2019. szeptember 28., szombat

Atyám, köszönöm, hogy elküldted Fiadat, Jézust, hogy kapcsolatba léphessen velem. Segíts, hogy Őt keressem, és Csak Tőle várjak megelégedést. Ezzel együtt kérlek, gyógyíts meg engem és a házasságomat. Ámen.


Istenem, adj, kérlek erőt, hogy meg tudjam őrizni az őszinteség és a lelki tisztaság kincseit egész életemben! Ellent tudjak állni a Sátán kísértésének, aki győztesen vigyorog látván a képmutatás és a hazugság fertőjében vergődő embert. Ámen


Istenem! Szeretnék hűségesnek bizonyulni mindabban, amit rám bízol. A kicsinek tűnő dolgokban is, hogy többet bízhass rám később. Jézusért! Ámen


URam! Add, hogy életet védő törvényeidet betartsák, s a háborgó lelkű emberek Nálad, s Benned nyugalmat találjanak! Ámen


URam! Add, hogy mindig láthassam életem következő lépését, s ne büntess makacsságom következményeivel! ÁmenURam! Add, hogy ne méltatlankodjak, s tudjak hűséges lenni a kevésen is és tetszésedre használjam fel azokat a javakat, melyekkel megajándékoztál! Ámen
Uram! Adj lehetőséget mindenkinek a megismerésedre! Ámen


Uram! Adj nekem bölcsességet, hogy életem ritmusát Benned megtaláljam, s harmónia sugározhassék az én életemen át is! Ámen


Uram! Alakítsd, szépítsd életemet, hogy növekedhessek szeretetben és alázatban. Ámen.


Uram! Ha nem értelek is mindig, hitben járva tudom, hogy jót akarsz és jót hozol ki abból is, ami pillanatnyilag nem ezzel kecsegtet. Segíts a nehézségekben is benned bízni! Ámen


Uram! Igéid megértéséért hálát adok, mert jutalmam szilárdság és nyugalom! Ámen

(Peternics Mihály)

2019. szeptember 27., péntek

Drága Mennyei Atyám! Köszönjük a kegyelmet, hogy nem kell nagymértékű üldöztetéseket, bebörtönzéseket, kínzásokat elszenvednünk a hitünkért. Éppen ezért adj még több bátorságot, hogy bárhova visz utunk, mindig bátran tudjunk
bizonyságot tenni Jézus nevéről! Nekünk, megadatott az, hogy bármikor olvashatjuk a Te igédet, míg más
helyeken sok hívő csak álmodozott/álmodozhat az üldöztetések miatt a Biblia olvasásáról. Bocsásd meg, hogy bár nekünk van Bibliánk, mégis
sokszor inkább a világ dolgaival foglalatoskodunk, és túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy időt szánjunk az olvasására és Rád Uram! Kérlek, ébreszd fel ugyanazt a vágyakozást Igéd iránt a szíveinkben, amit azok éreztek/éreznek, akiknek tiltva volt/van a Szentírás olvasása, és nem tudtak/tudnak hozzá jutni Bibliához.
Valamint kérlek, adj erőt, ezeknek a hitük miatt üldöztetést, bántalmazást elszenvedő keresztyéneknek, hogy mindvégig állhatatosak
maradjanak. Csillapítsd fájdalmaikat és szenvedéseiket, légy velük és bátorítsd őket a nehéz pillanatokban. Ugyanakkor teremts lehetőséget számukra, hogy azok felé, akik üldözik,
bántalmazzák őket, irgalmasságot gyakorolhassanak, és bizonyságot tehessenek a Te neved mellett, és ezáltal csak úgy, mint Pál, ők is
abbahagyhassák a keresztyének üldözését, és Hozzád térhessenek! Tedd kedvessé gyermekeidet üldözőik szemében, hogy szolgálhassanak feléjük.
Hiszen maga Jézus tanít minket arra, hogy áldjuk azokat, akik bántanak minket. Ezért legyenek áldottak az üldözők és a bántalmazók, és Jézus
nevében kérlek, teremts nekik is lehetőséget a megtérésre és a bűnbánatra, és nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki még elveszetten
kóborol valahol a világban. Ámen!

(B. L.)


Istenem! Adj nekem erőt, s kitartást, hogy feladataimat jó szívvel és vidáman végezhessem! Mindennapi örömeimet hadd leljem meg munkámban, hogy létem tartalmas, kiegyensúlyozott és szép lehessen! ÁmenMennyei Atyám! Köszönöm, hogy kijelentésedet naponta olvashatom. Nekem sokat jelent, hogy a világ Ura szól hozzám, egyszerű teremtményéhez, sőt terve, célja van velem. Vezess Igéd és Lelked által ma is! Ámen


Mindenható Isten! Te alászálltál miközénk, s arról is gondoskodsz, amire nekünk ebben a földi életben szükségünk van, és ami hasznos. Kérünk Téged, engedd meg, hogy mindenben Rád hagyatkozzunk. Add reánk áldásodat, hogy semmiféle kényszerítést vagy erőszakot ne kövessünk el senkivel szemben, sőt még ennek a gondolatától is távol tartsuk magunkat. Így hadd tanuljuk meg ezen a világon elhordozni a szegénységet, mégpedig úgy, hogy közben belső békénk és megnyugvásunk el ne vesszen, sőt inkább abban a lelki gazdagságban növekedjék, amit Te az evangéliumban kínálsz nekünk… Ámen.
(Kálvin János)


URam! Adj megújító örömöt a mindennapokban, s áldást, hogy munkánk eredményes legyen! Ámen
URam! Áldásoddal kísérj, hogy mindig felismerhesselek! Ámen


Uram! Áldj meg, hogy áldás lehessek szeretteim között! Ámen.


Uram, annyi fájdalom és harag van bennem. Belefáradtam már, hogy velük éljek. Átadom neked őket, hogy gyógyíts ki belőlük. Ámen.


URam! Annyi mindent fontosnak tartok, s valójában csak egyre van szükségem: a Te szeretetedre. Add hogy befogadjalak Téged! Ámen

Uram! Hiszek benned, hiszek neked. Vezess, amerre akarsz, vigyél oda, ahol látni akarsz. Előtted nincs akadály, én pedig ezt szeretném a hit bátorságával elfogadni és maximálisan rád hagyakozva élni. ÁmenUram! Légy velem küzdelmeimben! Ámen.

2019. szeptember 26., csütörtök

Drága Mennyei Édesatyám! Köszönöm a mérhetetlen kegyelmet, és a türelmedet, amellyel hozzám hajolsz. Köszönöm, hogy Te napról napra velem vagy, foglalkozol velem, tanítasz és nevelsz. Köszönöm, hogy örömeimet és bánataimat eléd vihetem, csakúgy, mint a környezetemben élőket is. Kérlek, Uram áldj meg minket Jézus érdeméért. Ámen
Istenem! Látod, hogy mennyire vágyakozom Jóságod után... Add, hogy akaratod megcselekvésében megéljem, hogy szereteted továbbadásában magam is megajándékozott vagyok! Ámen


Mennyei Édesatyám, Hatalmas és könyörülő Uram!

Mérhetetlenül hálás a szívem, hogy megismerhettelek, hogy szeretsz, és hogy imádhatlak Téged. Köszönöm a felém lehajló szeretetedet, a gondoskodásodat, az ajándékaidat, és az áldásaidat, amelyekkel naponta elhalmozol. Köszönöm a szabadítást. Köszönöm a kegyelmet. Köszönöm a Veled élés békességét, és boldogságát. És köszönöm azt is, hogy megbocsájtó Isten vagy. Hogy nem sújtasz le azonnali halállal vétkeimért, amikor a magam esztelenségében megbántalak. Köszönöm, hogy türelmed lehetőséget ad a naponkénti újrakezdéshez. Köszönöm, hogy figyelmeztetésed előbb érkezik, mint a büntetésed. Köszönöm, a gondoskodást és a tanítást. Köszönöm, hogy megmutatod, naponta kijelented magad Nekem. Köszönöm, hogy így élhetek Jézus Krisztus érdeméért. Ámen

/M.D./


Uram! Add, hogy a világot a Tőled kapott szeretettel lássam! Ámen


URam! Adj kedvet, kitartást s bőséges áldást mindazoknak, akik belesimulnak életes akaratodba! Ámen


URam! Ámulatba ejt teremtettséged... keresem a szavakat, s újra csak elakadnak gondolataim. Istenem, köszönöm Neked életemet, s mindazokat, akiket mellém rendeltél! Add, hogy hálás tudjak lenni mindenért, életem minden napján! Ámen


Uram! Én nem ellenszegülni óhajtok parancsaidnak, hanem azokat megtartva, Téged dicsőítve szeretnék élni. Segíts mindazoknak is Hozzád találni, akik még nélküled élnek és azt hiszik, hogy keresztbe tehetnek neked és a te szent ügyednek. Tudom, keresed őket is. Ámen


Uram! Köszönöm a hallás ajándékát, add hogy hálás legyek érte! Ámen.


Uram, köszönöm, hogy a Te biztonságodba menekülhetünk, békére találunk nálad a félelmek idején. Tölts fel, Uram örömmel. Ámen.Uram! Segíts, hogy segíthessek másoknak! Ámen.

2019. szeptember 25., szerda

Mennyei Atyám! Amit Tőled kapok, azt szeretném átadni a rám bízottaknak! Segíts példaértékű életet élnem! Akkor is szeretnélek Téged szolgálni, ha ezzel együtt jár olykor a kigúnyolás, a megvettetés is. Mindezzel nem törődve szeretnék akaratod teljesítője lenni családomban, munkahelyemen, és minden más közösségben is! Ámen


Uram, köszönöm, hogy szabadításod mindenhova elér. Nemcsak a bűneimet veszi le rólam, biztosítva az örök életet, de a mindennapokban is segítségemre van. Segíts Uram, ahogy feléd nyújtom az utolsó, vékony reményfonalat. Jézus nevében. Ámen.


URam! Mindenben kereslek Téged, rended legyen nyilvánvaló számomra, hogy utaidon járhassak! Ámen

Uram! Rólad szeretnék bizonyságot tenni életem minden napján. Adj ebben nyitottságot, ha kell, akkor kreativitást, de nem lehet kevesebb a célom, minthogy minél többen megismerjenek Téged és a Krisztusban kínált bűnbocsánatot, örök életet. Ámen

Uram! Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyit amennyire szükségem van! Ámen


Uram! Segíts meg követésedben, hogy el ne vesszek az úton, hanem kegyelmed révén eljuthassak Hozzád! Ámen.
URam! Te megszólítottál, s én kegyelmed által válaszoltam. Add, hogy ne feledjem elhívó hangod tisztaságát, s az örömöt, hogy rám találtál! Ámen


Uram! Te naponta hívsz, s szereteted vonzását soha nem szünetelteted. Kérlek döbbents rá ajándékaidra a mai napon is, hogy mosolyommal másokat bátoríthassak. Ámen.


Uram! Terméketlen fa az életem! Kérlek Téged, ne büntess, s ne vágj ki! Adj még egy lehetőséget a megújulásra, hogy megtapasztaljam az adás, s a gyümölcstermés csodálatos érzését! Ámen


Uram, védj meg ma engem a Sátán sötétségétől. Segíts, hogy döntéseimet a Te világosságodban hozzam meg, mert csak Te tudsz rávilágítani az igazságra. Te vagy az egyetlen Út. Jézus nevében, Ámen.

2019. szeptember 24., kedd

Mennyei Atyám! Mást jelent boldognak lenni a világ szerint, és mást jelent a szerinted való boldogság. Az előbbi csak rövid ideig tart, ezért adj erőt nekünk, hogy ne a rövidtávú, csalfa ámításoknak dőljünk be, hanem kérjük Tőled és vegyük el kezedből mindazt, amit Te kínálsz boldogság címen. Ezen felül arra kérünk még, hogy segíts nekünk e boldogságot megélnünk és mások számára is vonzóvá tennünk! Ámen


Uram! Add, hogy életem végéig tanulhassam a szerelem titkát, s hálaadással élhessem napjaimat, mert bennük újra és újra Rád találhatok! Ámen.
URam! Add, hogy lássak teremtett világodban, ne csak nézzek! Ámen


Uram! Add, hogy ne temessenek maguk alá gondjaim! Add, hogy mindig maradjon annyi rés feladataim között, hogy azon átkandikáljon Szereteted Napsugara! Köszönöm Uram! ÁmenUram! Hányszor vagyok hiteltelen gyermeked. Vallom, hogy ismerlek, csak éppen a tetteimmel tagadlak meg. Bocsásd meg botlásaimat, emberi gyarlóságaimat és adj engedelmes szívet, mely az élet nehéz helyzeteiben is rád tekint, erőt merít belőled és téged képvisel. Ámen


URam, Istenem! Add, hogy meg tudjam mindig különböztetni, mi az, ami a javamat szolgálja, s mi az, ami csak eltávolít Tőled!Ámen


URam, Istenem! Köszönöm az ifjúságom éveit, s köszönöm, hogy lélekben még mindig fiatal lehetek! Köszönöm, hogy sok oktalanságtól megőriztél, s elkövetett hibáimat elfedezted, s jót hoztál ki a rosszból is. URam, adj távlatot fiataljainknak, hogy Benned bízva megtalálják életük értelmét, s szereteted követeivé válhassanak a világban! Ámen


Uram! Köszönöm, hogy előtted és őszintén vizsgálhatom meg házastársammal való kapcsolatomat. Add, hogy ha rámutatsz a gyenge pontokra, akkor azokat merjem, merjük felvállalni és akarjunk segítségeddel változtatni a boldogabb életért! Ámen


Uram! Vedd el tőlem az önsajnálat, s a bosszankodás keserűségét! Segíts meg engem Istenem, hogy megnyugodjon lelkem Tebenned, s olyanná válhassak, amilyennek megálmodtál engem! Ámen

2019. szeptember 23., hétfő

Istenem! Milyen feledékeny vagyok akkor, amikor a Tőled jövő áldásokra, a boldog pillanatokra kellene emlékeznem! Ám mennyire nem tudom feledni azt, amikor életem próbatételeiről, nyomorúságairól, szenvedéseiről van szó! Mindenre napra – sőt, olykor percre – pontosan emlékszem. Add, hogy bármi ér engem, Jézuson keresztül tekintsek rá. Mert ha ezt meg tudom tenni, akkor átértékelődnek a nehézségek, és hálás szívű, boldogabb gyermeked leszek. Ámen
Istenem! Titkaidat hadd forgathassam szívemben, hogy emberebb ember lehessek kegyelmed által! Ámen


Uram! Adj nekem lehetőséget az alkotásra, s ne engedd, hogy kezem erejét hiábavalóságokra pazaroljam! Ámen


Uram! Akár vezető vagyok, akár vezetett, vannak feladataim. Tőled rendelt feladataim. Ezekre szeretnék összpontosítani, nem pedig embereket támadni, vagy embereknek tetszeni. Köszönöm, hogy Te adsz ehhez is erőt. Ámen


Uram! Köszönöm, hogy szembesítesz emberi kapcsolataim sorrendiségével. Minden bántás nélkül megfogalmazhatom, hogy az első helyen Neked kell állnod életemben, aztán a házastársamnak, a szüleim csak ezután következnek, mert ez az élet rendje, ezt jelenti az igei gondolat: elhagyja apját és anyját, vagyis leválik a lelki köldökzsinórról. Így lehet két egymást szerető ember – egy férfi és egy nő – eggyé. Köszönöm, hogy részem van ebben, könyörgök, segíts azoknak, akik nélkülözik ezt az életformát! ÁmenURam! Sokszor hiányzik valami, de nem ismerem fel, hogy valójában Te vagy az. Kegyelmeddel ölelj át, hogy mindennap felfedezhesselek gondviselő jóságodban! Ámen


Uram, tekintetemet Rajtad akarom tartani, mialatt végigtáncolok életem hegyein-völgyein. Vezesd, Uram, ma is a lépteimet. Jézus nevében, Ámen.


Uram! Teremtett világod törvényeit ismertesd meg velem, hogy el ne távolodjak Tőled, hanem szavaimmal és cselekedeteimmel azon az úton járhassak, amelyre engem rendeltél. Áldott légy gondviselő jóságodért, hogy ezt a mai napot is kezedből vehetem, s felfedezhetem benne mindazon a csodákat, melyekkel lelkemet, s egész életemet emelni kívánod! Ámen.


Urunk! Vezetésedre vágyunk. Adj nekünk bölcs és értelmes szívet, hogy terelgetésedet elfogadjuk! Ámen.

2019. szeptember 22., vasárnap

Dicsőítelek Téged Istenem az életemben eddig megtapasztalt számtalan áldásodért, segítségedért! Köszönöm azt is, amit ezután fogok megtapasztalni kegyelmedből! Magasztallak Uram, mert méltó vagy rá. Ámen


Istenem! Örömre teremtettél minket, s mi oly gyakran bánkódunk. Adj nekünk bizodalmas, derűs szívet, hogy ne rettenjünk meg az előttünk álló feladatoktól, s nehézségeink közepette is bevégezzük a feladatokat, amiket ránk bíztál. Add, hogy a világ önzése és csillogása ne törje meg Szeretetedbe vetett reménységünket, s Veled és Általad megtaláljuk a szürkítő hétköznapjainkban is mindennapi örömeinket! ÁmenMennyei Atyám! Köszönöm, hogy álmokat ültetsz a szívünkbe már akár kisgyermekként, amikkel Téged szolgálhatunk. Nyisd meg a szemünket, hogy meglássuk működésedet a világban, azt, ahogy egyetlen anyaggá szősz össze különböző helyzeteket, emberi életeket. Te adod álmainkat, és Te teljesíted be őket. Imádunk és dicsőítünk Téged, Urunk. Ámen.


Uram! Add, hogy Tőled kapott javaidon keresztül felismerjem gondviselő jóságodat, s megláthassam, hogy mindent megteszel értünk, hogy a Ismereted gazdagságára eljussunk! Ámen.Uram! Adj erőt döntéseimhez, légy alapja életemnek, hogy emberséges tudjak maradni! Ámen

Uram Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy élsz bennem és ezt nem kell szégyellnem. Sőt, bennem van a késztetés, hogy Veled való kapcsolatom jól látható legyen. Magatartásom, tetteim, szavaim kell, hogy Rólad beszéljenek. Add, hogy hűséges bizonyságtevő gyermeked lehessek ott, ahová állítottál! Ámen

Uram Jézus! Tudni rólad, ismerni tanításaidat és valóban ismerni téged, nem ugyanazt jelenti minden esetben. Köszönöm, hogy ismerhetlek, hogy a tied lehetek itt, a Földön és az örökkévalóságban is. Ámen


URam! Köszönjük Neked teremtő Igédet, s a megtestessült Igét, Jézus Krisztust! Add, hogy tanuljunk Igédből, s megértve akaratodat úgy élhessünk ebben a világban, ahogyan Te azt eleve elrendelted nekünk! ÁmenUram! Te látod büszkeségemet, esendőségemet, mulasztásaimat és vétkeimet. Kérlek, bűnbocsátó irgalmad palástját terítsd rá didergő lelkemre, hogy szereteted melege akaratod cselekvésére indítson. Ámen.Uram! Te látod szívemet-lelkemet, Te tudod, milyen sok nehézségem van az életemben. Adj Uram nekem megoldást, s készséges szívet, hogy szereteted eszközeként szolgálhassak ebben a világban, akaratod szerint! Ámen