolag az egészség drága kincsével. Sok szenvedésem álmatlan éjszakái után éjjel pihenni, nappal pedig munkálkodni s kötelességemet teljesíteni engedsz engemet.
Mit adjak neked jóságodért és mit cselekedjem, hogy atyai kedvezésedet továbbra is megérdemeljem? Oldalam mellől annyi sebesült bajtársamat eltemettél, engemet pedig imé meggyógyítottál. Tudom, hogy nem az én érdememnek, hanem könyörületességednek következménye ez.
Azért adom az én szívemet és egész életemet Tenéked s cselekedj úgy velem, amint neked tetszik. Ha szüksége van hazámnak munkás kezemre: engedj dolgozni érette. Ha az enyéimnek kell védő s takargató kéz: segíts fáradni érettök. És ha életemmel e haza földjét megválthatom a szolgaságtól: vígy ismét a harc mezejére, hogy legyek áldozat ott apáim földjéért.
Atyám, Istenem! Nincsen nekem más kívánságom, mint a te akaratodnak betöltése. Jelentsd meg azért nekem a Te kívánságodat, hogy beteljesíthessem azokat. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor


Felgyógyult sebesült imája, mikor ismét harctérre megy


Seregek ura, Istene! Végetlen erődet csodálom, könyörületességedet magasztalom és szabadító irgalmasságodat hirdetem az emberek előtt. Ime, noha csak semmi vagyok s a féregnél is kisebb vagyok előtted, mégis nagy a te jóvoltod énhozzám. Megszabadítottál ellenségeimtől, midőn azok halálra kerestek engemet; megsebesülni engedtél, de nem azért, hogy megölj, hanem hogy megpróbálj és megtarts engemet.
Uram! Az én megtartott életem a tiéd: bánj vele úgy, amint neked tetszik. Ha ezt kívánod tőlem, hogy menjek ismét oda, hol egyszer már vérem omlott, parancsolatod szerint cselekszem, hiszen otthon levő szeretteim is csak szabad hazában lesznek boldogok.
Kérlek tégedet óh én Istenem! Légy velem a csaták tüzében, hogy minden félelem nélkül forgathassam fegyveremet, melyet a jogos önvédelem ad kezembe. S míg ottan messze távol idegen földön járok: parancsolj addig angyalaidnak, hogy őrizzék meg szeretteimet.
Apámat segítsd, anyámat vigasztald. Hitvesemet gyámolítsad, gyermekeimet tartsd el. Nekem pedig majd engedd meg a hosszú küzdelmek után, hogy láthassam meg újra Magyarország földjét a dicsőség sugarától bearanyozva. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Hadifogságba esett imája

Kiáltok hozzád minden napon óh én Istenem, mert nincsen senki rajtad kívül, aki megértene engemet. Ellenségeim csúfolva szólnak hozzám s gúnyolva mondják, elhagyott téged Istened! Szégyenítsd meg Uram őket és alázd meg ellenségeimet!
Itt ebben az idegen világban, nehéz fogságot viselve édes hazámért, érzem, hogy micsoda is az ember Uram te előtted? S mily drága szent a hon s a család, ha erőszak szakít tőle el. Minden kincsem Te vagy Isten, ki emlékezni engedsz apáim házára, délibábos földre, kalászos rónára. Te, ki elébem állítod apám, anyám képét, hitvesem orcáját s gyermekeim kacagó szemeit, hogy álmodva róluk, jelennek búját feledjem s bízva reméljek az Isten szabadító kegyelmében.
Benned bízom én erős Isten és várom a szabadítás óráját, mikor szabad hazának leszek ismét szabad gyermeke. Lassan, csak ólomlábon járva mennek perceim s óráimat vélem esztendőknek, de hiszen vége lesz egyok szavadra ennek is. Óh engedd megérnem azt az időt, mikor már nem leszek fogoly, hanem boldogan szeretek s ott leszek azok közt, kiknél van most minden gondolatom.
Uram! Hatalmas Isten! Ki mindenütt jelen vagy s ki szent Fiad által azzal biztattál meg, hogy a hitből származott könyörgést meghallgatod: hallgasd meg a Te fogoly szolgád imáját s add vissza nékem hazámat, szeretteimet és szabadságomat. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Nagy győzelem utáni ima


Dicsőség neked, seregeknek Ura! A győzelmedért, mellyel megkoszorúztad lobogóinkat. Áldott légy az erőért, melyet adtál karjainkba, a vitézségért, melynek tüzét szívünkben lobogtattad s a dicső vezérekért, akik vezettek minket diadalra. Te cselekedtél itt Uram mindeneket s mi mindnyájan csak eszközök voltunk kezedben, kik által ismét azt bizonyítád be: a gonosznak erőddel állasz ellene.
Uram! Én a te szolgád akarok maradni ezutánra is s ha úgy kívánod, életem adom az igazságért. Óh ne engedd a gonosz ellenséget győzni fegyvereink felett, hanem vezess tovább is diadalra, míg porig alázva nem lesz ellenségünk. Hős bajtársaimnak, kik ott maradtak most a csatatéren, adj örök dicsőséget az egekben s az utánok síró szüléknek, hitveseknek és gyermekeknek pedig vigasztalást küldj az egekből.
Tartsd Uram az én hazámat, tartsd meg otthon levő kedveseimet, hogy ők is örülhessenek e mi győzedelmünknek. Tőlem pedig, megtartott fiadtól végyen a te neved hálát és magasztalást ma és minden időben. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Szüle imája hadba vonuló gyermekéért

Nagyhatalmú Isten! Nekem könyörülő édes Atyám, hallgasd meg az én imádságomat és teljesítsd be azt. Nem aranyat és ezüstöt, nem testi gyönyöröket kérek én tőled, hanem az én fiamnak megmaradásáért könyörgök előtted.
Hívó szavadra elbocsátottam őt hazát védeni s gonosz ellenséget legyőzni. Szent büszkeséggel ment el gyermekem, hogy ott járva a hős apák nyomán, babéros fővel térjen meg ide hozzám.
De mindenütt, völgyön s hegyeken, ezer alakban leselkedik reá a halál, hogy kioltsa nekem oly drága életét. Ha te engednéd, én befedném karommal és felfognám a ráboruló halált, hogy ő maradjon meg s én menjek hozzád. De végzésed szerint őt így megváltanom nem lehet és sorsa az leend, mit osztályrészül mértél számára születésének percében.
Mi vár fiamra, óh én nem tudom s az aggodalmaknak órái oly lassan szállanak emiatt felettem. Itt látom mindig folyton szüntelen, s mert testileg át nem ölelhetem, csak könnyem hull érte s egyre nő keservem!
Őrizzed és védjed Uram gyermekemet, s add vissza őt élve énnekem. Ha én vétettem ellened, büntess másképpen engemet. Sújtolj, vessződ verése nem fáj, sebem könnyű lesz, csak őt tartsd meg, csak őt engedd megtalálni újólag.
Ezt kérem tőled, ezért imádkozom minden nap előtted. Óh hallgass meg engemet a Jézusért. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Szüle imája egyetlen gyermekéért

Mindenható Isten! Te virágot adsz a fának és zöld takarót a mezőnek. Madárfiaknak apát s küzdő embereknek gyermeket. Intésedre kopár lesz kert s mező s szülőtől elszakad gyermeke. Így vivéd el tőlem is fiamat, az én egyetlenemet.
Tudom én azt Uram, hogy szent kötelesség a hazát védeni s a férfiúnak tiszte fegyverrel küzdeni. Tudom, hogy gyermekem sem élhet mindig mellettem s az élet elhívja mellőlem.
Óh de Uram ahová most parancsodra ment, a halál mezeje az. Kicsoda védi meg ott és ki tartja meg őt ottan nekem? Nekem, szegény szülőnek, nincs egyebem, csak imádságom és bizodalmam Te benned. Bocsátom azért mindennap könyörgésem hozzád és reménységem vetem Te benned.
Őrizd meg Uram az én egyetlen fiamat, mert nincsen nekem rajta kívül más, ki az én nevemet viselné. Gyilkoló golyótól védd meg, betegségtől mentsed meg és hozd vissza őt ide ölelő karomba.
Uram! Te nagy vagy és erős, áldani és sujtolni tudsz egyaránt. Óh mutasd meg rajtam boldogító kegyelmedet fiam megtartásában. Ha megtartod Atyám az én egyetlenemet, én boldog leszek minden más megpróbáltatás között. Ajkamon panasz-szó nem lebben el, hanem egész életemben nagy alázatossággal szolgálok néked. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Özvegy anya imája fiáért


Te vagy nekem Atyám egyetlen vígasztalásom az élet szomorú óráiban. Gyámolítóm, mikor a reám szakadt sok gond miatt erőtlen leszek és bátorítóm, mikor a csüggedés már-már megtöri szívemet. Mikor hozzád kiáltottam eddig, mindig meghallgattál és mikor segítséget kértem, mindig megnyertem azt.
Hozzád jövök azért mostan is aggodalommal és a bizonytalanságok miatt remegő lelkemmel. Szép gyermekemet, anyai büszkeségemnek tárgyát, intésedre elbocsátottam hazát védeni s ellenséget legyőzni. Te kívántad ezt s én meghajoltam akaratod előtt. Bölcsességedből van minden: verejtékünk a kenyéren s fiaink vére az ősi földön! Apáinkat szenvedtetted érettünk s fiainknak is inni kell a keserű pohárból, hogy unokáink boldogok legyenek.
Uram! Én szegény özvegy leányod könyörgök előtted: mentsd meg fiamat a haláltól. Én csókommal és áldásommal bocsátottam el, óh tedd ezek mellé oltalmazó kezed. Ha te elküldöd védelmére angyalaidat, nem éri őt veszély s úgy látom őt újolag, amint innen elbocsátottam.
Atyám! Én már megpróbáltattam általad s hordozom régóta a keresztet. Óh elégeld meg leányod szenvedését s ne adj újabb gyötrelmet én nekem. Fiamat tartsd meg s fiamat add vissza, ezt kérem én a meghallgattatás reményével tőled. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Apa vagy anya imája sebesült fia felgyógyulásakor

Mit adjak neked Uram, atyai jóságodért, mely velem volt mindig életemben? Hiszen Te nem szűkölködöl semmiben sem, én pedig csak egy porszem vagyok előtted. Kívánok azért most is beszélni veled és tudtodra adni, hogy szívemet adom neked és az én egész életem szolgálatodra lesz szentelve.
Uram, Istenem! Meghallgattad könyörgésemet és meggyógyítottad beteg fiamat. A sír széléről visszahoztad őt, aki olyan volt már, mint egy halott. Hervadt reményeimet új életre keltéd s a kínok könnyei helyett az öröm gyöngyei ülnek most szememben. Megváltoztatád nagyon világom ábrázatát s nem azt kérem már tőled, hogy vedd el életem, hanem hogy tarts meg az én drága hős fiammal engemet!
Áldott légy hatalmas Isten szabadításodért, melyet megmutattál gyermekemen. Mert bizony nem az embereknek tudása és szeretete, hanem ezekben és ezáltal is a Te atyai jóvoltod gyógyította őt meg. Hálával telt szívem neked adom azért és mindaddig, amíg élek, hirdetem nagyságodat. Az engedelemnek lelkével járok szüntelen előtted és úgy irányítom tetteimet, hogy hálátlansággal ne vádoljon az én szívem engemet. Oltalmad szárnyai alá helyezem továbbra is fiamat, légy kegyelmes hozzá és mentsd meg a haláltól. Kezed legyen védelmezője, szárnyad legyen takarója, igéd világossága és szent Fiad Üdvözítője.
Atyám, Istenem! Benned bíztam én mindég és Te megsegítettél engemet. Reád bízom ezutánra is gyermekemet és magamat és hiszem, hogy Te megtartod az én magzatomat s nekem továbbra is őriző pásztorom leszel. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Apa vagy anya imája fogoly fiáért

Hozzád könyörgök óh én Istenem, életemnek boldog és szomorú óráiban. Kegyelmed szenteli meg örömömet és jóságos kezed törli le könnyeimet. Megtartó erődet segítségemre küldöd, ha kétkedés ostromolja hitemet és meggyógyítasz, midőn búsongó lélekkel bánatosan járom utamat.
Előtted tárom fel most is szívemnek nagy fájdalmát, melyet hadi fogságba jutott hős fiam miatt érezek. Megkímélte irgalmad a haláltól a csaták tüzében, óh cselekedj vele továbbra is így, midőn már ellenség kezébe jutott. Lágyítsd meg őrizőinek szívét, hogy hőst látva mindég gyermekemben, gonoszul ne bánjanak ővele.
Őrizd meg betegségtől s a kínszenvedések sokaságától mentsd meg őt. Erősítsed és bátorítsad lelkét, hogy tudjon szűkölködni, megpróbáltatást hordozni és várni nagy reménykedéssel a Te szabadító erőidnek eljöttét.
Könyörgök hozzád erős Isten! Tartsd meg ott a messze távolban fogolyként élő gyermekemet! Engedd meglátnia apáinak földét és engemet is, ki az ő megmaradásáért imádkozom előtted.
Óh hallgasd meg az én imádságomat és teljesítsd be mindazokat, melyeket most a meghallgattatás reményében a Jézus nevében kértem Te tőled. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Ima az unokáért

Szent fiad tanította Uram, hogy Te meghallgatod a hitből származott könyörgést és segítségére sietsz annak, aki reménysége kősziklájának téged tart.
Jézusom ígéretében bízva, oly sok ezerszer imádkoztam hosszúra terjedett életem ideje alatt Te hozzád és Te mindig meghallgattál engemet. A porsátor részére kenyeret adtál s lelkemnek vígasztalást, ha megáradtak a fájdalmak vizei körülötte. Hozzád imádkozom azért mostan is, midőn gyermekemnek magzata, szeretett unokám hadba vonult.
Tartsd meg őt, óh erős Isten, mert egyedül csak nálad van az erő az oltalomra. Ha te kiterjeszted őriző karjaidat felette, védve lesz ő haláltól s ellenség golyója nem éri őt sohasem. Állj azért Atyám mindég mellette, hogy testi épségben térjen meg szüleihez, a Te imádkozó gyermeked magzatához.
Uram! A te erőd mindezekre elégséges, adj részt azért ebből az én unokámnak, hogy az erős istáp legyen őmellette s reád támaszkodva szüntelen, el ne essék ő.
Hallgasd meg Uram az én könyörgésemet és mondjad nekem válaszul: beteljesítem én a te kérésedet. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor