2016. február 27., szombat

Drága Jézusom! Köszönöm, hogy nemcsak ismerem néhány tanításodat és csodádat, hanem ismerhetlek Téged is és szoros kapcsolatban lehetek veled naponkénti igeolvasásaim, imáim által. Köszönöm, hogy én is személyes Megváltómnak mondhatlak. Vezess el másokat is erre a boldog tudatra, a veled való személyes kapcsolatra! Ámen


Istenem! Leborulok előtted, és magasztallak, olyan nagy vagy Te! Mennyire szeretsz! Belegondolok sokszor, ha a saját fiamat kellene odaadni másnak, megtenném-e? Könnyek között mondom, hogy nem. De Te az Egyetlenedet küldted el a földre, az emberiségért. Segíts, hogy ne kergessük a csodákat, gondoljunk erre a legnagyobb Csodára URam! Köszönöm, hogy Te még senkit sem küldtél el Magadtól, aki keresett Téged. Indítsd szívünket őszinte imádságra, és köszönetre mindig Feléd! Jézusért kérlek. Ámen


Istenünk! Szavaink szétmállottak kezünkben. Vigyázz szavad Őreire! Azokra, akiket arra hívtál el, hogy üzenetedet hirdessék, ne vegyenek el abból, és ne tegyenek hozzá. Ne engedd, hogy őrállói küldetésüket pótcselekvésekért elhagyják, és a világ fontosnak tűnő feladatait vegyék vállukra. Óvd meg őket attól, hogy minden bajt a nyakukba vegyenek, de attól is, hogy szeretetlenül hidegek maradjanak a segítségre szorulókkal szemben. Bocsásd meg nekik, hogy hasonlítanak erre a világra, farkastörvények uralkodnak közöttük! Segítsd arra őket és mindannyiunkat, hogy Pál apostollal együtt mondhassuk: "A bűnösök közt első vagyok én!" Mindent szétzüllesztő világban élünk. Széthullanak a barátságok, a családok. Kérünk Urunk, ebben a világban különösen is áldd meg azokat, akik szolgálatodra szánták magukat, azért, hogy hűek maradhassanak. A mi Urunk Jézus Krisztus által kérünk, hallgass meg minket. Ámen.


Mennyei Atyám! Lelki egészségem a Veled való kapcsolatom milyenségétől függ. Ebben szeretnék előrehaladni és elmélyülni. Köszönöm a mindennapi lehetőséget! Ámen


Mennyei Atyám! Minden áldásom forrása Te vagy, mégis olykor elfeledkezem arról, hogy nem a körülményeim, de még csak nem is a bankszámlám kell, hogy meghatározza a lelki békémet, hanem az a tudat, hogy Te gondviselő Istenem vagy, aki kezedben tartod a világ irányítását, és azon belül személyes életemet is. Add, hogy így bízzam Rád életemnek minden területét! Ámen


URam! Add, hogy formálódni tudjunk olyanná, amilyenné Te "megálmodtál" minket, s ne engedd, hogy teremtettséged paródiájává váljunk! Ámen
Uram! Add, hogy másokat meg ne botránkoztassak viselkedésemmel, s add, hogy szereteted fényét minél hitelesebben tudjam tükrözni embertársaim felé, kiváltképpen azok felé, akiket útitársul adtál nekem! Ámen
Uram, Istenem! Van mit megbánnom, van mit letennem, van mitől szabadulnom... Kérlek, kegyelmedet ne vond meg tőlem, hogy jóvátehessem, amit elrontottam, s békességet nyerjek Általad - önmagammal! Ámen
URam! Köszönöm, hogy a házasságom előtt és alatt is, a körülményeken keresztül is, emberségemet csiszolod! Add URam, hogy ezért tudjak minden nap hálás lenni Neked, s akaratod szerint éljek kegyelmeddel! Ámen

Uram! Köszönöm, hogy személy Megváltóm lehet fiad, Jézus. Segíts el minél többeket erre a hitre! Ámen
Uram! Szeretném, ha szemeimben a szereteted tükröződne! Adj nekem bizodalmas hitet, szolgáló szeretetet, s alázatot, hogy elfogadjam törvényeidet! Ámen
URam! Utaidat ismertesd meg velem, hogy felfedezhessem igazságodat! Ámen

2016. február 26., péntek

A szavak mind széjjelesnek.
Málladoznak a mondatok.
Szótlanul, eszköztelenül,
felemelt kézzel maradok.

Látod, semmit sem rejt már a kezem.
Szememben bűnt belátó bánat.
Menteni magam nem tudom,
de Nálad, Uram, van bűnbocsánat.

Fogadd el, kérlek, ezt a semmit,
aki és ami én vagyok,
hogy élő Igéből épüljenek újjá
bennem a szavak, mondatok.

ÁMEN


/Hajdú Zoltán Levente/


Egek nagy Királya!

Talán nem is kellene más szavakat, más mondatokat írni, hanem elég lenne folytatni, a 266. dicséretünk valamennyi versével imádságunkat. Ám mégis hadd bátorkodjunk saját szavainkkal megfogalmazni Hozzád intézett kérésünket, köszönetünket és hálánkat! URam! Könyörgünk azért, hogy e sokat próbált Nemzetet újból felemeld! Te adj nekünk ehhez erőt, kitartást, állhatatosságot, reményt, Tőled kapott bölcsességet, hogy az adott szó ismét értelmet kapjon! Add meg nekünk, hogy Jézus Krisztusnak, a mi Megváltónknak a szeretetfürdőjében megtisztíthassuk szívünket, lelkünket, gondolatainkat! Ámen

(M. S.)


Istenem! Az öröm forrását sokszor nem Benned keresem, pedig másban nem találhatom meg. Földi vándorutamon rám-rám derül egy kis öröm, de Te többet akarsz adni nekem, csak én nem bízom Benned eléggé. Mily balga vagyok, amikor így teszek! Segíts, taníts Rád bíznom életemet, és útjaidon járva megtalálni az örvendező, hívő életet! Ámen


Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy nem a saját utamat kell járnom, melyen a saját fejem után megyek, hanem akkor cselekszem bölcsen, ha Neked engedelmeskedem, hiszen Te a legjobbat akarod nekem. Adj engedelmes szívet nekem Uram! Ámen


Uram! Életem első helyén Te állsz. Minden más csak utánad jön. Még az egészségem is. Hiszen hány egészséges ember rohan a kárhozat felé, és sok beteg Hozzád térve tart az örök élet irányába. Valójában nem az egészség a fontos, hanem a Veled való kapcsolat. Áldalak érte. Ámen


URam! Életem ideje kezedben van... Kérlek, támogató kegyelmeddel erősíts meg ezen a mai napon is, hogy Neked élhessek, felebarátaim javát szolgálva, s Általad a magam boldogulását, harmóniáját eredményesen keresve! Ámen
Uram Jézus! Békességedet adtad a tieidnek. Köszönöm, ha semmilyen vihar el nem veheti tőlem. Tied vagyok, köszönöm békédet. Munkálkodj bennem naponként! Ámen


Uram! Nehezen, néha alig bírom már a terheket! Nem értem a miérteket, s már a remény is szétfoszlott bennem, hogy választ találok. Kérlek, adj nekem válaszokat, s mindenek előtt szereteted megtapasztalását, hogy békességgel elfogadjam akaratodat, s önmagam! Ámen
Uram! Segíts meg ezen a mai napon is, hogy életem összhangba kerüljön megtartó törvényeiddel! Ámen
Uram! Tartsd meg testemet lelkemet egészségben, hogy teljes erőmmel, egész életemmel dícsérhesselek Téged! Ámen
Uram! Te ismered gyorsan pergő életem minden filmkockájának, minden egyes részletét. Te ismered küzdelmeimet, Te tudod, hogy milyen sok dologban engedetlen vagyok. Kérlek Téged, ajándékozz meg annyi bölcsességgel, hogy minden élethelyzetemben félni tudjalak, s ajándékaidat arra használjam, amire adtad nekem! Ámen

2016. február 25., csütörtök

Megújító Atyám! Köszönöm neked, hogy bár most fagyos tél dermeszti a földeket és szíveket, tudhatom, a tavasz közeleg Általad. Új hajtásokat sarjasztasz öreg tőkéken is, lemetszve a fertőzött vesszőket, visszaadva a földnek tápanyagul. Adj nemzetünk ezredéves hitének is új erőt a megtisztulásra, termőre fordulásra, Lehessünk méltó utódai istenfélő hőseinknek, Jézust követő példaképe unokáinknak. Ámen
(Peternics Mihály)


Mennyei édes Atyám! Én már régen elvesztem volna, ha TE nem lettél volna hozzám kegyelmes. Mert kegyelem az, hogy bűneim, vétkeim, mulasztásaim miatt, még e világon vagyok. Mert kegyelem az, hogy méltatlanul bár, de Eléd állhatok az úrvacsorai alkalmakon és részese lehetek, értem is kiontott véred és megtöretett tested vételekor. Köszönöm Neked ezt a mindent elsöprő és emberi értelmet meghaladó ajándékot. Ámen  ( M. S. )


Mennyei Atyám! Hányszor keseredem el, ahelyett, hogy Rád tekintenék?! Tudom, ha magamra nézek, kevésbé reményteljes az életem, de ha hit által Rád nézek, akkor nincs okom a kesergésre, mert erős karod megtart, és győzelmes jobbod támogat engem. Áldalak mindezért! Ámen
URam! Add, hogy a Te szeretetedben élve naponta megújulhassak és akaratod hiteles követeként élhessek, mint férj, mint feleség, mint családba, mint családanya, mint a Te képedre és hasonlatosságodra rendelt EMBER! Ámen
Uram! ! Add, hogy ápolhassam a jót, s teremhesse az én életem is a régi jó gyümölcsöket! Ámen


Uram! Köszönöm, hogy rám találtál, s én Rád találhattam! Ámen


URam! Lelked által taníts, hogy napról napra vágyakozzam a Veled való közösségre! Ámen
Uram! Ne engedd, hogy gyengeségeimben okot lássak követésed megtagadására, hanem add a Te kegyelmedet, hogy erőtlenségeim ellenére is célba érjek! Ámen


Uram, Téged tisztellek, méltó hálaadással. Áldom neved, míg élek, szép dicséretmondással… Nem félek Tőled, mert tudom, hogy szerető Atyám vagy Krisztusban, de tisztellek és dicsérlek, mert teremtett és megváltott gyermeked vagyok. Köszönöm, hogy ismerhetlek és általad szeretett, megbecsült ember lehetek. Ámen


Uram! Tudom, hogy Te életeket megmentő, hatalmas Isten vagy. Használj engem is ebben a lélekmentésben, ha jónak látod! Adj bátorságot, hogy ne szégyelljem, hanem őszintén megvallhassam mások előtt a beléd vetett hitemet! Ámen


Van még reménységem.
Mert ha sikerek
vagy ha kudarcok jönnek,
tűnő szeszélyeként
a történelemnek,
én csak Téged látlak:
Urát a diadalnak,
Urát a hányattatásnak.
Van még reménységem.

Te vagy, Uram, a távlat,
mindegy, hogy mások
mit magyaráznak,
hová bújnak,
vagy hol dicsekednek.
Perc, vagy évezred,
én Tebenned bízom,
hogy Nálad célt így találjak,
mert Te vagy, Uram a távlat.

ÁMEN

/Hajdú Zoltán Levente/

2016. február 24., szerda

Jézusom! Mutasd meg nekem, hogy ma kinek van arra szüksége, hogy Rólad bizonyságot tegyek! Szeretnék engedelmeskedni. Ámen
Mennyei Atyám! Igéd hirdetőiért könyörgök. Azért, hogy rád figyelve, valóban akaratodat, útmutatásodat hirdessék – felkészülten, teljes meggyőződéssel. Add, hogy Igéd ne térjen vissza hozzád üresen. Szólj, hogy hallhassuk, szólj, hogy továbbadhassuk! Ámen
Mennyei Édesatyám! Már amikor így szólítlak meg azzal is kifejezem, hogy én nem rettegek Tőled, mert kapcsolatom Veled az atya-gyerek kapcsolathoz hasonlítható, de a legjobb földi apa-gyerek kapcsolathoz sem fogható igazán, mert Te, a bűntelen, hatalmas Isten kegyelmesen, gondviselő, szerető, irgalmas módon állsz mellettünk minden emberi gyengeség, gyarlóság nélkül. Add, hogy így éljük meg Hozzád tartozásunkat, és ebben találjunk boldogságot! ÁmenTovább egyedül
hogyan is vonszolnám?
Kezedbe teszem le,
Uram, a sorsom.

Vedd a kezedbe,
vidd a keresztre,
fogadd magadhoz,
kösd a kegyelembe!

Látod, én vesztettem,
harcold meg,
kérlek Te a harcom!

ÁMEN


/Hajdú Zoltán Levente/


URam! A Te országod tisztaságát kívánom, s a Te szeretet-igazságod megvalósulását igyekszem munkálni életemben! Kérlek, erősíts meg ezen a mai napon is, hogy Rád figyelhessek és önzésem, s az emberi gonoszságok kísértései erőt ne vehessenek rajtam! Ámen


Uram! Add, hogy igédnek ne csak hallgatója, de megtartója is legyek! Ámen


Uram, ajándékaidat köszönöm! Ámen


Uram, akár tudok mást is tenni, akár nem, segíts, hogy a napomat szeretetben töltsem, szeretve téged és az embereket, mert Igéd azt mondja, hogy ez az élet lényege. Ámen


Uram! Bár eljuthatnánk igazán oda, hogy az Úr az Isten! Kérlek, Igéd, Lelked világosságával világíts be a mi hitéletünkbe. Vigyél el oda bennünket, hogy tudjuk magunkat egészen, minden vonatkozásban alárendelni akaratodnak. Tisztíts meg akarásainktól, hívő elgondolásainktól, hogy lehessél a mi Istenünk hátralévő éltünkben, hogy dicsőíttessék neved Jézus Krisztus által. Ámen
(T.L.)


URam! Köszönöm, hogy velem vagy minden szívdobbanásomban, s életemet megtartod. Add, hogy ne perlekedjem a körülményekért, hanem felfedezve gondviselő jóságodat szeretni tudjam mindazokat, akiket mellém rendeltél! Ámen


Uram! Segíts mindennapi imáimban, hogy azért sóhajtozzak, s azt kérjem, amire valóban szükségem van! Ámen


URam! Vedd el szívemből a rossz és fájó érzéseket, hogy derűvel dícsérhesselek minden napért, amivel megajándékoztál! Ámen

2016. február 23., kedd

Esti könyörgés

Olyan jó, Uram, veled zárni a napot.
Olyan jó úgy lepihenni, álomra hajtani a fejem,
hogy a tennivalóimban megtapasztalt
gondviselő szeretetedet megköszönhetem neked.

Köszönöm, hogy ma is velem voltál!
Köszönöm, hogy vezettél, utat mutattál!
Köszönöm, hogy alkalmat és készséget adtál rá,
hogy megváltó Krisztusom éltető kegyelme
cselekvő szeretetként sugározzék tovább az életemből.

Áldd meg jelenléteddel az álmomat!
Vigyázz rám, hogy nyugodt legyen a pihenésem,
hogy holnap majd, ha eljön a reggel,
köszönthessem Veled az új napot,
mint ajándékot – a Téged követésben.

Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/


Istenem! Benned bízom: erődben, hatalmadban, szeretetedben, kegyelmedben. Ez pedig elég nekem. ÁmenIstenem! Uram, segíts hogy mindenkiben meglássam a jót, s másoknak példát adva magamat is arra ösztönözzem, hogy ne a látszat szerint ítéljek! Ámen
Kegyelmes Istenem! Mindenki szeretne boldog lenni, csak rossz helyen keresünk, amikor nem Hozzád megyünk. Hálásan köszönöm, hogy tudom, mi a boldogság: Téged dicsérni és Neked szolgálni egy életen át. Áldd meg Rád figyelő életfolytatásomat és bocsásd meg botlásaimat! Ámen


Könnyű engedni a GPS-nek az autóban, vagy a „közönség szavazatainak”, Istenem, de most szeretném odaadni Neked az akaratomat, és a Te vezetésedet akarom követni! Tudom, hogy nem lesz könnyű, sokszor talán nem lesz érthető sem, de bízok Benned, és biztos vagyok abban, hogy csak a legjobbat akarod nekem. Megyek utánad, Atyám, kérlek, vezess! Ámen!


Uram! A legnyomorultabb emberi helyzetben is van remény. Úgy hívják: Jézus. Köszönöm, hogy Őt az egész világnak, azon belül nekem is ajándékoztad! Ámen


Uram! Add, hogy kész legyek szeretni akkor is, amikor úgy érzem, képtelen vagyok rá! Ámen
URam! Csodáiddal taníts, hogy élhessünk Általad! Ámen


Uram! A gondolkodásomat változtasd meg! A tévelygésekből irányíts a helyes ösvényre, a kétségekben adj bizalmat szívembe feléd, a mélységekben segíts rád tekintenem, mert Hozzád tartozom elválaszthatatlanul. Ámen
URam! Mindenben kereslek, Te pedig ott vagy mindenhol... Testem minden sejtjét átöleled, s szereteted tartja egyben a világmindenség összes atomját, kegyelmed erejéből létezünk. Add, hogy mindig felismerjük jóságodat, s hálásak legyünk gondviselésedért! Ámen


Uram! Néha nehezemre esik a szó, kérlek segíts meg! Nyisd meg ajkamat, járd át lelkemet, hogy Benned megnyugodva, örömmel szolgálhassalak! Ámen


Urunk, Istenünk! Engedd meg nekünk, hogy életünk ajándékait ne követeljük Tőled, hanem alázattal fogadjuk azokat, lelkünk épülésére! Ámen

2016. február 22., hétfő

Drága Mennyei Édesatyám!
Áldalak a kegyelemért. Köszönöm a nekem adott szabadító és megtartó kegyelmedet. Hálás szívvel köszönöm a hozzám hajló óvó szeretetedet, amely kiárad az életemre. Köszönöm, ahogy vezetsz életem útján. Köszönöm a sok jót, de köszönöm a nehezet is, és azt a bizonyosságot is, hogy tudhatom, Te segítesz elhordozni. És bocsáss meg Atyám, ha ennek ellenére kétségeskedem, és néha azt gondolom, hogy egyedül nekem kell a helyzeteket megoldanom. Tudom, hogy sokszor ettől nehéz a nehéz. Köszönöm, hogy abban is segítesz, hogy hamar rádöbbenjek, nálad van a jó megoldás, csak Terád kell bízni a terheket. Istenem mi lenne velem (velünk) nélküled? Atyám add, hogy soha ne vegyem le Rólad a tekintetem, add, hogy ne csüggedjek el, add, hogy továbbra is a hála és a Te szereteted munkálkodjék bennem. Köszönöm, Atyám, hogy Jézus érdeméért meghallgatsz. Ámen


/M.D./


Istenem! Engedd, hogy életem alapja a Te szereteted legyen, s magam is a megbocsátás engedelmes eszközévé váljak! Ámen


Köszönöm Istenem, életem magasságait és mélységeit! Mindegyikben Hozzád kerülhetek közelebb. Segíts, hogy így legyen! Ámen


URam! Add azt, ami valóban a javamat munkálja! Ámen


Uram, adj nekem hitet vakmerőség nélkül; adj nekem szeretet gyengeség nélkül; adj nekem határozottságot, kegyetlenség nélkül, adj nekem jókedvet könnyelműség nélkül!
(Aquinói Tamás)


URam! Adj nekem Rád figyelő imádságos lelket, s nyugtasd meg világra kacsingató testem kívánságait Tebenned! Ámen


Uram! Bocsásd meg ostobaságaimat! Ahányszor figyelmen kívül hagylak, ahányszor nem érdekel a vezetésed, az akaratod, mindig ostobaságot követek el. De köszönöm, hogy mégis szeretsz és terelni akarsz a helyes úton. Ámen


Uram! De sokan szeretnének egy élhetőbb világot! Ennek módja nem lehet más, mint a Te vezetésedre figyelni, és Neked engedelmeskedve élni és szolgálni. Ez nem egy évre, hanem egy életre szól. Így köteleződtem el a Te ügyednek, és szeretnék örömmondó békekövet lenni ott, ahová helyeztél engem! Ámen

Uram! Jól tudod, hogy beszédem olykor kívánni valót hagy maga után. Sőt, egyenesen kimondhatom, hogy bomlaszt. Szégyellem, hogy ilyen is tudok lenni. Bocsáss meg nekem és add, hogy átgondoltabb legyen a beszédem. Ámen


Uram! Szükségem van Rád, nem tudok úgy élni, hogy ne szőnék át gondolataimat a Te igéid. Kérlek, tartsd meg velem együtt kegyelmedben mindazokat továbbra is, akik Hozzád menekülnek! Ámen


URam! Veszteség ért, s fáj nagyon! Keserűségemet nem akarom senki máséval összehasonlítani, Te tudod jól, mit kívánok magamnak... Kegyelmeddel segélj meg, hogy magam is segítség lehessek másoknak! ÁmenUrunk, Istenünk! Közeledésünket törvényeidhez és Tehozzád áldd meg kegyelmesen, hogy kiteljesedhessünk a szolgáló életben! Ámen

2016. február 21., vasárnap

Drága Istenünk, segíts minden döntésben a te akaratodat keresnünk, és bíznunk a te vezetésedben. Ámen


Istenem! Bocsásd meg, hogy olykor számítgatok: megéri ez nekem? Pedig Te nem számítgattál, amikor Krisztusban közénk jöttél, hanem mindent megtettél értünk, hogy bűnbocsánatunk, örök életünk legyen. Drága árat fizettél ezért. Én hálából szeretnélek szolgálni és Téged dicsőítő életet élni. Segíts meg ebben! Ámen


Ítélő Istenem, én a te ítéletedre bízom magam. Nem mintha dicsekedni volna kedvem előtted, jól tudod te, mennyit ér az én keresztyénségem, munkám, helytállásom. Tudom, sokkal többet kellene tennem, mint amennyit tettem és tenni fogok. De bántanak, vádolnak, kigúnyolnak így is azért a kevésért, amennyire képes vagyok a te szolgálatodban. Te adj erőt és bölcsességet, hogy ne vegyem fel a bántásokat. Hogy örülni tudjak annak, ha miattad bántanak, ahogy régi szolgáidat is bántották. És ha mégis nehéz a sok igazságtalanság, te állj mellém. Add meg nekem is a tieidnek ígért belső békességet, melyet a világ minden méltánytalansága sem képes kikezdeni. Ámen.

(V. L.)


Jézus mondja: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be a mennyek országába.” Kérlek URam, add meg nekünk, hogy olyanokká váljunk, mint a kisgyermekek! Szívünk olyan tiszta legyen, mint egykor, amikor még a világ nem fedte be látásunk, tekintetünk fényét nem homályosította semmi! Ezért könyörgünk hozzád Istenem.
/M. S./Kegyelmes Istenünk, ajándékozd meg bölcsességgel és helyes látással azokat, akik kételkednek minden ember számára érvényes szeretetedben. Ámen

/T.M./


URam! Add, hogy a tanulásban ne lankadjak meg soha, s életem utolsó pillanatáig vágyakozzam arra, hogy minél jobban ismerhesselek Téged, s szándékaid! Ámen


URam! Add, hogy ne magamra, hanem Rád tudjak figyelni! Ámen


URam! Add, hogy szólni tudjak akkor is, amikor más cinkosan hallgat! Ámen
Uram! Add, hogy Te legyél életemben mindig az első! Ámen


Uram! Igédre, szavadra építve szeretnék élni. Tudom, minden más balgaság, sőt egyenesen bolondság. Könyörgöm azokért, akik csak félig-meddig veszik komolyan szavadat, hogy félszívűség helyett egészen Téged szolgálhassanak – velem együtt. Ámen


URam! Kereslek-kutatlak, pedig körülfogsz, s bennem is vagy... Add, hogy akaratod megvalósulásának engedelmes eszköze lehessek, mások javára, s a magam boldogulására! Ámen


Urunk, Istenünk! A gonosz indulatot fékezd meg bennünk, s vess gátat embertársaink lelkében az őket is sújtó önzésnek! Ámen