2016. április 9., szombat


Atyánk, kegyelmed által mutasd meg, mit akarsz az életünkben és a körülöttünk élőkében látni. Segíts önzetlennek lennünk, hogy szolgálhassunk másoknak azzal, amit Tőled kaptunk! Ámen


Drága Mennyei Atyám, fenséges és hatalmas Istenem!
Köszönöm a naponta megújuló kegyelmedet. Jézus érdeméért kérlek, tégy alkalmassá, hogy a magam nyomorúságát félre téve, az életemmel a Te dicsőségedre szolgálhassak a környezetemben. ÁmenDrága Uram Jézus! Te igazán ismered a szíveket, hiszen Te vagy  a szívek és vesék vizsgálója. Azt is látod, sőt megfogalmaztad, hogy a hitetlenség és a hamisság az emberi szív legnagyobb bűne. Te, aki olyan mérhetetlen szenvedés árán váltottál meg bennünket a bűn zsoldjából, a halálból, és beteljesítetted az Írásokban Rólad megírtakat, a Te   csodáid tapasztalásánál is azt kellett  látnod, milyen mérhetetlen kemény és hitetlen az emberi szív.
Könyörülj a világban élők szívének keménységén és törd össze, és emeld fel a tekinteteket oda a golgotai kereszthez, és add a Szentlélek erejét, hogy látván lássanak, és hitben  térjenek meg tehozzád. A hívő gyermekeid gyönge, gyarló szívében is erődítsd a bizonyosságot, és a benned való reménységet éltesd. Köszönöm, hogy meghallgattad a kérésemet. Ámen (Trezsimama)


Feltámadott Krisztusom! Te győzedelmes Úr vagy. Győztél a bűn és a halál fölött is. Köszönöm, hogy legyőzted a Téged nem ismerő, sőt az ellened munkálkodó óemberemet is. Szeretnék bizonyságtévőd lenni a reménytelenül szomorú embertársaimnak Rólad. Ámen


Köszönöm Uram, hogy kegyelmedből szülő lehetek! Érzem a megtiszteltetést, a felelősséget, mit Tőled kaptam. Add, hogy sűrű elfoglaltságaim ellenére soha ne legyek hanyag szülő, mert gyermekeim jövőjét veszélyeztetem vele. Jézusért kérlek! Ámen

Ó Istennek teste ídesség, ez világnak ótalma,
Ó tiszteletes test, ma tégedet míltatlan imádlak,
Hugy engümet méltass halálomnak ideín éltetni.
Ó életnek kenyere, adj énnekem örek eremet,
Téged kérlek és uszunlak, lelkemet testemmel tisztohadd. (Ámen)
Úr Jézus Krisztus! Köszönöm neked azt, ha a saját kísértéseimről beszélek, akkor te is át tudod érezni mindazt, ami engem ér, mivel te is megszenvedted a kísértés idejét. És köszönöm azt a bíztatást is, hogy a kísértésben meg lehet állni. Kérlek, segíts engem mindebben! Ámen


URam! Add, hogy egy igazságot ismerjek igazán: a Te szereteted igazságát! Ámen
Uram! Adj nekem bölcsességet, hogy helyesen válasszak, s erőt ahhoz, hogy önzéseimet legyőzhessem, s akaratod szerint élhessem meg emberségemet! Ámen

2016. április 8., péntek

Drága  Uram Jézus!
Az életemben különösen nagy ajándék a húsvétnak az ünnepe épp most. A világi részét mindig utáltam a sok népi hagyomány és locsolkodás, és az azzal járó trakta. Rég ez a legszebb ünnep  Nekem pont a Te halálod és dicsőséges feltámadásod miatt. Lelkileg nem értettem régen igazán a lényegét, de hittem. Mára ez már bizonyosság, hiszen Te mondtad és a Lélek kijelentette. Most ebben a világi  életben és időszakban  meghalt az édesanyám és csak ez a reménység élteti a szívemet, hogy Te feltámadtál, és akik Benned hittek, hisznek, van reménységük  a feltámadás örömében.
Köszönöm Neked hogy imádhatlak és várhatom majd az örök életet Veled, amint megígérted. Ámen (Trezsimama)


Édes Istenem!

Olyan sok tragédiáról, természeti katasztrófáról hallunk mostanában! Én ezeket a jeleket nem büntetésnek, hanem figyelmeztetésnek tartom. Kérlek, add meg, hogy minél többen felismerjük: többet kell törődnünk szeretteinkkel, embertársainkkal, környezetünkkel, bolygónkkal! Hadd örüljenek szép ajándékaidnak a mi gyermekeink is! Óvd azokat, akiket bajért, és kérlek, akadályozd meg, hogy még nagyobb legyen a pusztulás! Legyen meg a Te akaratod! Ámen


Élet és halál Ura! Légy velem! ÁmenIstenem! Te hatalmasabb vagy a halálnál is, és nem a végső elmúlást, hanem a feltámadást és az örök életet szánod nekem és a Benned hívőknek. Köszönöm minden Téged szolgáló nevében. Aki pedig még nem hisz, azokért is könyörgök, hogy mielőbb vond magadhoz szívüket. A Feltámadott Jézusért kérlek! Ámen


Uram! Felelős vagyok a gyermekeimért, akiket nekem adtál egy időre. Köszönöm őket Neked! Kérlek, segíts abban, hogy Hozzád vezessem őket! Más szülőkért és gyermekeikért is könyörgöm, hogy bölcs döntést hozzanak e felelősségteljes napon. Rád van szükségünk mindnyájunknak! Ámen


Uram, hányszor nem úgy élünk a gyülekezetben, a Te néped között, mint "elszánt legénység". Bocsáss meg minden gyávaságot, minden meghátrálást. Könyörülj rajtunk, újíts meg minket, hogy valóban mindenre készen vállalhassuk azt az utat, azt a szolgálatot, amire elhívtál. Kérünk, Urunk dicsőítsd meg magad általunk,az Úr Jézus nevéért. Ámen

(T.L.)


Uram! Köszönöm, hogy figyelmemet az egy szükségesre, a Veled való szoros kapcsolatra emelhetem. Semmi nem lehet fontosabb, mint közeledben élnem és akaratodat keresnem! ÁmenUram! Mutasd meg Magadat, hogy éljek! Ámen
Uram! Segíts, hogy helyesen döntsek, s add, hogy döntéseim következményeit tudjam elhordozni, ha mégsem úgy döntöttem, ahogyan Te azt kívántad! Ámen


URam! Vedd ki szívemből a romboló indulatokat, hogy békességed költözhessen belé, s igazságod eszközeként hasznára legyek felebarátaimnak, s boldogságban élhessem életemet enyéimmel, akiket kegyelmesen mellém adtál! Ámen


Vigyázz ránk URam! Ámen

2016. április 7., csütörtök

Hálát adunk neked, Istenünk, azért a bizonyosságért, hogy Jézus Krisztus nem maradt a halálban, hanem feltámadt, és él. Kérünk, vésd ezt igéddel szívünkbe, hogy életünk megnyíljon előtte. Szentlelked által teremts bennünk kételkedés nélküli hitet, hogy az élő Úr Jézus Krisztus legyen reménységünk életünkben és halálunkban. Űzd ki belőlünk a halál félelmét, és töltsd meg szívünket az örök élet örömével. Ámen.


Istenem! Növeld hitemet, hogy tükrözhessem szeretetedet! Ámen


Köszönöm Istenem a Te minden emberi elképzelést felülmúló hatalmadat, csodádat, mely beleragyoghat az életembe! Ámen


Megváltó Urunk, Jézus Krisztus! Áldunk és magasztalunk az értünk hozott áldozatodért. Kérünk, hogy munkáld a szívünkben a szolgálat örömét. Feltámadásunk és üdvösségünk bizonyossága adjon erőt a ránk bízott feladatok elvégzéséhez. Ámen


Mennyei Atyám! Jó nekem az előtted való elcsendesedés. Találkozhatom Veled, de önmagamra is ráismerhetek. Mennyi nyüzsgés, foglalatosság van mindennapjaimban, s hányszor lehetnék csendben előtted. Most szeretnék Hozzád jönni, az általad kínált csendben megerősödni hitemben. Ámen


Mennyei Édes Atyám! Adj hitet, hogy egyre világosabban lássunk, és egyre hűségesebben kövessünk. Ámen


Segíts bennünket Istenünk: hogy kinyissuk az ajtót, fölemeljük a telefont, megírjuk a levelet, elmenjünk és meglátogassuk azt, akivel békességet kell kötnünk. Köszönjük, hogy adsz ehhez erőt, bölcsességet és találékony szeretetet. Áldj meg bennünket Istenünk, hogy boldog békességszerzők lehessünk. Ámen.


URam! Adj naponta új erőt, hogy örömmel szolgáljak ott. ahová állítottál! Ámen


Uram! Gyakran tiltakozom sorsom ellen, mert emberi mértékkel látom azt. Segíts észrevennem gondviselő jóságod fényeit, hogy megnyíljanak a Te távlataid lelkem sebeinek gyógyulására! Ámen


Uram! Hozd el országod igazságát, hogy békesség legyen e Földön! Ámen


URam! Örökkévaló jóságodban reménykedek nap, mint nap s menekülök Hozzád, ha fájdalom ér vagy hiány gyötör. Segíts meg ma is, s holnap is! ÁmenUram! Szeress határtalanul, hogy tehessem azt, amit akarok... Ámen

2016. április 6., szerda

Jézusom! Nehéz szavakkal kifejezni mindazt, amit értem tettél. Könnyű leírni, de micsoda tartalommal bír, hogy helyettem szenvedtél és meghaltál, hogy nekem életem legyen. Magasztallak érte. Szeretnék hálából neked élni, téged szolgálni, a te dicsőségedet munkálni és másokat hozzád vezetni. Ámen


Könyörülj rajtunk Urunk, hogy beragyoghasd egész külső és belső életünket, hogy lehessünk a Vőlegény barátja, úgy, mint soha eddig, hogy minden ember, aki bennünket lát, Jézus Krisztus után vágyakozzon. Tedd meg ezt nevedért, dicsőségedre. Köszönjük, hogy hallod szavunkat. Ámen

(T.L.)


Uram! Béke Istene, légy velem! Ámen
Uram! Életemet csapdák veszik körül. Ezek sokszor nem látszanak, és óvatlan pillanatban belesétálok. Vagy mégis látszanak, csak rossz döntéseket hozok? Ha hitemmel Téged néznélek szüntelen, akkor jelentősen csökkenne elbukásaim száma. Persze tudom, a bennem lakozó bűn miatt képtelen vagyok így cselekedni, de mind inkább szeretném átengedni az irányítást Neked az életemben. Ámen


Uram! Gazdagságod éltet és kegyelmed tart meg naponként. Hálát adok érte és hűségesen szeretnélek képviselni mások előtt. Segíts ebben is! Ámen


Uram! Neked van igazad egyedül, juttasd érvényre igazságod! ÁmenURam! Tarts meg a hűségben! Ámen


Urunk! Halálunk órájában se hagyj el minket, akkor sem, ha mi Téged egész életünkben kerültünk! Irgalmad palástjával fedezd el istentelenségeinket, hogy még itt a földi világodban megbékélhessünk Veled, s önmagunkkal! Ámen


Urunk! Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket azzal a hittel, amelyik tudja, hogy megváltottak vagyunk. Hadd kérjünk Téged, hogy ne legyen közöttünk senki se, aki nem tudja elfogadni a Te igédet. Könyörgünk azokért, akik evangéliumodat még nem ismerik. Vidd el, juttasd el hozzájuk is, hogy ők is megmeneküljenek, ők is részesei legyenek a Veled való együttlétnek. Ámen.


Urunk, köszönjük minden áldásodat, köszönjük ajándékaidat, köszönjük családunkat, testvéreinket, ellenségeinket. Adj erőt a nehezek elhordozásához. Ámen

2016. április 5., kedd

Drága Mennyei Atyám!
Hadd adjak Néked hálát, hogy adtad a legdrágább ajándékot és Vele együtt mindent a Jézus Krisztusban.
Érthetetlen, felfoghatatlan, és kibeszélhetetlen ez a szeretet, amit a mi Urunk a Te irántad való imádatból vállalt, hogy a világ bűnét magára vegye, betegségeinket elhordozza, és az Ő sebei által gyógyuljunk meg.
Az a nagy titok a dicsőséges feltámadásban, amelyet ma is tagadnak, kikezdenek, elutasítanak, nekünk mégis bizonyosság.
Egy ének jutott eszemben, amit nagyon szeretek:
Feltámadt Jézusomnak szolgálok Ő a cél, Ő itt van a világban, tudom, tudom, hogy él. Látom kegyelme karját, hallom szelíd szavát, Sietve jön, ha hívom, leghűbb barát. // : Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él, Beszél velem, és jár velem a keskeny ösvényen. Ő él, Ő él, üdvöt hozott nekem. Kérded, honnan tudom, hogy él: Mert él a szívemben!
Amerre nézek, látom a gondos hű kezed. Bár szívem néha gyengül, de mégse csüggedek. Viharban, fergetegben  a legdrágább erő, Minden veszélyen átvisz, míg visszajő. //:  Ő él, Ő él……
Adja meg a drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus szent nevében, hogy minden kételkedést kiűzzön a szíveinkből. Ámen! (Trezsimama)


Hálát adunk azért Édesatyánk, hogy Jézusban mindennel megajándékoztál, amire szükségünk van. Hadd dicsőítsünk azért, hogy Benne minden a mienk lett, ennek és a jövendő életnek ígérete. Segíts, hogy megmaradhassunk Őbenne. Áldd meg a napunkat, és amire még szükségünk van, mondd el nekünk. Köszönjük, hogy tudod kik vagyunk. Áldunk Úr Jézus, hogy tudsz velünk beszélni. Ámen
(T.L.)


Istenem! Sok szép ígéretem, ó hányszor megtagadtam, pedig komolyan gondoltam, hittem, hogy képes leszek megtenni és mégis elbuktam. De áldalak kegyelmed nagyságáért, mely ennyi elbukás ellenére is enyém – Krisztusért. Ámen


URam! Adj távlatot, s derűt! Ámen
Uram, aki téged szeret, mindent képes megtenni, hogy
segítsen felebarátjának, hogy ő is megismerjen Téged.
Add Urunk - hogy hirdethessük és magasztalhassuk
szent neved. Ámen.


Uram, hatalmas Istenem! Köszönöm, hogy megtapasztalhatom a mennyei matematika áldásait. Igaz, ehhez hitre, irántad való bizalomra van szükség. Bocsáss meg, hogy ez nem mindig jellemez! Taníts engem, hogy teljes egészében Rád bízzam küzdelmeimet! Ámen


Uram! Lelki békétlenségem oka sokszor én magam vagyok. A bennem dúló önzőség, irigység, viszálykeltés. A kereszt alá teszem ezeket az emberi gyarló indulatokat, hogy Jézus vére törölje el minden bűnömet! Ámen
Uram! Mindenki a maga igazát keresi, s érvényesítéséhez a legborzasztóbb eszközöktől sem riad vissza... Istenem, érvényesítsd a Te igazságodat, mégha büntetésedből azok is részesülnek, akik azt kevésbé érdemlik meg! Adj nekünk kegyelmed szerint való megoldásokat, hogy a bűn rombolása helyett a szeretet építő ereje nyilvánuljon meg életünk minden területén! Add nekünk a Te békédet, hogy parancsod szerint végre szeretni tudjuk egymást! Ámen


Urunk, Istenünk! Gyakran elesünk, porosak és sárosak leszünk. Kívánjuk a tisztaságot, de tudjuk azt is, hogy vannak foltjaink életünkben, melyeket csak Te tudsz eltávolítani... Mosd lelkünket fehérré, mint a hó, hogy tudjunk dicsérni Téged mindenhol, s mindenben, mindenkor! Ámen

2016. április 4., hétfő

Hatalmas Istenünk! Téged dicsérünk, mert még a halálnál is nagyobb hatalommal bírsz! Add, hogy szomorúságunkat ez oszlassa el, könnyeinket ez a tudat szárítsa fel! Adj szívünkbe boldog örvendezést ezen az ünnepen is, és segíts, hogy a húsvéti öröm beleragyogjon életünk szürke hétköznapjaiba is! Ámen
Istenem! Áldd meg lépteimet, hogy cselekedeteimmel ne távolodjak Tőled, hanem egyre közelebb juthassak hozzád, s megtapasztalhassam a Benned való teljes örömöt! Ámen


Köszönöm hozzám való türelmedet mennyei Atyám! Csodállak ezért is, hiszen én hányszor vagyok türelmetlen, engedetlen gyermeked, Te viszont hosszútűrő vagy és ennek áldásaiban részesülök nap, mint nap. Segíts jobban Rád hangolódnom! Ámen


Köszönöm Istenem, a bűnből való gyógyulás egyetlen lehetőségét, mely Krisztusban van. Akarom és köszönöm! Ámen


"Szenvedjük el egymást szeretetben" - Urunk tégy minket
képessé és készekké erre, és ez a szeretet tegyen csodát
az életünkben. Tegyél csodát te magad - Megváltó Urunk!
Téged kérünk, most a szívünkbe. Ámen.

Úr Jézus  Krisztus!
Oly jó ezt az igét olvasni, hogy Te vagy a feltámadás, és az élet, mégis ha  szüntelen nem Benned vagyunk, Reád nézünk és nem Érted élünk, akkor elbizonytalanodunk.
A világ szüntelen támad. A Te Szentlelked segítségül hívása által, a hozzád való kiáltásban van lehetőségünk a megtartatásra.
Fontos a hívő élet öt pillére, amire építeni kell a hitünket:
1/ napi Bibliaolvasás, -tanulmányozás
2/  imádkozás
3./ Krisztusban hívőkkel  való testvéri közösségbeni együttlét
4./ az Úrvacsorával való élés
5./ szolgálatban való munka
Ezek közül, ha hiányzik valamelyik, vagy egyik nagyon megnő és  a másik hanyagolódik, nincs növekedő hitélet.
Kérlek Téged Uram, munkáld a szívemben ezeket, hogy növekvő, gyümölcstermő hitéletem legyen. Ámen
(Trezsimama)


URam! Add békédet a mi szívünkbe, hogy minden értelmet meghaladó békességed eszközeivé válhassunk mi magunk is! Ámen


URam! Add, hogy legalább részben választ kaphassak életem nagy kérdéseire, s ha a válaszokat nem is értem, add, hogy azokat bezárhassam a szívembe, hogy el-elgondolkodva rajtuk naponta erőt meríthessek az életem feladataihoz! Ámen


Uram! Bocsáss meg nekem mindenért, s add nekem a megbocsátás készségét, hogy teljes életet élhessek! Ámen


Uram! Bűnök és mulasztások miatt elfordult lelkemet szereteted titkával fordítsd magadhoz! Add, hogy meglássam akaratodat hétköznapi dolgaimban, s úgy tudjak élni, hogy dicsőségedet szolgálva békességet találok lelkemnek. Ámen


URam! Köszönöm, hogy megbékélésre hivogatsz gondviselő jóságod által. Add, hogy ne legyek keményszívű, s megérezzem átölelő, életemet szépítő kegyelmedet! Ámen


Uram! Szeretném tanulni azt, hogy lemondjak valamiről érted, hogy lelkiekben növekedjek. Ámen

2016. április 3., vasárnap

Atyám! Elgondolkodtatsz: boldog vagyok? Válaszom pedig az, hogy igen. Mert megváltottad lehetek, akinek örök élete van, melyet senki és semmi el nem vehet tőlem. Minden más, csak ráadás életemben, de azt és azokat is köszönöm! Ámen


Erősíts meg örök Isten! Csöndben és békességben várjuk, hogy a feltámadás fénye ránk ragyogjon. Ámen


Istenem! Adj őszinte magamba nézést az idei böjtben és számvetést emberi kapcsolataimban is! Ámen

Szeretett  Uram, Jézus!
Köszönöm a Benned való bizonyosságomat, hitben.
A hit országában élő gyermekeid, tanítványaid vagyunk itt, akiket a Te Szentlelked újjá szült, azok már elhiszik, hiszen hitben vagyunk és nem látásban.
Azért Te látod a mi óemberünk, milyen sokszor megcsal, indulatban, gondolatban, mulasztásban, mert Rólad levesszük a szemünket és nem téged szemlélünk, hogy Téged szemlélve elváltozzunk, és egyre jobban hasonlítsunk hozzád.
A sátán is kísért, mert míg itt a testben vagyunk, sajnos megkísérthetők vagyunk hitben.
Fontos hogy a Veled való közösség, együttlét alkalmával, egyre mélyüljön az ismeret a Szentírás olvasása, az ige szívünkbe írása által, minél több ige van a szívünk hústáblájára beírva, annál több életet, bizonyosságot tesz Rólad, a te kijelentésed által.
Mindennap harcolnunk kell az óemberrel, hiába oda van feszítve a keresztfára, mert az élet terhe, a nyomorúság, és próbák között a keresztyén ember is megkísérthető.
Igen fontos  a szüntelen Veled való kapcsolat, bizalom a testvéri közösségben egymás erősítése – Pál apostol is így vall a Róma levélben – egymás hite által épüljünk.
Nincs Robinson Crusói keresztyén élet, mert akkor egyedül elhal a hit.
Kérlek Téged, hogy a Te Szentlelked vezetése, és a bölcsességed elkérése által tarts meg, újítsd meg mindennap a mi hitünket, hogy belegyökerezve a kegyelembe, mindvégig megálljunk. Ámen (Trezsimama)

URam! Ésszel nem, csak szívvel tudom részben felfogni, mit is készítettél el mindazok számára, akik szeretnek Téged. Add, hogy kegyelmed ne vesszen kárba az életemben, s meghozza azokat a földi gyümölcsöket, melyeket Te látni kívántál már létezésem előtt is! Ámen
Uram! Földi megoldások után vágyódom, s nehezen értem, hogyan oldódhatnak meg másképpen. Add szívembe mennyei bölcsességedet, hogy meglássam a "fentit", és értsem a "lentit"! Ámen
Uram kérlek, segítsd a gyermekem! Adj Neki békességet a nehéz percekben!

Adj neki vigasztalást a mikor szívét "gyötri" a honvágy! Adj áldást hitet,

és reményt, mikor magányos lesz! Adj hitet, és reményt, mikor látszólag

minden el "veszett"! Uram kérlek, áldd meg őt, és add neki szeretetedet!

Ámen


URam! Kicsinységembe beleborzongok, ha teremtett világod nagyságára gondolok... Ölelj át kegyelmeddel mai is, hogy ne féljek benne, hanem felszabadultan szerethessek! Ámen
URam! Köszönöm az erőt, s a lehetőséget hogy munkámmal gondoskodhatom önmagamról, s szeretteimről! Add, hogy életemmel tudjak emelni másokat is, mindenek előtt Tehozzád, hogy azután sorsukat elfogadva, istenes életükkel ők is emelhessenek másokat! Ámen
Uram! Köszönöm Igédet! Amikor naponta olvasom, tudom, hogy Te szólsz hozzám minden során keresztül. Segíts, hogy komolyan vegyem hozzám intézett szavaidat és szavad világítson életem sötétjében. Ámen


Uram! Ne engedd, hogy szavaimmal bántsak és keserítsek! Istenem, formálj akaratod szerint, hogy szavaimon keresztül is adhassak! Add, hogy az ajándékozás készsége és öröme töltse be életemet, se ne engedd, hogy meggondolatlan szavaimmal elvegyek, s rövidítsek!